Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVI/119/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2004r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, obręb Śmierdnica Las.

UCHWAŁA NR XVI/119/04

UCHWAŁA NR XVI/119/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 22 marca 2004 r.

 

w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, obręb Śmierdnica Las

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XI / 77 / 03 Rady Gminy Stare Czarnowo, z dnia 15 września 2003 r. i ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, dla obszaru położonego w obrębie Śmierdnica Las.
 2. Opracowaniem planu objęto teren w granicach działki oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej 3/3, w obrębie Śmierdnica Las.
 3. Granicę planu zaznaczono na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały oraz na załączniku graficznym nr 2 stanowiącym wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 4.  Załączniki graficzne stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.  

 1. Na terenie planu, ustala się:
  1. przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a także szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
  2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów;
  3. zasady ochrony środowiska, przyrody;
  4. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
  5. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
  6. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy.
 2. Ustalenia zmiany planu zawarte w tekście uchwały obejmują:
  1. teren lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej GSM, oznaczony na rysunku planu symbolem – 1 T;
  2. teren upraw polowych, oznaczony na rysunku planu symbolem – 2 RP;
 3. Obowiązującymi ustaleniami, przedstawionymi na rysunku planu, są linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i o różnych zasadach zagospodarowania.

Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe

§ 3.  

 1. 1. Na terenie, o powierzchni 0,0225 ha, oznaczonym na załączniku graficznym, symbolem 1 T ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej GSM;
  2. zasady zagospodarowania terenu:
   1. lokalizacja podstawowych elementów składowych stacji bazowej w granicach terenu:
    • dojście i dojazd wraz z miejscem postojowym,
    • kontener zawierający wyposażenie elektryczno-przesyłowe,
    • wieża z zestawem anten,
    • niezbędna infrastruktura techniczna,
   2. maksymalna wysokość wieży ponad poziom terenu – 55 m,
   3. dopuszcza się realizację wieży w wariantowych rozwiązaniach konstrukcyjnych - w formie stalowej kratownicy przestrzennej lub żelbetowego masztu,
   4. malowanie konstrukcji wieży w kolorze harmonizującym z otoczeniem, 
   5. urządzenie nie wymaga oznakowania przeszkodowego,
   6. obowiązek zabezpieczenia miejsca postojowego dla obsługi technicznej,
   7. obowiązek zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich,
  3. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia konstrukcji;
  4. obsługę inżynieryjną, komunikacyjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 3 niniejszej uchwały.
 2. Na terenie, o powierzchni 0,1656 ha, oznaczonym na załączniku graficznym, symbolem 2 RP ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: teren upraw polowych do dalszego użytkowania;
  2. zasady zagospodarowania terenu:
   1. zakaz wprowadzania podziałów wtórnych,
   2. zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi,
   3. dopuszcza się lokalizację obiektów służących prowadzonej na terenie i w jego sąsiedztwie gospodarce rolnej,
   4. dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej dla obsługi stacji bazowej telefonii komórkowej.
 3. przeznaczenie i użytkowanie terenu o powierzchni 0,0060 ha wydzielonego w ramach terenu 2 RP, oznaczonego na rysunku planu symbolem KW, jako komunikacji dojazdowej wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczających – 3,0 m z możliwością lokalizacji sieci infrastruktury technicznej niezbędnej dla obsługi terenu 1 T (wg rysunku planu).

Rozdział 3

Ustalenia z zakresu obsługi inżynieryjnej i ochrony środowiska

§ 4.

 1. Stacja bazowa telefonii komórkowej jest urządzeniem bezobsługowym, w związku z tym nie zachodzi potrzeba uzbrojenia terenu w sieci wodociągowe i kanalizacyjne.
 2. Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 1136 „Jezierzyce” projektowaną elektroenergetyczną linią kablową niskiego napięcia.
 3. Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia odpowiednich władz lotniczych, z dwumiesięcznym wyprzedzeniem o przewidywanym terminie zakończenia montażu wraz z podaniem dokładnych współrzędnych geograficznych urządzenia powołując się na numer ewidencyjny przeszkody lotniczej – 5353.
 4. Odprowadzanie wód opadowych z terenu - w grunt.
 5. Obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną od drogi publicznej, poza terenem opracowania, zapewnia się poprzez ustanowioną służebność gruntową dla działki nr 3/3.  
 6. Oznaczona na rysunku planu trasa przebiegu sieci uzbrojenia jest ilustracją zasad obsługi, nie stanowi przesądzenia lokalizacyjnego i może podlegać korektom wynikającym z technicznych warunków realizacji inwestycji.
 7. Dla terenu 1 T, położonego w otulinie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”, w zakresie ochrony środowiska ustala się:
  1. obowiązek przeprowadzenia na etapie realizacji inwestycji postępowania w sprawie oceny wpływu na środowisko;
  2. przewidywany poziom pól elektromagnetycznych nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych określonych w przepisach i decyzjach administracyjnych dla miejsc dostępnych dla ludzi;
  3. obowiązek zabezpieczenia wierzchniej warstwy gleby a po zakończeniu budowy i montażu przywrócenia pierwotnego stanu terenu i sposobu jego użytkowania zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 5.

 1. Zgodnie z art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %.
 2. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych klasy R VI, pochodzenia mineralnego, na cele nierolnicze o łącznej pow. 0,0285 ha.
 3. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały, dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

                                                                                               

§ 6. Integralną częścią uchwały są rozstrzygnięcia Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji i zasad finansowania, zapisanych w uchwale planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/119/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 22 marca 2004 r.

 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag do projektu  planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Stare Czarnowo rozstrzyga, co następuje:

Na podstawie oświadczenia Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 marca 2004r. o braku uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo w obrębie Śmierdnica Las, dz. nr 3/3 , wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko, nie  rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

 

 

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/119/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 22 marca 2004 r.

 Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 111, ust. 2, pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) Rada Gminy Stare Czarnowo rozstrzyga co następuje:

Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pociąga za sobą wydatków z budżetu gminy. Wszelkie inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeń Inwestora i będą w całości finansowane ze środków poza budżetowych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-05-2004 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2004 14:27