Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIX/139/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 września 2004r. w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

UCHWAŁA NR XIX/139/04

UCHWAŁA NR XIX/139/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 września 2004 r.

 

w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 96 ust. 4 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr  99 poz. 1001) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy dotyczy wydatków na  pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

§ 2. Wydatki o których mowa w § 1 podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004 r.).

§ 3. Ustala się zasady zwrotu wydatków za świadczenia wymienione w § 1 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. W  przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone  świadczenie stanowiłoby dla świadczeniobiorcy nadmierne obciążanie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXII / 136 / 97 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 21 czerwca 1997 roku w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej i zwrotu wydatków za te świadczenia przez osoby i rodziny, których dochód na osobę w rodzinie przekracza ustawowe kryterium dochodowe.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik do uchwały nr XIX/139/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 września 2004 r.

Zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki i okresowe i zasiłki celowe.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej może być przyznana pomoc rzeczowa, zasiłek okresowy lub zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłków lub wydatków na pomoc rzeczową według poniższej tabeli.

Wskaźnik % dochodu

Wysokość zwrotu w %
 dla osoby samotnej

Wysokość zwrotu w %
 dla rodziny

101-120

5

10

121-150

10

20

151-180

20

30

181-200

30

60

201-250

50

80

powyżej 250

100

100

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 22-09-2004 19:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2004 19:48