Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXII/157/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2013r.


UCHWAŁA NR XXII/157/13

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz.567),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się ramowy plan pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2013r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady

Kazimierz Mendak

Lp.

T e m a t y k a P o d s t a w o w a

n a 2 0 1 3 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/157/13 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2013r.

Terminy sesji

I.

 1. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady w 2012r.;

 2. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2013r.;

 3. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady na 2013r.;

 4. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo;

 5. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo w roku 2012 (w tym; wykonanie budżetu).

styczeń

2013 r.

II.

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012;

 2. Zatwierdzenie Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2013;

 3. Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stare Czarnowo na lata 2013-2014;

 4. Wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014.

 5. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za rok 2012.

marzec

2013 r.

III.

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za rok 2012 ( w tym: wykonanie budżetu ) oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2013;

 2. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus i rekreacji na terenie Gminy Stare Czarnowo w roku 2012 ( w tym: wykonanie budżetu);

 3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za rok 2012;

kwiecień

2013 r.

IV.

 1. Informacja z działalności bibliotek: w Starym Czarnowie i Kołbaczu w roku 2012 (w tym: wykonanie budżetu);

 2. Sprawozdania z działalności sołtysów w 2012r.

maj

2013 r.

V.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2012r. - podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

czerwiec

2013r.

VI.

 1. Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do roku szkolnego 2013/ 2014 ( w tym wykonanie budżetu za I półrocze 2013 r.).

sierpień

2013r.

VII.

1.

 1. Informacja Wójta z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2013 r.

wrzesień

2013r.

VIII.

 1. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2012r.;

 2. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2013 r.

październik

2013 r.

IX.

 1. Projekt budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2014 r.;

 2. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2014r.;

 3. Uchwalenie Programu współpracy na rok 2014 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

listopad

2013 r.

X.

 1. Uchwalenie budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2014;

 2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo;

 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy w roku 2013r.

grudzień

2013 r.

Na poszczególnych sesjach oprócz w/w tematów - Rada Gminy będzie rozpatrywała i podejmowała uchwały w bieżących sprawach statutowych i gospodarczych Gminy m.in. w zakresie:

 • zmian w budżecie

 • gospodarki nieruchomościami,

 • zagospodarowania przestrzennego Gminy,

 • zmian w statucie Gminy i statutach sołectw,

 • spraw oświatowych, spraw społecznych itp.

Ponadto Rada Gminy będzie informowana na temat:

 • działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,

 • pracy Rady w okresie międzysesyjnym,

 • stanie finansowym Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 06-02-2013 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2013 08:55