Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Referat Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 Do zadań Referatu Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy:

1)    w zakresie inwestycji i remontów:

a)    opracowywanie planów inwestycji oraz remontów w Gminie i Urzędzie,
b)    przygotowywanie dokumentacji technicznej i stosownych zezwoleń związanych z prowadzonymi przez Gminę i Urząd inwestycjami i remontami,
c)    realizacja i rozliczanie inwestycji gminnych,
d)    dokonywanie systematycznych przeglądów stanu technicznego gminnej infrastruktury technicznej, społecznej i transportowej,
e)    koordynowanie współpracy z sołectwami i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, w zakresie inwestycji,
f)     nadzór nad konserwacją instalacji i sprawności technicznej Urzędu.

2)    w zakresie drogownictwa:

a)    prowadzenie ewidencji gminnych dróg i obiektów mostowych,
b)    nadzór nad siecią dróg gminnych,
c)    przygotowywanie planów budowy i remontów dróg gminnych,
d)    nadzór nad budową i remontami dróg gminnych,
e)    organizacja zimowego utrzymania dróg i placów gminnych oraz nadzoru nad odśnieżaniem dróg publicznych na terenie gminy,
f)     wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,
g)    koordynowanie spraw związanych z oświetleniem ulic,
h)    przygotowywanie dokumentacji technicznej i stosownych zezwoleń związanych z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami i remontami w zakresie dróg publicznych.

3)    w zakresie planowania przestrzennego:

a)    sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i jego zmian,
b)    sporządzanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmian,
c)    przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
d)    koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
e)    koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
f)     przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego,
g)    prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
h)    sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
i)     ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
j)     dokonywanie analiz w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
k)    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
l)     prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
m)   rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
n)    prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (opłata renty planistycznej).

4)    w zakresie gospodarki nieruchomościami:

a)    prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów podziałów nieruchomości,
b)    prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy,
c)    prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (opłata adiacencka, przejmowanie nieruchomości),
d)    regulacja stanów prawnych nieruchomości,
e)    prowadzenie zbioru aktów notarialnych,
f)     gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,
g)    ustalanie wartości gruntów stanowiących własność Gminy,
h)    organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy,
i)     nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
j)     komunalizacja gruntów,
k)    prowadzenie ewidencji gruntów gminnych,
l)     tworzenie zasobów gruntów i gospodarowanie nim, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
m)   zagospodarowanie wspólnot gruntowych,
n)    ustalanie numerów porządkowych (adresów), zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic, placów i innych nazw,
o)    wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków,
p)    prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam na obiektach i terenach administrowanych przez Gminę.

5)    w zakresie gospodarki mieszkaniowej, lokalowej i komunalnej:

a)    administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,
b)    przyznawanie lokali mieszkalnych, socjalnych i zastępczych,
c)    prowadzenie spraw związanych z zasobem lokali użytkowych,
d)    realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
e)    prowadzenie spraw związanych z dostawą mediów do obiektów gminnych,
f)     prowadzenie i nadzorowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

6)    w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska:

a)    ochrona i kształtowanie środowiska, w tym:

•    prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach,
•    nadzór i koordynacja spraw związanych z porządkiem i czystością na terenie Gminy,
•    wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,
•    naliczanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,
•    nadzór, kontrola i ewidencja parków, pomników przyrody i rezerwatów,
•    likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
•    ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko.

b)    opracowywanie programów ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami,
c)    ochrona gruntów rolnych i leśnych, w tym:

•    kontrolowanie zasiewów zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,
•    prowadzenie dokumentacji dotyczącej własności gospodarstw rolnych.

d)    prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo łowieckie,
e)    prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną,
f)     prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt,
g)    nadzór nad gospodarką wodną na terenie Gminy, w tym:

•    prowadzenie spraw z zakresu naruszenia stosunków wodnych,
•    organizowanie robót konserwacyjno-remontowych na wiejskich urządzeniach melioracyjnych,
•    prowadzenie ewidencji urządzeń melioracyjnych oraz wnioskowanie o przeprowadzenie robót melioracyjnych na gruntach, celem utrzymania właściwej gospodarki wodnej.

h)    prowadzenie spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego,
i)    współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.

7)    w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

a)    wykonywanie zadań Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
b)    nadzór nad działalnością gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych,
c)    określanie potrzeb finansowych gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych,
d)    współdziałanie z komendantem powiatowym straży pożarnej,
e)    koordynacja i organizacja spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w Urzędzie.

8)    w zakresie obrony, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

a)    organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną oraz bezpieczeństwem,
b)    koordynowanie całości spraw związanych z zabezpieczeniem przed powodzią i innymi klęskami żywiołowymi,
c)    opracowywanie i aktualizowanie planów w ramach zarządzania kryzysowego, planowania obronnego i obrony cywilnej,
d)    przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
e)    współdziałanie z organami wojskowymi,
f)    tworzenie formacji obrony cywilnej,
g)    przygotowanie i zapewnianie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
h)    reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
i)    prowadzenie szkolenia obronnego,
j)    organizacja stanowiska kierowania Wójta w stałej siedzibie oraz na zapasowym miejscu pracy,
k)    organizacja Stałego Dyżuru Wójta na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Krawczyk 06-04-2015 21:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kuźniar 05-06-2020 09:17