Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr I/12/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 maja 2003r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól w Kołbaczu.

Zarządzenie Nr I/12/03

Zarządzenie Nr I/12/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 maja 2003r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól w Kołbaczu.


Na podstawie art.36 a ust.5 w związku a art.5c pkt 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r./Dz. U z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz.496; z 1997r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 6, poz. 65 /
Wójt Gminy Stare Czarnowo zarządza co następuje:

§ 1. Zatwierdzam regulamin pracy Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu, stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr I/12/03
Wójta Gminy Stare Czarnowo 
z dnia maja 2003r.

REGULAMIN

pracy Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu 
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo

§ 1.

 1. Do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
  Wójt Gminy powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją. 
 2. W skład komisji wchodzi:
  1. trzech przedstawicieli organu prowadzącego. 
  2. trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny -
   Kuratorium Oświaty. 
  3. po jednym przedstawicielu
   1. rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. WOPK w Kołbaczu,
   2. rady pedagogicznej Gimnazjum w Kołbaczu,
   3. rodziców uczniów SP im. WOPK,
   4. rodziców uczniów Gimnazjum. 
  4. po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy,
 3. Legitymację do uczestnictwa w pracach Komisji dla przedstawicieli rad pedagogicznych, rodziców, Kuratorium, związków zawodowych itp., stanowi imienne upoważnienie wydane przez organ desygnujący przedstawiciela lub wyciąg z protokołu zebrania rady pedagogicznej,
  rodziców, Wójt Gminy  ustala ostateczny termin przedstawiania w/w legitymacji, nie później niż 2 dni przed datą konkursu.
 4. Członkiem Komisji nie może być osoba:
  1. krewna lub powinowata /w stopniu pierwszym /w stosunku do  kandydata na dyrektora,
  2. kandydująca w konkursie na dyrektora w tej samej szkole.
 5. Pracami Komisji kieruje przewodniczący wyznaczony przez Wójta Gminy.
 6. W pracach Komisji w charakterze obserwatorów bez prawa głosowania mogą uczestniczyć również :
  • upoważnieni przedstawiciele organizacji społecznych, stowarzyszeń, itp. zajmujący się sprawami dzieci i młodzieży,
  • senatorowie lub posłowie lub upoważnieni ich pełnomocnicy,
  • radni.

§ 2.

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu składają w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo zgłoszenie zawierające koncepcję kierowania daną szkolą lub placówką, uwzględniając w niej propozycję współdziałania ze społecznością lokalną, w tym z Radą Pedagogiczna, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Związkami Zawodowymi, w terminie co najmniej 4 dni przed datą konkursu.
 2. Do zgłoszenia załącza się:
  1. kwestionariusz osobowy,
  2. dokumenty /uwierzytelnione odpisy/ potwierdzające posiadane kwalifikacje kandydata,
  3. odpis oceny pracy z ostatnich 5 lat 
  4. referencje ż ostatniego miejsca pracy /dot. kandydatów niepracujących na stanowisku nauczyciela/, 
  5. świadectwo pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy pedagogicznej,
  6. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy, 
  7. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
 3. Do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek i pozostałe, określone w ogłoszeniu o konkursie.

§ 3

 1. W ustalonym dniu konkursu Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne:
  1. badanie czy kandydaci spełniają wymagania formalne, po których podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia do udziału w konkursie, 
  2. w przypadku nie dopuszczenia któregoś z kandydatów do udziału w konkursie i zgłoszenia przez tego kandydata sprzeciwu, następny etap konkursu nie może się odbyć wcześniej niż po rozpatrzeniu sprzeciwu,
  3. kandydat, którego Komisja nie dopuściła do konkursu, może wnieść pisemny sprzeciw do Wójta Gminy w terminie 3 dni od daty decyzji Komisji. Rozpatrzenie sprzeciwu następuje w terminie 7 dni. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.
 2. W przypadku zakwalifikowania wszystkich kandydatów, względnie braku sprzeciwu niedopuszczonego kandydata, następuje przedstawienie zasad przeprowadzenia konkursu w obecności wszystkich kandydatów. Następnie Komisja zapoznaje się z propozycjami przedstawionymi na piśmie, wysłuchuje propozycji kandydatów, co do sposobu kierowania pracą szkoły lub placówki oraz odpowiedzi na zadane przez członków Komisji pytania.
 3. Kandydaci prezentują swoje programy w kolejności alfabetycznej  odpowiadaj ą na pytania.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne odbywać się może w obecności, co najmniej 2/3 składu członków Komisji.
 5. Kandydat nie może być obecny w czasie prezentowania programu przez innego kandydata.

§ 4

 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego odbywa się narada Komisji i głosowanie tajne w celu rozstrzygnięcia konkursu, czyli wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu.
 2. Każdy członek Komisji głosuje na przygotowanej przez przewodniczącego opieczętowanej karcie, z wypisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami kandydatów, wyrażając swoją wolę poprzez postawienie znaku „x" przy jednym nazwisku wybranego przez siebie kandydata.
 3. Każdy inny sposób głosowania traktuje się jako głos nieważny.
 4. Liczenie głosów odbywa się jawnie przez przedstawienie wszystkim członkom komisji oddanych kart do głosowania.
 5. Głosowanie odbywa się również, jeżeli do konkursu przystępuje jeden kandydat.

