Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/156/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2005.

UCHWAŁA NR XXI/156/04

UCHWAŁA NR XXI/156/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 grudnia 2004 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 49 ust. 1, art. 110 ust. 1, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 (2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje.

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy (załącznik Nr 1) w wysokości 6.490.620 zł,  z tego:

 1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) 5.657.220 zł w tym:
  1. dochody z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik Nr 3)  57.000 zł
  2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) 833.400 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości (załącznik Nr 5) 6.350.620 zł,  z tego:

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6)  5.517.220 zł w tym:
  1. wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 7) 57.000 zł
  2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 833.400 zł

§ 3. Nadwyżka budżetowa wysokości 140.000 zł zostanie przeznaczona na:

 1. spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 140.000 zł

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na:

 1. spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 140.000 zł

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 61.000 zł

§ 6.

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę:
  1. przychodów – 16.000 zł
  2. wydatków – 80.000 zł.
 2. Szczegółowy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik Nr 9.

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 10.

§ 8 . Ustala się dotację dla Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie przeznaczoną na organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w łącznej kwocie 74.970 zł

§ 9. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu gminy na lata 2005 – 2010, stanowiącą załącznik Nr 11.

§ 10 . Upoważnia się wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania zmian planowanych  wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 11.

 1. Upoważnia się wójta do zaciągania krótkoterminowych pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy, do wysokości 300.000 zł.
 2. Pożyczki, o których mowa w ust. 1, zostaną spłacone w 2005 r.

§ 12. Ustala się wysokość sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania długoterminowe w ciągu roku budżetowego na kwotę 300.000 zł,

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-12-2004 18:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2004 18:36