Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR III/01/2013 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 02 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania


ZARZĄDZENIE NR III/01/2013

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 02 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz. 1458/ zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin Wynagradzania Pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA

NR III/01/2013

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 02 stycznia 2013r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY STARE CZARNOWO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej ,, regulaminem”, ustala:

 1. Wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo na podstawie umowy o pracę.

 2. Szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

 3. Szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

 4. Szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

 5. Szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

 6. Szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż jubileuszowa pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

 7. Szczegółowe warunki i sposób przyznawania innych dodatków ( za znajomość języka, za pracę w porze nocnej, za opiekę nad osobą w służbie przygotowawczej) pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

 8. Szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia i dodatków za pracę poza rozkładem czasu pracy przyjętym dla danego pracownika.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

§ 2.

 1. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne ( wykształcenie oraz umiejętności zawodowe, staż pracy w latach) dotyczące pracowników samorządowych zatrudnianych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo na podstawie umowy o pracę określa wykaz stanowisk ( kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, doradców i asystentów, pomocniczych i obsługi) stanowiący Załącznik nr 1, tabela 1 do Regulaminu.

 2. Dopuszcza się zatrudnianie na stanowisku, o którym mowa w ust. 1, osoby nie spełniającej wymagań kwalifikacyjnych na to stanowisko, określonych niniejszym Regulaminem, pod warunkiem spełniania co najmniej minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18. 03. 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych.

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

§ 3.

 1. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18. 03. 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych

 2. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa Załącznik nr 1, Tabela 1 i 2 do Regulaminu

 3. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje wypłatą wynagrodzenia zasadniczego w wysokości odpowiedniej do ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy,

DODATEK FUNKCYJNY

§ 4.

 1. Dodatek funkcyjny jest przyznawany na następujących stanowiskach:

a) doradca

b) sekretarz gminy

c) kierownik referatu

 1. Dodatek funkcyjny, z zastrzeżeniem ust. 4, nie może być niższy niż 600 zł i wyższy niż 2. 500 zł

 2. Dodatek funkcyjny przyznaje i jego wartość kwotową ustala w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Wójt Gminy

 3. Pracownicy otrzymujący dodatek funkcyjny w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu otrzymują go w kwocie dotychczasowej, chyba że złożą wniosek o przyznanie im dodatku na nowych zasadach, albo dodatek ten zostanie im wypowiedziany.

DODATEK SPECJALNY

§ 5.

 1. Dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

 2. Dodatek, o którym mowa w ust.1 w formie pisemnej przyznaje Wójt Gminy bądź osoba przez niego upoważniona. Przyznając dodatek specjalny określa się maksymalny czas, na który dodatek zostaje przyznany, bądź wskazuje się dodatkowe czynności przekazane pracownikowi do wykonywania po ustaniu, których dodatek wygasa.

 3. Dodatek przyznaje się w kwocie wynoszącej co najmniej 10 % i nie więcej niż 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego osoby, której dodatek przyznano

PREMIE

§ 6. Przeznacza się na fundusz premiowy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi, środki w kwocie nie większej niż 20 % wynagrodzenia zasadniczego pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

 1. Pracownikom na stanowiskach pomocniczych i obsługi może zostać przyznana indywidualna premia miesięczną w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika.

 2. Premia o której mowa w ust. 1przyznawana jest pracownikowi za:

  • terminowe oraz bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych ustalonych zakresem czynności, poleceniem służbowym lub planem pracy,

  • prawidłowe, oszczędne i dbałe korzystanie z przydzielonych materiałów bądź narzędzi,

  • utrzymanie w nie pogorszonej sprawności technicznej sprzętu i urządzeń , bezpieczną eksploatację i systematyczną konserwację,

  • zaangażowanie w podejmowaniu czynności wymagających pokonywania trudności i niedogodności,

  • przestrzegania dyscypliny pracy i dyspozycyjność

  • gotowość do wykonania prac doraźnych zleconych przez przełożonego poza przydziałem, w ramach kwalifikacji kompetencji i umiejętności pracownika.

