Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIX/136/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 września 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2004 - 2013

Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stare Czarnowo

UCHWAŁA NR XIX /136/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
 z dnia 13 września 2004 r.

 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy  Stare Czarnowo na lata  2004 - 2013

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 /  Rada  Gminy  uchwala,  co następuje:

§ 1. Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2004 – 2013  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

Załącznik do uchwały nr XIX/136/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 września 2004 r.   

 

Plan Rozwoju Lokalnego

dla Gminy Stare Czarnowo

2004 – 2013

 

WPROWADZENIE

Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stare Czarnowo utworzony na podstawie dokumentów przyjętych przez Radę Gminy Stare Czarnowo, mających na celu analizę aktualnego stanu Gminy, jej wizji i misji na przyszłość. Dokumenty te zawierają planowane działania inwestycyjne na kolejne lata. Przyjęte rozwiązania mają na celu rozwój lokalny polegający na rozbudowie infrastruktury komunalnej, w tym modernizacji wodociągów, kanalizacji, dróg – a poprzez to stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, jak również dla inwestycji zewnętrznych. Wszystkie te działania mają za zadanie wpłynąć na poprawę życia mieszkańców gminy Stare Czarnowo.

U podstaw Planu Rozwoju Lokalnego leży przekonanie, iż jednym z kluczowych czynników służących rozwojowi gminy jest sprawna i efektywna administracja samorządowa, inicjująca i wspierająca działania na rzecz rozwoju gminy. Istotnym z punktu widzenia opracowywanego Planu było określenie aktualnej sytuacji gminy z uwzględnieniem sytuacji społeczno – gospodarczej. Kolejnym krokiem w ramach opracowywania Planu było określenie zadań wpływających na poprawę obecnej sytuacji gminy.

Zawarte w niniejszym Planie zadania stawiane przed Gminą mają na celu jej dalekosiężny rozwój, pobudzenie lokalnej społeczności do tworzenia nowych miejsc pracy, również w dziedzinach nowych na naszym terenie, takich jak na przykład agroturystyka.

Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stare Czarnowo zakłada realizację zadań w latach 2004 – 2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej: 2007 – 2013.

 

AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA
W GMINIE STARE CZARNOWO

 

1. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE

Gmina Stare Czarnowo położona jest w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie gryfińskim. Graniczy z miastem Szczecinem i gminą Kobylanka od strony północnej, z gminami Stargard Szczeciński i Warnice od wschodu, z gminą Pyrzyce i Bielice od południa oraz z gminą Gryfino od południai zachodu.

Powierzchnia gminy wynosi 153 km2. Prawie 85 % tejże powierzchni leży w granicach Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” i jego otuliny (Park zajmuje 56,3 % powierzchni gminy a otulina 28,5 %). Przez teren gminy przebiega droga krajowa Nr 3  Świnoujście – Jakuszyce, o znaczeniu ponadregionalnym, oraz  droga wojewódzka nr 120 biegnąca w kierunku granicy polsko – niemieckiej.

Przeważającą, centralną i zachodnią część obszaru gminy zajmuje kompleks leśny „Puszcza Bukowa”, który jest jednym z ważniejszych elementów warunkujących rozwój przestrzenny gminy. Kolejnym istotnym elementem jest wschodnia granica gminy biegnąca brzegiem jeziora Miedwie. Pomiędzy zwartym kompleksem leśnym  a jeziorem znajduje się obszar intensywnej gospodarki rolnej funkcjonujący w oparciu o Zootechniczny Zakład Doświadczalny Kołbacz Spółka z o.o.

Historia gminy nieodłącznie powiązana jest z Puszczą Bukową i Zakonem Cystersów. Obszar gminy zamieszkiwany był już od 8 -10 000 lat p.n.e. lecz było to osadnictwo sporadyczne i rozproszone. Początki stałego osadnictwa datuje się na okres środkowego brązu (1200 -1000 lat p.n.e.). Bardzo duży wpływ na zagospodarowanie i rozwój osadnictwa na tym terenie wywarł Zakon Cystersów, sprowadzony w 1173 roku przez Kasztelana Szczecińskiego Warcisława Świętoborzyca i osadzony w Kołbaczu. W kolejnych latach Cystersi poszerzali swoje dobra. Z ich inicjatyw, małe osady leśne organizowały się  w wielkie wsie kolonizacyjne. Próbowali też stworzyć miasto. Wybór padł na Czarnowo.

 W 1274 r. Zakon otrzymał zgodę na założenie miasta. Nie posiadało ono jeszcze praw miejskich ani zgody na budowę murów obronnych. Wiadomo, że w 1459 r. istniał tu szpital św. Jerzego, będąc jednocześnie przytułkiem dla ubogich i starców. Pod rządami Cystersów kwitło rolnictwo, hodowla zwierząt oraz  rybactwo. Klasztor miał prawo budować młyny na Płoni oraz prawo  do regulowania rzeki. Kołbacz stał się ośrodkiem politycznym i kulturalnym często odwiedzanym przez pomorskich książąt. Kościół Cystersów jest miejscem wiecznego spoczynku Świętobrzyców i książąt szczecińskich. W 1535 r., w czasie reformacji, klasztor zlikwidowano.

  W latach 1637-52 ziemia kołbacka znalazła się pod panowaniem szwedzkim, a w 1652 r. dobra te wraz z Pomorzem Zachodnim włączone zostały do państwa brandenbursko-pruskiego. Wielki pożar, który ogarnął Kołbacz w 1662 r. ostatecznie spowodował, że miejscowość stała się mało znaczącym ośrodkiem.

