Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2004

sprawozdanie z wykonania budzetu 2004 Gmina Stare Czarnowo

G M I N A   S T A R E   C Z A R N O W O

__________________________________________________

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY STARE CZARNOWO

ZA ROK 2004

Stare Czarnowo, 21 marca 2005 roku

Wójt Gminy Stare Czarnowo zgodnie z artykułem 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych opracował roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetów jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie zostało sporządzone w formie opisowej i tabelarycznej i składa się z następujących część:

 • Część ogólna
 • Część szczegółowa
 • Dochody budżetu gminy
 • Wydatki  budżetu gminy
 • Zobowiązania budżetu gminy
 • Rozliczenie wyniku budżetu gminy
 • Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Informacje dotyczące stanu zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2004 według rodzajów dochodów

Szczegółowe zestawienia wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2004 przedstawiono w 9 tabelach i 3 wykresach.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 29 marca 2005 r.

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwaliła na rok 2004 budżet po stronie dochodów w wysokości 5.965.730 zł, w tym dotacje na zadania zlecone 294.600 zł. Jednocześnie po stronie wydatków budżet na rok 2004 zaplanowany był na kwotę 5.725.730 zł, w tym zadania zlecone 294.600 zł. Różnica między planowanymi dochodami oraz  planowanymi wydatkami wynosiła 240.000 zł i wynikała z planowanej spłaty rat pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego, budżet gminy wynosi po stronie dochodów 6.725.004 zł – wykonany został w kwocie 6.740.595 zł (100,24%). Po stronie rozchodów planowany był w kwocie 320.000 zł – wykonanie zaś wynosi 1.220.000 zł.

Planowano spłacić:

 • pożyczka z WFOŚ            280.000 zł
 • pożyczka z WFOŚ              40.000 zł

Spłacono:

 • pożyczka z WFOŚ            280.000 zł
 • pożyczka z WFOŚ              40.000 zł

Założone zostały 2 lokaty w BS Chojna na łączna kwotę 900.000 zł

W trakcie trwania roku budżetowego powstała różnica między uchwalonymi dochodami na początku roku, a budżetem po zmianach i wynosiła 759.274 zł.

Na wzrost planu dochodów wpłynęły następujące składniki:

 • Pismo Ministra  Finansów nr ST3-4820-5/2004/257 określające ostateczne kwoty subwencji ogólnej na rok 2004, z którego wynika zwiększenie planowanej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 5.725 zł
 • Pismo Ministra  Finansów nr ST5-4820-19g/2004 zwiększające część oświatową subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 17.500 zł
 • Pismo Ministra  Finansów nr ST3-4822-6/2004 o przyznaniu gminie 9.170 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej
 • Pismo Ministra  Finansów nr ST5-4820-37g/2004 zwiększające część oświatową subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.200 zł
 • Decyzja Ministerstwa Finansów o przyznaniu  części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym w wysokości 160.208 zł
 • Decyzja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego przyznająca dotację celową na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w kwocie 4.270 zł
 • Decyzja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego przyznająca dotację celową na sfinansowanie wyborów do rad gmin w kwocie 3.676 zł
 • Decyzja Starosty Powiatu Gryfińskiego przyznająca dotację na realizację porozumień w wysokości 2.300 zł
 • Porozumienie z Ministrem Kultury w sprawie dofinansowania programu „Upowszechnienie i promocja czytelnictwa” na kwotę 900 zł
 • Decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego przyznające dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień w wysokości 504.525 zł
 • Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany w budżecie zwiększające dochody własne gminy o łączną kwotę 30.000 zł
 • Umowa z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie przyznaniu bezzwrotnej pomocy finansowej na dożywianie dzieci byłych pracowników pgr na kwotę 4.800 zł
 • Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie dofinansowania działalności związanej z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi na kwotę 15.000 zł

Planowane wydatki wzrosły w ciągu roku o kwotę 759.274 zł i uzyskane zostały poprzez zwiększenie planu dochodów.

DOCHODY

Na zaplanowana kwotę dochodów po zmianach w wysokości 6.725.004 zł wykonano 6.740.595 zł, co stanowi 100,24 % planu.

