Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr  XII / 03 z XII  Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 27 października 2003r.

Protokół Nr XII / 03

Protokół Nr  XII / 03 z XII  Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo

odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 27 października 2003r. w godz. od 12.00 - 17.00


Obrady XII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 12şş Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy tj. Wójta, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy itp.

Stwierdził / na podstawie listy obecności /, że jest quorum – obecnych 15 radnych - można obradować i podejmować uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza Rady Gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie przedstawił porządek obrad  w/g następujących punktów :

 1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji tj. z dnia 15.09.2003r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym;
   - informacja z analizy oświadczeń majątkowych składanych Wójtowi .
 5. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady;
  1. informacja  z analizy oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady,
  2. sprawozdania  z działalności stałych komisji Rady  za I półrocze 2003r. 
 6. Informacja o stanie finansowym gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej   / dot. dz.nr 72/5 położonej w Kołowie /.  
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja, 
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie dzierżawy działki w drodze przetargu / dot. dz.nr 322/30  położonej w Żelisławcu/.
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja,  
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników  Sądu Rejonowego w Gryfinie.
  1. opinia zespołu opiniodawczego, 
  2. głosowanie tajne,  
  3. odjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia  składów komisji Rady Gminy .
   - Komisji  Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska.
   - Komisji Zdrowia , Oświaty i Spraw Społecznych.
  1. zgłaszanie kandydatów, 
  2. głosowanie,  
  3. odjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zakazu polowań zbiorowych na szlakach turystycznych  na terenie Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,  
  2. dyskusja,  
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu / dot. zwiększenia dochodów budżetu w dziale 758 o kwotę 159.928zł i zwiększenia wydatków o kwotę 49.000zł w dz. 600./
  1. dyskusja,  
  2. podjęcie uchwały.
 14. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus za I półrocze 2003r.
 15. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w  Gminie Stare Czarnowo za I półrocze 2003r.
 16. Informacja  z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu na dzień 30.09.2003r.
 17. Zapytania sołtysów.
 18. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad  XII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Nie zostały wniesione żadne zmiany do w/w porządku obrad sesji.

Obrady były prowadzone zgodnie z ustalonym porządkiem przez Przewodniczącego Rady

Ad. 3 Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji tj. z dnia 15.09.2003r.

Do protokołu Nr XI / 03 z dnia 15.09.2003 rok, który był doręczony radnym przed dniem sesji - nie wniesiono żadnych uwag.
 - za przyjęciem  protokołu głosowało 15 radnych.
Protokół  został przyjęty jednogłośnie i stanowi załączniki nr 3 do protokołu z dnia 15.09.2003r. 

Ad. 4  Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym;informacja z analizy oświadczeń majątkowych składanych Wójtowi .

Wójt Gminy P.Marek Woś  przedstawił  sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym tj. od dnia  15.09.03r. do dnia 27.10.03r. – dnia dzisiejszej sesji.

W pierwszej kolejności zapoznał z informacją dot. analizy oświadczeń majątkowych za 2002r. składanych Wójtowi. 
m.in. zostało złożonych na podstawie art. 24 h, pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym
/z późniejszymi zmianami/ sześć oświadczeń majątkowych  przez : P.Adrabińską Elżbietę, Baran Agatę, Łogin Grażynę, Matejczuk Elżbietę, Piskorz Genowefę, Sarna Bożenę.
Powyższe oświadczenia zostały złożone w ustalonym terminie.
Po dokonanej analizie nie stwierdził nieprawidłowości które wymagały by podjęcia stosownych działań. Jednak w większości  oświadczeń powtarzany jest ten sam błąd w pkt. VIII. dotyczącym innych dochodów z tytułu zatrudnienia.
W związku z powyższym zobowiązano pracowników do uzupełnienia brakujących wpisów w oświadczeniach. Do każdego  oświadczenia załączony został odpowiedni PIT.
Informacja z analizy oświadczeń stanowi zał. nr 4 do protokołu.
 W dalszej części sprawozdana  Wójt omówił najważniejsze działania w tym okresie tj.
- odbyło się spotkanie na terenie Domu Parafialnego w Kołbaczu dot. znajdujących się tam    zabytków - z udziałem: przedstawicieli służb ochrony zabytków w Szczecinie , dziekana   parafii, pracowników Urzędu Gminy/ Wójt, Z-ca Wójta, Skarbnik Gminy, pracownik ds.     budownictwa/, Dyr. ZZD Kołbacz oraz .P.Wichrowskiego, który wygrał przetarg na   opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej i przebudowy GOK.
W wyniku tego spotkania ustalono, że Diecezja będzie się starała o przejęcie tych   zabytków.  P.Malinowski bardzo chętnie je przekaże.
-  spotkał się z Prezesem WFOŚ i GW. P.L.Pieczyńskim na temat odbytego przetargu na   budowę kanalizacji i sieci wodociągowej. Przetarg wygrała Firma EKO-WARK / umowa   jeszcze  nie została podpisana/. W tej sprawie był wspólne z Przewodniczącym Rady u  Wójta Gminy w Przybiernowie, by zobaczyć jak takie  prace są wykonywane na obcym   gruncie. Są tam już wykonywane te prace z rocznym wyprzedzenie. Opracowuje się tam   dokumentację na budowę sieci  kanalizacyjnej i wodociągowej, a  wcześniej zakończono   gazyfikację. Mając dokumentacje mogą składać wnioski o fundusze. Umowa z EKO-WARK zostanie podpisana po dokładnym jej przeanalizowaniu przez     radców prawnych, żeby gmina nie ponosiła niepotrzebnych skutków z tego tytułu.
-  prowadzi rozmowy z Dyrektorem ZZD Kołbacz na temat rozstrzygnięcia sprawy dróg    gminnych użytkowanych tylko przez zakład. Chodzi tutaj o 3,73 ha, które zostały przez nich zlikwidowane, zaorane. Chce to skompensować przy wykupie działek / dot.  stadionu i przy hydroforni /. Będzie to dokonywane na podstawie o ceny rzeczoznawcy.   
-  przekazano dane  na wniosek o dofinansowanie z NfOŚ i GW. na kanalizację i   wodociągów. Dot. to samych projektów. Szuka pewnych możliwości uzyskania  dodatkowych środków.
-  uczestniczył w 2-dniowym szkoleniu Wójtów i Burmistrzów / 8-9.10.03r./, które odbyło się   w Międzyzdrojach  na temat obrony cywilnej.
-  w dniu 14.10.03r. odbył zebranie z mieszkańcami Binowa  dot. planu zagospodarowania    przestrzennego.
-  z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczył nauczycielom trzy nagrody z puli Wójta
-  brał udział w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego / był tam   zaproszony /.  
-  odbyło się wiele spotkań, także w zespołach dot. programu rozwoju instytucjonalnego z  udziałem radnych, pracowników Urzędu Gminy, przedstawicieli Krakowa / P.Kafel,   Kuniewicz/ itp. Wójt proponował, żeby spotkanie  jego zespołu odbyło się w dniu 3.11.03r.
-  odbył spotkanie z Syndykiem masy upadłościowej Wiskordu w celu  wyegzekwowania od   nich pieniędzy, które zalegają gminie. Niestety nie udało się, lecz będzie czynił próby, żeby  przejąć od nich w części lub całości znajdujące się działki, na których znajdują się  budynki       wczasowe na terenie Żelisławca. Jest to na tyle niebezpieczne, gdyż wchodząc w   posiadanie tych działek przekazali by nam część długu. Długi mogą być większe niż  wartość działek.  
-  zostały wykonane chodniki w Kołbaczu w porozumieniu z zarządem dróg wojewódzkich,   jak również z odzyskanych płyt i to co zostało odkryte w ziemi.
 Zrobiony został zjazd dla wózków osób niepełnosprawnych / za mostem/ i zostanie  zrobiona barierka. Wójt myśli, że to wszystko będzie dobrze służyło mieszkańcom.
-   ma dobrą informację dla mieszkańców Kartna. lub Żelisławca. Będzie wykonywany   chodnik po jednej stronie. Zależne to będzie od prawa własności, czy mieszkańcy,  właściciele posesji zgodzą się na to  / są   w Żelisławcu momenty , gdzie pas drogowy jest   bardzo blisko prywatnych posesji /. 
Wójt stwierdził, że gdy idzie dobrze to nie wszystkim się podoba to, że się coś dobrego   robi. Są takie pojedyncze sytuacje, nie chce tutaj mówić o konkretach.
-   jest propozycja zakupu 4 wiat przystankowych /w dniu dzisiejszym ma być podjęta   uchwała w sprawie zmiany budżetu m.in. w tej sprawie/. 
 Został rozpoznany w terenie koszt zakupu wiaty.  Koszt wiaty, którą stawia Gmina Gryfino   wynosi 2.860zł., natomiast gmina przygotowuje wylewkę pod tą wiatę lub słupy, do których będzie wiata przymocowana. Gryfino ogłosiła przetarg na wykonanie 29 wiat i była to najlepsza oferta. Jest to najtańsza oferta i za tą samą cenę oferuje ta firma naszej   gminie. Wójt uważał , że są te wiaty potrzebne. W pierwszej kolejności będzie musiała  powstać wiata w Starym Czarnowie / na wysokości magazynów/.  Natomiast pozostałe trzy   zostaną zlokalizowane w miejscach również potrzebnych. Będzie to dokładnie  przeanalizowane.
-  sprawa świetlic:
 Została odebrana komisyjnie świetlica w Żelisławcu / dotychczasowy dzierżawca P.Kątnik  z tej świetlicy zrezygnował/. Był przeprowadzony tam próbny  rozruch w kotłowni,  by sprawdzić, czy nie ma tam nieszczelności. Obecnie zostanie ogłoszony przetarg na  zagospodarowanie tej świetlicy. 
W Binowie również została przekazana świetlica ponownie na mienie gminy.
Taki był wyrok Sądu.
W Starym Czarnowie  została wyremontowana świetlica prawie od podstaw. Będzie ona   jeszcze sukcesywnie remontowana.
W Dębinie remont już jest zakończony, natomiast w Żelewie wkrótce prace zostaną  zakończone.
- cmentarze:
Dokonano wycinki dwóch lip w Binowie z uwagi na zagrażające niebezpieczeństwo.
W tej sprawie musiała być zgoda Parków Krajobrazowych / jest pozytywna/ i wydana  decyzja Wójta. Wójt uważał, ze należy dokonać komisyjnego przeglądu wszystkich  obiektów komunalnych, skupisk drzew i dokonać wycinki drzew, które zagrażają  bezpieczeństwu  osób.
Przystąpiono do remontu muru  cmentarnego w Starym Czarnowie.
Również planuje się zorganizowanie parkingu przy tym cmentarzu .Podczas prac  przygotowawczych wykryto tam 2 kable pod ziemią. Prawdopodobnie są to kable poufne,  telefoniczne. Nie chcą tego uszkodzić.
- odbyły się kontrole przez Powiatową Straż Pożarna w Gryfinie w trzech miejscach na  terenie gminy. W tym: w Kołbaczu ta kontrola wypadła bardzo dobrze, natomiast w Starym Czarnowie i  Żelisławcu źle.  W Starym Czarnowie są nawet wnioskowane zmiany kadrowe   i organizacyjne. W związku z tym zostało zorganizowane / z inicjatywy Wójta/  spotkanie  na dzień 28.10.03r. zarządu OSP, na którym przedstawi protokół z przeprowadzonej  kontroli.
W Żelisławcu  również nie jest dobrze, lecz ta jednostka  jest wyłączona z krajowego  systemu ratownictwa drogowego. Ponadto nie mają motopompy i samochód i tak by nie ruszył. Tutaj również będzie trzeba  podjąć odpowiednie decyzje.
- odbył się przetarg na dowóz dzieci .Wygrała firma ze Stargardu, która dowozi dzieci od   miesiąca . Z tych usług jesteśmy zadowoleni , będą z tego tytułu oszczędności.
Oferta tej firmy była o wiele tańsza niż Paan-Bus. 
- wspólnie z Skarbnikiem Gminy uczestniczył w konkursie wiedzy o szczecińskim parku  krajobrazowym . Drużyna dziewczęca 3-osobowa ze szkoły w Kołbaczu pod opieką   P.Przybysz A. zajęła I miejsce. Indywidualnie  zajęto dwa trzecie miejsca. Uczestniczyło  ogółem 16 szkół w tym konkursie.   
- Wójt przedstawił propozycje dowozu osób na cmentarz do St.Czarnowa w dniu „wszystkich świętych”  autobusami szkolnymi / w tym autobus P.Dyby, który wygrał przetarg na dowóz dzieci do szkoły/. Są uwzględnione wszystkie miejscowości, gdzie jest taka potrzeba.
/Wspólnie  z sołtysami zostały ustalone godziny odjazdów autobusów/.
Opłata dla dorosłego 2 zł, natomiast dzieci bezpłatnie. Zostaną wywieszone w tej sprawie  informacje na terenie gminy.
- również  poinformował o dowozie młodzieży do Szkoły w Stargardzie w dni wolne od pracy tj. soboty i niedziele /dot.wieczorówek/. Autobus zostanie uruchomiony od dnia 8-9.11.2003r.
Wójt czeka tylko na informacje  dot. godziny wyjazdu  z Kołbacza. Również dot. to Nieznania / radna Cioch proponowała wyjazd o godz. 8.00 rano/.
Wójt prosił  o podanie mu dokładnych informacje dot. godzin wyjazdu również w niedzielę oraz wyjazdu ze Stargardu. Jeśli będą chętni z Żelewa również prosił o podanie informacji w jak najszybszym terminie.

