Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025

 

RO.061.1.2015.PK

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 5 lutego 2016 roku

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025”.

 

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Stare Czarnowo w dniu 31 grudnia 2015 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

 

W odpowiedzi na wniosek:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem nr WOPN-OS.410.1.2016.MP z dnia 19.01.2016 r. uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025”.

- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie opinią sanitarną znak NZNS.7040.1.1.2016 z dnia 22.01.2016 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025”.

 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025”:

Przewidziane w Strategii działania będą miały zasięg lokalny (w granicach Gminy Stare Czarnowo), a ich rodzaj, skala i usytuowanie, tym samym wpływ na środowisko będzie badany na etapie realizacji konkretnych inwestycji. Wskazane w Strategii kierunki działań i ich realizacja na etapie sporządzania dokumentu programowanego mającego charakter polityki i ich realizacja nie jest przesądzona. Strategia Rozwoju Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025 jest nie tylko dokumentem spójnym wewnętrznie, ale również wykazuje wysoki poziom spójności ze strategicznymi dokumentami ogólnymi i sektorowymi wyższego rzędu o zasięgu europejskim, krajowym i regionalnym. Projektowany dokument zwraca uwagę na istotne problemy ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez realizację działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, tym samym definiując kierunki działań, mające na celu zrównoważony rozwój gminy zgodny z poszanowaniem środowiska, zwracając uwagę na ochronę środowiska, w tym cennych przyrodniczo ekosystemów.

Strategia zakłada wielopłaszczyznowy i zrównoważony rozwój Gminy Stare Czarnowo zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i społecznym. Każde z zaplanowanych działań ma charakter lokalny, w związku z czym oddziaływania, które będą im towarzyszyły wpłyną jedynie na niewielkie obszary i będą miały charakter odwracalny. Na etapie sporządzania Strategii Rozwoju Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025 stwierdzono, że realizacja określonych kierunków działań nie wykazuje możliwości oddziaływań skumulowanych i transgranicznych w zakresie powietrza, klimatu akustycznego, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na terytorium innych państw.

Wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach Strategii mają z założenia na celu poprawę jakości środowiska naturalnego, która to wpłynie pozytywnie na zdrowie i życie mieszkańców gminy Stare Czarnowo. Brak realizacji zapisów Strategii Rozwoju Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025 prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia jakości wszystkich elementów środowiska, takich jak:

  • pogorszenie, jakości powietrza i wód;

  • wzrost zużycia surowców i energii;

  • postępująca degradacja gleb;

  • pogorszenie jakości życia i zdrowia mieszkańców.

Planowane przedsięwzięcia w Strategii Rozwoju Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025 nie będą negatywnie oddziaływały na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000. Ich realizacja nie będzie się wiązała z istotnymi przekroczeniami standardów jakości środowiska. Obszary chronione oraz tereny Natury 2000 nie będą wykorzystywane pod planowane inwestycje w ramach Strategii.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starym Czarnowie,

  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Czarnowo (www.bip.stareczarnowo.pl).

 

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

 

/ - / Marzena Grzywińska

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kuźniar 08-02-2016 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kuźniar 08-02-2016 15:15