Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO ZA I PÓŁROCZE 2004

G M I N A       S T A R E     C Z A R N O W O
 

G M I N A       S T A R E     C Z A R N O W O

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO
ZA I PÓŁROCZE 2004

 

Stare Czarnowo, 24 sierpnia 2004 roku

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) Wójt Gminy Stare Czarnowo przedstawia Radzie Gminy Stare Czarnowo sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetów jednostki samorządu terytorialnego.

 

SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STARE CZARNOWO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2004 ROKU

 

CZĘŚĆ OGÓLNA

 

Zgodnie z  uchwałą Nr XV/102/04  Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 30 stycznia  2004 r. budżet Gminy na rok 2004 przedstawiał się następującą:

PO STRONIE DOCHODÓW                                5.965.730 zł
tym:
Dotacje celowe                                                             294.600 zł

PO STRONIE WYDATKÓW                                 5.725.730 zł
W tym:
Zadania zlecone                                                            294.600 zł

Rada Gminy w Starym Czarnowie  w  I półroczu 2004 r. dokonała w budżecie Gminy następujących zmian: 

 1. Uchwałą  nr XVI/116/2004 z dnia 22 marca 2004 roku
 • zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę             40.725 zł
 • zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę              40.725 zł
 1. Uchwałą  nr XVII/123/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 roku
 • zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę               2.300 zł
 • zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę                2.300 zł
 1. Uchwałą  nr XVIII/132/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku
 • zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę            164.478 zł
 • zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę             164.478 zł

Wójt Gminy w Starym Czarnowie dokonał w I półroczu 2004 r.  następujących zmian w budżecie Gminy:

 1. Zarządzeniem Nr I/7/2004 z dnia 31 marca 2004
 • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę               28.200 zł
 • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę                28.200 zł
 1. Zarządzeniem Nr I/9/2004 z dnia 30 kwietnia 2004
 • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę                6.200 zł
 • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę                 6.200 zł
 1. Zarządzeniem Nr I/11/2004 z dnia 21 maja 2004
 • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę           394.700 zł
 • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę            394.700 zł
 • zmniejszył dochody budżetu Gminy o kwotę            89.715 zł
 • zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę             89.715 zł
 1. Zarządzeniem Nr I/14/2004 z dnia 3 czerwca 2004
 • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę             21.385 zł
 • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę              21.385 zł
 1. Zarządzeniem Nr I/15/2004 z dnia 4 czerwca 2004
 • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę                  175 zł
 • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę                   175 zł
 1. Zarządzeniem Nr I/16/2004 z dnia 29 czerwca 2004
 • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę               9.201 zł
 • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę                 9.201 zł
 • zmniejszył dochody budżetu Gminy o kwotę                    67 zł
 • zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę                     67 zł
 1. Zarządzeniem Nr I/17/2004 z dnia 30 czerwca 2004
 • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę            12.831 zł
 • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę               5.036 zł
 • zmniejszył dochody budżetu Gminy o kwotę             7.795 zł

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan budżetu Gminy w Starym Czarnowie na dzień 30 czerwca 2004 roku kształtuje się następująco:

PO STRONIE DOCHODÓW                                6.548.348 zł
W tym:
Dotacje celowe                                                            657.381 zł

PO STRONIE WYDATKÓW                                6.308.348 zł
W tym:
Zadania zlecone                                                           657.381 zł

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 240.000 zł
Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ogólne wykonanie budżetu Gminy Stare Czarnowo za okres od 01.01.2004 r do 30.06.2004 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem wykonano w wysokości 3.401.413 zł, tj. 51,94 % planu rocznego;
w tym dotacje na zadania zlecone  270.829 zł

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 2.870.168 zł, tj.45,50 % planu rocznego;
W tym wydatki na zadania zlecone 250.030 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wykonanymi do 30.06.2004 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości  531.245 zł

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za okres od 01.01.2004 r. do 30.06.2004 r. przedstawiono w tabelach:

 • Tabela Nr 1 – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo ogółem w I półroczu 2004 roku.
 • Tabela Nr 2 – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań własnych w I półroczu 2004 roku
 • Tabela Nr 3 – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2004 roku.
 • Tabela Nr 4 – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo ogółem w I półroczu 2004 roku
 • Tabela Nr 5 – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań własnych w I półroczu 2004 roku.
 • Tabela Nr 6 – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2004 roku.
 • Tabela Nr 7 – Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2004 roku.
 • Tabela Nr 8 – Zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo dokonane od 01.01.2004 do 30.06.2004 – dochody ogółem
 • Tabela Nr 9 – Zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo dokonane od 01.01.2004 do 30.06.2004 – wydatki ogółem

