Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVIII/131/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry


UCHWAŁA NR XVIII/131/12
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 12 października 2012 r.

w sprawie przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1377; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

* 1. Przyjmuje się następujące zmiany w treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry, uchwalone na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w dniu 14 września 2012r.:

 1. § 2. otrzymuje brzmienie:

„Członkami Związku są następujące gminy:

 1. Banie;

 2. Barlinek;

 3. Bielice;

 4. Boleszkowice;

 5. Cedynia;

 6. Chojna;

 7. Dolice;

 8. Gryfino;

 9. Kozielice;

 10. Lipiany;

 11. Mieszkowice;

 12. Moryń;

 13. Myślibórz;

 14. Nowogródek Pomorski;

 15. Pełczyce;

 16. Przelewice;

 17. Pyrzyce;

 18. Stare Czarnowo;

 19. Trzcińsko-Zdrój;

 20. Warnice;

 21. Widuchowa.”;

 1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą związku jest miasto Chojna.”;

 1. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Związek podlega nadzorowi prawnemu Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Zachodniopomorskiego, a w zakresie spraw finansowych nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej właściwej dla województwa zachodniopomorskiego.”;

 1. w § 6 ust. 1 w miejsce przecinka na końcu zdania wstawia się kropkę;

 1. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zadania Związku:

1) podejmowanie działań w zakresie ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu na terenie zrzeszonych w Związku gmin;

2) wymianę doświadczeń w zakresie zadań komunalnych;

3) reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z samorządami terytorialnymi w kraju i innych państwach oraz Euroregionami;

4) reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z administracją rządową;

5) prowadzenie działalności gospodarczej;

6) inicjowanie, przygotowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych;

7) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych;

8) podejmowanie działań w zakresie propagowania zrównoważonego rozwoju poszczególnych członków Związku.”;

 1. po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§7a. 1. Związek przejmuje zadania publiczne gmin związane z realizacją ich ustawowych zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach - uczestnikach Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, tworząc warunki niezbędne do ich realizacji poprzez:

 1. realizowanie zadań wynikających z podjętych przez gminy - uczestników regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, zwanych dalej „regulaminami” w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

 2. w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków ujętych w regulaminie przez właścicieli nieruchomości, wydawanie decyzji nakazujących ich wykonanie;

 3. objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości ewidencją w zakresie gospodarki odpadami oraz sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

 4. organizowanie i rozliczanie systemu odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z analizą stanu gospodarki odpadami;

 5. organizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gmin - uczestników Związku oraz odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Gmin - uczestników Związku, a na których powstają odpady komunalne;

 6. zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami;

 7. dokonywanie wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla mieszkańców, ustalanie stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności, ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

 8. określanie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości;

 9. prowadzenie rejestru działalności regulowanej;

 10. realizowanie obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych, edukacyjnych oraz realizacja uprawnień kontrolnych, nadzorczych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

 11. udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gmin uczestników Związku punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

2. Związek przejmuje zadania publiczne gmin związane z realizacją ich ustawowych zadań wynikających z przepisów o odpadach poprzez:

 1. podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich mieszkańców gmin - uczestników zorganizowanym systemem odbierania wszystkich odpadów komunalnych;

 2. wprowadzanie i utrzymywanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu określonych w planach gospodarki odpadami;

 3. opiniowanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami.”;

 1. w § 10:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:

1) podjęcia przez radę gminy uchwały o wystąpieniu ze Związku;

2) wykluczenia przez Zgromadzenie Ogólne na skutek:

a) nieopłacania należności z tytułu zaległości w płatności składek członkowskich w terminie 7 dni od doręczenia wezwania,

b) nierealizowania postanowień niniejszego statutu,

c) zniesienia gminy.”,

 1. uchyla się ust. 2;

 1. w § 12:

 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin uczestniczących w Związku. Na wniosek wójta lub burmistrza rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.”,

 1. uchyla się ust. 3;

 1. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Do właściwości Zgromadzenia należy:

1) ustalanie programów realizacji zadań Związku;

2) uchwalanie rocznego budżetu Związku oraz rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu za rok poprzedni;

2a) uchwalanie wieloletniej prognozy finansowej;

3) decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku;

4) wybieranie i odwoływanie Zarządu;

5) powoływanie Komisji Rewizyjnej;

5a) uchwalenie regulaminów Zgromadzenia, Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;

5b) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Związku (główny księgowy budżetu) - na wniosek Zarządu;

6) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu;

7) ustalanie wysokości składek;

8) zatwierdzanie kierunków działania Związku;

9) decydowanie o nabyciu lub zbyciu mienia;

10) ustalanie wysokości zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa dla członków Zgromadzenia, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;

11) określanie wysokości sumy, do której Zarząd samodzielnie może zaciągnąć zobowiązania finansowe;

12) ustalanie regulaminu organizacyjnego Biura Związku i innych jednostek organizacyjnych Związku;

13) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości Związku,

b)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

c)  udzielania poręczeń lub gwarancji,

d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów długoterminowych, zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,

e) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz występowania z nich,

g) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych Związku oraz wyposażenia ich w majątek,

h) podejmowanie uchwał o podziale zysków oraz sposobie pokrywania strat powstałych z działalności Związku;

14) ustalanie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Związku;

15) odejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku, wyznaczanie likwidatora;

16) zaskarżanie rozstrzygnięć nadzorczych, dotyczących uchwał Zgromadzenia;

17) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem do kompetencji Zgromadzenia.