Ad. 5 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady;
- informacja  z analizy oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady,
- sprawozdania  z działalności stałych komisji Rady  za I półrocze 2003r. 

Przewodniczący Rady P.K.Mendak zapoznał z informacją z analizy oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Przewodniczącemu Rady,
W wyniku analizy stwierdził m.in. że wszystkie 14 oświadczeń wraz z kopiami zeznań PIT zostały złożone  w terminie  na jego ręce. W dniu 4.08.03r. przekazał po jednym egzemplarzu oświadczeń do Urzędu Skarbowego. Siedmiu radnych błędnie interpretowało  pkt VIII oświadczenia , w którym należało  wpisać wszystkie dochody  z tytułu zatrudnienia  bądź innej działalności zarobkowe. Tylko jeden radny wpisał w tym pkt  dietę. W miejscach pustych  stawiano kreski bądź  tzw. zetki – a należało wpisywać „ nie dotyczy”.

Ogółem wszystkie oświadczenia zostały wypełnione prawidłowo  i starannie , za co podziękował. Zapoznał także z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie dot. przekazanych przez Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo 14 oświadczeń radnych wraz z kopiami PIT za 2002r oraz  1 oświadczenie  wraz z kopią  zeznania PIT  dot. Przewodniczącego Rady przekazanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
M.in. stwierdza, że ogółem wpłynęło do Urzędu Skarbowego 15 oświadczeń majątkowych. radnych Gminy Stare Czarnowo. Nie stwierdzono nieprawidłowości w analizowanych oświadczeniach poza uchybieniami zawartymi w niektórych oświadczeniach. Nie podjęto działań w wyniku analizy tych oświadczeń oraz nie stwierdzono nieprawidłowości, które zobowiązywały by do skierowania przez Urząd Skarbowy wniosku do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie o kontrolę oświadczenia majątkowego.   
Stwierdzono, że dane zawarte  w tych oświadczeniach stanowią podstawę do analizy porównawczej  oświadczeń majątkowych składanych w okresach następnych.
        W dalszej części poinformował o pełnionych dyżurach w  Kołbaczu i St.Czarnowie przez radnych w osobach : Cioch B. Chudak J. Małecka G. oraz osobiście  przez niego w Dębinie. Mieszkańcy zgłaszali sprawy dot. remontu i wyposażenia świetlicy i usytuowania wiaty w Dębinie, problem wykupu mieszkań w Kołbaczu  itp. Odbędzie się kolejny dyżur w dniu 30.10.03r. w Kołbaczu z udziałem radnych: Cioch B. Kałucki Wł. Róg Z.