 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I.  DOCHODY BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO 

Plan po zmianach – 6 548 348 zł  - zrealizowane w 51,94 % - 3 401 413 zł  - w tym zadania zlecone 270 829 zł  Ogółem dochody zostały zrealizowane planowo tj. 51,94 % , jednak w niektórych działach wykonanie było niższe niż zakładano. Przyczyną tego  były przede wszystkim niższe wpływy z czynszów mieszkaniowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych, opłat za wodę, śmieci, energię cieplną oraz za  dzierżawę świetlic.

1. Dział 010 –  Rolnictwo i łowiectwo – plan po zmianach 3.600 zł – realizacja 76,69 % - 2.761 zł .

 • Wpływy ze sprzedaży kolczyków dla zwierząt  i wydanie warunków na  przyłącza wodociągowe.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 714.290 zł – realizacja 41,03 % - 293.071 zł .

 • Dochody z tytułu dzierżaw i najmu lokali , sprzedaży mienia gminnego .

3. Dział 710 – Działalność usługowa – plan po zmianach 5.000 zł – realizacja 124,40 % - 6.220 zł .

 • Opłaty  za miejsca grzebalne i usługi związane z pogrzebem .

4. Dział 750 – Administracja publiczna – plan po zmianach 50.500 zł – realizacja 53,87 % - 27.202 zł.

 • Dotacje na zadania zlecone, wpływy za usługi ksero , opłaty administracyjne  i sprzedaż znaków skarbowych.

5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan po zmianach –4.870 zł – realizacja 93,84 %  - 4.570 zł .

 • Dotacja na zadania zlecone – aktualizacja rejestrów wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego

6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających  osobowości  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –    plan po zmianach 2.805.101 zł – realizacja – 49,14 % - 1.378.414 zł .

 • Wpłaty z tytułu podatków : od nieruchomości , rolnego, od środków transportowych, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od posiadania psa; opłat  za zezwolenia na alkohol, opłaty eksploatacyjnej  oraz udziałów w podatkach .

7. Dział 758 – Różne rozliczenia – plan po zmianach     2.200.672 zł    – realizacja    - 61,98 % -  1.363.868 zł .

 • Subwencje: część oświatowa , rekompensująca ,wyrównawcza, równoważąca.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan po zmianach 67.608 zł – realizacja – 74,85 % -50.605 zł.

 • Dotacja na zadania zlecone – wyprawki szkolne , zakup podręczników  dla dzieci kl. I  , opłaty za wynajem autobusu szkolnego.

9. Dział 852 – Pomoc społeczna – plan po zmianach – 663.507 zł – realizacja – 39,95 % - 265.101 zł.

 • Dotacje na zadania zlecone:  świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne ,składki na ubezpieczenia zdrowotne , zasiłki  i pomoc w naturze , środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej , dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ośrodki pomocy społecznej , usługi opiekuńcze , usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dożywianie uczniów , wyprawki szkolne .

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan po zmianach  - 20.000 zł – realizacja – 26,11 % - 5. 221 zł.

 •  Opłaty za wodę , śmieci  i energię cieplną .

13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan po zmianach – 13.200 zł – realizacja – 33,18 % - 4.380 zł .

Wpływy za dzierżawę świetlicy wiejskiej , usługi ksero w bibliotece.

 

II.  WYDATKI BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

 

 Plan po zmianach – 6 308 348 zł  - zrealizowane w 45,50 % - 2 870 168 zł  - w tym zadania zlecone 250 030 zł .

1. Dział 010  Rolnictwo i łowiectwo – plan po zmianach 17.600 zł – realizacja 18,46% - 3.249 zł
W tym :

 • utrzymanie urządzeń melioracji wodnych  -201 zł
 • wydatki na Izby Rolnicze – 1.977zł
 • prenumerata „Aktualności rolnicze” – 361 zł
 • składka na Zarząd Melioracji – 213 zł
 • odławianie psów - 350 zł           
 • sprzątanie świata - 147 zł

2. Dział 600 Transport i łączność – plan po zmianach 126.230 zł-realizacja 40,26% - 50.825 zł
W tym :

 • wynagrodzenia i pochodne /umowy zlecenia/  osób utrzymujących czystość na przystankach– 10.569 zł
 • materiały do remontu przystanków PKS  - 180 zł
 • remont dróg gminnych – 27.471 zł
 • wywóz nieczystości – 5.125 zł
 • usługi transportowe i praca sprzętu na drogach gminnych – 7.480 zł