WYDATKI

Wydatki budżetowe po zmianach na zadania własne i zlecone wynosiły 6.485.004 zł i zostały wykonane w kwocie 5.777.148 zł, co stanowi 89,09 % planu.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu Gminy Stare Czarnowo zamknął się nadwyżką w wysokości 963 447 zł, która była wyższa od planowanej nadwyżki o 723.447 zł. Tak duży wzrost nadwyżki spowodowany został niewykonaniem wydatków, w szczególności inwestycyjnych z powodu braku odpowiednich dokumentów projektowych i uzgodnień z odpowiednimi jednostkami.

Nadwyżka powstała pomiędzy dochodami i wydatkami w 2004 roku przeznaczona został na spłatę rat pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie oraz założono lokaty finansowe w BS Chojna.

Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz U z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 969, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) Wójt Gminy Stare Czarnowo przedstawia Radzie Gminy Stare Czarnowo sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetów jednostki samorządu terytorialnego.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY STARE CZARNOWO

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

CZĘŚĆ OGÓLNA

Zgodnie z uchwałą Nr XV/102/04 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 30 stycznia 2004 r. budżet Gminy na rok 2004 przedstawia się następującą:

PO STRONIE DOCHODÓW    5.965.730 zł
W tym:
Dotacje celowe   294.600 zł

PO STRONIE WYDATKÓW    5.725.730 zł
W tym:
Zadania zlecone  294.600 zł

Rada Gminy w Starym Czarnowie  w roku 2004 r. dokonała w budżecie Gminy następujących zmian:

 1. UCHWAŁĄ NR XVI/116/04  z dnia 22 marca 2004r.
  • zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę     40.725 zł
  • zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę      40.725 zł
 2. UCHWAŁĄ NR XVII/123/04  z dnia 26 kwietnia 2004r.
  • zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę     2.300 zł
  • zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę      2.300 zł
 3. UCHWAŁĄ NR XVIII/132/04  z dnia 28 czerwca 2004r.
  • zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę    164.478 zł
  • zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę      164.478 zł
 4. UCHWAŁĄ NR XIX/138/04  z dnia 13 września 2004r.
  • zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę     17.500 zł
  • zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę      17.500 zł
 5. UCHWAŁĄ NR XX/144/04  z dnia 25 października 2004r.
  • zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę    30.000 zł
  • zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę      30.000 zł
  • zmniejszono dochody budżetu Gminy o kwotę    17.000 zł
  • zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę     17.000 zł
 6. UCHWAŁĄ NR XX/157/04  z dnia 25 października 2004r.
  • zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę    19.746 zł
  • zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę     19.746 zł

Wójt Gminy w Starym Czarnowie dokonał w roku 2004 następujących zmian w budżecie Gminy:

 1. Zarządzeniem Nr I/7/2004 z dnia 31 marca 2004 r.  
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę    28.200 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę     28.200 zł
 2. Zarządzeniem Nr I/9/2004 z dnia 30 kwietnia 2004r.  
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę      6.200 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę       6.200 zł
 3. Zarządzeniem Nr I/11/2004 z dnia 21 maja 2004r.  
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę  394.700 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę   394.700 zł
  • zmniejszył dochody budżetu Gminy o kwotę   89.715 zł
  • zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę    89.715 zł
 4. Zarządzeniem Nr I/14/2004 z dnia 03 czerwca 2004r.
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę    21.385 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę     21.385 zł
 5. Zarządzeniem Nr I/15/2004 z dnia 04 czerwca 2004r.
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę         175 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę          175 zł
 6. Zarządzeniem Nr I/16/2004 z dnia 29 czerwca 2004r.
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę     9.201 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę      9.201 zł
  • zmniejszył dochody budżetu Gminy o kwotę         67 zł
  • zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę          67 zł
 7. Zarządzeniem Nr I/17/2004 z dnia 30 czerwca 2004r.  
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę   12.831 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę       5.036 zł
  • zmniejszył dochody budżetu Gminy o kwotę     7.795 zł
 8. Zarządzeniem Nr I/22/2004 z dnia 23 lipca 2004r.  
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę    11.944 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę     11.944 zł
 9. Zarządzeniem Nr I/25/2004 z dnia 22 września 2004r.
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę      6.925 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę       6.925 zł
 10. Zarządzeniem Nr I/32/2004 z dnia 27 października 2004r.  
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę    30.017 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę     30.017 zł
 11. Zarządzeniem Nr I/34/2004 z dnia 2 listopada 2004r.
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę      1.800 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę       1.800 zł
 12. Zarządzeniem Nr I/37a/2004 z dnia 19 listopada 2004r.
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę      9.632 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę       9.632 zł
 13. Zarządzeniem Nr I/38/2004 z dnia 19 listopada 2004r.  
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę    62.334 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę     62.334 zł
 14. Zarządzeniem Nr I/39/2004 z dnia 19 listopada 2004r.
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę     6.510 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę      6.510 zł
  • zmniejszył dochody budżetu Gminy o kwotę    2.752 zł
  • zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę     2.752 zł

