Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVI/119/12 RADA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA NR XVI/119/12

RADA GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 14 czerwca 2012r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz.567) oraz art.7 ust.3, art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232 poz.1378), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje :

§ 1. 1.Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1)grunty, budynki, budowle oraz ich części:

a)zajęte na prowadzenie działalności statutowej w zakresie świadczenia pomocy społecznej,

b)zajęte na prowadzenie działalności statutowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

c)zajęte na prowadzenie działalności statutowej w zakresie sportu i kultury,

d)wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa,

e)zajęte na potrzeby świetlic i sal wiejskich,

f)wykorzystywane na cele związane z administracją publiczną oraz gospodarką komunalną.

2.Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 pkt 1 litera a)- f) nie dotyczy gruntów, budynków,

budowli oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/245/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XVI/119/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 14 czerwca 2012r.

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust.1 oraz w art.10 ust.1 ustawy z dnia 2 października2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Zgodnie z tym przepisem rada gminy posiada uprawnienia do określenia jedynie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości, błędne jest stosowanie zwolnienia podatkowego o charakterze mieszanym tj. podmiotowo-przedmiotowym.

W związku z powyższym należy dokonać zmiany uchwały Rady Gminy Stare Czarnowo Nr XXXV/245/09 z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Sporządziła;

Olga Stolarska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 19-07-2012 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2012 14:50