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 144.000 zł realizacja – 82,70% - 119.093 zł
W tym:

 • usługi geodezyjne - 18.576 zł
 • wykup działki /Kleszko/ - 48.000 zł
 • wykup świetlicy /Binowo/ - 45.645 zł
 • czynsz mieszkania /Wspólnota Mieszkaniowa Kołbacz/ – 6.872 zł

4. Dział 710 Działalność usługowa  – plan po zmianach 45.000 zł – realizacja 17,62% - 7.929 zł
W tym:

 • wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi cmentarzy /DWR/  - 1.236 zł
 • wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 4.639 zł
  /wywóz nieczystości, za wodę itp./
 • złom użytkowy /na ogrodzenie cmentarzy/ - 2.054 zł

5. Dział 750 Administracja publiczna – plan po zmianach 1.468.909 zł – realizacja 48,79% - 716.629 zł
W tym :

 • Urzędy Wojewódzkie /wynagrodzenia i pochodne/ - 19.997 zł
 • diety radnych - 29.300 zł
 • wydatki związane z obsługą Rady  Gminy – 6.616 zł
 • wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi gminy - 466.900 zł
 • odpis na ZFŚS – 11.044 zł
 • zakup materiałów  i wyposażenia – 25.360zł
  wyposażenie 1.998 zł, prenumerata czasopism 2.609 zł, art. biurowe 8.739zł, druki 2.526 zł , środki czystości 616 zł , odzież robocza 390 zł, materiały do remontu  780 zł, za wodę „Dar Natury” 731 zł, zakup złomu użytkowego 2.000 zł, pozostałe zakupy 4.971 zł/
 • za energię elektryczną i cieplną – 23.613 zł
 • zakup usług zdrowotnych – 920 zł
 • zakup usług pozostałych  - 89.103 zł
  /ogłoszenia w prasie 2.264 zł, , za rozmowy telefoniczne 15.862 zł, szkolenia pracowników 3.744 zł, usługi prawne 17.764 zł,, usługi informatyczne 18.123 zł, opłaty pocztowe 10.947 zł,  prowizje od czeków 961 zł, wywóz nieczystości 1.385 zł, umowy zlecenia – aktualizacja BIP-u, sprzątaczka 3.588 zł, regulacja instalacji gazowej 1.460 zł, modernizacja biurek 1.400 zł, za wydanie gazety gminnej 2.661 zł, pozostałe usługi 8.944 zł/
 • delegacje służbowe i ryczałty samochodowe- 16.730 zł zł
 • składka członkowska „Miedwie” , „Euroregion Pomerania”  - 4.677 zł
 • ubezpieczenie mienia - 3.676 zł
 • koszty sądowe „EKO – WARK” – 3.929 zł
 • programy komputerowe - 12.993 zł
 • wydatki związane z działalnością sołtysów - 1.771 zł

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sadownictwa – plan po zmianach 4.870 zł - realizacja 82,63 % - 4.024zł
W tym :

 • wybory do Parlamentu Europejskiego -  4.024 zł

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan po zmianach 66.366 zł – realizacja 50,09 % - 33.243 zł
W tym :

 • wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP – 9.893 zł
 • odpis na ZFŚS - 522 zł
 • udział w akcjach strażackich- 2.980 zł
 • zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa - 11.454 zł
 • za wodę - 164 zł
 • badania okresowe pracowników – 1.070 zł
 • naprawa sprzętu, wozów, szkolenia, wymiana gaśnic - 3.981 zł
 • podróże służbowe /delegacje/ 141 zł
 • ubezpieczenia - 3.038 zł

8.Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan po zmianach 6.000 zł – realizacja 48,97 % - 2.938 zł 
W tym :

 • prowizje sołtysów za pobór podatków – 2.938 zł

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan po zmianach 100.000 zł – realizacja 20,90 % - 20.895 zł 
W tym :

 • spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 20.985 zł

10. Dział 801 Oświata i wychowanie - plan po zmianach 2.626.500 zł – realizacja 46,67 % - 1.225.755 zł 
W tym :

 • dodatki: mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli - 41.589 zł
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi -  863.975 zł
 • odpis na ZFŚS -  71.090 zł
 • za energię elektryczną i cieplną  - 91.103 zł
 • koszty dowożenia uczniów do szkół -  119.661 zł
 • pozostałe wydatki związane z działalnością placówek oświatowych  - 38.337 zł