  • Premie, o których mowa w ust. 1 oraz ich wysokość przyznaje wójt, za okresy miesięczne, na wniosek pracownika urzędu odpowiedzialnego bezpośrednio za pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi, kierownika referatu bądź sekretarza gminy, przy czym przyznana premia o której mowa w ust. 1 nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

  • Pracownikom o których mowa u ust. 1 za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy odlicza się ułamek premii stanowiący odwrotność liczby procentu tej premii. Zasady tej nie stosuje się w przypadku:

    • absencji chorobowej powypadkowej będącej wynikiem wykonywanych zadań służbowych lub pobytu w szpitalu i na zwolnieniu poszpitalnym,

    • zwolnienia z tytułu opieki nad chorym dzieckiem,

    • urlopu wypoczynkowego

    • Premii nie wypłaca się za miesiąc, w którym pracownik opuścił bez usprawiedliwienia choćby jeden dzień pracy oraz z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika /art. 52 Kodeks Pracy/

    • NAGRODY

     § 7.

     1. Przeznacza się na fundusz nagród środki finansowe z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

     1. Fundusz nagród wynosi nie mniej niż 2 % rocznego funduszu płac.

     2. Wójt Gminy Stare Czarnowo, jako kierownik zakładu pracy ma prawo przyznawania jednorazowych nagród pracownikom Urzędu Gminy.

     3. Nagroda jest świadczeniem pieniężnym lub rzeczowym, którego przyznanie zależy od uznania Wójta.

     4. Wysokość nagrody oraz kryteria, za pomocą których wyróżnia się pracownika - należy do uznania Wójta Gminy.

     5. Pracownik nabywa roszczenie o wypłatę lub wręczenie nagrody z chwilą zawiadomienia go na piśmie o przyznaniu nagrody.

     1. Nagrody mogą być wypłacane lub finansowane - wyłącznie w ramach środków planowanych w budżecie na dany rok - w ramach limitu tych środków.

     2. Wójt Gminy może przyznać nagrodę pracownikowi z własnej inicjatywy, na wniosek Zastępcy Wójta Gminy, Sekretarza lub Skarbnika Gminy.

     3. Wniosek o przyznanie nagrody musi zostać pisemnie uzasadniony przez wnioskującego i przekazany Wójtowi Gminy w celu jego zatwierdzenia.

     DODATEK ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ

     § 8

     Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości ustalonej w odrębnych przepisach.

     DODATEK ZA OPIEKĘ W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ

     § 9. Opiekunowi pracownika odbywającego służbę przygotowawczą przysługuje dodatek za opiekę w okresie trwania służby w kwocie 300,00 zł brutto miesięcznie.

     WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH

     I PONAD WYMIAR

     § 10 W przypadku wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, w razie wyboru przez pracownika wypłaty wynagrodzenia w trybie art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, wypłaca się je z dodatkami na podstawie przepisów wynikających z Kodeksu Pracy

     WYNAGRODZENIE ZA CZAS NIEWYKONYWANIA PRACY

     § 11

     1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, a także za czas niezawinionego przez niego postoju.

     2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości wynikającej z osobistego zaszeregowania pracownika.

     3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w § 3.

     ROZLICZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

     § 12Do należności pracowników z tytułu podróży służbowych stosuje się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990z późn zm.)

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     § 13. Regulaminu nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie, powołania oraz wyboru.

     § 15. Traci moc Zarządzenie Nr II/30/2009 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania.

     § 16. Wszyscy pracownicy objęci postanowieniami niniejszego regulaminu zachowują bez zmian swoje stanowiska, kategorie zaszeregowania oraz wysokości wynagrodzeń do czasu zmian zaproponowanych przez pracodawcę bądź do momentu złożenia pisemnego wniosku dot. dokonania zmiany.

     § 17. Regulamin wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 07-02-2013 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2013 13:57