 

2. LUDNOŚĆ

Ludność gminy Stare Czarnowo od wielu lat utrzymuje się na stałym  poziomie  i kształtuje się następująco:

 

rok 2000

3783 osób

 

rok 2001

3790 osób

 

rok 2002

3792 osób

 

rok 2003

3784 osób

    – stan na 07.08.2003r.

Przekrój statystyczny ludności  gminy według stanu na dzień 07.08.2003  

 Ludność w wieku 0 – 18 lat

Ludność w wieku od 18 lat wzwyż

Ludność w wieku produkcyjnym

Ludność w wieku poprodukcyjnym

Ogółem ludność (1+3+4)

1

2

3

4

5

910

2874

2485

429

3784

Źródło: Statystyka ewidencji ludności gminy Stare Czarnowo

 

3. STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO

3.1 Wody

Na terenie gminy Stare Czarnowo znajdują się znaczne zasoby wód powierzchniowych. Wody powierzchniowe zajmują 3,8% powierzchni gminy. Sieć wód powierzchniowych gminy tworzą rzeki Płonia i Krzekna z licznymi dopływami małych cieków wodnych spływających ze Wzgórz Bukowych oraz jeziora przepływowe.

3.2 Rzeki

Przez gminę Stare Czarnowo przepływają: rzeki Płonia i Krzekna. Doliny obu rzek układają się marginalnie na obszarze gminy, a ich koryta, na znacznym odcinku stanowią granice gminy. 

Rzeka Krzekna znajduje się w południowej części gminy, za jej źródło przyjmowane jest jezioro Glinna, natomiast swój bieg kończy w zachodniej części jeziora Będgoszcz. Długość rzeki na odcinku wypływu z jeziora Glinna do ujścia do jeziora Będgoszcz wynosi 9,3 km, natomiast powierzchnia zlewni wynosi 77,6 km2. Przepływ w przekroju ujściowym rzeki wynosi 0,10 m3/s. Na obszarze zlewni znajduje się większość jezior gminy Stare Czarnowo: Binowskie, Czarne, Czarnkowskie, Czarnocin, Glinna I, Glinna II, Glinno Małe, Leniwe, Mętnik, Piasecznik Mały, Piasecznik Wielki, Węglino, Wężówka ( 13 zbiorników wodnych ).

Rzeka Płonia przepływa przez północno – wschodnią część gminy, w swoim dolnym biegu, po wypłynięciu z jeziora Miedwie, na południe od Żelewa. Jest rzeką najzasobniejszą w wodę na obszarze gminy, stanowi prawobrzeżny dopływ Odry, do której odprowadza swoje wody poprzez jezioro Dąbie. Średni przepust wody wynosi 1,9 m3/s. Jej źródła znajdują się w okolicach Barlinka (wypływa jeziora Uklejno). Całkowita długość rzeki wynosi 72,6 km, a powierzchnia jej zlewni 1171,2 km2.

Obie rzeki, Płonia i Krzekna, są odbiornikami ścieków z oczyszczalni.   Do Płoni odprowadzane są  ścieki z Żelewa i Kołbacza, a poprzez  jezioro Żelewko  z Dębiny, natomiast do Krzekny odprowadzane są ścieki z Kartna, Żelisławca   i Glinnej.

3.3 Jeziora

Na terenie gminy Stare Czarnowo znajduje się znaczna liczba jezior ale liczebnie przeważają jeziora małe. Do większych jezior zaliczane są jeziora Będgoszcz, Glinna, Binowskie.

Jezioro Będgoszcz jest największym jeziorem gminy, zajmuje obszar 130 hektarów, prowadzona jest na nim gospodarka rybacka, należy do akwenów sandaczowych.

Jezioro Glinna jest drugim co do wielkości zbiornikiem wodnym gminy  a największym na terenie Parku. Jego powierzchnia wynosi 75,6 hektara. Prowadzona jest na nim gospodarka rybacka, należy do akwenów typu sielawowego. Wody jeziora znajdują się w III klasie czystości.

Jezioro Binowskie jest jeziorem bezodpływowym o powierzchni 52,4 ha. Prowadzona jest na nim gospodarka rybacka, należy do akwenów typu sandaczowego. Wody tego zbiornika mieszczą się w II klasie czystości.

Dla obszarów wód otwartych zakłada się:

 • funkcję rekreacyjną ( przy wybranych jeziorach o najkorzystniejszych warunkach dla rozwoju turystyki – Miedwie, Binowskie, Glinna ),
 • prowadzenie działań mających na celu podniesienie stanu czystości wód powierzchniowych do minimum II klasy czystości,
 • zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych,
 • zapewnienie dostępu do brzegów wód powierzchniowych.

3.4 Powietrze

Sytuacja w gminie Stare Czarnowo w zakresie ochrony powietrza jest dobra. Gmina nie posiada żadnego przemysłu, który powodowałby emisję zanieczyszczeń do powietrza a lokalne kotłownie tylko w okresie zimowym w niewielkim stopniu zanieczyszczają powietrze nie powodując żadnych zagrożeń dla środowiska.

 

4.  PRZEMYSŁ

Gmina  Stare Czarnowo jest gminą typowo rolniczą, jednak  ostatnimi czasy wzrosło zainteresowanie przedsiębiorców z po za terenu gminy, którzy zainteresowani są nabyciem nieruchomości z przeznaczeniem na działalność nieuciążliwą (stolarnie, renowacja mebli itp.).

Na terenie gminy znajdują się zakłady o bardzo zróżnicowanym profilu działalności, które zajmują się:

 • produkcją znaków drogowych, wydobywaniem i transportem kredy po jeziornej oraz świadczeniem usług w zakresie kompleksowych prac rolnych,
 • produkcją wody na potrzeby Szczecina.

Kondycja finansowa zakładów jest zróżnicowana.