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan budżetu Gminy w Starym Czarnowie na dzień 31 grudnia 2004 roku kształtuje się następująco:

PO STRONIE DOCHODÓW          6.725.004 zł
w tym:
Dotacje celowe                                       714.030 zł

PO STRONIE WYDATKÓW          6.485.004 zł
W tym:
Zadania zlecone                                      702.259 zł

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 240.000 zł.

Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Ogólne wykonanie budżetu Gminy Stare Czarnowo za okres od 01.01.2004 r do 31.12.2004 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem wykonano w wysokości 6 .740.595 zł, tj. 100,24 % planu rocznego;
w tym dotacje na zadania zlecone 714.030 zł

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 5 777 148 zł, tj. 89,05 % planu rocznego;
W tym wydatki na zadania zlecone 702 259 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wykonanymi do 31.12.2004 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 963.447 zł

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. przedstawiono w tabelach:

 • Tabela Nr 1 – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo ogółem w roku 2004.
 • Tabela Nr 2 – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań własnych w 2004 roku
 • Tabela Nr 3 – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2004 r.
 • Tabela Nr 4 – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo ogółem w 2004 roku
 • Tabela Nr 5 – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań własnych w 2004 roku
 • Tabela Nr 6 – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2004 roku
 • Tabela Nr 7 – Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004.
 • Tabela Nr 8 – Zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo dokonane od 01.01.2004 do 31.12.2004 – dochody ogółem
 • Tabela Nr 9 – Zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo dokonane od 01.01.2004 do 31.12.2004 – wydatki ogółem
 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

DOCHODY BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

Plan po zmianach – 6 725 004 zł  - zrealizowane w 100,24 % - 6 740 595 zł  - w tym zadania zlecone 711 982 zł  Ogółem dochody zostały zrealizowane planowo tj. 100,24 % , jednak w niektórych działach wykonanie było niższe niż zakładano. Przyczyną tego  były przede wszystkim niższe wpływy ze sprzedaży mienia , podatku rolnego, opłaty eksploatacyjnej , udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych, opłat za wodę, śmieci, energię cieplną oraz za  dzierżawę świetlic.
 1. Dział 010 –  Rolnictwo i łowiectwo – plan po zmianach 3.600 zł – realizacja 76,69 % - 2.761 zł .

  Wpływy ze sprzedaży kolczyków dla zwierząt  i wydanie warunków na  przyłącza wodociągowe.
 2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 744.290 zł – realizacja 92,54 % - 688 779 zł .
  Dochody z tytułu dzierżaw i najmu lokali , sprzedaży mienia gminnego .
   
 3. Dział 710 – Działalność usługowa – plan po zmianach 5.000 zł – realizacja 214,40 % - 10 720 zł .
  Opłaty  za miejs0a grzebalne i usługi związane z pogrzebem .
   
 4. Dział 750 – Administracja publiczna – plan po zmianach 50.500 zł – realizacja 125,51 % - 63 382 zł.
  Dotacje na zadania zlecone , wpływy za usługi ksero , opłaty administracyjne  i sprzedaż znaków skarbowych, odsetki od środków na rachunku.
   
