Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji na budowę drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin

Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji na budowę drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stare Czarnowo
ul. Świętego Floriana 10
74-106 Stare Czarnowo
NIP: 858-173-34-28
tel. 91 485 70 20

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
Marcin Szymański, tel. 91 485 70 44, e-mail: mszymanski@stareczarnowo.pl

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin” oraz sporządzenie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych niezbędnych do udzielenia przez Gminę Stare Czarnowo zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją pozwolenie na budowę.
2. Termin wykonania dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej oraz sporządzenie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych niezbędnych do udzielenia przez Gminę Stare Czarnowo zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją pozwolenie na budowę: do 29 czerwca 2018 r.
3. Termin uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin”: do 31 sierpnia 2018 r.
4. Założenia projektowe:
1) długość odcinka drogi rowerowej objętego dokumentacją: ok. 9050 mb;
2) konstrukcja drogi rowerowej: nawierzchnia bitumiczna;
3) projektowany odcinek rozpoczyna się na granicy administracyjnej miasta Szczecin (osiedle Śmierdnica) w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 119 z ulicą Topolową; początek opracowania należy dowiązać do opracowania gminy Szczecin: "Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Pyrzyckiej od ulicy Topolowej do pętli autobusowej Śmierdnica w Szczecinie";
4) droga rowerowa przebiegać ma po działkach starej linii kolejowej w kierunku miejscowości Kołbacz i dalej do Starego Czarnowa;
5) koniec opracowania w miejscowości Stare Czarnowo za skrzyżowaniem z ulicą Szczecińską (na styku działek 23/8 i 23/2);
6) odwodnienie: istniejące odwodnienie powierzchniowe, należy odtworzyć lub oczyścić rowy na odcinkach tego wymagających, zapewniając ich drożność i likwidację zastoisk wodnych;
7) skrzyżowania i trasa w planie: uwzględnić przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, drogami wewnętrznymi i drogami leśnymi w niezbędnym zakresie; należy zaprojektować zabezpieczenie odcinków dróg rowerowych przed nielegalnym wjazdem pojazdów silnikowych;
8) dokonać inwentaryzacji możliwych lokalizacji punktów postoju rowerzystów i parkingów do przedstawienia jej Zamawiającemu w celu wyboru miejsc ich lokalizacji w dokumentacji projektowej;
9) zadrzewienie i nasadzenia: drzewa kolidujące z budową drogi rowerowej – do usunięcia; uwzględnić w kosztorysie karczowanie pni oraz dokonanie przycięć istniejących gałęzi drzew i krzewów w celu uzyskania wymaganej skrajni;
10) oświetlenie: w razie potrzeby zaprojektować indywidualne doświetlenie przejazdów rowerowych przez drogi wojewódzkie;
11) urządzenia obce: uwzględnić przebudowę infrastruktury obcej i usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi;
12) oznakowanie: dokonać inwentaryzacji oznakowania pionowego, zaprojektować oznakowanie poziome i pionowe drogi rowerowej uwzględniając oznakowanie na drogach sąsiednich.
5. Dokumentacja projektowa musi być:
1) wykonana zgodnie i w oparciu o Kartę Informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniami stanowiącymi podstawę do wydania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o braku negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000;
2) wykonana zgodnie z uzyskaną decyzją Pozwolenie na lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Stare Czarnowo;
3) wykonana w oparciu o ekspertyzę geologiczną sporządzoną dla realizacji inwestycji.
Powyższa dokumentacja wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, pok. 28 w godzinach pracy urzędu, do czasu zakończenia postępowania zapytania ofertowego.
6. W zakres usługi wchodzą:
1) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, koncepcję należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego; koncepcja na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 119 do ulicy Szczecińskiej w Starym Czarnowie ma zawierać rozwiązanie komunikacyjne dojazdu do pól;
2) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego – 4 egz.;
3) opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe wystąpią – 4 egz.;
4) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem – 4 egz.;
5) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez gminę zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją pozwolenia na budowę – 2 egz.;
6) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) objętych przedmiotem zamówienia – 2 egz.;
7) opracowanie całości projektu w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC, DWG, KST);
8) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę dla Inwestycji.
Zamawiający jest w posiadaniu aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego, dokumentacji geotechnicznej wymaganej prawem w zakresie przedmiotu umowy warunkująca uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskał dla Inwestycji decyzję celu publicznego. Na terenie miejscowości Stare Czarnowo obowiązuje w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy także:
1) Wykonawca przeniesie prawa autorskie i zależne do dokumentacji, a ich zakres określi zawarta Umowa;
2) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej;
3) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:

  • stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
  • uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.

Kod CPV: 71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
1. Wymagania niezbędne:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
2) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, na podstawie protokołu odbioru zgodnie z zawartą umową.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

1) Cena - 80% (80 pkt).
W tym kryterium oferta może uzyskać max 80 pkt.
Punktacja ofert odbędzie się wg wzoru:

Kryterium Cena (pkt) = Najniższa cena oferty : Cena badanej oferty x 80

2) Termin realizacji - 20% (20 pkt).
W tym kryterium oferta może uzyskać max 20 pkt.
Punktacja ofert odbędzie się wg wzoru:

Kryterium termin (pkt) = Najkrótszy termin realizacji : Termin realizacji badanej oferty x 20

Termin realizacji liczony będzie od dnia 2 maja 2018 r.
Termin należy podać w pełnych tygodniach.
W przypadku wskazania terminu realizacji w miesiącach, Zamawiający przyjmuje, że 1 miesiąc równy jest 4 tygodnie.
W przypadku wskazania terminu w dniach, Zamawiający przyjmuje, że 1 tydzień równy jest 7 dni, a ilość dni zaokrąglana będzie w górę do pełnych tygodni.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta przesłana pocztą lub złożona osobiście powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie posiadającej oznaczenie:

OFERTA
Wykonanie dokumentacji na budowę drogi rowerowej
łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin

2. Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna być przesłana w formacie PDF, a tytuł wiadomości brzmieć: „OFERTA: Wykonanie dokumentacji na budowę drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin”
3. Oferta powinna zawierać koszt wykonania całości opisanego zamówienia wraz z obowiązującym podatkiem VAT.
4. W cenie oferty powinny mieścić się wszystkie niezbędne czynności i narzędzia niezbędne do wykonania zamówienia.
5. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę, aktualny wydruk lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej działalności.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mszymanski@stareczarnowo.pl osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10 74-106 Stare Czarnowo pok. 13 - Sekretariat do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godziny 09:00. Decyduje data wpływu do urzędu.
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

IX. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z Zapytaniem ofertowym. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
2) nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,
3) została złożona przez Wykonawcę nie spełniającego warunków uprawniających do udziału w zapytaniu ofertowym,
4) nie zawiera wymaganych oświadczeń i dokumentów, zawartych w niniejszym zapytaniu.
2. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści.
4. Zamawiający jest uprawniony do poprawiania w treści ofert oczywistych omyłek pisarskich, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części, bez podawania przyczyny. Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego także po terminie złożenia ofert, jeżeli oferta najkorzystniejsza zawiera cenę wyższą od kwoty jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację usług objętych postępowaniem, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny wynikającej z najkorzystniejszej oferty.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONEPO WYBORZEOFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranych Wykonawców.

XI. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli wystąpią obiektywne okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie usługi i jednocześnie wydłużenia okresu realizacji usługi o czas trwania tych okoliczności.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, w okolicznościach przewidzianych umową oraz w okolicznościach nie przewidzianych umową, których Strony umowy, działając z należytą starannością nie mogły przewidzieć.

XII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
1. Zamawiający nie dopuszcza podzlecania wykonania całości przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji oferowanych warunków z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą w celu uzyskania warunków korzystniejszych dla Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Do pobrania:

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kuźniar 19-04-2018 15:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kuźniar 15-05-2018 11:30