Wykaz ważniejszych firm istniejących na terenie Gminy Stare Czarnowo:

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Płonia” w Kołbaczu;
 2. Bank Spółdzielczy Chojna Filia w Starym Czarnowie;
 3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Starym Czarnowie;
 4. Państwowy Dom Dziecka w Binowie;
 5. Zakład Produkcji Wody „Miedwie” w Nieznaniu;
 6. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Kraków w Kołbaczu;
 7. Binowo Park spółka z o.o. – Pole golfowe;
 8. „Krimfo d oro” spółka z o.o. w Starym Czarnowie;
 9. „Terra Viva  spółka z o.o. w Starym Czarnowie;
 10. „Paan – bus“ spółka z o.o. w Starym Czarnowie,
 11. Lt „Centrum dystrybucji opakowań” w Kołbaczu;
 12. Consalt – Food  Firma handlowo-produkcyjno-usługowa w Starym Czarnowie.

Na terenie Gminy istnieje 18 podmiotów gospodarczych zajmujących się świadczeniem usług w zakresie transportu.

Obsługą ludności gminy w zakresie handlu artykułami spożywczo – przemysłowymi zajmuje się 21 podmiotów gospodarczych.

Za rozwojem przemysłu i działalności produkcyjno- usługowej przemawiają następujące czynniki:

 • potencjalne zaplecze dla rozwoju sektora rolno-spożywczego,
 • bardzo dobry układ komunikacyjny
 • wolne zasoby ludzkie,
 • dostępność do mediów.

 

5.   ROLNICTWO   I    LEŚNICTWO

5.1 Rolnictwo

Ogólna powierzchnia gminy Stare Czarnowo wynosi 15.317 ha. Ogółem pod działalność rolniczą przeznaczonych jest 6.732 ha co stanowi 44 % powierzchni gminy. Z kolei lasy zajmują łącznie 7.017 ha, a wody 512 ha co stanowi odpowiednio 45,8% lasy i  3,3% wody.

Dominującą formą użytkowania gruntów rolnych w  gminie Stare Czarnowo są grunty orne. Zajmują one 4.853 ha czyli blisko 72% użytków rolnych.

Pod użytki zielone przeznaczonych jest 1.742 ha co stanowi 25,9 % użytków rolnych, sady zajmują 138 ha stanowiąc przy tym ok. 2,0 % użytków rolnych.

  Na terenie gminy funkcjonują 332 gospodarstwa rolne. Ponad połowa to gospodarstwa o powierzchni od 1 – 5 hektarów. Uzupełniając tę grupę o gospodarstwa od 5 – 20 hektarów, należy stwierdzić, że 306 gospodarstw czyli 92,2 %, to gospodarstwa o powierzchni nie przekraczającej 20 ha. Gospodarstw – na terenie gminy – uznanych za duże, o powierzchni ponad 100 ha rejestruje się 6 co stanowi    1,8 % wszystkich gospodarstw. Prawie 2-krotnie większą  powierzchnię użytków rolnych niż rolnicy indywidualni posiada Zakład Doświadczalny  Instytutu Zootechniki Spółka z o.o Kołbacz.

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w gminie.

Gmina
Stare
Czarnowo

Liczba gospodarstw

1-5ha

5-20ha

20-50ha

50-100ha

pow.100ha

Ogółem

181

125

11

9

6

332

54,5%

37,7%

3,3%

2,7%

1,8%

100%

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zag.przestrz.gminy St.Czarnowo

5.2  Profil produkcji rolnej

  Dominującą formą produkcji roślinnej jest uprawa zbóż towarowych  i paszowych oraz rzepaku, w mniejszym stopniu okopowych oraz sadowniczych. Produkcją zwierzęcą jest chów trzody chlewnej i bydła mlecznego z tendencją spadkową. Brak gospodarstw specjalistycznych.

5.3 Otoczenie rolnictwa i rynek rolny

Na terenie Gminy Stare Czarnowo nie ma możliwości skupu i magazynowania zbóż, zebrane plony dostarczane są do okolicznych elewatorów w Pyrzycach   i Stargardzie Szczecińskim.

Istnieje możliwość dosuszania zbóż za pomocą suszarni w miejscowości Dębina, należącej do ZZD Kołbacz, jednak z uwagi na duży areał posiadany przez ten zakład, wykorzystywana jest ona na potrzeby własne.

5.4  Zalesienie

Znaczną część ogólnej powierzchni gminy Stare Czarnowo zajmują lasy i grunty leśne bo 7.017 ha co stanowi 45,8 % ogólnej powierzchni gminy.

W większości są to lasy  stanowiące własność Skarbu Państwa.  Nadzór nad gospodarką leśną sprawują Nadleśnictwa Gryfino i Kliniska. Kompleksy leśne gminy charakteryzują się dużą zwartością powierzchni zalesionej. Największą koncentrację lasów stanowi Puszcza Bukowa, zajmująca północną, środkową i zachodnią część gminy, z wyłączeniem rozległych polan śródleśnych w okolicy Kołowa, Dobropola     i Binowa.

Poza Puszczą Bukową, na obszarze gminy znajdują się niewielkie enklawy lasu nad doliną Krzekny i jeziorem Będgoszcz, będące również w gestii Nadleśnictwa Gryfino, oraz w okolicy Żelewa należące do Nadleśnictwa Kliniska. Pozostałe, niewielkie powierzchnie lasu należą do użytkowników indywidualnych.

W działaniach na następne lata zakłada się chronić przed zalesianiem śródleśne użytki zielone, torfowiska, zachować wszelkie zadrzewienia i zakrzaczenia poza lasami jako ważny element stabilizacji ekologicznej krajobrazu w tym zadrzewienia przydrożne

 i na terenach zamieszkałych ( starodrzew przykościelny, cmentarny i zadrzewienia śródwiejskie ).W przypadku prowadzenia zalesień na terenach mało przydatnych dla rolnictwa stosować się do planów urządzeniowych lasów Nadleśnictw Gryfino i Kliniska.

