Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIV/95/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2012 r. oraz zmiany w uchwale Nr XIII/84/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2012.

UCHWAŁA NR XIV/95/12
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2012 r. oraz zmiany w uchwale Nr XIII/84/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r.Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 11.430 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 11.430 zł
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 11.430 zł
§ 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 11.430 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 11.430 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11.430 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 11.430 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 11.430 zł

§ 3. W Uchwale Nr XIII/84/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2012, w § 12 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

„udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 80.000 zł”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XIV/95/12
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2012r.

Na wniosek mieszkańców i zarządcy Wspólnoty mieszkaniowej Glinna 24 w Glinnej planuje się udzielenie poręczenia kredytu, który Wspólnota mieszkaniowa Glinna 24 zamierza zaciągnąć w Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie budowy kotłowni.
O udzieleniu poręczeń i gwarancji w danym roku budżetowym decyduje organ wykonawczy j.s.t. w granicach upoważnień udzielonych mu przez organ stanowiący. Zawarty w art. 94 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wymóg udzielania poręczeń wyłącznie terminowych stwarza podstawę do zawarcia umowy ze wskazaniem okresu odpowiedzialności poręczyciela i kwoty poręczenia, która nie może przekroczyć maksymalnej kwoty określonej przez organ stanowiący w uchwale budżetowej. Natomiast poręczenia z dłuższym niż rok okresem odpowiedzialności udzielane są na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego, określającej istotne elementy poręczenia, które następnie będzie zawierał organ wykonawczy.
Jak wynika z treści art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, do kategorii wydatków bieżących j.s.t. zalicza się także wydatki z tytułu udzielonych przez nią poręczeń i gwarancji. A zatem – mimo, że chodzi i zobowiązania „potencjalne” – to jednak muszą one być zaplanowane w budżecie, niezależnie od tego, czy stały się już wymagalne, czy też mogą się takimi stać dopiero w przyszłości. Pod względem finansowym należy je traktować tak, jakby musiały być zapłacone, chociażby obowiązek spełnienia świadczenia w ogóle nie powstał. Z brzmienia art. 94 ustawy wyraźnie wynika, że są one objęte zasadą uprzedniości budżetu, co oznacza, że przed ich udzieleniem konieczne jest wprowadzenie stosownych postanowień do budżetu wraz z określeniem łącznej sumy z tego tytułu w uchwale budżetowej., z uwzględnieniem limitów wynikających z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (15% dochodów)

Sporządziła;
Skarbnik Gminy A.Baran

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-02-2012 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2012
Ostatnia aktualizacja: redaktor 06-02-2012 14:17