Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXIV/251/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji pola

UCHWAŁA NR XXXIV/251/06

UCHWAŁA NR XXXIV/251/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 marca 2006 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji pola golfowego w miejscowości Binowo.

Na podstawie art. art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,  poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.14 ust. 1 i 2 i art. 27  ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113,  poz. 954, Nr 130 poz.1087) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Binowo, dotyczącego lokalizacji pola golfowego, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/180/98 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 18 czerwca 1998 r.
  2. Granice opracowania zmiany planu oznaczono na załączniku graficznym,  będącym integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiana planu miejscowego dotyczy ustalenia sposobu zaopatrzenia w  wodę do celów nawadniania wydzielonych obszarów pola golfowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXIV/251/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 marca 2006 r.
 

1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium

Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/180/98 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 18 czerwca 1998 r., w zakresie zaopatrzenia w wodę do nawadniania wydzielonych obszarów pola golfowego ustala:

  • z istniejącego zbiornika wodnego, po jego częściowej adaptacji na zbiornik retencyjny, z zasilaniem poprzez dopływ wód infiltracyjnych, wód z drenażu i wód deszczowych oraz z jeziora Kizika,
  • w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (susza) pobór wody z wodociągu grupowego.

Obecnie jedynym źródłem zaopatrzenia pola golfowego w wodę do nawodnień części pola, wymagających szczególnej pielęgnacji, jest wykonane ujęcie wód powierzchniowych z jeziora Kizika (Piasecznik Wielki). Woda powierzchniowa doprowadzana jest przewodem ze studzienki czerpalnej do pompowni, a następnie wtłaczana do przewodu magistralnego zasilającego system rurociągów nawadniających wyposażonych w zraszacze.
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody powierzchniowej, uzyskane Decyzją Oś-6223/31/05 Starosty Gryfińskiego z dnia 16 września 2005 r., uniemożliwia pobór wody z jeziora przy stanie poniżej 54,29 m n.p.m. oraz ustala termin korzystania z wody powierzchniowej do dnia 31 grudnia 2006 r.
Poziom wody jeziora Kizika, ze względu na wiele lat suchych, obniżył się z 54,69 m n.p.m. w sierpniu 1998 r. do 54,26 m n.p.m. w maju 2005 r., w związku z czym dalszy pobór wody do nawodnień z jeziora jest niemożliwy ze względu na zagrożenie jego biologicznego funkcjonowania.
Pobór wody z wodociągu grupowego bazującego na ujęciu wody w Binowie w wielkości 350 m3/dobę, koniecznej do nawodnień jest niemożliwy ze względu na wydajność ujęcia i zagrożenie brakiem wody do celów bytowych mieszkańców Binowa.
Rozwiązaniem niezbędnym dla funkcjonowania pola golfowego, będącego inwestycją ekonomicznie i społecznie ważną oraz niewątpliwą atrakcją gminy Stare Czarnowo, jest wykonanie własnego ujęcia wody podziemnej, zbiornika retencyjnego oraz koniecznych przyłączy.
Zakres projektowanej zmiany planu nie powoduje zmiany dotychczasowego przeznaczenia terenu na cele pola golfowego i jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo.

2. Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych

Zakresem zmiany planu będzie ustalenie zasady nawadniania wydzielonych terenów zielonych pola golfowego. Ustala się rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 06-04-2006 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2006 15:19