Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXIX/290/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2007.

UCHWAŁA NR XXXIX/290/06

UCHWAŁA NR XXXIX/290/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 października 2006 r.
 

w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku  od  nieruchomości  w  drodze  inkasa,   określenia    inkasentów  i  wynagrodzenia  za  inkaso  na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.5, art. 6 ust.12 i art.7 ust. 3  ustawy  z  dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i  opłatach   lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199)   Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2007 w wysokościach: 

Lp Treść Stawka  

1.

Od gruntów:

 

 

a) związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji  gruntów    i  budynków

0,68 zł od 1m2 powierzchni
b)  od pól golfowych 0,50 zł od 1m2 powierzchni

c)  pod jeziorami, zajętych na  zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

3,64 zł od 1 ha powierzchni
d)  pozostałych 0,20 zł od 1m2 powierzchni

2. 

Od budynków lub ich części:

 

od 1m2 powierzchni użytkowej

a)   mieszkalnych 0,52 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na  prowadzenie działalności gospodarczej

18,35 zł

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym  materiałem siewnym

8,66 zł

d) zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń   zdrowotnych

3,69 zł

e) pozostałych budynków 

1. garaży

2.  budynków letniskowych

3.    pozostałych

 

5,05 zł

6,23 zł

4,07 zł

3.

Od budowli:

 

wartości  określonej na  podstawie  art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7

1. pola golfowe

1,75%

2. związanych bezpośrednio z gospodarką mieszkaniową tj.:

 • rurociągi przesyłowe i rozdzielcze sieci cieplnych
 • budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków
 • do wytwarzania ciepła na potrzeby gospodarki mieszkaniowej

1,75%

3.  pozostałe budowle

2%

 § 2.Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

 1. Budynki mieszkalne lub ich części oraz grunty pod tymi budynkami,   budynki pozostałe (z wyjątkiem garaży i domków letniskowych), będące w  wieczystym użytkowaniu lub w samoistnym posiadaniu osób, których  wyłącznym źródłem dochodu jest świadczenie emerytalne,   przedemerytalne lub rentowe, jeżeli zamieszkują one samotnie lub z  osobami mającymi wyłączne prawo do takich świadczeń. Zwolnienie nie przysługuje, jeżeli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza.
 2. Budynki zajęte przez domy dziecka z wyjątkiem tych, w których  prowadzona jest działalność gospodarcza.

§ 3.

 1. Warunkiem przyznania zwolnień, o których mowa w §2 ust.1  jest złożenie przez podatnika oświadczenia o przysługującym mu prawie do uzyskania ulgi podatkowej.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust.1 podatnik powinien złożyć najpóźniej do 31 stycznia roku podatkowego, w którym uzyskuje prawo do ulgi.
 3. Jeżeli uprawnienie do ulgi powstanie w ciągu roku podatkowego podatnik składa oświadczenie, o którym mowa w ust.1 w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodującej powstanie powyższego uprawnienia.
 4. Podatnik ma obowiązek zgłosić w ciągu 14 dni fakt wygaśnięcia uprawnienia  o ulgi podatkowej.
 5. Zgłoszenie o utracie prawa do ulgi następuje w formie oświadczenia.
 6. Podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej  uchwały są zobowiązani do przedkładania wszelkich informacji żądanych przez organ podatkowy zgodnie z zakresem uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa . Inkasentami podatku od nieruchomości są sołtysi poszczególnych wsi. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 5% pobranych wpłat.

§ 5. Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości mogą być dokonywane przez zobowiązanego bezpośrednio w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXX/228/05Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów  i wynagrodzenia za inkaso na rok 2006

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą  obowiązującą od 1stycznia 2007 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

1)  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia  następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów  transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE  L 368 z 17.12.1992),
 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE  L  187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w  niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-11-2006 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2006 14:35