Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XXI/159/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Cz

UCHWAŁA Nr XXI/159/04

UCHWAŁA Nr XXI/159/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z  dnia 13 grudnia 2004r.
 

w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  - Karta Nauczyciela (  Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz.1966, Nr 213 poz. 2081; z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 179 poz. 1845) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dna 11 maja  2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,  sposobu obliczania wysokości stawki  wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych  zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego,  wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów  zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000 r. Nr 39 poz. 455, Nr 100 poz. 1074; z 2001 r. Nr 52 poz. 544; z 2002 r. Nr 160 poz. 1323; z 2003 r. Nr 34 poz. 286 oraz z 2004 r. Nr 74 poz. 667) oraz art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  ( Dz. U. z 2000r. Nr 62 poz. 718; z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 65, poz. 595; z 2004r. Nr 96, poz. 959) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje: 

§ 1 Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Zmiany regulaminu mogą być wprowadzane w trybie jego uchwalania.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4 Traci moc uchwała Nr XXII/132/2000 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 18 sierpnia 2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXI/159/04
z 13 grudnia 2004r.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela w związku z art. 14 ustawy z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179 poz. 1845) organ prowadzący szkołę ma obowiązek corocznego określania w drodze regulaminu wysokości składników wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały na terenie gminy, co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.

Regulamin wynagradzania nauczycieli będzie obowiązywał od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r..

 

Załącznik do Uchwały Nr XXI/159/04.
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia.13 grudnia  2004 r,

R E G U L A M I N

wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo

Rozdział  I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela określone jest w art.30 Karty Nauczyciela i wynika z kwalifikacji nauczyciela, stopnia awansu zawodowego nauczyciela ustalonego na podstawie oryginalnych dokumentów albo uwierzytelnionej kopii lub odpisów oraz realizowanego obowiązkowego wymiaru godzin i jest ustalone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wg tabeli zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2

Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego przyjmuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

§ 3

Zmiana wysokości wynagrodzenia nauczyciela następuje zgodnie z art. 39 ustawy z dna 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.

§ 4

Niniejszy Regulamin określa:
 1. wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania:
  1. dodatku motywacyjnego,
  2. dodatku funkcyjnego,
  3. dodatku za warunki pracy , w tym warunki trudne, uciążliwe,
  4. dodatku za wysługę lat.
 2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny    ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 3. kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz sposób podziału środków na  nagrody pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorem szkoły.
 Pozostałe składniki wynagrodzenia nauczycieli określa Karta Nauczyciela oraz odrębne przepisy.  

Rozdział II

Dodatek motywacyjny.

§ 1

 1. Nauczycielom niezależnie od stopnia awansu zawodowego oraz sposobu nawiązania stosunku pracy może być przyznany dodatek motywacyjny.
 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, dwukrotnie w ciągu roku szkolnego na okres:
  1. od 1 września do końca lutego,
  2. od 1 marca do 31 sierpnia.

§ 2

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego wynosi 5% stawek wynagrodzeń zasadniczych ogółu nauczycieli w szkole z wyłączeniem dyrektorów szkół, dla których środki finansowe na dodatki określone są przez Wójta Gminy w kwocie nie mniejszej niż 30% ich stawek wynagrodzeń zasadniczych.

§ 3

 1. Warunki oraz zasady przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi to:
  1. osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
  2. jakość świadczonej pracy,
  3. ocena pracy za okres poprzedzający przyznanie dodatku,
  4.  zaangażowanie w realizację:
   1. czynności wynikających z zadań statutowych szkoły,
   2. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
   3. samokształcenie i doskonalenie zawodowe,
   4. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
   5. przestrzeganie dyscypliny pracy.
 2. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o zasady i kryteria opracowane w regulaminie uzgodnionym z zakładowymi związkami zawodowymi.
 3. Wysokość dodatku nie może przekroczyć 50% stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania nauczyciela.

