Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVII/121/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.


UCHWAŁA NR XVII/121/12
RA
DY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia
27 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz.567),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę - 12.650,00

Dział

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

12.650,00

Rozdział

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

12.650,00,zł

§ 0310

Podatek od nieruchomości

12.650,00 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę - 1.410.368,07

Dział

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

15.108,16

Rozdział

60014

Drogi publiczne powiatowe

15.108,16 zł

§ 2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

15.108,16 zł

Dział

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

90.000,00 zł

Rozdział

60016

Drogi publiczne gminne

90.000,00 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

90.000,00 zł

Dział

630

TURYSTYKA

1.200.000,00 zł

Rozdział

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1.200.000,00 zł

§ 6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.020.000,00 zł

§ 6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

180.000,00 zł

Dział

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

12.650,00 zł

Rozdział

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

12.650,00 zł

§ 4480

Podatek od nieruchomości

12.650,00 zł

Dział

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

92.609,91 zł

Rozdział

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

92.609,91 zł

§ 8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

92.609,91 zł

§ 3.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę - 1.200.000,00 zł

Dział

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.200.000,00 zł

Rozdział

60016

Drogi publiczne gminne

1.200.000,00 zł

§ 6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.020.000,00 zł

§ 6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

180.000,00 zł

§ 4. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie 197.718,07zł zmniejsza nadwyżkę budżetu.

2. Nadwyżka budżetowa ulega zmniejszeniu i wynosi 2.045.297,57 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Mendak

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XVII/121/Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 27 sierpnia 2012r.

Kolegium Regionalnej izby Obrachunkowej w Szczecinie podjęło w dniu 18 lipca 2012 r. Uchwałę Nr XVII/91/S/2012 w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/119/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. W związku z powyższym zaszła konieczność sporządzenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości składanej przez Gminę Stare Czarnowo. Z korekty wynika obowiązek dopłaty podatku w wysokości 12.650 zł

Kwota 12.650,00 zł została wprowadzona do planu dochodów i do planu wydatków Gminy.

W planie wydatków dokonuje się zmiany miedzy Działem 600, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, a Działem 630, rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w wysokości 1.200.000,00 zł. Są to wydatki zaplanowane na realizacji zadania: „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stare Czarnowo”. Konieczność zmian spowodowana jest zastosowaniem błędnej klasyfikacji budżetowej.

Do planu wydatków Gminy dodaje się dodatkowo łączną kwotę w wysokości 197.718,07 zł, składają się na nią;

-wydatki w dziale 600 - Transport i łączność:

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 15.108,16 zł na zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie remontu chodnika w Starym Czarnowie. Kwota dotacji zostaje zwiększona w konsekwencji przeprowadzonego przez Starostwo przetargu na roboty.

b) rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, w wysokości 90.000,00 zł na wykonanie remontu dodatkowego odcinaka drogi w miejscowości Żelisławiec oraz przełożenie bruku na drodze gminnej w Kołowie.

- wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, w wysokości 92.609,91 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W dniu 10 sierpnia 2012 r. gmina podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu inwestycyjnego na realizacje zadania „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stare Czarnowo”

Wprowadzone do planu wydatki w wysokości 197.718,07 zł zostaną pokryte z nadwyżki budżetu Gminy powstałej po wprowadzeniu do planu dochodów Uchwałą Nr XVI/112/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 czerwca 2012 r. dotacji z Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej w miejscowości Żelisławiec.

Sporządziła;

Skarbnik Gminy A.Baran

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 07-09-2012 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2012 11:30