Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XV/100/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Czarnowie.


 

UCHWAŁA NR XV/100/12

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 30 marca 2012 r.

 

w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Czarnowie.

 

 

 

Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późn.zm. ) oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się opłatę za odprowadzanie ścieków kolektorem ściekowym do gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Czarnowie od odbiorców z gospodarstw domowych w wysokości 7,08 zł za 1m3 plus należny podatek VAT.

 

§ 2. Ustala się opłatę za odprowadzanie ścieków kolektorem ściekowym do gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Czarnowie od odbiorców przemysłowych oraz pozostałych w wysokości 8,93 zł za 1m3 plus należny podatek VAT.

 

§ 3.Stawki opłat określone w §1 i 2 obowiązują w okresie od dnia 01.05.2012r. do dnia 31.10.2013r.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały.

 

W dniu 26 stycznia 2011 Gmina Stare Czarnowo podpisała umowę z samorządem Województwa Zachodniopomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. W jej wyniku przyznano dofinansowanie do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W związku z zakończeniem inwestycji w chwili obecnej trwają czynności zmierzające do uruchomienia oczyszczalni oraz przyłączaniu się mieszkańców miejscowości.

Następnie w dniu 31 stycznia Rada Gminy Stare Czarnowo podjęła uchwałę Nr XIV/89/12 w sprawie ustalenia opłat za ścieki dowożone oraz odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Czarnowie przyjmując za podstawę prawną przepisy ustawy o gospodarce komunalnej. Jednak w ocenie wojewody zachodniopomorskiego jako podmiotu uprawnionego z tytułu nadzoru podjęta uchwała nie powinna być podejmowana na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej. W konsekwencji rozstrzygnięciem nadzorczym przekazanym do tutejszego urzędu znak: NK.4.4131.63.2012.BB z dnia 06.03.2012r. stwierdzono nieważność cytowanej uchwały wskazując jednocześnie możliwość ustalenia opłat za odprowadzenie ścieków kolektorem ściekowym w formie zatwierdzenia taryf za ścieki w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Gmina nie chcąc stracić przyznanego dofinansowania oraz chcąc czynić starania polegające na odzyskaniu podatku VAT na obecnym etapie nie może przekazać nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w dzierżawę podmiotom zewnętrznym.

W związku z powyższym Gmina ma zamiar od 01.05.2012r. samodzielnie obsługiwać (zarządzać) oczyszczalnią ścieków we własnym zakresie w ramach struktury organizacyjnej Gminy oraz zawierać umowy cywilnoprawne z odbiorcami. Wykonane usługi i wynikające z nich należności Gminy byłyby potwierdzane fakturami VAT z ustalonym w nich podatkiem należnym według obowiązującej stawki. Powyższe czynności będą podjęciem przez gminę nowego rodzaju działalności w związku z powyższym przedkłada się Radzie Gminy Stare Czarnowo projekt powyższej uchwały przyjmując za podstawę prawną art. 24a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U z 2006r.Nr 123,poz.858 z późn.zm./, który mówi: „W okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności przez powołane lub utworzone przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub podjęcia przez istniejące przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązują ceny i stawki opłat uchwalone przez radę gminy, zapewniające pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.” Po powyższym okresie stawki opłat zatwierdzane będą w drodze taryfy.

Sporządził;

Sekretarz Gminy A.Łysik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 11-04-2012 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 11-04-2012 09:52