§ 4

 1. Warunkiem przyznania dodatku dyrektorom szkół jest bieżąca ocena wykonywania zadań związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. kierowania działalnością dydaktyczno-wychowawczą i sprawowania nadzoru pedagogicznego w tym:
   1. uzyskiwania efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły,
   2. efektów współpracy z radą rodziców,
   3. osiągnięć w działalności innowacyjnej.
  2. stwarzania warunków do rozwoju samorządności i zainteresowań uczniów oraz efektów pracy pozalekcyjnej i środowiskowej,
  3. dbałość o warunki pracy i nauki oraz przestrzegania  przepisów BHP,
  4. przestrzegania prawa pracy i realizacji polityki kadrowej, prowadzenia spraw osobowych pracowników w tym:
   1. dbałości o doskonalenie nauczycieli,
   2. kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich.
   3. współdziałanie z zakładową organizacją związkową
  5. pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz dbałość o stan techniczny obiektu i wyposażenia w pomoce i sprzęt.
  6. prowadzenie racjonalnej gospodarki środkami finansowymi, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym funduszy strukturalnych.
 2.  
  1. Dodatki dyrektorom szkół przyznaje Wójt na wniosek inspektora d/s oświaty po zasięgnięciu opinii zawodowych organizacji związkowych.
  2. Bieżąca ocena wykonywania zadań przez dyrektorów dokonywana jest przez organ prowadzący szkoły po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Wysokość indywidualnego dodatku dyrektora nie może przekraczać 50% stawki wynagradzania zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania.

§ 5

 1. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego przekazuje się w formie pisemnej, kopie    włącza się do akt osobowych.
 2. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział  III

Godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, zajęcia dodatkowe oraz zasady przyznawania i wypłacania wynagrodzenia dodatkowego.

§ 1

 1. W szczególnych wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć1/4 tygodniowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić za zgodą nauczyciela, jednak w wymiarze nie przekraczalnym 1/2 tygodniowego wymiaru godzin zajęć.
 2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
 3. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
 4. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela

§ 2

 1. Wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa  nauczyciela.
 2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust.1 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami w organizacji roku szkolnego oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn pracodawcy, w szczególności:
  1. zawieszenia zajęć z powodu epidemii, mrozów, klęski żywiołowej itp.,
  2. chorobę dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,
  3. wyjazdem dzieci na wycieczki lub na inne imprezy szkolne,
  4. rekolekcjami,
  5. udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej traktuje się jak godziny faktycznie przepracowane.
 4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art.42 ust.3 ustawy Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru / lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy / za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
 5. Zwiększone pensum może być przyznane nauczycielowi na jego wniosek przez dyrektora, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez Wójta Gminy Stare Czarnowo arkusza organizacyjnego szkoły.
 6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 3

 1. Nauczycielom realizującym w dniu wolnym od pracy planowe i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie tak jak za godzinę ponadwymiarową, nie więcej jednak niż za 4 godziny.
 2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór pedagogiczny nad przebiegiem zajęć nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

Rozdział  IV

Dodatek  funkcyjny.

§ 1

Dodatki funkcyjne określone tabelą w § 2 ust.3 przysługują nauczycielom, którym powierzono:

 1. Stanowisko dyrektora, wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły.
 2. Wychowawstwo klasy, oddziału przedszkolnego.
 3. Sprawowanie funkcji:
  1. doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,
  2. opiekuna stażu.

§ 2

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od wielkości szkoły, jej warunków organizacyjnych od wyników pracy szkoły oraz oceny sprawowania funkcji opiekuna stażu i powierzonego wychowawstwa klasy.
 2. Dodatek funkcyjny dyrektorom szkół przyznaję w granicach stawek określonych tabelą Wójt Gminy Stare Czarnowo. Nauczycielom, którym powierzono inne funkcje kierownicze dodatek przyznaje dyrektor szkoły w granicach stawek określonych tabelą oraz w ramach przyznanego na dany rok budżetu
Tabela dodatków funkcyjnych.
Lp. Stanowisko kierownicze %stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania
 1. Dyrektor szkoły  /każdego typu/ Od 15% - 50%
 2. Wicedyrektor szkoły Od 10% - 25%
 3. Kierownik świetlicy szkolnej Od  5% - 15%
 4. Wychowawca klasy i oddz. przedszkolnego Od  2% -  7%
 5. Doradca metodyczny lub konsultant Od  5% - 30%
 6. Opiekun stażu

