Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVI/115/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 20

UCHWAŁA NR XVI/115/04

UCHWAŁA NR XVI/115/04
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 22 marca 2004 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2004.

Na  podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z  dnia 8  marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ) oraz 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; Nr 167, poz. 1372, Nr 128, poz. 1401;  z 2003r. Nr  80, poz.719, Nr 122, poz. 1143 )

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala , co następuje:

§ 1.Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2004 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§   2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§    3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr XVI/115/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 22 marca 2004 r.

 

 

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA GMINY STARE CZARNOWO  ROK 2004

S T A R E    C Z A R N O W O   R O K   2 0 0 4

 

ROZDZIAŁ I

Ilekroć w programie jest mowa o:

 • Komisji - należy przez to rozumieć Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie;
 • Członku - należy przez to rozumieć Członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie;
 • Pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika ds rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie;
 • Programie - należy przez to rozumieć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Stare Czarnowo na rok 2004;
 • Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231;Nr 167, poz.1372).

 

ROZDZIAł  II

1. Wprowadzenie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest ważnym aktem prawnym mającym na celu realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawodawca nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek „prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu..”

Niniejszy Program przedstawia zadania wynikające z cytowanej ustawy i działania związane  z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych inicjowane przez realizatorów programu na szczeblu gminy Stare Czarnowo na rok 2004 . Program na rok 2004 jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie Stare Czarnowo od kilku lat. Cele i zadania są dostosowane do potrzeb społecznych i stanu problemów  ale także do zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej.

Podstawowymi celami programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

2. Cele główne programu

 • Zmniejszenie ilości i zmiana struktury spożycia alkoholu. 
 • Podnoszenie jakości programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.
 • Zmniejszenie ilości przypadków występowania przemocy wobec dzieci i członków rodzin zwłaszcza po zużyciu alkoholu.
 • Zwiększenie dostępności wszystkich mieszkańców gminy do informacji z zakresy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Zwiększanie świadomości społeczności lokalnej o negatywnych skutkach nadużywania alkoholu oraz innych środków uzależniających.
 • Zwiększenie liczby osób czynnie biorących udział w alternatywnych formach spędzania wolnego czasu.

3. Realizatorzy Gminnego Programu

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie – zajmuje się inicjowaniem działań w zakresie określonym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
 • Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych- zajmuje się realizacją Gminnego programu.
 • Inne podmioty  podejmujące zadania wynikające z programu

4. Źródła finansowania Gminnego Programu

Na realizacje zadań wykorzystywane są środki z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych (art.182 ustawy). Środki te nie mogą być wykorzystane na inne cele, dotyczy to także środków, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym.

Szczegółowy plan wydatków jest określony w preliminarzy wydatków stanowiący Rozdział VI Programu. Wszelkie zmiany wynikłe w ciągu roku nanoszone są bez porozumienia z Radą Gminy.

 

ROZDZIAŁ III

1. Diagnoza

O tym, iż nadużywanie alkoholu nie jest sprawą indywidualną osoby pijącej nie należy już dzisiaj nikogo przekonywać. Skutki szkodliwego picia alkoholu, a także sięgania po narkotyki i inne środki odurzające mają szeroki wymiar - począwszy od degradacji jednostki poprzez niepowodzenia szkolne dzieci, przemoc, rozpad rodziny aż po społeczne nieprzystosowanie. Nie można ich wyeliminować  z naszej rzeczywistości ale należy dążyć do zmniejszenia rozmiarów szkód. Stanowczo nie można pozwolić aby rodzina pozostała sama z problemem uzależnienia gdyż wcześniej czy później problem ten dotknie bliższe i dalsze otoczenie, wywrze negatywny wpływ na jednostki i lokalne środowisko.

Od lat różne organizacje rządowe i stowarzyszenia alarmują: rośnie ilość spożywanego alkoholu, obniża się wiek inicjacji alkoholowej dzieci, rośnie fala przemocy, rosną społeczne i finansowe skutki nadużywania alkoholu i innych środków odurzających . Nawet nie przytaczając liczb i porównań można założyć iż jest wiele problemów z którymi należy się zmierzyć. Aby zobrazować specyfikę problemów naszej gminy nie wystarczy posłużyć się danymi ogólnopolskimi ale opracować diagnozę lokalną, która posłuży sprecyzowaniu zadań do realizacji programu.