6. USŁUGI I RZEMIOSŁO

Na terenie  gminy Stare Czarnowo prowadzona jest działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz rejestru sądowego. Struktura tej działalności przedstawia się następująco:

placówki handlowe i gastronomiczne    25
usługi transportowe   18
zakłady produkcyjno – usługowe     6
sadownictwo     5
pozostałe 132

Dominującymi usługami w gminie są handel oraz usługi transportowe. Pozostałe usługi obejmują świadczenia z zakresu usług budowlanych, ciesielskich, dekarskich, wodno – kanalizacyjnych, stolarskich,  i mechaniki samochodowej.

Źródło: Ewidencja działalności gospodarczej gminy Stare Czarnowo 

7. TURYSTYKA

Na terenie gminy Stare Czarnowo znajduje się wiele jezior. Największe to: Binowskie, Glinna, Będgoszcz , stwarzające dogodne warunki do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa. Okoliczne lasy (45,8% powierzchni gminy) przyciągają zwolenników pieszych i rowerowych wędrówek.

Utworzony w 1981r. Szczeciński Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 9.096 ha, z czego 95% znajduje się w granicach administracyjnych Gminy Stare Czarnowo, a pozostała część w granicach Szczecina i Gminy Gryfino. Park otacza strefa ochronna, tzw. otulina o pow. 11.842 ha zabezpieczająca go przed negatywnym oddziaływaniem zewnętrznym. Położony na wydłużonym paśmie wzniesień morenowych zwanych Wzgórzami Bukowymi Park jest obszarem o wysokich walorach przyrodniczych kulturowych i krajobrazowo – turystycznych. Wyróżniają one Park w skali makroregionu i w skali kraju.

Najwyższe wzniesienie Bukowiec - 149 m n.p.m., przy różnicach terenu dochodzących do 100 m, wyraźnie kontrastuje z otaczającymi Wzgórza Bukowe nizinami.„Łuskowa” budowa geologiczna sprawiła, iż mamy tu do czynienia  z ciekawymi zjawiskami hydrogeologicznymi w postaci źródeł, wycieków wodnych    i zanikania strumieni (Ponikwa, Utrata).

 Wspaniałą ozdobą  krajobrazu są meandrujące potoki Chojnówka i Rudzianka. Na obszarach o trudno przepuszczalnych warstwach występują wypełnione wodą lub torfem zagłębienia, w większości bezodpływowe. Największe z nich to jezioro Glinna (pow. 75 ha i głęb. 16 m.), jezioro Binowskie    (52 ha i głęb. 9 m) i jezioro Piasecznik Wielki (pow. 15 ha). W Parku występuje najlepiej wykształcony w Polsce zespół buczyny pomorskiej we wszystkich odmianach, a także dąbrowy, bory, olesy, łęgi  i zarośla wierzbowo – kruszynowe.

Tereny przyrodniczo najcenniejsze zabezpieczono w rezerwatach przyrody  (6 rezerwatów) o łącznej powierzchni 471 ha.

Niezapomnianych wrażeń przyrodniczych dostarcza Ogród Dendrologiczny w Glinnej z bogatą kolekcją drzew egzotycznych i krzewów pochodzących z różnych kontynentów świata, a także 30 pomników przyrody żywej (stare drzewa: dęby, buki, jesiony, tulipanowiec amerykański, mamutowiec olbrzymi) i przyrody nieożywionej (głazy narzutowe). Ogród Dendrologiczny założył w roku 1823 na terenie dawnych szkółek leśnik Carl Ludwig Gene.

Bogato rzeźbiony obszar Puszczy z różnymi zbiorowiskami i zespołami roślinnymi stanowi ostoje rozmaitych zwierząt, w tym licznych ssaków, ptaków, gadów, płazów, ryb i owadów. Z większych ssaków dominuje tu dzik i sarna. Zaobserwować można też jelenia europejskiego.

Do wyjątkowo cennych lęgowych gatunków należą ptaki drapieżne: bielik, orlik krzykliwy, kania ruda, błotniak stawowy. Jest również bocian czarny, który wraz z bielikiem i orlikiem krzykliwym stanowią największą atrakcję ornitologiczną Parku.

Teren Parku obfituje w liczne interesujące obiekty historyczno kulturowe. Są to kurhany, cmentarzyska, zabytkowe kościoły i historyczne układy przestrzenne. Najcenniejszym z nich są pozostałości cysterskiego opactwa w Kołbaczu.

Najnowszymi elementami kulturowymi w krajobrazie Parku są widoczne  z odległości wielu kilometrów dwa maszty radiowo - telewizyjne w Kołowie.

Przez teren Parku i otuliny przebiega 20 szlaków turystycznych o łącznej długości około 140 km oraz 23 km tras rowerowych, prowadzących przez najciekawsze fragmenty puszczańskiego krajobrazu, zaś ośrodki wypoczynkowe nad jeziorami: Glinna i Binowskie umożliwiają pełną rekreację wodno – plażową.

W odległości ok. 3 km od Starego Czarnowa w miejscowości Glinna, na trasie Gryfino - Stare Czarnowo, w sąsiedztwie Ogrodu Dendrologicznego znajduje się Punkt Informacji Przyrodniczo-Leśnej oraz Cmentarz Żołnierzy Niemieckich.

Formy działalności edukacyjnej Punktu

 • zajęcia kameralne i terenowe z dziećmi i młodzieżą,
 • warsztaty i seminaria,
 • plenery malarskie i fotograficzne,
 • organizacja konkursów,
 • działalność informacyjna.

