Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XV/97/12 Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie zmian w budżecie na 2012 r

 

UCHWAŁA NR XV/97/12
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia
30 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy ) z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym(Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę - 568.996,82

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

380 817,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

380 817,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

380 817,00

 

 

 

Podatki i opłaty lokalne

380 817,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

100 611,00

 

85395

 

Pozostała działalność

100 611,00

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

95 017,03

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

5 593,97

 

 

 

Równe szanse - POKL

100 611,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 750,00

 

90095

 

Pozostała działalność

12 750,00

 

 

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

12 750,00

 

 

 

Projekt ekologiczny „Jezioro Miedwie - źródło wody pitnej”

12 750,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

74 818,82

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

74 818,82

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

74 818,82

 

 

 

Doposażenie świetlic wiejskich - PROW

17 926,82

 

 

 

Zagospodarowanie terenu wokół świetlic - PROW

56 892,00

 

 

Razem:

568 996,82

 

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę - 520.319,25

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

380 817,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

380 817,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

380 817,00

 

 

 

Gospodarka nieruchomościami i gruntami

380 817,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

101 142,50

 

85395

 

Pozostała działalność

101 142,50

 

 

3119

Świadczenia społeczne

531,50

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

95 017,03

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

5 593,97

 

 

 

Równe szanse POKL

101 142,50

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 750,00

 

90095

 

Pozostała działalność

12 750,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 750,00

 

 

 

Projekt ekologiczny „Jezioro Miedwie - źródło wody pitnej”

12 750,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25 609,75

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

25 609,75

 

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

17 926,83

 

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

7 682,92

 

 

 

Wyposażenie świetlic wiejskich PROW

25 609,74

 

 

Razem:

520 319,25

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XV/97/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 30 marca 2012r.

 

1. W styczniu 2012 r. opublikowane zostało stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości mienia gminnego. Problem ten od wielu lat nie był jednoznacznie rozstrzygnięty. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w swoim stanowisku pozostawiła decyzję w tym zakresie samym gminom. W gminie Stare Czarnowo uznano, iż gmina powinna złożyć sama sobie deklarację na podatek od nieruchomości względem przedmiotów opodatkowania, które są jej własnością i które nie są oddane we władanie innym podmiotom.

Ze sporządzonej deklaracji wynika obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości 380.817 zł.

W budżecie zwiększa plan dochodów o kwotę 380.817,00 zł. Po stronie wydatków wprowadza się zwiększenie planu o kwotę 380.817,00 na zapłatę podatku.

2. Zgodnie z pismem otrzymanym z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Gminie Stare Czarnowo przyznano na rok 2012 środki w wysokości 100.611 zł (w tym udział gminy 10% - 11.790 zł) na realizację działań w obszarze: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie jest realizowane przez OPS w Starym Czarnowie w programie „Równe Szanse”

Wartość projektu na rok 2012 wynosi 111.790,00 zł, z czego płatność ze środków europejskich - 95.017,03 zł, a dotacja celowa z budżetu krajowego - 5.593,97zł.

Gmina zobowiązana jest wnieść wkład własny do realizacji projektu w wysokości 10% kosztów ogółem projektu.

W budżecie zwiększa plan dochodów o kwotę 100.611 zł. Po stronie wydatków wprowadza się zwiększenie planu o łączną kwotę 101.142,50 zł, z czego 100.611 zł stanowi wartość przyznanych środków, a 531,50 zł to uzupełnienie wkładu własnego Gminy.

3.Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udzielił Gminie stare Czarnowo dofinansowania w formie dotacji w wysokości do kwoty 12 750 zł na realizację zadania „Projekt ekologiczny „jezioro Miedwie - źródło ody pitnej””.

W budżecie zwiększa plan dochodów o kwotę 12.750 zł. Po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków na realizacje projektu w wysokości 12.750 zł.

4. Podpisano z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę Nr 00280-6922-UM1600166/10 w ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie operacji - „Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w gminie Stare Czarnowo w miejscowościach Glinna i Binowo.

W ramach powyższej umowy Województwo Zachodniopomorskie przyznało Gminie Stare Czarnowo pomoc w wysokości 56.892 zł (75% poniesionych kosztów kwalifikowanych).

W budżecie zwiększa plan dochodów o kwotę 56.892 zł. Po stronie wydatków nie wprowadza się zmian, ponieważ zadanie zostało już wykonane w 2010 roku.

5. Podpisano z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę Nr 00292-6930-UM1640238/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie operacji - „Zakup wyposażenia oraz udostępnienie sprzętu komputerowego do świetlic wiejskich na terenie Gminy Stare Czarnowo w celu stworzenia warunków do wypełniania przez świetlice wiejskie ich podstawowych funkcji społeczno-kulturalnych.”

Wartość całego projektu wynosi 25.609,75 zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, co daje kwotę 17.926,82 zł.

W budżecie zwiększa plan dochodów o kwotę 17.926,82 zł. Po stronie wydatków wprowadza się zwiększenie planu o kwotę 25.609,75 na realizacje projektu.

 

 

 

Sporządziła;

Skarbnik Gminy A.Baran

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 11-04-2012 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 11-04-2012 11:08