Przewodniczący Rady zapoznał również  ze skargą  P. Władysławy Lach na radnego P.Smyklę. Skarga ta w dniu 12.10.03r. została  rozpatrzona na posiedzeniu klubu radnych SLD działającego przy Radzie Gminy oraz przedstawione zostało na wspólnym posiedzeniu  komisji stałych w dniu 20.10.03r.
W tym samym dniu redaktor naczelny tygodnika  „7 dni Gryfina” prosił o przedstawienie  pisemnego  stanowiska Rady Gminy na złożona skargę / stanowisko Rady złożył  na piśmie w dniu 23.10.2003r./.
W dniu 20.10.2003r. otrzymał pismo od P.Szczepańskiego dot. radnej Cioch B.
W piśmie m.in. użył  krzywdzących stwierdzeń pod adresem radnej stwierdzając, że na ostanie sesji rana zachowała się w sposób bardzo wulgarny w stosunku do P.Gr.Łogin – Dyrektora Gimnazjum w Kołbaczu. / tak doniesiono P.Szczepańskiemu/.
Zostało to pismo przedstawione na wspólnym posiedzeniu stałych komisji, gdzie odsłuchano  taśmę w tej części i nie stwierdzono nawet znamion takiego zachowania radnej.
P.Mendak poinformował, że zaprosił P.Szczepańskiego do przesłuchania taśmy z danej sesji w części dot. w/w sprawy.
Szczegółowa informacja  Przewodniczącego Rady  w powyższych sprawach stanowi załącznik nr 5 do protokołu, natomiast pismo naczelnika Urzędu Skarbowego stanowi załącznik nr  6.
W dalszej części przewodniczący poszczególnych stałych komisji przedstawili sprawozdania z działalności swoich komisji  za okres od m-ca listopada 2002r. do dnia 30.06.2003r. i tak:

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej P.Małecka Grażyna  m.in. stwierdziła, że w tym okresie  komisja  odbyła 13 posiedzeń w tym: 10 posiedzeń wspólnych, na których wypracowywano stanowiska w sprawie projektów  uchwał.
Na trzech posiedzenia  komisja analizowała i wypracowała  stanowisko dot. uchwalenia budżetu na 2003r. W dniu 9.04.03r. komisja  wypracowała wniosek do Rady Gminy  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy P.Markowi Woś z tytułu wykonania budżetu gminy za 2002r. Komisja rewizyjne na trzech swoich posiedzeniach  / zgodnie z planem pracy komisji/ analizowała  koszty związane z funkcjonowaniem gminy  za I kwartał 2003r. Zapoznała się z protokołem pokontrolnym sporządzonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie z dnia 24.03.2003r. Wszelkie uwagi zostały zawarte w protokole komisji z dnia 23.06.03r. i skierowane do realizacji przez Wójta Gminy.
Szczegółowe sprawozdanie komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego P.Bogumiła Cioch  m.in. stwierdziła, że  komisja zgodnie z planem pracy na  I i II kwartał 2003r. analizowała  sprawy związane z wykonaniem budżetu za 2002r.  wykonaniem budżetu za I kwartał 03r. wykonaniem zadań własnych i zleconych, planem budżetu na 2003r. opiniowała  projekty uchwał, współpracowano z pozostałymi komisjami.
Ogółem komisja odbyła 10 posiedzeń  w tym: 7 wspólnych ze stałymi komisjami i 3 posiedzenia samodzielne. Na wspólnym posiedzeniu  w dniu 14.04.03r. dokonano analizy wykonania budżetu za 2002r. Efektem końcowym pracy było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy na wniosek komisji rewizyjnej. Komisja  poświęciła 3 posiedzenia / pracując nawet do godziny 22.00 / przy analizie planu budżetu na rok 2003.
W I półroczu br. komisja  zaopiniowała 31 uchwał. Do najważniejszych zaliczyć należy uchwały dot. uchwalenia budżetu na 2003r. statutu gminy, utworzenia Zespołu Szkół w Kołbaczu, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, odwołania Skarbnika Gminy i powołania nowego Skarbnika Gminy itp.
Na nadzwyczajnej sesji w dniu 7.04.2003r. powołana została komisja negocjacyjna do rozmów z Gminą Szczecin. Praca komisji dała wymierne efekty – nie tylko finansowe.  
Zostały zakończone  sprawy sądowe pomiędzy naszą Gmina a Gminą Szczecin.
Pracę komisji w I półroczu br. należy zaliczyć do okresu ciężkiej pracy, ale i wielu doświadczeń, które zaowocują  przy analizie projektu budżetu na 2004r. ustaleniu podatków lokalnych. W II kwartale br. tj. w dniach 17 i 23.06.03r. komisja dokonując  analizy wykonania budżetu za I kwartał otrzymała od Skarbnika Gminy wszelkie niezbędne materiały oraz pomoc. Komisja swoja pracę zakończyła posiedzeniem w dniu 14.07.03r. Protokół przekazano Przewodniczącemu Rady i Skarbnikowi Gminy. Wszelkie stwierdzone uwagi i usterki z kontroli są usuwane na bieżąco. Była bardzo dobra współpraca z pozostałymi stałymi komisjami. P.Cioch podziękowała za tą współpracę komisją. Również podziękowała   Wójtowi , Skarbnikowi Gminy oraz pracownikom Urzędu za pomoc w czasie przeprowadzanej kontroli.  
Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska P.J.Zacharski  m.in. stwierdził, że komisja uczestniczyła  w 7 wspólnych posiedzenia stałych komisji Rady  oraz  odbyła 4 posiedzenia swojej komisji ; w tym  2 wyjazdowe.
Na  wspólnych posiedzeniach wypracowywano stanowiska dotyczące  projektów uchwał Rady Gminy. Komisja pracowała  zgodnie z uchwalonym planem pracy na 2003r.
I kwartale dokonano  analizy projektu budżetu gminy  na 2003r. natomiast w II kwartale komisja dokonała przeglądów dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,  jak również kontroli w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – cmentarzy, dzikich wysypisk na terenie gminy. W tych sprawach wypracowano wnioski, które skierowano  do ich realizacji przez Wójta Gminy.
W wyniku przeprowadzonych kontroli komisja stwierdziła, że zostały wykonane zadania dot.  naprawy dróg do miejscowości Komorówko, w  Nieznaniu, drogi powiatowej w Żelewie, jest wykonywana droga gminna z Żelisławca do Drzenina. Został zniwelowany garb na drodze gminnej do Rekowa, wykonano parking w w Żelewie, dokonano przecinki krzaków przy drogach w miejscowościach: Stare Czarnowo, Dobropole, Komorówko - Dębina oraz w kierunku Kołbacza. Został wyczyszczony rów melioracyjny w Starym Czarnowie, oznaczono znakami drogowymi w  Żelewie i Glinnej. Stwierdzono, że  nadal istnieją dzikie wysypiska śmieci w  Kołbaczu, Nieznaniu. Tutaj wnioskuje komisja  o podjęcie działań.
Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska z zadowoleniem stwierdza realizację tak wielu zadań , w tak krótkim okresie czasu przez Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

- Przewodniczący Komisji Zdrowia , Oświaty i Spraw Społecznych P.B.Kotylak  m.in. stwierdził, że komisja  w okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń  komisji
w tym: 7 posiedzeń wraz z innymi stałymi komisjami Rady Gminy tzw. przed sesyjne, na których wypracowywano stanowiska w sprawie projektów uchwał,
W dniach 5 i 7.03. 2003r. wspólnie z innymi stałymi komisjami wypracowano stanowisko w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. natomiast dnia 14.04.2003r. analizowano wspólnie z innymi stałymi komisjami wykonanie budżetu za 2002r.
Z inicjatywy komisji Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła informację z działalności GOPS i wykorzystaniu środków finansowych na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w 2002r.
Komisja  analizowała również stan bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego oraz opiniowała  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na terenie gminy.

Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 9  do protokołu.

Ad. 6  Informacja o stanie finansowym gminy.