Obiekty edukacyjne

 1. Punkt Informacji Przyrodniczo Leśnej dysponujący:
  • zabudowaną wiatą z kominkiem na ok.70 osób,
  • punktem gastronomicznym z możliwością zakupu publikacji o tematyce leśnej,
  • placem zabaw,
  • parkingiem,
  • miejscem na ognisko.
 2. Trasa dydaktyczna „W poszukiwaniu Tajemnic Zielonego Lądu” o długości 4 km (czas przemarszu ok. 1,5 godziny biegnąca przez malownicze zakątki Puszczy Bukowej, stworzona z myślą o wszystkich miłośnikach przyrody zainteresowanych pięknem lasu bukowego, jego zasobami przyrodniczymi oraz zabiegami związanymi z prowadzoną tu gospodarką leśną.
 3. Ścieżka dydaktyczna „Leśne ABC…” zlokalizowana przy punkcie, prezentująca  ciekawostki dotyczące ekosystemów leśnych i ich mieszkańców.
 4. Ścieżka dydaktyczna „Drzewa i krzewy naszych lasów” prezentująca popularne gatunki drzew i krzewów rosnące w naszych lasach.
 5. Ścieżka dydaktyczna „Zieloni Goście” zlokalizowana w ogrodzie dendrologicznym prezentująca historię i stan obecny arboretum oraz najciekawsze  gatunki drzewiaste obcego pochodzenia z jego kolekcji.

Punkt dysponuje folderami oraz przewodnikiem po ogrodzie dendrologicznym.

W Binowie znajduje się 50-cio hektarowe, ekologiczne gospodarstwa rolno – hodowlane. Proponuje naukę jazdy konnej, weekendy w siodle, obozy jeździeckie, kolonie letnie i zimowe, organizuje rajdy konne. Ponadto w miejscowości Kołówko – leśniczówka zlokalizowane jest gospodarstwo agroturystyczne, które proponuje wypoczynek i naukę jazdy konnej a także hotel dla koni.

Atrakcyjność turystyczną Gminy podnoszą zabytkowe obiekty w niżej wymienionych miejscowościach:

Stare Czarnowo
 • Osada kultury pucharów lejkowatych  z młodszej epoki kamienia.
 • Kościół z XIII wieku odbudowany w XIX wieku.
Kołbacz

1. Zespół obiektów dawnego opactwa cysterskiego zaliczony do najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. W skład tego obiektu wchodzą:

 • kościół ceglany późnoromański i gotycki;
 • trójskrzydłowy klasztor;
 • ceglana gotycka budowla z XIII i XIV w. przylegająca od południa do   kościoła. W 1720 r. rozebrano skrzydło południowe i wschodnie, zachowano częściowo skrzydło Zachodnie;
 • tzw. Dom Konwersów  restaurowano  w latach 1975-1978;
 • dom  opata,  ceglany,  gotycki,  zbudowany  ok. 1250  roku;,  przebudowany w  wiekach XVII i XIX, odbudowany w latach 1985-1986;
 • baszta obronna, zwana więzienną,   z pierwszej połowy XIV wieku;
 • stodoła z XV wieku, ceglana, gotycka, przebudowana w XVIII w.  wyremontowana w latach 1984-1987.

2. Zespół dworski,  na który składają się:

 • dwór  klasyczny  zbudowany ok. 1800 r. później przebudowany;
 • oficyna ceglana, klasycystyczna z XVIII w.

Binowo

 • Kościół z XIV wieku, gotycki, z kwater granitowych, zniszczony w 1945 r. odbudowany w latach 1982-83 z nową wieżą,
 • Grodzisko obronne X-XII wiek.
Kołowo Neogotycki kościół murowany w którym wmurowane są płyty nagrobne, m.in. dużej wartości artystycznej płyta nagrobna oparta kołbackiego Jana Jordani zmarłego w 1395 roku Kartno Kościół z kamienia polnego ciosanego druga połowa XIII wieku. Żelisławiec
 • Osada kultury łużyckiej,
 • Kościół z kamienia ciosanego druga połowa XIII wieku.
Żelewo Kościół ryglowy z XVII w. z niespotykanym wystrojem malarskim wnętrza.

  Obecnie trwają prace dotyczące sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla międzynarodowych tras rowerowych, w których zostanie ujęta Gmina Stare Czarnowo. Zleceniodawcą jest Urząd Marszałkowski w Szczecinie a wykonawcą Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie.

8. LOKALNY RYNEK PRACY

  Wiodącym rynkiem pracy jest rolnictwo, w gminie zaewidencjonowane są 332  gospodarstwa rolne, w tym: 

  Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zag.przestrz.gminy St.Czarnowo
do 5 ha. 181 gospodarstw,
od 5 do 20 ha 125 gospodarstw,
od 50 do 100 ha     9 gospodarstw,
powyżej 100 ha     6 gospodarstw,

co ogółem daje zatrudnienie dla około 1470 osób.

Znaczącym również rynkiem pracy jest handel i usługi, który skupia około 144 osoby.  Pozostała część pracujących zatrudniona jest w administracji  samorządowej, oświacie, służbie zdrowia, instytucjach użyteczności publicznej i zakładach produkcyjnych.

Dochody ludności plasują się na poziomie najniższej krajowej, za wyjątkiem kadry kierowniczej oraz pracowników oświaty.

Ponieważ  lokalny rynek pracy nie zapewnia pełnego zatrudnienia gmina Stare Czarnowo została również dotknięta problemem bezrobocia.