 5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan po zmianach –8 546 zł – realizacja 93,42 %  - 7 984 zł .
  Dotacja na zadania zlecone – aktualizacja rejestrów wyborców, wybory uzupełniające do rady gminy, wybory do Parlamentu Europejskiego
   
 6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających  osobowości  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –   plan po zmianach 2.805.101 zł   –    realizacja   –    101,99 % - 2 859 876 zł .
  Wpłaty z tytułu podatków : od nieruchomości , rolnego, od środków transportowych, leśnego, od czynności cywilnoprawnych , od posiadania psa; opłat  za zezwolenia na alkohol, opłaty eksploatacyjnej  oraz udziałów w podatkach .
   
 7. Dział 758 – Różne rozliczenia – plan po zmianach     2.228 542 zł    – realizacja    - 99,98 % -  2 227 937 zł .
  Subwencje: część oświatowa , rekompensująca ,wyrównawcza, równoważąca.
   
 8. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan po zmianach 69 408 zł – realizacja – 120,69 % -83 771 zł.
  Dotacja na zadania zlecone – wyprawki szkolne , zakup podręczników  dla dzieci kl. I  , opłaty za przedszkole, opłaty za wynajem autobusu szkolnego.
   
 9. Dział 852 – Pomoc społeczna – plan po zmianach – 764 146 zł – realizacja – 99,16 % - 757 700 zł.
  Dotacje na zadania zlecone:  świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne ,składki na ubezpieczenia zdrowotne , zasiłki  i pomoc w naturze , środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej , dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ośrodki pomocy społecznej , usługi opiekuńcze , usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dożywianie uczniów , wyprawki szkolne .
   
 10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan po zmianach  - 31 771 zł – realizacja – 91,57 % - 29 093 zł .
  Opłaty za wodę , śmieci  i energię cieplną .
   
 11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan po zmianach – 14 100 zł – realizacja – 60,94 % - 8 592 zł .
  Wpływy za dzierżawę świetlicy wiejskiej , usługi ksero w bibliotece.

II  WYDATKI BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

Plan po zmianach 6.485.004 zł – zrealizowane w 89% - 5.777.148 zł
w tym zadania zlecone 700.211 zł.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan po zmianach 17.600 zł – realizacja 85,48% - 15.045 zł
W tym między innymi:

 • melioracje wodne (konserwacja rowu w Dębinie) – 6.300 zł
 • opłata za dzierżawę gruntu do  Zarządu Melioracji – 213 zł
 • umowy zlecenia – 936 zł
 • wydatki na Izby Rolnicze – 4.292 zł
 • prenumerata „Aktualności rolnicze” – 720 zł
 • badanie gleby – 1.998 zł
 • odławianie psów – 586 zł

2. Dział 600 -  Transport i łączność – plan po zmianach 136.230 zł-realizacja 99,46% - 135.500 zł
W tym między innymi:

 • umowy zlecenia i pochodne – 13.248 zł
 • materiały do remontu przystanków PKS  - 1.201 zł
 • remont dróg gminnych – 94.146 zł
 • wywóz nieczystości – 10.550 zł
 • usługi transportowe i praca sprzętu na drogach gminnych – 8.979 zł
 • wycinka drzew – 6.376 zł

3. Dział 700 -  Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 213.170 zł realizacja – 97,62% - 208.100 zł
W tym:

 • usługi geodezyjne 27.152 zł
 • wykup świetlicy w Binowie – 45.645 zł
 • wykup działki (Kleszko) – 48.000
 • wynagrodzenia i pochodne palaczy – 12.594
 • za energię kotłownia Glinna – 3.079 zł
 • zakup opału i wyposażenia kotłowni w Glinnej 58.074 zł
 • czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej Kołbacz – 13.556 zł

4. Dział 710 -  Działalność usługowa  – plan po zmianach 36.000 zł – realizacja 77,54% - 27.916 zł
W tym między innymi:

 • plany zagospodarowania przestrzennego 13.000 zł
 • wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 14.916 zł
  /wywóz nieczystości, za wodę itp./

