Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XIV/88/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA Nr XIV/88/12
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 31 stycznia 2012 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z  2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033: z 2009 r. Nr 18, poz.97; z 2010r. Nr 47, poz.278, Nr 238, poz.1578),  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w następującej wysokości:

Lp. Taryfowe
grupy odbiorców
Wyszczególnienie Cena / stawka opłaty Jednostka
miary
netto z VAT(8%)
0 1 2 3 4 5
1 Odbiorcy z gospodarstw domowych, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani na postawie wskazań wodomierza głównego cena za 1 m3
 dostarczonej wody
3,42 3,69 zł/m3
stawka opłaty
 abonamentowej
7,95 8,59 zł/odbiorcę/
m-c
2 Odbiorcy z gospodarstw domowych, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani na postawie wskazań wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej cena za 1 m3
 dostarczonej wody
3,42 3,69 zł/m3
stawka opłaty
 abonamentowej
3,74 4,04 zł/odbiorcę/
m-c
3 Odbiorcy z gospodarstw domowych, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym znajdującym się w lokalu w budynku wielolokalowym cena za 1 m3
 dostarczonej wody
3,42 3,69 zł/m3
stawka opłaty
 abonamentowej
3,74 4,04 zł/odbiorcę/
m-c
4 Odbiorcy z gospodarstw domowych, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody cena za 1 m3
 dostarczonej wody
3,42 3,69 zł/m3
stawka opłaty
 abonamentowej
5,70 6,16

zł/odbiorcę/
m-c

5 Gmina rozliczana za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych cena za 1 m3
 dostarczonej wody
3,42 3,69 zł/m3

§ 2. Ustala się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w następującej wysokości:

Lp. Taryfowe
grupy odbiorców
Wyszczególnienie Cena / stawka opłaty Jednostka
miary
netto z VAT(8%)
0 1 2 3 4 5
1 Odbiorcy z gospodarstw domowych, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

stawka opłaty abonamentowej


8,93
 

7,05


9,64
 

7,61


zł/m3
 

zł/odbiorcę/
m-c

2 Odbiorcy z gospodarstw domowych, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, którym przedsiębiorstwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

stawka opłaty abonamentowej


8,93


9,30


9,64


10,04


zł/m3


zł/odbiorcę/
m-c

3 Odbiorcy z gospodarstw domowych, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną
na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na wewnętrznej sieci wodociągowej
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
8,93

9,64

zł/m3

§ 3. Taryfy wymienione w § 1 i 2 dotyczą urządzeń eksploatowanych  przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie.

§ 4. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy dla odbiorców z gospodarstw domowych w wysokości 1,85 zł plus należny podatek VAT do każdego m3 odprowadzonych ścieków.

§ 5. Dopłata określona w § 4 ma zastosowanie do odbioru ścieków  dokonanych w okresie od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

§ 6. Dopłata, o której mowa w § 4 będzie przekazywana z budżetu  Gminy Przedsiębiorstwu Usług Wodnych i Sanitarnych Spółki z o. o. w Nowogardzie miesięcznie po przedłożeniu faktury VAT wraz z rozliczeniem odprowadzanych ścieków.

§ 7. Taryfy obowiązują przez 12 miesięcy.

§ 8. Traci moc uchwała Nr IV/11/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2012 r.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XIV/88/12
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2012r.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 853 z późn.zm.) Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie przedłożyło w dniu 21.12.2011r. wniosek w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo na okres od 01.03.2012 r. do 28.02.2013r.
W dniu 9.01.2012r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo na wniosek Wójta w sprawie weryfikacji przedmiotowych taryf, z udziałem przedstawicieli PUWIS Nowogard.
W dniu 20.01.2012r. odbyło się kolejne spotkanie w celu ponownej weryfikacji wynegocjowanych już wcześniej taryf wody i ścieków.
Przedłożona uchwała Radzie Gminy w przedmiotowej sprawie określa aktualne taryfy wody i ścieków po dwukrotnej weryfikacji.

Sporządził;
Sekretarz Gminy A.Łysik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-02-2012 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2012
Ostatnia aktualizacja: redaktor 06-02-2012 14:14