 Bezrobocie jest zjawiskiem negatywnym nie tylko dla osób nim dotkniętych, ale odbija się negatywnie na funkcjonowaniu całego społeczeństwa, a w omawianym obecnie zakresie na funkcjonowaniu gminy. Niemniej należy jednak zaznaczyć, że gmina Stare Czarnowo na mapie powiatu gryfińskiego ( pomimo tendencji wzrostowej) jest na ostatnim miejscu jeżeli chodzi o wskaźnik poziomu bezrobocia.  

Tabela Nr 1. Bezrobocie w gminie Stare Czarnowo

Rok

Liczba bezrobotnych
ogółem Stare Czarnowo

Liczba bezrobotnych 
z prawem do  zasiłku  
Stare Czarnowo

Wskaźnik bezrobocia 
w gminie Stare Czarnowo

2000

199

54

8,10 %

2001

252

69

10,10 %

2002

276

54

11,05 %

2003

348

82

14,00 %

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gryfnie

Aktywna polityka rynku pracy ma za zadanie przede wszystkim zmniejszenie rozmiarów bezrobocia poprzez aktywizację zawodową bezrobotnych, podnoszenie

produkcyjności siły roboczej oraz weryfikację gotowości do pracy bezrobotnych. Istotny w tej kwestii jest również wiek, wykształcenie i staż pracy bezrobotnych.

Tabela Nr 2. Bezrobotni z gminy Stare Czarnowo według wieku

Rok

Ogółem

24 lata i mniej

25-34

35-44

45-54

55 lat i wiecej

 2002

276

87 
(31,52%)

58 
(21,01 %)

58 
 (21,01 %)

70 
(25,36 %)

3
(1,09 %)

 2003

348

99
(28,45 %)

104
(29,88 %)

65
(18,68 %)

68
(19,54 %)

12
 (3,45 %)

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, Uniwersytet Szczeciński

Największy odsetek bezrobotnych na koniec 2003 roku notuje się w grupie wiekowej między 25 a 34 rokiem życia. Należy przypuszczać, że są to głównie nie wykształceni młodzi ludzie nie mogący znaleźć  stałego zatrudnienia.     

Tabela Nr 3. Bezrobotni z gminy Stare Czarnowo według wykształcenia

Rok

Ogółem

wyższym

średnim 
zawodowym

średnim
 ogólnokształcącym

zasadniczym
 zawodowym

Gimnazjalnym
 i poniżej

2002

276

4
(1,45 %)

36
(13,04 %)

12
(4,35 %)

98
(35,51 %

126
(45,65 %)

 2003

348

11
(3,16 %)

45
(12,93 %)

14
(4,02 %)

125
(35,92 %)

153
(43,97 %)

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, Uniwersytet Szczecińśki

Stosunkowo mało jest osób bezrobotnych z wyższym, średnim, czy średnim zawodowym wykształceniem co oznacza, że wykształcenie jest miarą zdobycia poszukiwanego zatrudnienia. 

Tabela Nr 4. Bezrobotni z gminy Stare Czarnowo według stażu pracy

Rok

Ogółem

 poni. 1

 1-5

 5-10

 10-20

 20-30

 30 i więcej

 bez stażu

2002

 276

 28
10,14%

 32
11,59 %

 34
12,32 %

 46
16,67 %

32
11,59 %

2
0,72 %

 99
35,87 %

2003

348

28
8,04 %

45
12,93 % 

46
13,22 %

 54
15,52 %

 39
11,21 %

 4
1,15 %

132
37,93 %

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, Uniwersytet Szczeciński

Charakterystyka bezrobotnych według stażu pracy również może dać obraz przejściowego problemu bezrobocia w grupie osób, które zakończyły edukację szkolną i poszukują pracy poprzez wszystkie dostępne formy lub są to osoby nigdy nie pracujące i nie wykazujące aktywności do podjęcia pracy.

 

9.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

9.1. Transport zbiorowy

W gminie jest dobrze rozwinięty transport zbiorowy opierający się przede wszystkim na samochodowym przewozie ludności. Przewozów dokonuje PKS Szczecin, PKS Myślibórz i PKS Gorzów Wlkp. oraz przewoźnicy prywatni. Trasy autobusowe to przede wszystkim trasy w kierunkach Szczecin, Myślibórz, Gorzów Wielkopolski, Gryfino. Nie ma większych trudności z korzystania z przewozów, jednakże częstotliwość kursów jest niezadowalająca w szczególności na wioskach. Transport zbiorowy utrzymuje się w szczególności z dowozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i ponad podstawowych.

9.2. Wodociągi

Gmina w większości jest zwodociągowana, brak sieci wodociągowej   w miejscowości Komorówko zamieszkałej przez 34 osoby.  Zaopatrzenie w wodę w tej wsi odbywa się w sposób indywidualny (studnie kopane).

Dużą oddzielną zaletą przy wodociągach jest system hydrantów ppoż. zwiększający bezpieczeństwo ludzkie i mienia.

Ogólna długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 23,8 km

 1. liczba miejscowości posiadających wodociąg    -    11

 2. liczba miejscowości zaopatrywanych lokalnie    -      9
 3. długość sieci głównych w gminie   -  23,8 km.
 4. długość przyłączy wodociągowych      -    5,9 km.
 5. ujęcia wody  -   5 szt.
 6. miejscowości  posiadające  ujęcie  wody  to   Stare  Czarnowo,  Dobropole, Żelisławiec, Binowo, Nieznań oraz ujęcie awaryjne w Kołowie.

Sieci wodociągowe zabezpieczają w 99%  procentach potrzeby mieszkańców. 

