Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIII/158/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXIII/158/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r.


w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2009  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z 2005r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730).  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2009  w wysokościach:

Lp Treść Stawka

 

1. Od gruntów :    

a) związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  i budynków

0,73 zł od 1m2 powierzchni
b) od pól golfowych 0,63 zł od 1m2 powierzchni

c) pod jeziorami, zajętych na  zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

3,90 zł od 1m2 powierzchni
d) pozostałych 0,26 zł od 1m2 powierzchni
2.  Od budynków lub ich części:    
a) mieszkalnych 0,58 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,54 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c)  zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej w  zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym 9,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  zdrowotnych

4,01 zł

od 1m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych budynków     
   1.garaży 6,25 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
   2. budynków letniskowych 6,64 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
   3. pozostałych 4,69 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 3.

Od budowli: 

 

wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991  r. o podatkach i opłatach lokal. 1 (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z 2005r. Nr 143, poz. 1199)

1. pola golfowe 1,85%

2. związanych bezpośrednio z gospodarką mieszkaniową tj.:

  • rurociągi przesyłowe i rozdzielcze sieci cieplnych
  • budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków
  • do wytwarzania ciepła na potrzeby gospodarki mieszkaniowej
1,85%
3.  pozostałe budowle 2%

§ 2. Różnicę pomiędzy stawką podstawową o której mowa w §1 pkt 1 lit. a, a stawką obniżoną o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b, oraz § 1 pkt. 3 ppkt 3, a stawką obniżoną o której mowa w § 1 pkt 3 ppkt 1 i 2 niniejszej uchwały traktuje się jako pomoc de minimis o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 r.)

§ 3.

  1. Na zasadach rozporządzenia WE nr 1998/2006 podmiot ubiegający się o pomoc oraz korzystający z pomocy na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do składania zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 lat kalendarzowych albo oświadczenia o nieskorzystaniu pomocy de minimis w tym okresie oraz informacji o każdej innej pomocy niż de minimis dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały.
  2. Na zasadach rozporządzenia o którym mowa w ust. 1 Podmiot ubiegający się o pomoc zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, iż podmiot ten nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004), tj. nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9-11 cytowanych wytycznych.

§ 4. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa . Inkasentami podatku od nieruchomości są sołtysi poszczególnych wsi. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 5% pobranych wpłat.

§ 5. Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości mogą być dokonywane przez zobowiązanego bezpośrednio w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XII/76/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2008.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 03-12-2008 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2008 10:04