Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVIII/262/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2010 r. oraz zmiany w Uchwale Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXVIII/262/10
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 marca 2010 r.
 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2010 r. oraz zmiany w Uchwale Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę – 82.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50 507,39
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 50 507,39
0690 Wpływy z różnych opłat 50 507,39
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31 492,61
90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 31 492,61
0970 Wpływy z różnych dochodów 31 492,61

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 82.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 82 000,00
90002   Gospodarka odpadami 60 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00
90003   Oczyszczanie miast i wsi 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 19 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00

§ 3. Uchyla się zapis § 10 Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010, w brzmieniu:

„ § 10. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 8) w wysokości:

  1. przychody                                      -   51.000 zł
  2. wydatki                                          - 110.000 zł „

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXXVIII/262/10
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 marca 2010r.

Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) obowiązują od dnia 1 stycznia 2010 roku, z wyjątkami określonymi w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. W związku z powyższym budżety jednostek samorządu terytorialnego powinny zostać dostosowane do przepisów nowej ustawy o finansach publicznych podczas dokonywania pierwszej zmiany w budżecie w roku 2010. Jest to konieczne z tego względu, iż uchwała budżetowa uchwalona w 2009 roku będzie stanowiła podstawę prowadzenia gospodarki finansowej jednostki w roku 2010,a wykonywanie uchwały nie może być sprzeczne z zawartymi w nowej ustawie przepisami oraz normami zachowań dla organów j.s.t
Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy art. 16 ustawy z  dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664).
Zgodnie z art. 16 ust. 1 powyższej ustawy „z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy likwiduje się:

  1. powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  2. gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych gminnych funduszy stają się dochodami budżetów gmin oraz podlegają przekazaniu na rachunki  budżetów gmin.
Zgodnie z art. 16 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy Gminy mają obowiązek dostosować uchwały budżetowe na rok 2010, w zakresie funduszu do przepisów niniejszej ustawy w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia jej w życie.
Minister Finansów opracował projekt nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, w którym zapewne będą rozstrzygnięte kwestie klasyfikacji dochodów i wydatków określonych znowelizowanymi przepisami ustawy – Prawo ochrony środowiska.
W celu wykonania wymogów określonych przepisami art. 16 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska- Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zaproponowało gminom przyjęcie tymczasowych (do czasu wydania przedmiotowego rozporządzenia oraz zinterpretowania przez Ministra Finansów) zasad klasyfikowania dochodów i wydatków dotyczących ochrony środowiska.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-03-2010 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 25-03-2010 13:57