10. Dział 851 Ochrona zdrowia - plan po zmianach 59.500 zł – realizacja 48,15 % - 28.651 zł 
W tym :

 • wynagrodzenia i pochodne członków komisji przeciwalkoholowej - 16.084 zł
 • wydatki związane z działalnością komisji przeciwalkoholowej - 12.567 zł

11. Dział 852 Pomoc społeczna – plan po zmianach 924.558 – realizacja 40,99 %– 378.967 zł 
W tym:

 • świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 106.663 zł
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.154 zł
 • zasiłki i pomoc w naturze - 104.205 zł
 • dodatki mieszkaniowe-  66.718 zł
 • zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 15.818 zł
 • wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS – 47.313 zł
 • odpis na ZFŚS 1.-1.044 zł
 • wydatki związane z działalnością ośrodka – 2.925 zł
 • usługi opiekuńcze 5.511 zł
 • usuwanie skutków klęsk żywiołowych -- 175 zł
 • dożywianie uczniów - 25.441 zł

12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan po zmianach 44,300 zł – realizacja 50,79 % - 22.502 zł 
W tym:

 • dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - 1.794zł
 • wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 18.818 zł
 • odpis na ZFŚS - 1.890 zł

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianach 433.700zł – realizacja 38,68 % - 167.769 zł 
W tym:

 • wynagrodzenia i pochodne /DWR/ - 145 zł
 • wydatki na oświetlenie uliczne - 68.895 zł
 • zakup opału /budynek byłej szkoły/ - 6.937 zł
 • za energie i wodę obiektów komunalnych – 10.829 zł
 • wywóz nieczystości, utylizacja  - 1.157 zł
 • dzierżawa gruntu /oczyszczalnie ,studnie/ - 3.914 zł
 • inwentaryzacja urządzeń oczyszczalni ścieków – 2.750 zł
 • ocena oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków w Żelewie – 610 zł
 • za przyłącza gazowe – 12.772 zł
 • dotacja na inwestycje – 59.760 zł

14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan po zmianach 104.240 zł – realizacja 53,81% - 56.091 zł 
tym:

 • wynagrodzenia i pochodne – 26.339 zł
 • umowy zlecenia – 350 zł
 • delegacje – 14 zł
 • odpis na ZFŚS – 1.044 zł
 • zakup książek – 1.446 zł
 • energia elektryczna i cieplna – 8.294 zł
 • remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Starym Czarnowie – 790 zł
 • usługa autokarowa /wyjazd Koła Gospodyń do Warszawy – promocja gminy na wystawie „Baba Wielkanocna” /– 3.200 zł
 • usługa transportowa i dźwigowa /przewóz złomu/ - 1.665 zł
 • wiata drewniana /Glinna/ - 2.000 zł  
 • czynsz dzierżawny świetlica Dębina i biblioteka Kołbacz – 3.146 zł
 • wymiana gaśnic – 277 zł
 • prenumerata czasopism – 308 zł
 • za rozmowy telefoniczne – 860 zł
 • druki , art. biurowe 738 zł
 • wywóz nieczystości – 320 zł
 • projekt prac konserwatorskich w kościele w Kołbaczu  - 5.000 zł
 • tablica pamiątkowa /kombatanci/ - 300 zł

15. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - plan po zmianach 80.575zł – realizacja 39,23 % - 31.608 zł 
W tym:

 • wynagrodzenia i pochodne – umowa zlecenie  /pracownik gospodarczy – stadion Kołbacz GKS FAGUS/  6.526 zł
 • rekreacja zakupy – 3.492 zł
 • za energię i wodę na stadionie w  Kołbaczu – 786 zł
 • GKS FAGUS zakupy – 9.031 zł
 • GKS FAGUS pozostałe usługi /tj. usługi transportowe, sędziowanie meczy,/ - 10.590 zł
 • GKS FAGUS delegacje służbowe – 88 zł
 • składki na OZPN - 1.095 zł

III.   ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

Wykaz zobowiązań za I półrocze  2004 roku.