P.Agata Baran Skarbnik Gminy przedstawiła informację o stanie finansowym gminy na dzień 30.09.2003r. 
m.in. stwierdziła, że  zgodnie  z uchwałą nr VI / 41/03 Rady Gminy z dnia 17 .03.03r. dot. budżetu gminy na 2003r. oraz  4 uchwałami w sprawie zmiany budżetu  oraz 7 zarządzeniami Wójta Gminy  plan budżetu na dzień 31.07.2003r. kształtuje się następująco:
- po stronie dochodów    -  6.860.979 zł
- po stronie wydatków    -  6.073.089zł

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 787.890 zł. i jest przeznaczona na spłatę rat kredytu w Banku Spółdzielczym w Chojnie Oddział  St.Czarnowe oraz na dalszy rozwój inwestycji.
Skarbnik stwierdziła że w informacji / którą otrzymali radni na komisji wspólnej/ nie są uwzględnione dochody przekazane przez Urząd Skarbowy, które  niedawno otrzymała.
Także na dzień dzisiejszy  dochód gminy się zwiększył o kwotę ok. 54.000zł.
Dochody budżetu w okresie od m-ca stycznia – września 2003r. zostały zrealizowane w 69% tj. do kasy gminy wpłynęło  4.667.332 zł. Największą ich część stanowią subwencje z budżetu państwa w wysokości 1.680.753zł.- stanowi 36,01% wszystkich dochodów oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych, które zasiliły budżet gminy kwotą 1.654.063zł -stanowi to 35,44%. Istotną  pozycję w dochodach gmin stanowią także wpływy z dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami – stanowiące 8,30% i dochody z realizacji 
zadań własnych – 11,41% oraz  wpływy z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6,26% .  
Wydatki w ciągu 9 miesięcy zamknęły się kwotą  4.634.463 zł. co stanowi 76,31% planu ogółem. Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę  fizyczną i sport – 45,11%  ogółu wydatków, 24,35% zostało przeznaczonych na administrację  publiczną i 12,61% na opiekę społeczną. Różnica między otrzymanymi do końca września 2003r dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 32.870 zł i jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na spłatę zobowiązań kredytowych.
Z zobowiązań kredytowych wynoszących na rok 2003r.  1.440.000 zł (pozostałych po odliczeniu 300.000 zł w kredycie bieżącym ) spłacona została w dniu 28.07.2003r. druga rota pożyczki w W.F.Och.Śr.i GW. w Szczecinie w wysokości 140.000 zł, w dniu 01.09.2003r została spłacona rata kredytu w Bałtyckim Banku Regionalnym w Koszalinie w wysokości 100.000 zł oraz w dniu 30.09.2003r pierwsza rata pożyczki w W.F.Och.Śr.i GW.  w wysokości 40.000zł. Spowodowało to, że wskaźnik zadłużenia ogółem do planowanych rocznych dochodów wynosił w końcu września 16,91%. Stanowi to dobry wynik co przy zastrzeżeniu Ministra by łączne zadłużenie na koniec roku nie przekroczyło 60% dochodów.
Skarbnik, poinformowała że szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków  w poszczególnych działach są zawarte w załączniku informacji, którą otrzymali wszyscy radni w dniu komisji.
Poinformowała, że na rachunku bankowym na dzień 30.09.2003r. mieliśmy minus 54.877 zł, natomiast na dzień 24.10.203r mamy 679.924 zł. 
Z czego wynika, że mamy wystarczającą kwotę na spłatę w roku bieżącym. Uważała, że warto dokonać spłaty innych kredytów, których spłaty zostały przesunięte na 2004r. jak w Banku Spółdzielczym w Chojnie o/ Stare Czarnowo, który jest wysokoprocentowy ( warto go spłacić i zaciągnąć w zamian kredyt niskooprocentowany). Pozostało do spłaty zobowiązań kredytowych w kwocie 1.060.000 zł.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Gorczyca:
- poruszył sprawę dotyczącą odprowadzania ścieków przez jednostki wojskowej położonej nad jeziorem Miedwie. Chodzi o to, żeby ścieki z tej jednostki odprowadzane były do oczyszczalni ścieków w Żelewie. Z tego, co mu wiadomo ścieki są odprowadzane do jeziora Żelewko. Zwiększyło, by to przepustowość i wydajność tej oczyszczalni, gdyż obecnie według informacji osoby tam zatrudnionej jest bardzo mały przerób.
Czy jest możliwość wyegzekwowania od jednostki wojskowej przyłączenia się do tej oczyszczalni .
- czy PUWIS Nowogard dokonał kontroli hydrantów przeciwpożarowych w Żelewie. Była ta sprawa już wcześniej zgłaszana. Czy były w tym zakresie jakieś podjęte działania?

Radny Kotylak
- wnosił o położenie odcinka chodnika przy Domu Konwersów, oraz odcinka od przystanku PKS (ludzie chodzą tam po błocie).

Radny Mielnicki wnosił o:
- o wycięcie pozostałych drzew z wystającymi kolcami przy drodze Stare Czarnowo- Dobropole. Czy nadal będzie prowadzona wycinka krzaków na poboczach.
- o naprawie drogi w kierunku Państwa Burakowskich – jest ona nieprzejezdna
- zapytał, czyją własnością jest droga z Dobropola do Osetnego Pola. Znajduje się tam niebezpieczny garb.
- o remont drzwi do świetlicy. Wówczas dzieci szkolne mogą tam spokojnie oczekiwać na autobus. Nie jest potrzebna wiata. Jest inicjatywa wykonania ławek przy ścianach, tylko żeby Gmina kupiła materiał, a oni wykonają je we własnym zakresie.
- uważa, że w Dobropolu jest również dzikie ujście wody/ woda tam  ciągle leci/ , podobnie jak Wójt wykrył  w Binowie. Chodzi o to żeby to sprawdzić.
- o zmianę grzejników świetlicy w Dobropolu.. Znajdujące się tam grzejniki na węgiel są nie wygodne, nie zdaję egzaminu. Potrzebne są 2 grzejniki na prąd, które w każdej chwili można włączyć bądź wyłączyć.
- o zakup krzeseł  do świetlicy,
- o wymianę znaku drogowego w kierunku Kołowa.

Radna Cioch
- podziękowała za telefon do biblioteki w Kołbaczu.
Wnosiła o podjęcie działań w zakresie zmiany centrali na poczcie w Starym Czarnowie ( nie kosztem gminy). Chodzi o to, że bardzo dużo młodzieży korzysta z internetu i nie ma możliwości zmodernizowana starego łącza. Obecna centrala nie spełnia odpowiednich parametrów( sprawę zgłaszała wcześniej).
- czy były podjęte jakieś działania związane z RIO w Szczecinie. Czy były prowadzone jakieś rozmowy z radcą prawnym i czy były wyciągnięte wnioski, sankcje w stosunku do osób. Uważała, że należy tą sprawę zakończyć.
- stwierdziła, że w protokole komisji był wniosek, by skontrolować rzetelność wypełnianych deklaracji podatkowych dot. podatku od nieruchomości od środków transportowych, wieczystego użytkowania itp.

Radny Róg
- zgłosił, że w szkole w Kołbaczu jest bardzo trudno się dodzwonić. Potrzebny byłby tam dodatkowy numer telefonu. ( Radny Kotylak wyjaśnił, że powodem tego jest to, że są tam jakby dwa numery telefoniczne. Z czego do jednego podłączony jest modem komputerowy natomiast na dole modem jest podłączony do innego gniazdka, które związane jest z  linią telefoniczną obsługującą wyjście ze szkoły. Proponował, by podłączyć komputer z dołu do sali komputerowej na piętrze/.

Radny Kałucki 
- zgłosił, że autobus Paan-Bus pomimo sprzedawanych biletów miesięcznych nie zabiera w Kołbaczu  młodzieży szkolnej . Szczególnie chodzi o autobus o godz.6 40. Muszą później  płacić  za bilety w autobusie PKS./ P.Baryła –sołtys ze St.Czarnowa stwierdziła , ze w Starym Czarnowie jest podobna sytuacja. Przyjeżdża zapełniony autobus Paan-Bus i już nie zabiera młodzieży o godz.7.00 rano/. Radny wnosił o  wnosił o podjęcie działań w tym zakresie.

Radny Ryszczycki
- zgłosił, że  w miejscowości Kartno / na zakręcie drogi/ znajduje się ciągle woda. Należy ją zlikwidować.
- również należy ustawić  na krzyżówce lustro.

Radny Smykla wnosił:
- o nawiezienie szlaki w miejsce zawracania autobusu szkolnego. Sami ją rozplantują.
- zgłosił, że brakuje liter  na znaku drogowym określającym miejscowości Dębina.
/Wójt poinformował, że znaki były wymieniane i widocznie kos zdrapał litery/.
- zgłosił, że na drodze z Dębiny do Kołbacza / za przejazdem kolejowym w dół/  znajduje się przepust, który się zapada. Należy go zrobić na odcinku ok.10 m.

Z uwagi na brak dalszych  dyskusji w tym punkcie przystąpiono na kolejnego pkt.

Ad. 8  Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej  / dot. dz.nr 72/5 położonej w Kołowie /.  

Wójt – P.M.Woś wyjaśnił, że jest to działka o pow. 700m, bardzo wąska. Nie można zlokalizować tam żadnego budynku, a zagospodarować trzeba. Ktoś kiedyś coś nie domierzył. Działka ta  znajduje się niedaleko kościoła od strony stawu pomiędzy dwiema posesjami  nową i dużym gospodarstwem/.

Stanowiska Komisji.

