Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/152/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.

UCHWAŁA NR XXI/152/04

UCHWAŁA NR XXI/152/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) w związku z art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz. 1683; z 2003r.Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840,Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291 )  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1.Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2005 rok w wysokości:

1.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  od 3,5 t i poniżej 12 t

 a/ od 3,5t do 5,5t włącznie 310,00zł
 b/ od 5,5t do 9 t włącznie 415,00zł
 c/ od 9 t do poniżej 12 t 620,00zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  równej lub wyższej niż 12 t Załącznik Nr 1
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i  poniżej 12 t 780,00zł
4. Od ciągników siodłowych  i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t Załącznik Nr 2
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym  posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  670,00zł
6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż  12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku rolnego Załącznik Nr 3
7. Od autobusów wyprodukowanych do końca 2001r.o liczbie miejsc do siedzenia:
 a/ mniej niż 30 miejsc 1.450,00zł
 b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.800,00zł
w przypadku posiadania katalizatora spalin stawkę obniża się o 10%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/94/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2004

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2005 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

  1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia  następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
    1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów  transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE  L 368 z 17.12.1992),
    2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE  L  187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w  niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/152/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 grudnia 2004r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
/w tonach/
Stawka podatku  / w złotych /
Nie mniej niż Mniej niż Oś jedna /osie jezdne / z zawieszeniem pneumatycznym  lub z zawieszeniem uznanym  za równoważne Inne systemy  zawieszenia  osi jezdnych
Dwie osie
12 13 415,00 520,00
13 14 465,00 570,00
14 15 520,00 620,00
15   590,00 1.350,00
Trzy osie
12 17 465,00 570,00
17 19 520,00 620,00
 19 21 570,00 725,00
21 23 725,00 1.135,00
23 25 1.135,00 1.650,00
25   1.135,00 1.650,00

Cztery osie i więcej

12 25 725,00 775,00
25 27 725,00 1.135,00
27 29 1.135,00 1.750,00
29 31 1.750,00 2.452,80
31   1.750,00 2.452,80
 

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXI/152/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 grudnia 2004r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych  do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie  całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy + naczepa ,
Ciągnik balastowy + przyczepa /w tonach/

Stawka podatku  / w złotych /

Nie mniej

Mniej niż

Oś jedna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym  lub z zawieszeniem uznanym   za równoważne

Inne systemy zawieszenia

Dwie osie

12 18 415,00 465,00
18 25 520,00 570,00
25 31 620,00 980,00
31   1.500,00 1.937,76

Trzy osie

12 40 1.350,00 1.860,00
40   1.860,00 2.548,65

 

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/152/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 grudnia 2004r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem  silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,  z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa  całkowita zespołu pojazdów:

naczepa /przyczepa  +  pojazd silnikowy/  w tonach

Stawka podatku /w złotych /

Nie mniej niż  Mniej niż Oś jedna /osie jezdne/ z  zawieszeniem pneumatycznym  lub z zawieszeniem uznanym  za równoważne Inne systemy zwieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12 18 260,00 320,00
18 25 370,00 420,00
25   470,00 561,24
Dwie osie
12 28 420,00 670,00
28 33 670,00 849,94
33 38 870,00 1.350,00
38   1.185,00 1.699,87
Trzy osie i więcej
12 38 720,00 980,00
38   980,00 1.280,68
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-12-2004 18:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2004 18:29