Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR X/56/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2011 r.

UCHWAŁA NR X/56/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 7 września 2011 r.
 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;  z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777),   Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 30.950 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7.000 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7.000 zł
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7.000 zł
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 20.000 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 20.000 zł
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 20.000 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 3.950 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.950 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750 zł
§ 4210 Podróże służbowe krajowe 1.500 zł
§ 4210 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700 zł
Rozdział 85219 Ośrodki  pomocy społecznej 1.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 30.950 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.000 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 7.000 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 16.950 zł
Rozdział 85219 Ośrodki  pomocy społecznej 16.950 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.950 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7.000 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność 7.000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr X/56/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 7 września 2011r.

12 sierpnia 2011 r. Gmina Stare Czarnowo ogłosiła otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu Kultury, Sztuki  i Dziedzictwa Narodowego pod hasłem: Cienie zapomnianych kultur”.

Na powyższa zadanie planuje się przeznaczyć kwotę nie więcej niż 7.000 zł. Środki finansowe na przekazanie dotacji zostaną przesunięte z planowanych pierwotnie kwot w Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Rada Gminy Stare Czarnowo w dniu 24 marca 2011 r. podjęła Uchwałę Nr VI/35/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W § 4 powyższej uchwały zapisano, iż wydatki na realizację Programu będą realizowane w dziale 852 -Pomoc społeczna, rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na ten cel przeznacza się 2.950 zł przenoszą je z panu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej.

O 1.000 zł zwiększa się plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów  i wyposażenia w Ośrodku Pomocy społecznej w związku z zamiarem zakupu druków i materiałów promocyjnych. Środki finansowe uzyskano z tytułu poczynionych oszczędności w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej.

20.000 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na pokrycie zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

Środki finansowe na zwiększenie wydatków uzyskano z tytułu poczynionych oszczędności w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie zaoszczędzono środki planowane pierwotnie na wynagrodzenia pracowników komunalnych.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 14-09-2011 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2011 08:34