Liczba miejscowości zwodociągowanych
Stopień zwodociągowania obliczony wg wzoru  =  --------------------------------------------------------------------------
Liczba miejscowości niezwodociągowanych

wynosi:  91,67 %

Zakłada się następujące kierunki rozwoju:

 • utrzymanie istniejących systemów zaopatrzenia w wodę,
 • uporządkowanie stanu sanitarnego istniejących ujęć wody oraz ich stref ochronnych,
 • dostosowanie jakości uzdatnianej wody do wymogów sanitarnych,
 • zabezpieczenie nie eksploatowanych studni jako potencjalnych dróg zanieczyszczenia użytkowych warstw wodonośnych.

9.3 Kanalizacja, oczyszczalnia ścieków

Kanalizacja w gminie jest słabo rozbudowana, stosunkowo dobrze przedstawia się sytuacja z oczyszczalniami ścieków. W pięciu miejscowościach znajdują się oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne ( Żelisławiec – Kartno, Żelewo, Kołbacz, Dębina, Glinna ) z czego oczyszczalnia w Kołbaczu jest własnością Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego Kołbacz, natomiast oczyszczalnia w Glinnej jest w trakcie przejęcia od ww. instytucji na rzecz Gminy. Pozostałe miejscowości posiadają kanalizację ogólnospławną oraz nieliczne zbiorniki przydomowe, bezodpływowe.

Ogólna długość sieci kanalizacyjnych wynosi 11,7 km, długość przyłączy – 5,7 km.

Sieć kanalizacji sanitarnej zabezpiecza w 50 procentach potrzeby mieszkańców

Rozwiązaniem tego zagadnienia wydaję się być przystąpienie Gminy Stare Czarnowo do projektu budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w ramach Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. Obecnie, w trakcie realizacji znajduje się „Studium wykonalności – koncepcja kanalizacji i budowy oczyszczalni” realizowana przez firmę PROEKO z Warszawy. Wyżej wymienione Studium będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Spójności.

Zakładane kierunki rozwoju:

 • uporządkowanie gospodarki ściekowej we wszystkich miejscowościach gminy,
 • zaostrzenie zasad odprowadzania ścieków,
 • preferowanie grupowych systemów kanalizacyjnych.

9.4 Sieć gazowa, ciepłownictwo, energetyka

Gmina Stare Czarnowo jest w trakcie gazyfikacji. Aktualnie gazyfikacją przewodową objęte są 4 miejscowości – Stare Czarnowo, Kołbacz, Nieznań, Żelewo. Gaz przewodowy średniego ciśnienia doprowadzany jest z Kobylanki. Ogólna długość sieci  wynosi 20 km, a ilość przyłączy gazowych – 202 sztuki.

 Ciepłownictwo w gminie opiera się przede wszystkim na indywidualnym sposobie ogrzewnictwa. Większe źródła ciepła, których jest niewiele, zlokalizowane są w Starym Czarnowie, Glinnej i w Kołbaczu. Do ogrzewania stosuje się paliwa stałe, płynne i gazowe, nie odnotowano niekonwencjonalnych źródeł energii. W przyszłości po zakończeniu gazyfikacji, duża część samodzielnych gospodarstw skorzysta  z alternatywnego źródła zasilania i wytwarzania ciepła jakim jest gaz..

Kierunki rozwoju sieci gazowej:

 • utrzymanie istniejącej sieci gazowej na terenie gminy,
 • dalsza gazyfikacja gminy rurociągiem przesyłowym średniego ciśnienia w oparciu o gaz dostarczany z Kobylanki,
 • po rozwoju sieci w gminach sąsiednich, docelowo należy przewidzieć rezerwowe zasilanie z magistral średniego ciśnienia z tych gmin.

Odnośnie zaopatrzenia w ciepło zakłada się:

 • zapewnić przestrzenne możliwości korzystania z każdego rodzaju paliwa,
 • preferować stosowanie paliw niskozasiarczonych,
 • propagowanie pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych,
 • odchodzenie od stosowania paliw stałych ( węgiel, koks ).

Pełna elektryfikacja gminy wpływa na wysokie zużycie energii elektrycznej na cele oświetleniowe i produkcyjne, jednakże brak  rozwiniętego przemysłu wskazuje na małą energochłonność gminy.

9.5. Telefonizacja, internet                      

Obszar gminy obsługiwany jest przez centralę telefoniczną zlokalizowaną w Starym Czarnowie oraz przez cztery stacje bazowe telefonii komórkowej zlokalizowane w rejonie miejscowości Stare Czarnowo, Kołbacz, Kołowo                    ( w najbliższym czasie powstaną stacje w Żelisławcu i w okolicach Jezierzyc Obręb Śmierdnica Las). Potrzeby mieszkańców gminy w zakresie telefonii przewodowej zaspokajane są na bieżąco.                                                                     

Inną sprawą jest internet i stopień jego wykorzystania przez potencjalnych użytkowników. Przedsiębiorstwa i większość osób prowadzących działalność gospodarczą mają dostęp do internetu, natomiast mały jest stopień korzystania z tego źródła informacji przez mieszkańców gminy. Przyczyną jest bariera ekonomiczna (dostęp do sieci TP, komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem, opłaty za korzystanie ).

9.6. Drogi

Teren gminy pokrywa sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w tym:

 1. drogi gminne                     -          83,0 km
 2. drogi krajowe                   -          14,0 km
 3. drogi wojewódzkie           -          18,0 km
 4. drogi powiatowe               -          44,3 km

Stan dróg na terenie gminy jest niezadowalający, wymagają one przebudowy  i modernizacji, w szczególności drogi prowadzące do pól  i przez tereny leśne.

 

10. OCHRONA ZDROWIA

Mieszkańcy gminy Stare Czarnowo mogą korzystać z usług medycznych w następujących placówkach opieki zdrowotnej:

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarza Rodzinnego w Kołbaczu – 1700 pacjentów,
 • Indywidualna Praktyka Lekarska w Starym Czarnowie – 1220 pacjentów,
 • Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gardnie,
 • Publiczne oraz Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w okolicznych gminach.

