Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIV/169/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/158/08 z dnia 17 listopada 2008 r. dot. ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXIV/169/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/158/08 z dnia 17 listopada 2008 r. dot. ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku  od  nieruchomości  w  drodze  inkasa,   określenia    inkasentów  i  wynagrodzenia  za  inkaso  na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z 2005r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść zapisu zawartego w § 1 uchwały Nr XXIII/158/08 Rady Gminy Stare Czarnowo  z dnia 17 listopada 2008 r. dot. ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2009, nadając mu brzmienie:  

„Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2009 w wysokościach:

Lp Treść Stawka  
1. Od gruntów:    
a) związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  i budynków 0,73 zł od 1m2 powierzchni
b) od pól golfowych 0,57 zł od 1m2 powierzchni
c) pod jeziorami, zajętych na  zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 zł od 1m2 powierzchni
d) pozostałych 0,23 zł od 1m2 powierzchni
2.  Od budynków lub ich części:    
a) mieszkalnych 0,58 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,54 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c)  zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej w  zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym 9,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  zdrowotnych 4,01 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych budynków     
   1.garaży 5,73 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
   2. budynków letniskowych 6,64 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
   3. pozostałych 4,48 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 3. Od budowli:   

wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991  r. o podatkach i opłatach lokal. 1 (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z 2005r. Nr 143, poz. 1199)

1. pola golfowe 1,85%
2. związanych bezpośrednio z gospodarką mieszkaniową tj.:
  • rurociągi przesyłowe i rozdzielcze sieci cieplnych
  • budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków
  • do wytwarzania ciepła na potrzeby gospodarki mieszkaniowej
1,85%
3.  pozostałe budowle 2%

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 

Przewodnicząc Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E

Przedstawiając Radnym Gminy Stare Czarnowo projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2009, Wójt Gminy zdecydował, iż proponowane na rok 2009 r. stawki podatku będą wynikały z przeliczenia stawek obowiązujących w roku 2008 o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2008 r., który wyniósł 4,2 %. Dokonano więc czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawek kwotowych podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2008 zgodnie z powyższym wskaźnikiem. W trakcie prac Rady w ramach Wspólnych Komisji zgodnie przyjęto propozycje wójta.

Jednakże w trakcie przygotowywaniu materiałów informacyjnych i druku projektu uchwały wystąpił błąd polegający na wpisaniu w projekt uchwały błędnych stawek podatków :

  • w pkt. 1 a) - od gruntów – od pól golfowych – wpisano 0,63 zł powinno być 0,57 zł
  • w pkt 1 d) - od gruntów pozostałych – wpisano 0,26 zł, powinno być 0,23 zł
  • w pkt. 2 e) ppkt 1 - od budynków lub ich części – pozostałe budynki – garaże – wpisano 6,25 zł, powinno być 5,73 zł
  • w pkt 2 b) ppkt 3 - od budynków lub ich części – pozostałe budynki – pozostałe – wpisano 4,69 zł, powinno być 4,48 zł

W wyniku powyższego błędu Rada Gminy Stare Czarnowo uchwaliła w czterech przypadkach stawki wyższe niż wynikające z założeń polityki podatkowej na rok 2009. Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/158/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2009, obniża cztery stawki podatku od nieruchomości do wysokości ustalonej w trakcie prac Wspólnych Komisji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 03-12-2008 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2008 10:22