Wszystkie 4 stałe komisje Rady  tj. Komisja Rewizyjna, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Rzemiosła i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Oświaty  i Spraw Społecznych na wspólnym posiedzeniu w dniu 20.10.2003r. pozytywnie zaopiniowały zbycie działki nr 72/5 położonej w Kołowie w drodze bezprzetargowej.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji  Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski E. odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej wraz z uzasadnieniem (stanowi to zał. nr 11  do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
za uchwałą głosowało 15 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XII/83/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27.10.2003r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie dzierżawy działki w drodze przetargu (dot. dz.nr 322/30 położonej w Żelisławcu.

Wójt omówił powyższą sprawę m.in. stwierdził, że jest to działka przylegająca do plaży dla Żelisławca. Sąsiaduje z działką Wiskordu ( na której znajdują się niszczejące domki) Obejmuje ona teren tzw. pole namiotowe i nieużytki w postaci zarośli olchowo-wiklinowo-wierzbowych. Jest to cała działka , którą chcemy wydzierżawić. Dotychczas zgłaszali się chętni, którzy  szybko rezygnowali z tego. Wójt ma nadzieję, że jeśli to będzie dzierżawa wieloletnia to będzie można tam inwestować i czerpać korzyści.

Stanowiska Komisji.

Wszystkie 4 komisje Rady na wspólnym posiedzeniu  w dniu 20.10.2003r. pozytywnie zaopiniowały przeznaczenie do dzierżawy działki nr 322/3  położonej w Żelisławcu.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji Wiceprzewodniczący Rady p.Piechowski E. odczytał projekt uchwały w sprawie dzierżawy działki w drodze przetargu wraz z uzasadnieniem (stanowi to zał. nr 13 do protokołu) i uchwała została przegłosowana:
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośne.
Jest to uchwała nr XII/84/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27.10.2003r. w sprawie j/wi stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Przewodniczący Rady p.Mendak K. poinformował, że jest zgłoszony 1 kandydat na ławnika  ds. pracy a winno być 2-ch wybranych ławników. W związku z taką sytuacją wystosował pismo z dnia 16.10.2003r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie o zajęcie stanowiska w tej sprawie  (zapoznał z pismem , które stanowi zał. nr 15 do protokołu). W odpowiedzi na nasze pismo w dniu 20.10.2003r. Prezes Sądu poinformował, że ławników Sądu wybiera Rada Gminy, natomiast wybory przygotowują gminy. Nie może zająć  w tej sprawie stanowiska i decyzji, gdyż kwestia pozyskania odpowiedniej ilości kandydatów zależała m.in. od skuteczności podjętych działań propagandowych na terenie gminy. Jeżeli jest brak odpowiedniej ilości kandydatów Rada wybiera ławników spośród zgłoszonych. Jeśli będzie potrzeba to Sąd Rejonowy może zgłosić potrzebę przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Odpowiedź  Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Wójt p.M.Woś wyjaśnił, że służby gminne dokonały wszelkich możliwych starań w tym zakresie i nie czuje się winny temu, że brakuje odpowiedniej ilości kandydatów na ławników ds. pracy. Było to wszędzie dobrze rozpropagowane , były dostępne wnioski w tym zakresie.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady p.Piechowski E. zapoznał z opinią zespołu opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Zostało zgłoszonych 8 kandydatów na ławników, w tym 7 ds. karnych i rodzinnych oraz 1 ds. pracy. Są to osoby:
Barska Iwona, Rabenda Mirosław, Zawada Bogumiła, Piskorz Genowefa, Trzybińska Anna, Kamionka Marian, Smyka Danuta, Chudak Władysław.
Rada Gminy winna wybrać 4 ławników ds. karnych i rodzinnych oraz 2 ławników ds. pracy.
Została uzyskana na piśmie informacja o kandydatach z Krajowego Rejestru Karnego oraz Komendy Policji  w Gryfinie Rewir Dzielnicowy w Starym Czarnowie. W wyniku analizy zespół opiniodawczy stwierdza, że zgłoszone kandydatury nie budzą żadnych zastrzeżeń co do ich postawy. Posiadają w większości pozytywną opinię w swoim środowisku.
Opinia zespołu stanowi zał. nr 17 do protokołu.

W dalszej kolejności została powołana Komisja Skrutacyjna ds. przeprowadzenia wyborów ławników w głosowaniu tajnym tj. w składzie:

 1. Cioch Bogumiła.
 2. Kałucki Władysław.
 3. Mielnicki Czesław.

Skład komisji został  przegłosowany, przyjęty jednogłośnie.

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się i przygotowała karty do głosowania. Przewodniczący Komisji P.Kałucki Wł. zapoznał z procedurą głosowania / są przygotowane dwie karty do głosowania i tak na 1 karcie do głosowania jest 7 kandydatów ds. karnych i rodzinnych. Należy wybrać 4 osoby . Postawić znak X przy 4 kandydatach. Postawienie większej ilości  X bądź żadnego znaku X - nie wytypuje się żadnej osoby-  karta jest nie ważna. Na drugiej karcie do głosowania jest 1 kandydatura ds. pracy i należy postawić 1 znak X, w przypadku braku znaku X karta będzie nie ważna/.

W wyniku dyskusji ustalono, że zostaną wybrani na ławników Ci kandydaci ds. karnych i rodzinnych, którzy otrzymają największą ilość głosów.

W wyniku przeprowadzonego 2-krotnego głosowania tajnego (drugie głosowanie z uwagi na jednakową ilość głosów pomiędzy P.Barską i P.Rabendą) największą ilość głosów na ławników ds. karnych i rodzinnych otrzymali:

 • Piskorz Genowefa      - 15
 • Smykla Danuta           - 14
 • Kamionak Marian      -   8
 • Barska Iwona             -   9 / po drugim glosowaniu/.
 • Kandydat na ławnika ds. pracy Chudak Władysław otrzymał 13 głosów „za”.

Wiceprzewodniczący Radyodczytał uchwałę w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego Rejonowego w Gryfinie ( z wpisanymi osobami, które otrzymały największą ilość głosów) uchwała została przegłosowana .
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Jest to uchwała nr XII/85/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27.10.2003r. w sprawie j/w i stanowi wraz z protokołami komisji skrutacyjnej zał. nr 18 do protokołu.

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składów Komisji Rady Gminy.

- Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska,
- Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych.

Do składu Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska radny Zacharski J. zgłosił radnego Mielnickiego Cz.
Do składu Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych radna Cioch B. zgłosiła radnego Roga Z.

Zgłoszeni radni wyrazili chęć pracy w komisjach. Dalszych propozycji nie zgłoszono.

W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady p.Piechowski E. odczytał projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składów komisji z proponowanymi osobami (projekt stanowi zał. nr 19 do protokołu) i uchwała została przegłosowana.
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XII/86/03 Rady Gminy Stare Czarnowo i stanowi zał. nr 20 do protokołu.

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie zakazu polowań zbiorowych na szlakach turystycznych na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący Rady P.Mendak K. poinformował, że wpłynęło kilka pism w tej sprawie więc zapozna z jednym z nich – co nas skłoniło do podjęcia takiej uchwały.
z pismem Dyrekcji Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry m.in. informują w piśmie, że na ich wspólnym spotkaniu były omawiane dwa zagrożenia tj. bezpieczeństwo pieszych  rowerzystów na tzw. drodze górskiej, bezpieczeństwo wszystkich obecnych na szlakach turystycznych podczas organizowania polowań w tych rejonach.
Zwracają się o podjęcie stosownej uchwały dot. wprowadzenia zakazu organizowania polowań indywidualnych i zbiorowych na szlakach turystycznych biegnących przez puszczę bukową w odległości do 200 m od nich w dni wolne od pracy  i nauki.
W uzasadnieniu podaję, iż przebiega przez obszar puszczy bukowej gęsta sieć szlaków turystycznych. Jest to kompleks leśny wyjątkowo intensywnie odwiedzany przez osoby  szukające wypoczynku lub wrażeń turystycznych. Przez  cały rok odbywają się tutaj różnego typu turystyczne imprezy masowe. Niejednokrotnie zdarzały się przypadki wkroczenia turystów na obszar trwającego polowania . Są zgłaszane sygnały postrzelenia  czasem ze skutkiem śmiertelnym osób. Wprowadzenie zakazu polowań jest możliwym do zastosowania rozwiązaniem zapobiegającym ewentualnemu nieszczęściu. Podpisała Dyr. B.Migdalska . Pismo stanowi zał. nr 21 do protokołu.

Stanowiska komisji.