2. Dane dotyczące osób uzależnionych od alkoholu i pomocy dla ich rodzin:

 • Na rozmowy motywacyjne wezwano 4 osoby zgłosiły się dwie, z którymi członkowie Komisji przeprowadzili rozmowy interwencyjno-motywacyjne
 • Nie kierowano wniosków do Sądu o przymusowe leczenie
 • 2 osoby przebywały na leczeniu zamkniętym (sprawy sądowe z lat poprzednich)
 • Zajęcie świetlicy środowiskowej w Kołbaczu –ta formą objęto 12 dzieci
 • Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy materialnej 18 rodzinom z problemem alkoholowym

 

3. Dane dotyczące naruszenia prawa i porządku publicznego – przekazane przez Rewir Dzielnicowych w Starym Czarnowie

 • Ujawniono 11 osób kierujących pojazdami po spożyciu alkoholu.
 • Zatrzymano i odwieziono do Izby Wytrzeźwień 6 osób, do miejsca zamieszkania 4 osoby
 • Przeprowadzono 41 interwencji , z tego w miejscach publicznych 21
 • Wystosowano 2 wnioski o ukaranie za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

4. Dane dotyczące działalności profilaktycznej i edukacyjnej

 • W Zespole Szkół w Kołbaczu zorganizowano 8 spektakli o tematyce profilaktycznej (alkohol, narkotyki, przemoc i agresja w szkole).
 • Dofinansowano wycieczkę z programem profilaktycznym dla pięciorga dzieci.
 • Zorganizowano wyjazd dla 15 dzieci na  kolonie letnie do Gąsowy.
 • Festyny i imprezy organizowano w ciągu roku niemal we wszystkich miejscowościach, w których brały udział nie tylko dzieci ale także dorośli.
 • Dzieci ze Szkoły  Podstawowej i Gimnazjum w Kołbaczu wzięły udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”.

5. Dane dotyczące zasobów umożliwiających działalność profilaktyczną i naprawczą

 • Członkowie komisji zostali przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w stopniu podstawowym .
 • Sfinansowano szkolenia dla 2 nauczyciela i pracownika OPS . Przy współudziale sąsiednich gmin zorganizowane szkolenie „Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy,  w którym wzięło udział 12 osób z terenu naszej gminy”
 • Działa świetlica środowiskowa w Kołbaczu, udział w zajęciach organizowanych pięć razy   w tygodniu bierze ok.15 dzieci.

6. Dane dotyczące punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 • Limit punktów (zgodnie z uchwałą Rady Gminy) – 30
 • Sprzedaż prowadzi się w  28 punktach
  • 28 - na sprzedaż alkoholu do 4,5% (oraz piwo)
  • 19 -  na sprzedaż alkoholu  od 4,5 %do 18% (bez piwa)
  • 16 - na sprzedaż alkoholu powyżej 18%
 • W roku 2003 wydano zezwoleń:
  • 10 - na sprzedaż alkoholu do 4,5% (oraz piwo)
  •   8 -  na sprzedaż alkoholu  od 4,5 %do 18% (bez piwa)
  •   8  - na sprzedaż alkoholu powyżej 18%
 • Członkowie Gminnej Komisji przeprowadzili kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Wskutek kontroli cofnięto zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla jednego punktu, w pozostałych nie stwierdzono rażących zaniedbań.
 • Komisja wydała 7 pozytywnych opinii podmiotom ubiegającym się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w sprawie zgodności usytuowania punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy.

7. Mapa problemów    

Przedstawione powyżej dane mogłyby mylnie wskazywać na brak efektów działań Gminnej Komisji gdyż nie maleje ilość problemów związanych z degradacją jaką wywołuje nadużywanie alkoholu. Jednak można zauważyć, iż rozszerza się zakres działalności realizatorów programu. W ubiegłym roku szczególnie zwracaliśmy uwagę na inicjowanie działań związanych z profilaktyką i edukacją oraz promowanie zdrowego stylu życia. To założenie w dużej mierze zostało osiągnięte poprzez podnoszenie poziomu programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (powierzanie profesjonalistom realizację tych programów) zwiększenie liczby osób objętych profilaktyką i edukacją (szkolenie skierowane nie tylko do członków komisji ale także do nauczycieli pracowników OPS, działaczy społecznych) zwiększanie ilości osób propagującej alternatywne formy spędzania wolnego czasu (współudział w organizowaniu festynów, spotkań, turniejów sportowych).