5. Dział 750 -  Administracja publiczna – plan po zmianach 1.468.909 zł – realizacja 89,50% - 1.314.721 zł
W tym między innymi:

 • Urzędy Wojewódzkie /wynagrodzenia i pochodne/ - 40.000 zł
 • Starostwa Powiatowe /wynagrodzenia/ - 2.300 zł
 • diety radnych 51.600 zł
 • wydatki związane z obsługą Rady  Gminy – 9.883 zł
 • wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi gminy 844.739 zł
 • zakup art. biurowych – 16.6175 zł
 • druki – 3.165 zł
 • prenumerata czasopism i dzienników ustaw – 5.512 zł
 • środki czystości – 2.081 zł
 • odzież ochronna – 1.179 zł
 • wyposażenie – 11.535 zł
 • pozostałe zakupy 11.921 zł
  (tj. woda Dar Natury, woda dla pracowników obsługi, paliwo do kosiarki, różne art. gospodarcze)
 • energia elektryczna i opłata za wodę – 29.579 zł
 • remont budynku UG – 30.325 zł
 • usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników) – 920 zł
 • opłaty  za rozmowy telefoniczne – 29.679 zł
 • opłaty pocztowe – 20.139 zł
 • ogłoszenia w prasie – 4.539 zł
 • prowizja od czeków – 2.402 zł
 • szkolenia pracowników – 8.051 zł
 • usługi informatyczne – 31.183 zł
 • usługi prawne – 29.764 zł
 • wywóz nieczystości – 3.423 zł
 • pozostałe usługi – 36.825 zł
  (tj. konserwacja alarmu, naprawa sprzętu biurowego, umowy zlecenia, koszty egzekucyjne)
 • delegacje służbowe i ryczałty 34.619 zł
 • składka członkowska „Miedwie” , „Pomerania” 8.015 zł
 • ubezpieczenie mienia 2.825 zł
 • odpis za ZFŚS 14.708 zł
 • wydatki inwestycyjne ( prace projektowe) – 12.993 zł
 • koszty sądowe (EKO-WARK) – 3.862 zł
 • odszkodowania – 6.908 zł
 • pozostałe odsetki – 67 zł
 • wydatki związane z działalnością sołtysów 3.358 zł
  /prowizje sołtysów , udział w sesjach /

6. Dział 751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sadownictwa – plan po zmianach 8.546 zł - realizacja 93,42% - 7.984 zł
W tym między innymi:

 • aktualizacja danych wyborców - 600 zł
 • wybory do rad gmin – 3.114 zł
 • wybory do Parlamentu Europejskiego – 4.270 zł

7. Dział 754 -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan po zmianach 67.366zł – realizacja 97,94 % - 65.979 zł
W tym między innymi:

 • dofinansowanie policji -  2.490 zł
 • wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP – 17.970 zł
 • udział w akcjach  - 7.345 zł
 • zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa – 20.185 zł
 • za wodę - 431 zł
 • naprawa sprzętu, wozów, szkolenia, wymiana gaśnic – 8.444 zł
 • delegacje – 556 zł
 • badania kierowców OSP – 1.190 zł
 • dofinansowanie sztandaru Komenda Powiatowa – 1.000 zł
 • ubezpieczenia – 4.708 zł
 • odpis za ZFŚS – 696
 • wydatki na OC – 964 zł

8. Dział 801 -  Oświata i wychowanie - plan po zmianach 2.658.000 zł – realizacja 87,20% - 2.317.864 zł
W tym między innymi:

 • dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli- 86.632 zł
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagr. nauczycieli i obsługi -1.558.255 zł
 • odpis na ZFŚS -  94.777 zł
 • za energię elektryczną i cieplną  - 140.101 zł
 • koszty dowożenia uczniów do szkół  - 199.114 zł
 • pozostałe wydatki związane z działaln. placówek oświatowych  - 238.985 zł

