Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Starym Czarnowie

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stare Czarnowo na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zmianami ) oraz § 25 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości zabudowanych położonych w Starym Czarnowie

 1. Przedmiotem rokowań jest łączna sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych w Starym Czarnowie oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
  • 367/2, objętej księgą wieczystą SZ1Y/00032106/2 prowadzoną przez V Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie, o powierzchni 2.902 m2 stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo;
  • 555/3, objętej księgą wieczystą SZ1Y/00032009/2 prowadzoną przez V Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie, o powierzchni 516 m2 stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo.
 2. Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 260.000,00zł.
 3. Przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniach 10.09.2010 r.  i 12.11.2010 r.
 4. Warunkiem  przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 26.000,00 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w formie pieniądza w kasie  lub przelewem  na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Chojna O/Stare Czarnowo 47937010590500039020050005.
  Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie, opisanej „Rokowania- dz. nr 367/2 o 555/3 w Starym Czarnowie”  składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Starym Czarnowie ul. Św. Floriana 10, w terminie do dnia  14.03.2011 r.
  Termin i miejsce w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań:
  - brak dodatkowych warunków rokowań.
 5. Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia zgłoszenia,
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. proponowaną cenę i sposób zapłaty.

  Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię  dowodu wpłaty zaliczki wraz z podaniem numeru konta, na które zaliczka zostanie zwrócona w przypadku zaistnienia konieczności jej zwrotu.

 6. Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 17.03.2011 roku o godz. 1000 w gmachu Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10 sala konferencyjna na pierwszym piętrze  budynku.
 7. Ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części odbędzie się po części jawnej o godz. 1015.
 8. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik rokowań może złożyć w dniu rokowań do godz. 15.15 w  Sekretariacie Urzędu Gminy w Starym Czarnowie ul. Św. Floriana 10.
  Z warunkami rokowań można zapoznać się w pok. 24 Urzędu Gminy w Starym Czarnowie ul. Św. Floriana 10 – tel. 91 3124131 w godz. od  800 do 1500.
 9. Wójt Gminy ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa nr 367/2 zabudowana jest byłym budynkiem administracyjnym dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 578,64 m2 w ewidencji gruntów oznaczona symbolami RIIIb i Bi. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego (media w budynku).
Nieruchomość gruntowa nr 555/3 zabudowana budowlą ( nawierzchnia drogowa ), w ewidencji gruntów oznaczona symbolem Bi.
Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie, ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Dla przedmiotowych nieruchomości został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje od dnia 13 lutego 2011 roku.
Według wskazań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo, uchwalonego Uchwałą Nr XLII/298/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010. roku, działka nr 367/2 określona jest symbolem 55 UI – zabudowa usługowa-usługi poczty, policja; w części wschodniej lokalizacja usług nieuciążliwych, nie wymagających terenów składowych i magazynowych, działka nr 555/3 oznaczona jest symbolem 037 KPJ - publiczny ciąg pieszo-jezdny.

W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczki zostaną zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej a środki finansowe w dniu podpisania umowy notarialnej winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Stare Czarnowo. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej www.bip.stareczarnowo.pl.

Wójt Gminy Stare Czarnowo zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów.

Z up. Wójta
mgr inż. Arkadiusz Łysik
Sekretarz Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 14-02-2011 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2011 08:57