Od  5% - 25%

§ 3

 1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy. Zasada powyższa nie dotyczy dodatków z tytułu sprawowania funkcji doradcy metodycznego, opiekuna stażu oraz powierzenia wychowawstwa klasy, oddziału przedszkolnego.
 2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowania funkcji, o której mowa w §1, a jeżeli powierzenie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.
 3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub sprawowanie funkcji na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
 4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 2 miesiącach zastępstwa.
 5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział  V

Dodatek  za  warunki  pracy.

§ 1

 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych.
 2. Za pracę w trudnych warunkach oraz warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć wymienionych w § 6 i 7 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
 3. Ustala się następujące wielkości dodatków za trudne warunki pracy (procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego) dla nauczycieli:
  1. prowadzących indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia   specjalnego – 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego.
 4. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy,   z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje  wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego .
 5. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie zajęć:
  1. wymienionych w ust. 3 – 7 realizowanych z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia  z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny  niepełnosprawności osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17 poz. 162) oraz  prowadzonych z młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których nastąpiło naruszenie  sprawności organizmu z przyczyn wymienionych w § 32 ust. 1 Rozporządzenia  Ministra Gospodarki, Pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139 poz. 1328).
  2. prowadzonych przez nauczycieli szkół specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej  z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, o którym mowa w pkt. 1, a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze – według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę.
 6. Za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielowi dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.
 7. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych i uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych i uciążliwych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli zatrudniony jest w niepełnym wymiarze godzin zajęć.
 8. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i dodatku za uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do wszystkich dodatków.
 9. Dodatki za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora – organ prowadzący.
 10. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział VI

Dodatek za wysługę lat.

§ 1

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, dodatek nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

§ 3

Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie nie więcej niż w jednym stosunku pracy z zastrzeżeniem § 4 – do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresów dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

§ 4

Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w § 2.

§ 5

Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć /czasu pracy/ oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust.3 Karty Nauczyciela.

§ 6

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu prac, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 7

Zaliczenia okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat dokonuje dyrektor szkoły /placówki/ na podstawie oryginalnych dokumentów albo uwierzytelnionych odpisów.

§ 8

Dodatek za wysługę lat przysługuje:

 • począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu , w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki do dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca ,
 • za dany miesiąc jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca .

§ 9

Dodatek za wysługę lat przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia, a także za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis stanowi inaczej.

Dodatek przysługuje również za dni nieobecności z powodu choroby bądź opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 10

Dodatek za wysługę wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział VII

Dodatek  wiejski 

§ 1

 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje dodatek wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Wójt Gminy Stare Czarnowo może podwyższyć dodatek, o którym mowa w ust.1 dla nauczyciela specjalisty w dziedzinie, której występuje deficyt kadr. Wniosek w tej sprawie składa dyrektor szkoły.
 3. Dodatek wiejski wypłaca się z góry.

Rozdział  VIII

Nagrody.

§ 1

 1. W budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń.
  1. 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
  2. 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.
 2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:
  1. posiadania wyróżniającej oceny pracy,
  2. za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej,
  3. otrzymywanie w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody, dodatku motywacyjnego, przez co najmniej 6 miesięcy.
 3. Nagrody nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej na podstawie regulaminu uzgodnionego z zakładowymi związkami zawodowymi.
 4. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli określa Regulamin przyznawania nagród Wójta Gminy Stare Czarnowo dla nauczycieli, uzgodniony z zakładowymi związkami zawodowymi.

§ 2

Nagrody, o których mowa w § 1 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą organu prowadzącego może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.

Rozdział  IX

Postanowienia końcowe

§ 1

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy – Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz Kodeks Pracy.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-12-2004 18:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2004 18:42