Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XXI/160/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego prz

UCHWAŁA Nr XXI/160/04

UCHWAŁA Nr XXI/160/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 grudnia 2004 r.


w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.

Na podstawie art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz.1845)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany regulaminu wprowadza się w trybie jego uchwalenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak


 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXI/160/2004r.
z dnia 13 grudnia 2004r.

Na podstawie art.54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (zgodnie z art. 91d pkt 1 )organ prowadzący szkołę Rada Gminy określa w trybie regulaminu wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela.

 

Załącznik do Uchwały Nr XXI/160/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 grudnia 2004 r.

 

Regulamin określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

§ 1.

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje dodatek mieszkaniowy.
 2. W razie zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w ust.1 z prawem do dodatku przysługującym na podstawie przepisów o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkalnych, nauczycielowi spełniającemu wymagane warunki przysługują obydwa dodatki.

§ 2.

 1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 1 ust.1 przysługuje dodatek mieszkaniowy uzależniony od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:
  1. przy jednej osobie w rodzinie – 6%
  2. przy dwóch osobach w rodzinie – 8%
  3. przy trzech osobach w rodzinie - 10%
  4. przy czterech i więcej osobach w rodzinie -12%
   najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej .
  5. kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 pomija się , a kwotę od co najmniej 0,50 zaokrągla się do pełnego złotego.
 2. Do członków rodziny, o której mowa w ust.1 zalicza się współmałżonka, oraz dzieci, a także rodziców będących wyłącznie na utrzymaniu nauczyciela.
 3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust.1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacać dodatek.
 4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
 5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

 1. nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
 2. pobierania zasiłku społecznego,
 3. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
 4. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 4.

 1. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymujący dodatek mieszkaniowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, dodatki nieprawnie pobrane podlegają zwrotowi.
 2. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły- Wójt Gminy Stare Czarnowo.
 3. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.
   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-12-2004 18:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2004 18:45