Wszystkie 4 stałe Komisje Rady pozytywnie akceptują wprowadzenie  zakazu polowań zbiorowych na szlakach turystycznych na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Dyskusja.

Radny Mielnicki zapytał, w jaki sposób odbywa się  polowanie, gdyż miał na swojej osobie pewien przypadek. Będąc na grzybobraniu  usłyszał strzały i nagle widzi lecących  na  niego 20 dzików, które w małych odległościach padły obok niego. Kto za to by odpowiadał, gdyby coś się stało. Jest mu wiadomym, że strzelano wówczas ze śrutu. Dokładnie nie może sobie skojarzyć, czy to było zorganizowane polowanie zbiorowe. Jest sezon grzybobrania, ludzie idą do lasu, albo indywidualnie  albo grupowo i takie sytuacje mogą się powtórzyć. Zapytał, kto odpowiada za takie polowania., czy  takie polowanie jest gdzieś rejestrowane. Przewodniczący Rady P.Mendak poinformował, że  jest opracowany plan polowań zbiorowych, który zatwierdza  Wójt, Nadleśnictwo. Koła łowieckie dzierżawią teren od Nadleśnictwa Gryfino. Taki plan jest przedstawiany z poszczególnymi datami polowań , osobami odpowiedzialnymi za organizowane polowania. Pierwszym odpowiedzialnym jest prowadzący polowanie. Przypomniał , że był przypadek 2 lata temu , gdzie  wycieczka weszła  na polowanie zbiorowe i na szczęście nie  doszło do nieszczęścia. W proponowanej uchwale chodzi o  zakaz polowań zbiorowych w dni wolne od pracy i nauki. Polowania zbiorowe rozpoczynają się  od m-ca listopada do m-ca lutego. 

Wójt P.M.Woś  / w uzupełnieniu wypowiedzi Przewodniczącego Rady/ wyjaśnił, że  myśliwy może być zrzeszony w kole łowieckim , jak również może nie należeć do takiego koła i prowadzić polowania indywidualnie na podstawie  specjalnego upoważnienia. .
Jest tam wyszczególnione  na co ma polować , w jakim terminie będą one się odbywać, itp. Drugi sposób polowania to polowanie zbiorowe, które prowadzone jest na podstawie planu. Koło takie ma obowiązek złożenia takiej zbiorówki / planu/ w Urzędzie Gminy, Nadleśnictwie i Okręgowym Zarządzie  Polskiego Związku Łowieckiego.  Takie polowania mogą się odbywać w tym czasie, o którym mówił Przewodniczący Rady. Najczęściej odbywają się one w soboty bądź niedziele. Za niewłaściwy strzał odpowiada myśliwy i organizator polowania. Myśliwy może strzelać tylko do celu rozpoznanego, nie może mu się wydawać, że to był dzik a później okazuje się  inaczej. Niestety wypadki się zdarzają. Wójt uważał, że ta nasza uchwała może być podjęta jako pierwsza w Polsce. Wywoływała ona dużo  kontrowersji. Prosił, by to traktować jako przepis miejscowy, który będzie wybiegał daleko w przyszłość.  Należy tę sprawę uporządkować, nie mamy innego wyjścia. Nie było jeszcze do tej pory żadnej tragedii. Poza tym my nie ograniczamy tutaj możliwości polowania, tylko egzekwujemy przepisy.  Ta sprawa praktycznie dotyczy trzech kół tj. Grzywacz / obejmujący teren od drogi nr 3 – w stronę Kołbacza, Orzeł / od drogi nr 3 do granicy z kołem Dublet / i Dublet / Zelisławiec do osiedla Bugowego/.

Sołtys Sołectwa Kolowo P.Truskowski stwierdził, że jest członkiem koła Orzeł, który dzierżawi teren puszczy bukowej. Nie przeciwstawia się podjęciu tej uchwały, jednak należałoby tutaj wziąć pod uwagę to,  że ograniczenie polowań spowoduje nadmierne rozprzestrzenianie się zwierzyny, która wyrządza rolnikom szkody, którzy i tak mają małe dochody. Większość terenów rolniczych znajduje się obok lasów. Powstaje coraz więcej  szlaków turystycznych i należałoby się zorientować , gdzie te szlaki przebiegają. Uważał, że można ograniczyć to polowanie na szlakach znajdujących się bliżej miasta a nie  na wszystkich, wówczas takie polowania zbiorowe są praktycznie wykluczone. 
Takie szlaki są położone w odległościach ok. 500m jeden od drugiego, turyści chodzą wszędzie i ograniczenie 200 m od  nich nic nie da. Sugerował Radzie, żeby się zastanowiła  co będzie z odszkodowaniami  zwierzyny, bo koło łowieckie prowadzi planową gospodarkę łowiecką  czyli jest ustalany plan odstrzału zwierzyny  danego gatunku, jakie będą przyrosty gatunek rozmnażania się zwierzyny, zachowania danego gatunku również ochrona pól rolników.  Są duże szkody  zrobione przez zwierzynę, koła płacą wysokie odszkodowania za t gdzie nikt w te koszty nie partycypuje. Uważał, że ograniczając te polowania ograniczy to pozyskanie zwierzyny, która  wyjdzie na pola  robiąc jeszcze większe szkody rolnikom, co spowoduje wystąpienie rolników o jeszcze wyższe odszkodowania.  

Przewodniczący Rady P.Mendak/ poparł w części wypowiedz  P.Truskowskiego/ stwierdzając, że Rada nie chce ograniczyć polowań, tylko  wyłączamy dwa dni w tygodniu.  
Także organizacja polowania będzie możliwa od poniedziałku do piątku. Należy dograć terminy polowań w poszczególnych kołach. Jeśli chodzi o szkody popełniane przez zwierzynę, to występują one przede wszystkim we wrześniu/ wykopki /, w okresie letnim. Tutaj nie  ogranicza się  w żaden sposób polowań indywidualnych i np. koło wojskowe / powiadomił ich o naszej propozycji / będzie organizowało 2 polowania mniej.
Stwierdził, ze są już komentarze na ten temat „ że mi się osobiście przypisuje tę sprawę , wszystkich was namówiłem ...”     Jednak wie jedno, gdy jest wypadek śmiertelny, jest tragedia, wtedy nie patrzy się na to, że tej zwierzyny jest za dużo, są szkody itp. Nie chciałby, żeby Rada mając taką możliwość nie zapobiegła by  temu. Były przypadki, ze dzieci na wycieczkach trafiały na wnętrzności dzików na danym szlaku turystycznym i było to źle przyjmowane w mediach. Najgorzej jest przy osiedlu bukowym np. Klęskowo, tam są tabuny ludzi.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Wiceprzewodniczący Rady  P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie  zakazu polowań zbiorowych na szlakach turystycznych na terenie Gminy Stare Czarnowo / stanowi to załącznik nr 22 do protokołu/ i uchwała został przegłosowana: 
- za podjęcie takiej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogłoszenia w drodze obwieszczeń na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty/. 
Jest to uchwała nr XII/87/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27.10.2003r. w sprawie j/w i stanowi wraz uzasadnieniem załącznik nr 23 do protokołu.

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu / dot. zwiększenia dochodów   budżetu w  dziale 758 o kwotę 159.928zł i zwiększenia wydatków o kwotę  49.000zł w dz. 600./

Skarbnik Gminy P.A.Baran omówiła  projekt uchwały w  powyższej sprawie.
m.in. dochody zostały zwiększone w dziale: 758 – Różne rozliczenia o kwotę 159.928 zł 
roz.75805 -  część rekompensującej subwencji ogólnej dla gminy, § 292 subwencja ogólna z budżetu państwa. Zapoznała z pismem Ministerstwa Fin. z dnia 21.10.2003r. dot. przyznania gminie  części rekompensującej subwencji ogólnej z tytułu utraty  ulg i zwolnień  ustawowych , ustawy o podatku rolnym, leśnym , o podatkach lokalnych. Otrzymuje się tę kwotę po złożeniu wniosku. Składa się je  w dwóch terminach tj. do 31 lipca danego roku podatkowego  oraz 25 lutego następnego roku następującego po roku podatkowym.
 We wnioskach wykazuje się roczne skutki zwolnień .oraz faktyczne skutki wykazane już na podstawie sprawozdań. Wnioski takie są kontrolowane przez RIO w Szczecinie i przekazywane do Min.Fin.  Następnie Ministerstwo jest zobowiązane do przekazania gminom kwot rekompensujących w 2-ch ratach tj. do 15 października  roku podatkowego w kwocie 50% i do 31 maja roku następującego po roku podatkowym - pozostałe 50% należnej kwoty.  
Kwota rekompensująca z tytułu zwolnień  wynosi 319.856 zł./ w tym dużą część przypada na zwolnienia w podatku rolnego/. Te pieniądze zostały przekazane gminie, w związku z czym ma obowiązek wprowadzić je do budżetu po stronie dochodów.
Jednocześnie proponuje się zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 49.000zł w dziale: 600 Transport i łączność  - roz. 60016 drogi publiczne gminne, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 13.200zł oraz § 4300 – zakup usług pozostałych 15.800zł. Skarbnik wyjaśniła, że w ramach tych pieniędzy planuje się zakup czterech wiat przystankowych oraz zapłatę za robociznę firmie, która  wygra ewentualny przetarg na remont chodnika w Żelisławcu. 