Pacjenci gminy Stare Czarnowo objęci są całodobową opieką lekarza rodzinnego.

Gabinety stomatologiczne w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Kołbaczu i w Szkole Podstawowej w Gardnie wykonują usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, ogólnej, chirurgii stomatologicznej, protetyki, parodontologii oraz ortodoncji.

W każdej chwili mieszkańcy gminy mogą liczyć na pomoc pogotowia ratunkowego ze Szczecina, Pyrzyc i Gryfina.

 

11. OPIEKA SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej jest ostatnim ogniwem polityki społecznej państwa w polityce socjalnej państwa, powołanym do udzielania pomocy osobom  i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Wyznacznikiem zasadności udzielania pomocy finansowej, rzeczowej  i usługowej są dwie ustawy a mianowicie ustawa o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych precyzyjnie określające zadania i kierunki pomocy społecznej, rodzaj i charakter  świadczeń oraz cechy grupy beneficjentów.

Domeną pracy w Ośrodku są działania kompensacyjne odnośnie wyrównywania szans powstałych na skutek znalezienia się rodziny poniżej minimum socjalnego, oraz ratownictwo mające na celu przełamanie pierwszych skutków sytuacji kryzysowych.

Na przełomie ostatnich lat w Ośrodku udzielano pomocy w oparciu o środki finansowe przyznawane przez:

 •  Wojewodę Zachodniopomorskiego
 • Agencję Nieruchomości Rolnych
 • Radę Gminy

Fundusze na poszczególne rodzaje działalności kształtowały się następująco:

Wojewoda Zachodniopomorski

 Lp.

 Rozdział

 Klasyfikacja budżetowa

 2001r.

 2002r.

 2003r.

1.

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

 169365

175440

205884

2.

85316

Zasiłki  rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 62576

 55900

 64074

3.

85313

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

7320

 9800

 10 80

4.

85395

Pozostała  działalność w tym:

 

   
§ 2010 -dotacja na realizację zadania  zleconego gminie - wyprawka dla pierwszoklasisty   2970

2070

§ 2030 - dotacja na realizację zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów 7500

26322

41200

5.

85319

Ośrodki Pomocy Społecznej

81000

75600

78100

6.

85315

Dodatki mieszkaniowe

87623

58069

84333

7.

85378

Usuwanie skutków klęsk

  -

 -

6404

8.

85328

Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze

-

 -

10850

Źródło: Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej na 2001,2002 i 2003 rok

Rada Gminy

 Lp.

 Rozdział

 Klasyfikacja budżetowa

 2001r.

2002r.

2003 r.

1.

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

 10809

12034

59000

2.

85395

Pozostała działalność- dożywianie uczniów

 9421

13530

20632

3.

85319

Ośrodki Pomocy Społecznej

-

10594

24831

4.

85315

Dodatki mieszkaniowe

75880

70005

89979

5.

85328

Usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze

-

12545

4400

Źródło: Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej na 2001,2002 i 2003 rok

Agencja Nieruchomości Rolnych

Lp.

Rozdział

Klasyfikacja budżetowa

2001r.

2002r.

2003r.

 1.

 85314

 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  na ubezpieczenie społeczne

 15 000

15 800

 16 000

2. 

85395

Pozostała działalność

15 000

9 200

-

Źródło: Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej na 2001,2002 i 2003 rok

Realizacja zadań na poszczególne formy pomocy w oparciu o przyznane środki.

Realizacja zadań zleconych finansowanych wyłącznie z budżetu Wojewody

 Forma pomocy

 2001r.

 2002r.

 2003r. 

Renty socjalne dla niepełnosprawnych tzn.
posiadających umiarkowany lub znaczny stopień
niepełnosprawności ustalony od dzieciństwa
lub w okresie nauki szkolnej

53312
14 osób

74033
21osób

93603
29 osób

Zasiłki stałe dla osób niepracujących
z powodu konieczności sprawowania
opieki nad dzieckiem wymagającym
stałej pielęgnacji

27410
8 osób

14288
5 osób

33350
10 osób

Zasiłki stałe wyrównawcze dla osób
niezdolnych do pracy z powodu
wieku lub inwalidztwa

11121
5 osób

20229
12 osób

28202
11 osób

Zasiłki okresowe gwarantowane dla
osób, które utraciły status osoby
bezrobotnej a wychowują dziecko
do 7-go roku życia

3129
1 osoba

9519
3 osoby

14198
3 osoby

Macierzyńskie zasiłki okresowe dla osoby
wychowującej dziecko od narodzin do
ukończenia 4-go miesiąca życia

29831
32 osoby

20376
25 osób

14233
23 osoby

Macierzyńskie zasiłki jednorazowe dla
osoby pobierającej macierzyński 
zasiłek okresowy

4985
27 osób

4356
22 osoby

3618
18 osób

Składki na ubezpieczenie emerytalno - 
rentowe za osoby pobierające zasiłki
stałe i okresowe gwarantowane

18783
9 osób

7697
8 osób

15768
13 osób

Świadczenia obligatoryjne razem

148571

150498

202971 

Zasiłki okresowe specjalne

4524
15 osób

2400
16 osób

180
1 osoba

Zasiłki okresowe

16270
61 osób

22542
80 osób

2732
15 osób

Świadczenia fakultatywne razem

20794

24942

2912

Razem

169365

175440

205884 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

 -

 -

 10.849 

Zasiłki rodzinne

39040
44 osoby

32039
51 osób

25760
49 osób

 Zasiłki pielęgnacyjne

23536
19 osób

23861
21 osób

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 22-09-2004 19:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2004 19:43