Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XVIII/134/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.

UCHWAŁA Nr XVIII / 134 / 04

UCHWAŁA Nr XVIII/134/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 czerwca 2004 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr  142  poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 110 ust. 1 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 6/90 Naczelnika Gminy w Starym Czarnowie z dnia 30 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do uchwały Nr XVIII/134/04
Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 czerwca 2004 r.

 

 

S T A T U T

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM CZARNOWIE

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie zwany dalej „Ośrodkiem” działa  na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591  z póź. zm.);  
 2. ustawy z dnia 22 marca  1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,   poz. 1593 z póź. zm.);
 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych  (Dz. U.  z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 z póź. zm./;
 4. ustawy z dnia 12 marca 2004  roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593   z póź. zm.);
 5. uchwały Nr 10/90 Gminnej Rady Narodowej w Starym Czarnowie z dnia 30 kwietnia 1990  roku w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej;
 6. niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Stare Czarnowo.
 2. Siedzibą Ośrodka jest Stare Czarnowo ul. Szczecińska 23.
 3. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Stare Czarnowo.

        

Rozdział 2

Cele i zadania

§ 3. Ośrodek jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań pomocy społecznej zleconych Gminie i zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Gminę.

§ 4.  Celem działalności Ośrodka jest:

 1. doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie osób  i rodzin do integracji ze środowiskiem;
 2. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie  są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz  zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;
 3. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w  warunkach odpowiadających godności człowieka;
 4. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz kompensowanie skutków  niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego;
 5. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę  niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 6. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
 7. praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodową, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w  społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

§ 5. 

 1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności: w zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym:
  1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze  szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
  2. sporządzenie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
  3. udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego  pozbawionym;
  4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
  5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
  6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku   zdarzenia losowego;
  7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia   zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości  uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym  Funduszu Zdrowia;
  8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;
  9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z  zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
  10. praca socjalna;
  11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu  zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi;
  12. zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub   mieszkaniach ochronnych;
  13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
  14. dożywianie dzieci;
  15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
  16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca  gminy w tym domu;
  17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w  wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
  18. utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na  wynagrodzenia pracowników.
 2. W zakresie pozostałych zadań własnych Gminy:
  1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
  2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,  pożyczek oraz pomocy w naturze;
  3. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych  potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
 3. Zadania zlecone Gminie, na realizację i obsługę których środki zapewnia budżet państwa:
  1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
  2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym  ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
  3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską  żywiołową lub ekologiczną;
  5. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu  ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego  wsparcia.
 4.  Zadania wynikające z innych ustaw mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu na ten cel odpowiednich środków umożliwiających sprawną i skuteczną    organizację pracy Ośrodka i pełną realizację przekazanych zadań.

§ 6. Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do sytuacji i okoliczności uzasadniających udzielenia pomocy, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom finansowym Ośrodka.

Rozdział 3

Zakres działania Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 7. Realizacja zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych finansowana jest z budżetu gminy, natomiast zadań zleconych z budżetu Wojewody.

§ 8. W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, Gminną Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a także Radą Gminy, sygnalizując potrzeby Ośrodka w zakresie wykonywania zadań jak również udziela Radzie informacji w przypadku, gdy udzielana indywidualna pomoc może być niewystarczająca.

 

Rozdział 4

Działalność finansowa

§  9.  Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu Gminy Stare Czarnowo w zakresie wykonywania zadań własnych oraz budżetu Wojewody w zakresie zadań zleconych.

§ 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie posiada wspólny rachunek bankowy z Urzędem Gminy w Banku Spółdzielczym w Starym Czarnowie.

§ 11. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy opracowany przez Kierownika.

§ 12. Ośrodek tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wspólnie z Urzędem Gminy w Starym Czarnowie.

§ 13. Zasady gospodarowania funduszem, o którym mowa w ust. l określa regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany przez Urząd Gminy w Starym Czarnowie.

§ 14. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

§ 15. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy.

§ 16. Kierownik Ośrodka upoważniony jest do prowadzenia szeroko rozumianej akcji charytatywnej na potrzeby finansowe Ośrodka. Propagowanie działalności może dotyczyć wyłącznie potrzeb klientów Ośrodka.

 

Rozdział 5

Zarządzanie, organizacja Ośrodka, pracownicy

§ 17.

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

§ 18. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi i w sprawach praw i obowiązków pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych.

§ 19. Kierownik Ośrodka stosownie do potrzeb może tworzyć inne komórki organizacyjne lub stanowiska.

§ 20. Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z 2003 r. z póź. zm.) tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych.

§ 21. Szczegółowy zakres zadań, tryb pracy i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka opracowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zawierający regulacje, które są zgodne z zasadami pracy Ośrodka przy uwzględnieniu jego specyfiki, zatwierdzony przez Wójta Gminy Stare Czarnowo.

§ 22. Regulamin organizacyjny ustalany jest w formie zarządzenia wewnętrznego Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 23. Kierownik i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów sprawach wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. 

§ 24. Kierownik Ośrodka ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności, sprawuje kontrolę nad prawidłowym wykonaniem zadań, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

§ 25. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§ 26. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik oraz dokonuje wszystkich czynności z zakresu prawa pracy.

§ 27. Szczegółowe obowiązki pracowników określa Kierownik w zakresach czynności.

§ 28. Kierownik składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 29. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 03-07-2004 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2004 12:17