Stanowiska komisji.

Wszystkie cztery komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały.

Dyskusja  - brak.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Wiceprzewodniczący Rady  P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy / stanowi to załącznik nr 24 do protokołu/ i uchwała został przegłosowana: 
- za podjęcie takiej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XII/88/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27.10.2003r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad. 14 Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus za  I półrocze 2003r.

Informacje przedstawił prezes  klubu  GKS „Fagus” Kołbacz  P.Grzegorz  Pach
m.in. stwierdził, że klub zrzesza ogółem ok.70 zawodników, w tym: ok.20 trampkarzy, juniorów i 25 seniorów. Na początku roku klub korzystał z sali sportowej raz w tygodniu w Smierdnicy. Między czasie  brano udział w pucharze Kuriera, gdzie na 24 zespoły zajęto II miejsce. Rozgrywki  kl.A klub rozpoczął w połowie marca br.- wygrano wszystkie mecze i awansował do klasy okręgowej. W dniu 1 maja 2003r. odbyły się rozgrywki w piłce nożnej w Kołbaczu o Puchar Wójta z udziałem drużyn:  z Kołbacza, Dębiny, Żelewa, St.Czarnowa,  Dobropola i Binowa  / I m-ce zajął Kołbacz, II-Dębina, III-St.Czarnowo /.   
Nadmienił, że  do rozgrywek piłkarskich przystąpił również  klub Consum z Glinnej przegrywając wszystkie mecze w tym: 2 walkowery na korzyść gości. Ta drużyna nie wystawiała pełnych składów na mecze , spowodowało to rozwiązanie  w m-cu czerwcu br.
W załączeniu przedłożył wykonanie wydatków kultury fizycznej za I półrocze 2003r..
Podziękował Radzie za dofinansowanie w II półroczu br. gdyż bez tych środków  na pewno by już nie funkcjonowali.
Szczegółowe sprawozdanie z działalności klubu Fagus za I półrocze wraz z załącznikami stanową załącznik nr 26 do protokołu.

Dyskusja.

Radny Zacharski zapytał, czy  obecnie w klubie Fagus w Kołbaczu  są zrzeszeni  zawodnicy z klubu Consul Glinna.
Radny zwrócił się również do Wójta czy byłaby możliwość zagospodarowania terenu  w samej miejscowości Glinna / na dole za budynkiem biurowym / na boisko sportowe, szczególnie dla tych młodszych dzieci. Dawniej było tam boisko do siatkówki.
, ze boisko do piłki nożnej znajduje się dość daleko / obok jeziora Glinna/ i niebezpiecznie, w bezpośrednim sąsiedztwie z szosą. Jeśli byłaby zgoda na zagospodarowanie tego terenu, to we własnym zakresie młodzież by teren uporządkowała.

Prezes P.Pach poinformował, że są osoby zrzeszone z tego klubu – m.in. ze St.Czarnowa, natomiast bezpośrednio z Glinnej nie ma. Są otwarci, zapraszają ich,  chętnie ich przyjmą do drużyny.  Są również otwarci na dyskusje i propozycje, o których radny wspominał.

Wójt P.M.Woś  stwierdził, że jeśli jest taka inicjatywa /wykorzystania placu, terenu na  boisko/, to nie widzi tutaj żadnych przeszkód . Tylko musi być inicjatywa  ze strony mieszkańców. Gmina tego nie będzie robić. Natomiast żadnego boiska do piłki nożnej nie będzie tutaj organizował, jest już takie boisko.

Przewodniczący  Rady P.Mendak stwierdził, że zna  sytuację w Glinnej, rozmawiał z piłkarzami. Były tam  od paru lat spory pomiędzy dwoma klubami tj.Glinna i Kołbacz. Odbyło się tam zebranie. Założenie było takie, że  są dwa  kluby najwięcej i  jedne z klubów jest zapleczem tego lepszego/ tak jest w większości gmin/. Żeby nie było  z tym boiskiem tak, że sołtys z radnym i małymi dziećmi będą robić boisko w Glinnej. Tak jak to ma miejsce przy sprzątaniu. Uważał, że ta sprawa powinna wyjść od młodzieży.

Sołtys P.Zaremba  stwierdziła, że dla małych dzieci nie ma tutaj żadnego miejsca na grę w piłkę, a jest to teren Kołbacza. Nie wiedzą, czy mogą z tego korzystać / Wójt uważał, że bez zezwolenia na pewno nie mogą z tego korzystać, natomiast jest to sprawa wykonania jednego  telefonu/. 

Radna Cioch stwierdziła, że sprawozdanie  przedstawione przez Prezesa  klubu nie zadawala ją, z uwagi braku informacji o budżecie  tym zakresie. Jednak nie może wymagać takiego sprawozdania , ponieważ  nie złożył takiego zapotrzebowania na  budżet za I półrocze br.  
Załączone wykonanie niewiele mówi.  Uważała, że następne sprawozdanie za II półrocze / które będzie przedstawiał/ powinno zawierać zarówno  część techniczną jak i część budżetową / np. przy zakupie  butów dla sportowców będą to sprawy imienne i za ile kupione, podobnie  przy zakupie piłek – ile i za jaką kwotę itp./.
Druga sprawa – czy przestrzega  Prezes tego budżetu / tak przestrzega odpowiedział P.Pach/     

Ad. 15 Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w  Gminie Stare  Czarnowo za I półrocze 2003r.

Informacje powyższa przedstawił inspektor  ds. OSP P. Zbigniew Ślęzak.
m.in. stwierdził, że  na terenie gminy działają 4 jednostki  Ochotniczych Straży Pożarnych, które są wpisane do rejestru stowarzyszeń  w Sądzie  Rejonowym w Szczecinie.
Są to : Kołbacz, Stare Czarnowo / należą te jednostki do Krajowego Systemu Gaśniczego/,Żelisławiec i Zelewo. W informacji przy każdej jednostce są wykazane koszty związane z w wyjazdami do pożarów, do wypadków drogowych, usuwaniem drzew itp.
Do informacji załączone jest rozliczenie finansowe  wydatków w I półroczu 2003r.
Szczegółowa informacja z działalności OSP w Gminie Stare Czarnowo za I półrocze stanowi załącznik nr  27 do protokołu. 
W dalszej części P.Ślęzak zapoznał  z protokołem z dnia 3.07.2003r.  z przeprowadzonej kontroli w jednostkach OSP przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. W wyniku kontroli  najlepiej wypadła jednostka OSP w Kołbaczu, natomiast gorzej wypadły jednostki OSP w St.Czarnowie i Żelisławcu.  Jest tam wiele nieprawidłowości, które należy  usunąć do koca grudnia 2003r. Nieźle wypadła jednostka OSP w Żelewie, najmniejsza jednostka. Jest ona bardzo aktywna Są w tym zakresie zalecenia pokontrolne.
Mówi się tam m.in. o potrzebie dokonania zmian organizacyjnych, przypomnienie osobom funkcyjnym o zadaniach i obowiązkach na nich spoczywających itp. 

Dyskusja.

Radny Kotylak zapytał skąd wynika różnica pomiędzy  kosztami związanymi z wyjazdami do różnych zdarzeń pomiędzy OSP St.Czarnowo gdzie było 16 – koszt 1.303 zł a OSP Żelewo, był  1 pożar – koszt 510 zł.
dalszej dyskusji  zapytał, czy ustalony budżet na OSP jest wystarczający. Czy realizacja jego jest swobodna. Był zwiększony ten budżet na zakup wozu bojowego. Jakie są przyznawane kwoty  z  krajowego ratownictwa drogowego  na dane jednostki.