9. Dział 851 -  Ochrona zdrowia - plan po zmianach 67.500 zł – realizacja 79,85% - 53.902 zł
W tym między innymi

 • wynagrodzenia i pochodne członków komisji przeciwalkoholowej - 23.655 zł
 • wydatki związane z działalnością komisji przeciwalkoholowej  - 30.246 zł

10. Dział 852 -  Pomoc społeczna – plan po zmianach 1.025.197 – realizacja 96,87% - 993.071 zł
W tym między innymi:

 • świadczenia rodzinne – 485.319 zł
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.785 zł
 • zasiłki i pomoc w naturze 195.819 zł
 • dodatki mieszkaniowe 115.591 zł
 • zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 15.818 zł
 • wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS – 89.349 zł
 • odpis na ZFŚS 1.391 zł
 • wydatki związane z działalnością ośrodka – 18.539 zł
 • usługi opiekuńcze -  11.607 zł
 • usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 175 zł
 • dożywianie uczniów - 50.680 zł

11. Dział 854 -  Edukacyjna opieka wychowawcza - plan po zmianach 50.300 zł – realizacja 98,50% - 49.545 zł
W tym między innymi:     

 • dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 3.312 zł
 • wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 43.713 zł
 • odpis na ZFŚS – 2.520 zł

12. Dział 900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianach 445.471zł – realizacja 75,61% - 336.817 zł
W tym między innymi:

 • wydatki na oświetlenie uliczne – 130.463 zł
 • zakup opału /budynek byłej szkoły/ -  7.577 zł
 • za energie i wodę obiektów komunalnych – 21.609 zł
 • za przyłącze gazowe – 19.063 zł
 • dzierżawa pasa gruntu – 1.098 zł
 • wykonanie operatu wodno-prawnego – 2.750 zł
 • dzierżawa studni (oczyszczalnia Kołbacz) – 3.456 zł
 • pobór i badanie ścieków – 1.086 zł
 • wywóz nieczystości -  3.733 zł
 • dotacja na inwestycje – 145.982 zł

13. Dział 921 -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan po zmianach 156.140 zł – realizacja 87,52% - 136.650 zł
W tym między innymi:

 • zakup materiałów do remontu świetlicy w Stary Czarnowie – 6.252 zł
 • zakup materiałów do instal. gazu w świetlicy w Starym Czarnowie – 17.452 zł
 • instalacja gazu w świetlicy w Starym Czarnowie – 10.305 zł
 • remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Starym Czarnowie – 790 zł
 • pomiar instalacji elektrycznej w świetlicy w Kołowie – 469 zł
 • ocena stanu technicznego świetlicy w Kołowie – 6.771
 • wynagrodzenia i pochodne – 50.415 zł
 • odpis na ZFŚS – 1.418 zł 
 • zakup książek do biblioteki  – 2.354  zł
 • energia elektryczna i cieplna 16.387 zł
 • za rozmowy telefoniczne – 1.660 zł
 • usługa transportowa i dźwigowa (przewóz złomu) 1.665 zł
 • wiata drewniana (Glinna) – 2.000 zł
 • usługa autokarowa ( wyjazd Koła Gospodyń do Warszawy – promocja gminy  na wystawie „Baba Wielkanocna” – 3.200 zł
 • czynsz biblioteka Kołbacz i świetlica Dębina – 6.554
 • za projekt (kościół w Kołbaczu) – 5.000 zł
 • tablica pamiątkowa (kombatanci) – 300 zł

14. Dział 926 -  Kultura fizyczna i sport - plan po zmianach 80.575zł – realizacja 87,22% - 70.274 zł
W tym:

 • umowy zlecenia /pracownik gospodarczy – stadion Kołbacz, pranie odzieży sportowej „FAGUS”/  - 12.600 zł
 • pozostałe wydatku klubu „FAGUS” – 33.664 zł
 • wydatki związane z rekreacją – 8.960 zł
 • wydatki związane z dożynkami gminnymi – 7.900
 • wykonanie placów zabaw – 5.500 zł
 • konserwacja szlaków turystycznych – 750 zł
 • puchar Wójta (grochówka) – 900 zł

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

Wykaz zobowiązań do realizacji w 2005 roku.