 1. § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów statutowego składu Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.”

 1. w § 15 ust. 2-5 otrzymują brzmienie:

„2. Zarząd Związku składa się z pięciu członków: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i dwóch członków Zarządu.

3. Przewodniczącego Zarządu wybiera Zgromadzenie spośród swoich członków w odrębnym głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

4. Zastępców  przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu wybiera Zgromadzenie na wniosek przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Wybór następuje spośród członków Zgromadzenia.

5. Przewodniczący Zarządu Związku oraz pozostali członkowie Zarządu są zatrudniani w Związku na podstawie wyboru. Z wyboru wynika nawiązanie stosunku pracy, obowiązek wykonywania pracy jako pracownik oraz prawo do odpowiedniego wynagrodzenia, którego wysokość określa uchwała Zgromadzenia.”;

 1. w § 16:

 1. § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Do kompetencji Zarządu Związku w szczególności należy:

„1) realizacja zadań Związku poprzez:

 1. wydawanie decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty oraz określanie wysokości zaległości w opłatach,

 2. w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, określenie, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 3. przygotowywanie, organizowanie i rozstrzyganie przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

 4. wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wykreślanie z rejestru działalności regulowanej,

 5. realizowanie kompetencji kontrolnych wraz z kompetencją do wystąpienia z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych w realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

 6. przyjmowanie oraz weryfikacja kwartalnych sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne oraz sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

 7. wymierzanie kar pieniężnych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie obowiązujących przepisów;

2) wykonywanie uchwał Zgromadzenia;

3) opracowywanie projektów budżetu Związku i jego realizacja oraz projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

4) opracowywanie projektów statutów i regulaminów organizacyjnych, jednostkom organizacyjnym Związku, wyznaczenie tym jednostkom zadań do wykonywania a także nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności;

5) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych Związku;

6) przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz;

7) podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych (kursów, szkoleń, wykładów itp.) promujących proekologiczne zachowania wśród mieszkańców.”,

 1. uchyla się pkt 8;

 1. § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Do kompetencji przewodniczącego Zarządu Związku należą w szczególności:

1) kierowanie pracą Zarządu;

2) reprezentowanie Związku na zewnątrz;

3) wykonywanie czynności związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Związku, w tym z kierownikiem Biura Związku oraz nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Biura Związku;

4)występowanie do Zgromadzenia z wnioskiem o powołanie lub odwołanie Skarbnika Związku.”;

 1. § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1) rezygnacji z funkcji;

2) utraty mandatu przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu;

3) odwołania przez Zgromadzenie.”;

 1. po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„§ 18a. 1. Skarbnik Związku jest jednocześnie głównym księgowym budżetu.

2. Skarbnik Związku bierze udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.”;

 1. w § 23:

 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Biuro jest podporządkowane przewodniczącemu Zarządu, a jego pracą kieruje kierownik Biura, który wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Biura.”,

 1. uchyla się ust. 3;

 1. § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Mienie Związku stanowią:

1) składniki majątkowe w postaci ruchomości i nieruchomości;

2) prawa i fundusze;

3) dochody z majątku Związku;

4) dochody z działalności Związku;

5) subwencje, dotacje, zapisy, darowizny;

6) składki i opłaty członkowskie;

7) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”;

 1. w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Związku lub osoby przez niego upoważnionej.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Skarbnik Związku, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie przewodniczącego Zarządu, powiadamiając o tym Zgromadzenie oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.”;

 1. w § 28 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 28. 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiot zatwierdza Zgromadzenie.”.

* 2. Uchyla się uchwałę Nr XVI/118/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

* 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

* 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Żerebecki

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XVIII/131/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 12 października 2012r.

W związku z podjęciem przez Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Dolnej Odry w dniu 14 września 2012 r. uchwał zmieniających Statut Związku Gmin Dolnej Odry, w szczególności w zakresie przyjęcia nowych gmin-członków do Związku, a także zmian w zakresie zadań powierzonych do realizacji Związkowi, zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), istnieje konieczność przyjęcia przez Radę Gminy Stare Czarnowo przedmiotowych zmian w Statucie Związku.

Sporządził:

Inspektor Piotr Modzelewski

10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 17-10-2012 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2012 14:35