Radna Cioch  poinformowała, że P.Jakubowski z OSP Kołbacz  szuka sponsorów odnośnie zakupu nożyc. W/ g rozliczenia za okres I półrocza br.  w rozdziale zakup materiałów i wyposażenia  została wykonana  kwota 5.105zł/ na plan 17.459zł/.  Doliczając III kwartał pozostała do wykorzystania kwota 5.766zł.  Będzie chciała wiedzieć na co te pieniądze zostały wydane. Zapytała, czy nie znalazł by w swoim budżecie środków na zakup tych nożyc, gdyż widzi taką rezerwę  w § różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Tutaj za III kwartały wykorzystano 55% .Uważała, ze takiego przesunięcia można dokonać na jego wiosek . Dlatego tez prosiła, żeby dokładnie przeanalizował  swój budżet i  dopomóc OSP w Kołbaczu, która bierze czynny udział w  ratownictwie drogowym.

W odpowiedzi P.Ślęzak wyjaśnił, że był bardzo duży pożar w Żelewie, w budynku mieszkalnym. W tej akcji oprócz OSP Żelewo uczestniczyło wielu innych straży i dlatego są tutaj duże koszty / radny Gorczyca w uzupełnieniu tej wypowiedzi stwierdził, że  był tam pełniony dyżur po pożarze przez całą noc/. Dalej poinformował, że ten budżet był ustalony jeszcze w niższej kwocie przez poprzednie władze. I na pewno był by nie wystarczający.  Zwiększenie jego do kwoty 58.000zł musi wystarczyć, jest na pograniczu . Za to, że  dana jednostka jest w systemie ratownictwa drogowego otrzymuje stamtąd pieniądze. Te pieniądze nie mogą być wprowadzone do budżetu, tylko przekazywane na działalność jednostki .
Jeśli chodzi o nożyce dla Kołbacza, to zna  tę sprawę. Takie nożyce na dzień dzisiejszy kosztują 35.000zł / bez Wat/.  W IV kwartale zostało zrealizowane zamówienia wcześniejsze, gdzie zakupiono maszt oświetleniowy, węże itp. na kwotę ponad 4.000zł. 

Przewodniczący Rady P.Mendak  poinformował, że takie nożyce znajdują się w Starym Czarnowie i tutaj jest kwesta dogadania się w tej sprawie  pomiędzy jednostkami.

P.Ślęzak Wójt P.M.Woś uważał, że  nie powinno się za bardzo czerpać środków z naszego budżetu.
Są wypadki i należy pomóc tym ludziom, którzy pochodzą niejednokrotnie z różnych stron. Natomiast na to powinny być pieniądze  z Państwowej Straży pożarnej. Nie powinniśmy uszczuplać swojego budżetu, gdyż są biblioteki, szkoły gdzie  trzeba dofinansowania tam robić. W sprawie tych nożyc należy  zadecydować. Jeśli jednostka OSP w St.Czarnowie będzie wstanie uczestniczyć we wszystkich akcjach, gdzie  Komendant Powiatowy zadysponuje, wówczas te nożyce tam należy im pozostawić.  W przeciwnym  razie będzie trzeba je przekazać dla jednostki OSP w Kołbaczu , by nie rdzewiały. Kołbacz jest na każde  wezwanie.

Radny  Grzywiński uważał, że do obsługi takich nożyc musi być osoba przeszkolona.
Po raz pierwszy słyszy, że na wyposażeniu są nożyce o takiej dużej wartości. Nie powinny one leżeć i rdzewieć. Poparł radną Cioch, by doposażyć jednostkę OSP w Kołbaczu, która w kontroli wypadła bardzo dobrze i należy ją wspomagać. Myśli, ze Wójt  podejmie stosowne działania h odnośnie jednostki OSP w St.Czarnowie.

Radny Gorczyca zapytał, czy odbyła się kontrola odnośnie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Zespole Szkół w Kołbaczu, budynku przedszkola , świetlicach.
/W odpowiedzi P.Ślęzak stwierdził, ze nic na ten temat nie wie/.

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski zapytał, czy zostały uregulowane sprawy finansowe związane z przekazanie sprzętu  OSP Kołbacz  dla gminy.

Wójt poinformował, że jeszcze te sprawy nie zostały uregulowane. Są na to przeznaczone środki w budżecie.

W dalszej dyskusji radna Cioch  zapytała , czy ewentualnie nasza straż mogłaby dokonać kontroli strychów w Kołbaczu. W tej sprawie  nie może dojść do porozumienia z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej. Strychy są bardzo zawalone różnymi rzeczami, starymi meblami  i jest to niezgodne z p.poż.  

P.Ślęzak poinformował, ze nasza straż nie może dokonać tam kontroli. Można tę sprawę zgłosić do państwowej straży opierając się na podstawach prawnych i oni  mogą to dokonać.

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski / Prezes Spółdzielni / wyjaśnił, że majątek administrowany przez spółdzielnię jest własnością członków spółdzielni i właścicieli. 
Spółdzielnia jako zarządca zasobami mieszkaniowymi nie ma prawa  usuwać własności  z pomieszczeń wspólnego użytkowania.  Taki lokator może  później żądać od spółdzielni zapłaty za  wyrzucenie danej rzeczy, która jego zdaniem  spełniała dużą wartość.
Na pewno są strychy, gdzie jest bałagan  ale i są strychy, gdzie jest wszystko ładnie  poukładane. Uważał, ze ta sprawa nie  powinna być poruszana na sesji, lecz jest  to sprawa do poruszenia  na walnym zgromadzeniu lub zebraniach członkowskich. 

Przewodniczący Rady  stwierdził, ze powinno się  wrócić do dawnych akcji sprawdzania posesji z udziałem policjanta, strażaka, pracownika Urzędu Gminy itp. Nie chodzi o to, żeby od razu karać osoby, lecz ich pouczyć, postraszyć.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w tym temacie  przystąpił do kolejnego punktu.

Ad. 16 Informacja  z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu  na dzień 30.09.2003r.

Informację powyższą przedstawiła Dyrektor Zespołu Szkół p.Grażyna Łogin. Stwierdziła, że wykonanie wydatków za okres 9 m-cy 2003r. kształtują się następująco:
Plan 2.326.980,-zł – po zmianach 2.483.368,-zł .Są to m.in. środki własne oraz pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (podziękowała Skarbnikowi Gminy p.A.Baran za pozyskanie dodatkowych subwencji, które zostały wykorzystane na remont w obiekcie szkoły w okresie wakacji). W tym okresie środki  te przeznaczono m.in. na zakup książek dla kl.I , na projekt sali gimnastycznej, rezerwę budżetowa 10.000,-zł , wynagrodzenia pracowników
-12.000,-zł, dowożenie 25.000,-zł itp. Razem wynosi to kwotę 156.388,-zł.
Stwierdziła że dokonując analizy budżetu za 9 m-cy br porównała to do wykonania za okres 8 m-cy. Za okres 9 m-cy  łącznie  (szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole) wykorzystano na energię – 71,15%, materiały i wyposażenie 66,55%, pomoce dydaktyczne 3,18% ( w tym 25.400 do realizacji, są złożone zamówienia) , usługi zdrowotne – 90,2%(małe przekroczenie, były przeprowadzone badania okresowe dla 5 osób), wynagrodzenia osobowe pracowników dot. dowożenia – 88,6%(jest tutaj zatrudniona osoba z Urzędu Pracy, będzie z tego tytułu oszczędność), różne opłaty i składki – 100% (dot. ubezp.budynku), zakup usług pozostałych i dowożenie (paliwo) 86,10% - tutaj brakuje ok. 10% i można to pokryć z rezerwy. Na usługi remontowe wykorzystano 82,80%, podróże krajowe i służbowe 56%, wynagrodzenia osobowe pracowników (dot.szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkole, dowożenia, świetlica i „0”) 79,8% - tutaj brakuje ok. 5%.
Reasumując wykonanie wydatków za 9 m-cy wynosi ono 74%.
Jeśli chodzi o wydatki w szkole podstawowej związane z zakupem materiałów i wyposażenia § 4210 –  było to przeznaczone na remonty szkoły, wyposażenie (zakup stolików), artykuły biurowe, prenumerata czasopism  (poradniki dla młodzieży).
Zakup usług pozostałych ((§ 4300)- były to wydatki za abonament za interent , za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości , szkolenie nauczycieli, drobne naprawy i remonty, renowacja krzeseł w pokoju nauczycielskim, prowadzenie P.K.Z.P., pozostałe usługi.
Wydatki w Gimnazjum.- dot

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-03-2004 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2004 09:09