Dział Nazwa działu Kwota
600 Transport i łączność 266,00
  W tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne 92,00
- składki na fundusz pracy 13,00
- zakup usług pozostałych 161,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2.647,00
W tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.589,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 931,00
- składki na fundusz pracy 127,00
750 Administracja publiczna 27.976,00
W tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 17.950,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.875,00
- składki na fundusz pracy 1.335,00
- zakup usług pozostałych 119,00
Podróże służbowe krajowe 687,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 556,00
W tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 328,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 201,00
- składki na fundusz pracy 27,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem 261,00
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 261,00
801 Oświata i wychowanie 55.011,00
W tym:
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2.620,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 32.505,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17.004,00
- składki na fundusz pracy 2.510,00
- zakup usług pozostałych 372,00
851 Ochrona zdrowia 337,00
 W tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne 77,00
- składki na fundusz pracy 11,00
- zakup usług pozostałych 249,00
852 Opieka społeczna 4.223,00
 W tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.379,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.294,00
- składki na fundusz pracy 173,00
- zakup usług pozostałych 364,00
- podróże służbowe krajowe 13,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.396,00
 W tym:
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 89,00
-wynagrodzenia osobowe pracowników 763,00
-składki na ubezpieczenia społeczne 479,00
- składki na fundusz pracy 65,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.803,00
W tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.023,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 599,00
- składki na fundusz pracy 82,00
- zakup usług pozostałych 99,00
926 Kultura fizyczna i sport 249,00
W tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne 49,00
- składki na fundusz pracy 6,00
- zakup usług pozostałych 194,00
R a z e m : 94.725,00
 

ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

Wynik budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2004 zamknął się nadwyżką w wysokości 963 447  zł, która była wyższa od planowanej nadwyżki o 723 447 zł.  

Taki wynik spowodowany został tym, że wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 89,09 % , natomiast dochody zrealizowano w  101,24 %.

A. Dochody wykonane w  2004 roku 6 740 595 zł
B. Wydatki wykonane w    2004 roku 5 777 148 zł
C. Nadwyżka / deficyt /A-B/ 963 447 zł
D. Przychody 2004 roku 664 798 zł
E. Rozchody  2004 roku 1 220 000 zł
F. Wynik za 2004 roku -555 202 zł

Nadwyżka powstała pomiędzy dochodami i wydatkami w  2004 roku przeznaczona została na spłatę raty pożyczki  w WFOŚiGW w Szczecinie.

W dniach 2004-04-27, 2004-09-29 oraz 2004-11-29 dokonano spłaty rat pożyczki w łącznej wysokości 320.000 zł. Natomiast w BS Chojna zostały założone lokaty terminowe na łączną kwotę 900.000 zł

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2003 ROKU

 1. PRZYCHODY

  1. Stan środków pieniężnych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 01.01.2004 r. wynosił 81 321 zł.
   Wpływy za okres od 01.01.2004 r. do 31,12,2004 r. wynosiły -   33 286  zł
 2. WYDATKI
  1. W okresie 2004 roku   ze  środków zgromadzonych na koncie GFOŚiGW dokonano wydatków na kwotę 29 279 zł .
 3. STAN NA KONIEC ROKU
  1. Stan środków pieniężnych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2004 r. wynosi 95 353  zł

INFORMACJE  DOTYCZĄCE STANU ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2004 R WEDŁUG RODZAJÓW DOCHODÓW

Dział Nazwa działu , rodzaj dochodu Zaległości Nadpłaty
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 41 036,00 797,00
w tym: 
1.czynsz lokalowy 41 036,00 797,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 570 695,00 15 206,00
w tym:
1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa/ 49 318,00 48,00
2.Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności  cywilnoprawnych ,podatku od spadków i  darowizn oraz  podatków i opłat lokalnych 521 377,00 15 130,00
w tym:
podatek od nieruchomości

408 063,00

9 592,00

podatek rolny

72 766,00

1 892,00

podatek leśny

-

20,00

podatek od środków transportowych

40 249,00

202,00
podatek od spadków i darowizn

298,00

-

podatek od czynności cywilno-prawnych

1,00

3 424,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 01-04-2005 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2005 15:08