Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVI/118/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry


UCHWAŁA NR XVI/118/12

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 14 czerwca 2012r.

 

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

 

 

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z § 32 Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24 poz. 326 z 27 marca 2003r.) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala się, co następuje:

 

* 1.Przyjmuje się następujące zmiany w treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry, uchwalone na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w dniu 19 marca 2012r.:

 

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Członkami Związku są następujące gminy:

 1. Banie,

 2. Bielice,

 3. Cedynia,

 4. Chojna,

 5. Gryfino,

 6. Kozielice.

 7. Lipiany,

 8. Mieszkowice,

 9. Moryń,

 10. Myślibórz,

 11. Nowogródek Pomorski,

 12. Przelewice,

 13. Pyrzyce,

 14. Stare Czarnowo,

 15. Trzcińsko Zdrój,

 16. Widuchowa,”

 

 1. §3 otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą związku jest miasto Chojna.”

 

 1. §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„podejmowanie działań w zakresie ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu na terenie zrzeszonych w Związku gmin, w szczególności:

  1. Organizacja przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

  2. Współpraca z odbiorcami odpadów.

  3. Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami.

  4. Organizacja selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin.

 

  1. Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na projekty dot. zagospodarowania odpadów i ochrony środowiska.

  2. Edukacja ekologiczna w Gminach.

  3. Monitorowanie zmian prawnych w zakresie gospodarki odpadami.

  4. Nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi (w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady od właścicieli).

  5. Kontrola korzystania przez właścicieli z usług odbioru odpadów.

  6. Inne prace zlecone przez Związek (np. likwidacja nieczynnych składowisk, udział w przedsięwzięciach regionalnych lub ogólnopolskich).”

 

 1. §7 dodaje się ustępy:

„ 9) organizacja transportu publicznego na terenie Gmin”

„10) ochrona zwierząt, w tym opieka nad zwierzętami bezdomnymi.”

 

 1. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin

uczestniczących w Związku. Na wniosek wójta lub burmistrza rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.”

 

 1. § 12 ust. 3 zostaje wykreślony.

 

 1. § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.”

 

 1. § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Zarząd Związku składa się z pięciu członków: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i dwóch członków Zarządu.”

 

 1. § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Zastępców przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu wybiera Zgromadzenie na wniosek przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia. Wybór następuje spośród członków Zgromadzenia.”

 

* 2.1.Tekst Statutu Związku Gmin Dolnej Odry ze zmianami o których mowa w * 1. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry stanowią załączniki 2-7 do niniejszej uchwały;

 

* 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr XVI/118/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 14 czerwca 2012r.

 

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

 

 

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z § 32 Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24 poz. 326 z 27 marca 2003 r.) Rada Gminy Stare Czarnowo podejmuje uchwałę o przyjęciu zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry. Na podstawie cytowanego przepisu: „zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia”, tj. musi zostać zatwierdzona przez organ stanowiący Gminy.

W dniu 19 marca 2012 r. w Chojnie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Dolnej Odry. Uczestnikami Zgromadzenia byli burmistrzowie i wójtowie z 14 (spośród 16 Gmin- członków Związku) gmin powiatów: gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego tj. gminy Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa, Myślibórz, Bielice, Kozielice, Przelewice i Pyrzyce.

Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Dolnej Odry podjęło uchwały rekomendujące do podjęcia przez Rady Gmin, członków Związku Gmin Dolnej Odry, podjęcie uchwał umożliwiających dokonanie stosownych zmian Statutu Związku w trybie przewidzianym prawem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

 

Dorota Adamska

Inspektor ds. promocji i rozwoju regionalnego

oświaty, zdrowia i rekreacji

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 19-07-2012 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 19-07-2012 14:55