Dział

Nazwa działu

Kwota

600

Transport i łączność

463 ,00

W tym:

 

- składki na fundusz pracy

12,00

- zakup usług pozostałych /umowa zlecenie/

451,00

 

750

Administracja publiczna

34.045,00

W tym:

 

- wynagrodzenia osobowe pracowników

24.005,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

8.467,00

- składki na fundusz pracy

1.333,00

- zakup usług pozostałych /umowa zlecenie/

240,00

 

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

129,00

W tym:

 

- zakup usług pozostałych / umowa zlecenie/

129,00

 

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

556,00

W tym:

 

- wynagrodzenia osobowe pracowników

328,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

201,00

- składki na fundusz pracy

27,00

 

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

391,00

W tym:

 

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

391,00

 

801

Oświata i wychowanie

54.452,00

W tym:

 

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

2.474,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników

30.948,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

18.093,00

- składki na fundusz pracy

2.587,00

- zakup usług pozostałych /umowa zlecenie/

350,00

 

851

Ochrona zdrowia

648,00

 W tym:

 

- składki na ubezpieczenia społeczne

185,00

- składki na fundusz pracy

25,00

- zakup usług pozostałych /umowa zlecenie/

438,00

 

852

Pomoc społeczna

4.021,00

 W tym:

 

- wynagrodzenia osobowe pracowników

2.100,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

1.382,00

- składki na fundusz pracy

190,00

- zakup usług pozostałych /umowa zlecenie/

349,00

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

971,00

 W tym:

 

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

66,00

-wynagrodzenia osobowe pracowników

519,00

-składki na ubezpieczenia społeczne

340,00

-składki na fundusz pracy

46,00

 

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.703,00

W tym:

 

- wynagrodzenia osobowe pracowników

1.023,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

598,00

- składki na fundusz pracy

82,00

926

Kultura fizyczna i sport

877,00

W tym:

 

- składki na ubezpieczenia społeczne

220,00

- składki na fundusz pracy

21,00

- zakup usług pozostałych /umowa zlecenie/

636,00

R a z e m :

98.256,00

 

IV.   ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

Wynik budżetu Gminy Stare Czarnowo zamknął się nadwyżką w wysokości 531.245 zł, która była wyższa od planowanej nadwyżki o 291.245 zł.  

Taki wynik spowodowany został tym, że wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 45,50 % , natomiast dochody zrealizowano w  51,94 %.

A. Dochody wykonane w I półroczu 2004 roku

3 401 413 zł

B. Wydatki wykonane w I półroczu 2004 roku

2 870 168 zł

C. Nadwyżka / deficyt /A-B/

531 245 zł

D. Przychody I półrocze 2004 roku

466 065 zł

E. Rozchody  I półrocze 2004 roku

140 000 zł

F. Wynik za I półrocze  2004 roku

326 065 zł

Nadwyżka powstała pomiędzy dochodami i wydatkami w I półroczu 2004 roku przeznaczona została na spłatę raty pożyczki  w WFOŚiGW w Szczecinie .

W dniu 2004-04-27 dokonano spłaty raty pożyczki w wysokości 140.000 zł.

 

V.   PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2003 ROKU I 

I  PRZYCHODY

 1. Stan środków pieniężnych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 01.01.2004 r. wynosił  81 321 zł.
  Wpływy za okres od 01.01.2004 r. do 30.06.2004 r. wynosiły -   14 032 zł
II  WYDATKI 1. W okresie I półrocza 2004 roku nie dokonano wydatków ze  środków zgromadzonych na koncie GFOŚiGW.

III   STAN NA KONIEC ROKU

Stan środków pieniężnych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2004 r. wynosi 95 353  zł

 

VI.   INFORMACJE  DOTYCZĄCE STANU ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 30.06.2004 R WEDŁUG RODZAJÓW DOCHODÓW

 

Dział

Nazwa działu, rodzaj dochodu

Zaległości

Nadpłaty

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w tym:

25 762,00 

- czynsz lokalowy

25 762,00

-

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
w tym:

480 886,00

10 892,00

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa/

44 358,00

59,00

2.Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności  cywilnoprawnych, podatku od spadków i  darowizn oraz  podatków i opłat lokalnych
w tym:

436 225,00

 

10 746,00

 

podatek od nieruchomości

325 852,00

2 898,00

podatek rolny

69 387,00

1 450,00

podatek od środków transportowych

36 860,00

-
podatek od spadków i darowizn

925,00

-
podatek od czynności cywilno-prawnych

3 201,00

6 398,00

3.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w tym:

303,00

 

87,00

 

podatek dochodowy od osób prawnych

 303,00

87,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w tym:

13 865,00

-

czynsz dzierżawny świetlicy wiejskiej

13 865,00

 R a z e m :

520 513,00

10 892,00

Na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia, tytuły wykonawcze oraz toczyły się postępowania sądowe. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 26-08-2004 19:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-08-2004 19:58