Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/151/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru  podatku  od  nieruchomości  w  drodze  in

UCHWAŁA NR XXI/151/04

UCHWAŁA NR XXI/151/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 grudnia 2004r.


w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru  podatku  od  nieruchomości  w  drodze  inkasa, określenia inkasentów i  wynagrodzenia  za  inkaso  na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806,Nr 153, poz.1271; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055,Nr 116, poz.1203) oraz art.5, art. 6 ust.12 i art.7   ust.3  ustawy  z  dnia 12 stycznia 1991r.   o podatkach  i  opłatach   lokalnych ą ( Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz.84,  Nr 200  poz.1683 oraz z 2003r. Nr 96 poz. 874 i Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966; 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96,poz. 959, Nr 123, poz.1291) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2005 w wysokościach:

Lp. Treść Stawka  
1.

Od gruntów:

 

 

a) Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji  gruntów i  budynków 0,64 zł od 1m2 powierzchni
b) od pól golfowych 0,40 zł od 1m2 powierzchni
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,52 zł od 1m2 powierzchni
d) pozostałych 0,15zł od 1m2 powierzchni
2. Od budynków lub ich części:

 

 
a) mieszkalnych 0,50zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,55zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,37zł od 1m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności     gospodarczej w zakresie udzielania  świadczeń zdrowotnych 3,57zł od 1m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych budynków
1.
garaży
2.
budynków letniskowych
3.
pozostałych

4,65zł 6,00zł
3,93zł
od 1m2 powierzchni użytkowej

3.

Od budowli:

 

wartości  określonej na  podstawie  art.4  ust.1 pkt. 3 i ust.3-7

1. pola golfowe 1,66%

2.związanych bezpośrednio z gospodarką mieszkaniową tj.:
-
rurociągi przesyłowe i rozdzielcze sieci cieplnych
-
budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków
- do wytwarzania ciepła na potrzeby gospodarki mieszkaniowej

1,66%   
3.  pozostałe budowle 2%  

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

 1. Budynki mieszkalne lub ich części oraz grunty pod tymi budynkami,, budynki pozostałe  (z wyjątkiem garaży i domków letniskowych), będące w wieczystym użytkowaniu lub w samoistnym posiadaniu osób, których wyłącznym źródłem dochodu jest świadczenie emerytalne, przedemerytalne lub rentowe, jeżeli zamieszkują one samotnie lub z osobami mającymi wyłączne prawo do takich świadczeń.
  Zwolnienie nie przysługuje, jeżeli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza.
 2. Budynki zajęte przez domy dziecka z wyjątkiem tych w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

§ 3.

 1. Warunkiem przyznania zwolnień, o których mowa w §2 ust.1 jest złożenie przez podatnika oświadczenia o przysługującym mu prawie do uzyskania ulgi podatkowej.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust.1 podatnik powinien złożyć najpóźniej do 31stycznia roku podatkowego, w którym uzyskuje prawo do ulgi.
 3. Jeżeli uprawnienie do ulgi powstanie w ciągu roku podatkowego podatnik składa oświadczenie, o którym mowa w ust.1 w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodującej powstanie powyższego uprawnienia.
 4. Podatnik ma obowiązek zgłosić w ciągu 14 dni fakt wygaśnięcia uprawnienia do ulgi podatkowej.
 5.  Zgłoszenie o utracie prawa do ulgi następuje w formie oświadczenia .
 6. Podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do przedkładania wszelkich informacji żądanych przez organ podatkowy zgodnie z zakresem uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa . Inkasentami podatku od nieruchomości są sołtysi poszczególnych wsi. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 5% pobranych wpłat.

§ 5. Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości mogą być dokonywane przez zobowiązanego bezpośrednio w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIV/93/03Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2004

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą  obowiązującą od 1stycznia 2005r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia  następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów  transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE  L 368 z 17.12.1992),
  2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE  L  187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w  niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-12-2004 18:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2004 18:27