Wciąż nie znajdujemy rozwiązania dla zwiększenia dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Przyczyn można szukać w fakcie, iż podjęcie leczenia jest sprawą indywidualną i bardzo drażliwą a na terenie wiejskim właściwe nie ma możliwości ciągłego dostępu do specjalistów z zakresu profilaktyki. Każda decyzja związana z podjęciem leczenia wiąże się z wyjazdami do pobliskich miast co z kolei dla wielu osób jest problemem nie do rozwiązania. Dlatego w roku 2004 podejmiemy próbę zorganizowani na terenie naszej gminy grupy samopomocowej dla osób chcących zmierzyć się z uzależnieniem. 

ROZDZIAŁ IV

Zadania i metody działania

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu .

 • Umożliwianie osobom uzależnionym od alkoholu dostępu do informacji o metodach i sposobach leczenia oraz miejscach gdzie mogą podejmować terapie poprzez rozpowszechnianie ulotek i uwidocznianie informacji oraz rozmowy indywidualne członków komisji i innych osób posiadających takową wiedzę.
 • Zakup i rozpowszechnianie fachowej literatury z zakresu terapii uzależnień .
 • Organizowanie indywidualnych rozmów interwencyjno motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu na wniosek rodziny lub innych podmiotów.
 • Podjęcie próby uruchomienia punku Konsultacyjnego w Kołbaczu lub w St.Czarnowie.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 • Kierowanie na badania do biegłego lekarza osób nadużywających alkohol celem wydania opinii w kwestii uzależnienia od alkoholu.
 • Kompletowanie i wysyłanie do sądu wniosków o skierowanie na przymusowe leczenie osób, które swoim zachowaniem powodują rozpad życia rodzinne, demoralizują nieletnich lub systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny.
 • Umożliwienie kontaktu rodzinom w których występuje przemoc i uzależnienie z placówkami prowadzącymi działalność terapeutyczną w zakresie współuzależnienia.
 • Współpraca z Ośrodkami Zdrowia i pielęgniarką szkolną w zakresie wykrywania przypadków występowania przemocy wobec dzieci i dorosłych .
 • Zorganizowanie i zlecenie prowadzenia grupy socjoterapeutycznej w ramach pracy świetlicy środowiskowej.
 • Stosowanie w pracach komisji procedury „Niebieskiej Karty” w celu rozpoznania zaburzeń życia rodzinnego wywołanego nadużywaniem alkoholu oraz podejmowania działań interwencyjnych .
 • Prowadzenie działalności informacyjnych z zakresu dostępu do placówek i stowarzyszeń udzielającym pomocy ofiarom przemocy.
 • Skierowanie na szkolenie podnoszące kwalifikacje osoby prowadzącej zajęcia w świetlicy środowiskowej.

3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 • Finansowanie działalności świetlicy środowiskowej w Kołbaczu (w tym dofinansowanie dożywiania dzieci biorących udział w zajęciach w tej świetlicy, zakup materiałów  do prowadzenia zajęć ).
 • Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych organizowanych w ramach programów profilaktycznych.
 • Finansowanie i zlecanie wykonania spektakli o tematyce profilaktyki uzależnień w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kołbaczu.
 • Organizowanie szkolnych programów profilaktycznych dla uczniów Zespołu Szkól w Kołbaczu mających na celu zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie problematyki alkoholowej i innych uzależnień ze szczególnym ukierunkowaniem na uzależnienie od narkotyków.
 • Dofinansowanie wycieczek, obozów szkolnych i koloni z programem profilaktycznym dla dzieci ze środowisk patologicznych i silnie patologią zagrożonych.
 • Zakup fachowych czasopism, książek, ulotek - rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
 • Organizowanie i dofinansowanie imprez lokalnych propagujących zdrowy styl życia skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży ale z aktywnym udziałem dorosłych.
 • Udział w ogólnopolskim społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (min. kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”).
 • Współpraca ze szkołą i pomoc w realizowaniu szkolnego programu profilaktyki i promocji zdrowia.
 • Finansowanie szkoleń dla członków komisji, nauczycieli, pracowników służby zdrowia  i innych osób z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

        Rola Komisji w tym zadaniu powinna przede wszystkim ograniczać się do nawiązywania współpracy z instytucjami i innymi podmiotami służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Wsparcie materialne może być skierowane do grup samopomocowych działających na terenie gminy lub stowarzyszeń i klubów abstynenckich jako miejsca trzeźwego i zdrowego stylu życia dla uzależnionego i jego rodziny. Obecnie na terenie naszej gminy nie działają takie stowarzyszenia  ale nie można wykluczyć ich założenia.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów odnośnie zakazu reklamy napojów alkoholowych i zasad sprzedaży określonym grupom.

 • Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych i zakazu reklamy.
 • Podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub osobie nietrzeźwej oraz złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych

 

ROZDZIAŁ V

Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.

 1. Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, na terenie gminy Stare Czarnowo.
 2. Kontroli dokonują, na podstawie upoważnienia Wójta członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w St.Czarnowie.
 3. Zakres kontroli:
  • zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem,
  • przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • przestrzeganie zasad warunków sprzedaży określonych w uchwałach gminnych
 4. Osoby upoważnione do dokonywania  kontroli mają prawo do:
  • wstępu na teren nieruchomości, lokalu, obiektu gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych, w takich dniach i godzinach w jakich prowadzona jest ta działalność,
  • żądania okazania zezwoleń oraz pisemnych bądź ustnych wyjaśnień,
 5. Czynności kontrolujących dokonuje się w obecności podmiotu posiadającego zezwolenie, osoby zastępującej lub przez niego zatrudnionej.
 6. Podmiot kontrolowany zobowiązany jest do współpracy z przeprowadzającymi kontrolę w zakresie objętym kontrolą.
 7. W przypadku ustalenia nieprawidłowości organ wydający zezwolenie:
  • wzywa podmiot gospodarczy do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych podczas kontroli uchybień,
  • podejmuje czynności administracyjne, kierując się odpowiednimi przepisami zmierzające do cofnięcia zezwolenia i ewentualnego ukarania łamiącego zasady i warunki sprzedaży.
 8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który należy wraz z wnioskami przedstawić organowi wydającemu zezwolenie.
 9. Sprawdzenie wykonania ustaleń pokontrolnych stanowi odrębne zadanie kontrolne.

 

ROZDZIAŁ VI

Preliminarz wydatków na  2004

Plan wydatków  na rok  2004

§ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

8.640 zł

diety-członkowie Komisji

   

6 osób x 120 zł x 12 m-cy

8.640 zł

 
     

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 17,88%

 

2.274 zł

wynagrodzenie pełnomocnik  3.720zł x17.88%

   665 zł

 

wynagrodzenie prowadzący świetlice 7.200 zł x 17.88%

1.287 zł

 

wynagrodzenie prowadzący zajęcia socjoterapeutyczne1.800 x17.88%

   322 zł

 
     

§ 412 Składki na fundusz pracy 2.45%

 

311 zł

wynagrodzenie pełnomocnik  3.720zł x 2.45 %

  91 zł

 

wynagrodzenie prowadzący świetlice 7.200 zł x 2.45 %

176 zł

 

wynagrodzenie prowadzący zajęcia socjoterapeutyczne1.800 x 2.45 %

  44 zł

 
     

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia

 

4.143 zł

materiały biurowe

  243 zł

 

wyposażenie świetlicy

  300 zł

 

prenumeraty czasopism, ulotki, plakaty, książki

  380 zł

 

lokalne imprezy profilaktyczne

3,000 zł

 

materiały do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

1.220 zł

 
     
     

§ 430 Zakup usług pozostałych

 

40.970 zł

szkolny program profilaktyczny „Elementarz III” 2edycje x 900 zł

1.800 zł

 

spektakle profilaktyczne dla dzieci 4x500 5x900 4x250zł

7,500 zł

 

kolonie letnie dla dzieci 15 osób x 800zł

12.000 zł

 

dowóz dzieci na kolonie 15 osób x 50 zł

   750 zł

 

dofinansowanie wycieczek szkolnych z prog. profil. 20 osób x200zł

4.000 zł

 

opinie biegłych lekarzy (dot.osób kierowanych na leczenie) 2x150 zł

  300 zł

 

zwrot kosztów dojazdu do Ośrodka Terapii Uzależnień  2x 100 zł

  200 zł

 

wszycie esperalu 2x250 zł

  500 zł

 

szkolenie osoby prowadzącej świetlice i inne

1.200 zł

 

wynagrodzenie pełnomocnik  1osoba x 310 zł x 12 m-cy

3.720 zł

 

wynagrodzenie prowadząca świetlicę  1osoba x 600 zł x 12 m-cy

7.200 zł

 

wynagrodz. prowadz zajęcia socjoterapeutyczne 1os. x 300 zł x 6 m-cy

1.800 zł

 
     
     

§ 441 Podróże służbowe krajowe

662 zł

662 zł

     

RAZEM

 

57.000zł

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-05-2004 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2004 14:22