Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego pod hasłem "Cienie zapomnianych kultur"

Załącznik NR 1
do Zarządzenia
Nr III/43/201
z dnia 12 sierpnia 2011r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu Kultury, Sztuki
i Dziedzictwa Narodowego pod hasłem „ Cienie zapomnianych kultur”

§ 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty działające statutowo w obszarze Kultury, Sztuki, i Dziedzictwa Narodowego.

 1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 2. Podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ww. ustawy

§ 2. Cele, rodzaje i terminy realizacji zadań

 1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów oraz wsparcie realizacji zadania publicznego zakresie Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego pod hasłem „ Cienie zapomnianych kultur” w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie:
  1. Wsparcia inicjatyw i twórczych przedsięwzięć w dziedzinach artystycznych i kulturalnych, w szczególności poprzez: organizowanie przeglądów, plenerów, warsztatów lub innych form edukacji,
 2. 2 Termin realizacji zadania październik 2011r.

§ 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nie przekroczy kwoty 7.000zł

§ 4. Zasady i warunki przyznania dotacji jako wsparcia realizacji zadania w zakresie kultury:

 1. Oferenci ubiegający się o dotację na wsparcie realizacji zadań powinni:
  1. przedstawić ofertę spełniającą wszystkie wymogi formalne, ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),
  2. złożyć w terminie, poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z wymaganymi załącznikami,
  3. zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
 2. W przypadku, gdy suma wnioskowanej dotacji przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana przez Oferenta.
 3. Przy ubieganiu się o dotację wymagany jest minimalny 10% wkład własny.

§ 5. Termin i sposób składania ofert:

 1. Oferty w zamkniętych i odpowiednio opisanych kopertach: dane teleadresowe oferenta (nazwa, adres) oraz dopisek na kopercie: „Konkurs na dotację w zakresie kultury”, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2011 r. do godz. 900  w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Czarnowo lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10; 74-106 Stare Czarnowo we wskazanym terminie (liczy się data wpływu do urzędu - datownik urzędu).
 2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w 1 egzemplarzu na druku określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2
 3. Do oferty załączyć należy, poza załącznikami określonymi we wzorze oferty:
  1. Pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej zadanie
  2. Oświadczenie pisemne oferenta, że nie posiada zaległości finansowych w stosunku do właściwego Urzędu Skarbowego
  3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności
 4. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta kompletnie wypełniona); jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”; przy wypełnianiu oferty należy stosować się do wskazań wg oznaczeń 1) - 25) z ostatniej strony oferty.
 5. Załączniki do oferty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 6. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione oraz powinna posiadać wymagane pieczęcie

§ 6 Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Złożone oferty będą opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową
 2. Oferty niespełniające poniższych wymogów formalnych zostaną odrzucone bez rozpatrzenia merytorycznego:
  1. oferta złożona na zadanie określone w niniejszym ogłoszeniu,
  2. statut oferenta przewiduje realizację zadania zbieżnego z zadaniem konkursowym,
  3. oferta złożona terminowo,
  4. ofertę złożył uprawniony oferent,
  5. oferta złożona na druku, o którym mowa w §4. ust.2 pkt 2 wraz z wymaganymi załącznikami,
  6. oferta podpisana przez osoby upoważnione.
 3. Ocenie merytorycznej podlegają następujące kryteria:
  1. możliwości realizacji zadania,
  2. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie,
  4. finansowy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w realizacji zadania,
  5. planowany rzeczowy i osobowy wkład własny w realizację zadania, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
  6. analiza i ocena realizacji zleconych w latach poprzednich zadań, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 4. Po złożeniu oferty nie ma możliwości uzupełniania w niej braków.
 5. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Stare Czarnowo

§ 7. Postanowienia końcowe:

 1. Dotacji nie można wykorzystywać na prowadzenie działalności gospodarczej a także na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć.
 2. Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania.
 3. Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.bip.stareczarnowo.pl (zakładka /Organizacje pozarzadowe/konkursy na dotacje dla organizacji pozarządowych)
 4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 12-08-2011 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-08-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 12-08-2011 13:24