Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXV/182/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.


UCHWAŁA NR XXV/182/13

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 7 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 ), art. 37 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) oraz art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na zamianę działki nr 68 z obrębu ewidencyjnego Żelewo o pow. 0,62 ha, stanowiącą własność Gminy Stare Czarnowo na działkę nr 19/1 z obrębu ewidencyjnego Binowo, o powierzchni 0,2876 ha, stanowiąca własność Bogusława Staszewskiego.

§ 2. Koszty związane ze wznowieniem granic nieruchomości przeznaczonych do zamiany pokrywa każda ze stron w swoim zakresie.

§ 3. Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zamiany i opłatę notarialną pokrywa Gmina Stare Czarnowo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady

Kazimierz Mendak

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XXV/ 182/13 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Gmina Stare Czarnowo od kwietnia 2010 roku prowadzi korespondencję z właścicielem działki nr 19/1 z obrębu ewidencyjnego Binowo, której celem jest rozwiązanie sporu wynikającego z zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego dotyczącego części obrębu Binowo w gminie Stare Czarnowo.

Pan Bogusław Staszewski jest właścicielem wyżej wymienionej nieruchomości o powierzchni 0,2876 ha, oznaczonej w rejestrze gruntów symbolem „RIVb”, którą nabył na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 237/1990 z dnia 11 stycznia 1990 roku.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy z dnia 9 sierpnia 1986 r., co do przedmiotowej działki, istniał następujący zapis: „teren istniejącej szkoły podstawowej 4-klasowej do adaptacji z możliwością rozbudowy na własnej działce” co zostało zinterpretowane przez ówczesne władze Gminy, że przedmiotowy teren przeznaczony jest pod budownictwo i usługi nieuciążliwe, o czym świadczy Decyzja Naczelnika Gminy Stare Czarnowo znak: Gn-8224/27/89 z dnia 9.10.1989 r. oraz akt notarialny z dnia 18.10.1989 r., Rep. A nr 069/1989.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Binowo, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/232/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005 r. , teren działki nr 19/1 został oznaczony symbolem 72 ZP - zieleń parkowa ogólnodostępna. Dalsze zapisy dla tego obszaru elementarnego stwierdzają między innymi:

- zakaz lokalizacji zabudowy;

- utrzymanie ogólnodostępnego charakteru terenu;

- w granicach dawnego cmentarza ewangelickiego, położonego w zasięgu strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego, dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dawnego jego przeznaczenia;

- zachowanie stanu obecnego - nie wprowadza się innej formy użytkowania terenu.

W związku z powyższymi zapisami, właściciel nieruchomości, który nabył ją z przeznaczeniem pod budownictwo, uznał, że straciła ona walor użytkowy, z uwagi na niemożność zrealizowania planów inwestycyjnych i zażądał wykupienia przez Gminę przedmiotowego terenu.

Organ wykonawczy Gminy Stare Czarnowo, poszukując rozwiązania sporu, po przeanalizowaniu wszystkich możliwości uznał, że rozwiązaniem satysfakcjonującym obydwie strony będzie zaproponowanie zamiany. Upoważnienie do takiego działania daje art. 36 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który w ust. 1 stwierdza że:

- jeśli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może z zastrzeżeniem ust. 2 żądać od gminy:

1/ odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo

2/ wykupienia nieruchomości lub jej części.

Ustęp 2 wyżej przytoczonego artykułu stanowi natomiast, iż realizacja roszczeń o których mowa w ust. 1, może nastąpić również w drodze zaoferowania przez Gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają.

Mając powyższe na uwadze Organ, w piśmie z dnia 4 kwietnia 2013 roku zaproponował stronie zamianę, proponując trzy nieruchomości do wyboru. Przy wyborze propozycji kierował się zasadą prawidłowej gospodarki zasobami gminy jak również słusznym interesem strony. W piśmie z dnia 15 kwietnia 2013 r. p. Staszewski wyraził zgodę na tę formę zakończenia sporu i wybrał działkę nr 68 z obrębu ewidencyjnego Żelewo. Działka nr 68 o powierzchni 0,62 ha oznaczona jest w rejestrze gruntów symbolem RV. Dla tego obszaru brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31.12.2002 r., zmiana wprowadzona do studium Uchwałą nr XI/73/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28.10.2011 r. - teren działki oznaczony jest symbolem MN, U - strefa zabudowy mieszkaniowej z usługami.

Mimo znacznych różnic wynikających z powierzchni, proponowanych do zamiany nieruchomości, opierając się na opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, dotyczącej działki nr 68, zawartej w Postanowieniu znak: RDOŚ-32-WST.II-7044/102/312/09ap z dnia 4 maja 2009 r. należy zaznaczyć, że obszar nieruchomości znajduje się na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - „Jezioro Miedwie i okolica”, a uzgodnienie co do inwestycji budowlanej dotyczy jedynie południowo-wschodniej części działki o powierzchni około 1.800 m2 .

Co do pozostałej części, w przytoczonym powyżej Postanowieniu zaznaczono, iż brak jest możliwości zabudowy pozostałego obszaru działki.

Porównując wartość działek należy zaznaczyć, że działka nr 19/1 z obrębu Binowo oszacowana została na kwotę 181.691,00 zł ( wycena z dnia 21 kwietnia 2010 r. ), natomiast działka nr 68 z obrębu Żelewo wyceniona została na kwotę 180.093,00 zł ( wycenia z dnia 21.05. 2013 r.)

Podsumowując powyższe należy uznać, że proponowana zamiana uwzględnia roszczenia strony pod kontem możliwości realizacji inwestycji budowlanej, jak również - z uwagi na zbliżoną wartość działek - zaspokaja roszczenia związane z wartością zamienianych nieruchomości.

Sporządził:

Bogdan Adrabiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 25-06-2013 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 25-06-2013 13:38