§5

 1. Konkurs wygrywa kandydat, który w wyniku głosowania uzyskał ponad 50% głosów.
 2. Jeżeli głosowanie odbywa się na kilku kandydatów, z których żaden nie uzyskał wymaganej większości przeprowadza się głosowanie powtórne na kandydata, który uzyskał największą ilość głosów, lub na kandydatów, którzy uzyskali największą, ale równą ilość głosów,
 3. Jeżeli nie ma w wyniku drugiego głosowania żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości głosów, konkurs uważa się za nierozstrzygnięty.
 4. W przypadku, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w  wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony kandydat, Wójt Gminy Stare Czarnowo powierza stanowisko dyrektora ustalonemu przez siebie kandydatowi, przy braku zastrzeżeń Kuratora Oświaty, po zaciągnięciu opinii Rady Szkoły lub placówki i Rady Pedagogicznej.
 5. Kandydatowi na stanowisko dyrektora wyłonionemu w postępowaniu konkursowym nie można odmówić powierzenia stanowiska chyba, że organ sprawujący nadzór pedagogiczny /Kurator Oświaty/, w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata, zgłosi umotywowane zastrzeżenia.

§ 6.

 1. Dokumentację konkursu stanowią:
  1. podpisany przez wszystkich członków Komisji protokół
  2. wzór protokółu stanowi załącznik nr l do regulaminu/, 21 dołączone do protokołu kartki do głosowania i upoważnienia członków Komisji.
 2. Po podpisaniu protokołu przewodniczący Komisji ogłasza wyniki konkursu w obecności wszystkich kandydatów.
 3. Protokół wraz z załącznikami przewodniczący Komisji przedstawia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 7.

Przebieg prac Komisji jest tajny. W części konkursu dotyczącej samego  głosowania Komisja obraduje bez udziału kandydatów i innych osób.

§ 8.

Konkurs może być unieważniony, jeżeli został naruszony regulamin konkursy, lub po jego rozstrzygnięciu wyszły na jaw okoliczności dyskwalifikujące kandydata, albo zaistniały inne przesłanki materialne — prawne uniemożliwiające powierzenie kandydatowi stanowiska dyrektora, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

§9
Wszelkie sprawy sporne wynikające ze stosowania regulaminu rozstrzyga Wójt Gminy Stare Czarnowo.

 

Załącznik Nr l do Regulaminu pracy
Komisji Konkursowej na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu

PROTOKÓŁ


Komisji powołanej przez Wójta Gminy Stare Czarnowo Zarządzeniem Nr......
z dnia.......................... do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół w Kołbaczu
Komisja w składzie :

 1.  ............................................................ -  przewodniczący
 2. ............................................................. - członek
 3. ............................................................. - członek
 4. ............................................................. - członek
 5. ............................................................. - członek
 6. ............................................................. - członek
 7. ............................................................. - członek
 8. ............................................................. - członek
 9. ............................................................. - członek
 10. ............................................................. - członek
 11. ............................................................. - członek

przy uczestnictwie obserwatorów:

 1. ..............................................................................................
 2. ..............................................................................................

przeprowadziła w dniu...............................konkurs na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół w Kołbaczu.

 1. Przewodniczący Komisji zapoznał obecnych z porządkiem posiedzenia
 2. Kandydatami na stanowisko dyrektora są:
  ...............................................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  2 a / Do konkursu nie zgłosili się:
  ...............................................................
 3. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego komisja postanowiła zakwalifikować do drugiego etapu konkursu następujących kandydatów, spełniających warunki:
  ...............................................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  3 a/ nie zakwalifikowano następujących kandydatów:
  ...............................................................
  3 b/ ze względu na:
  ...............................................................
  ...............................................................
 4. Sprzeciw w sprawie niezakwalifikowania zgłosili:
  ...............................................................
 5. Komisja zapoznała się z programem kandydatów i przystąpiła do tajnego głosowania.
 6. W wyniku głosowania kandydaci uzyskali następującą, ilość głosów.
  ................................................................
  ................................................................
  Wymaganą regulaminem większość głosów uzyskał/a
  ................................................................
  W związku z powyższym Komisja wnosi o powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu
  Pani/u.......................................................
  6 a/ w związku z nieuzyskaniem przez żadnego z kandydatów wymaganej regulaminem większości głosów do ponownego głosowania zakwalifikowano następujących kandydatów.
  ................................................................
  ................................................................
  W wyniku powtórnego głosowania wymaganą większość głosów uzyskał/a:
  ................................................................
  W związku z powyższym Komisja wnosi o powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu
  Pani/u .....................................................
  6 b/ w wyniku powtórnego głosowania żaden kandydat nie uzyskał wymaganej regulaminem większości głosów / nazwiska i ilości głosów /
  ...............................................................
  ...............................................................
  6 c/ w wyniku powtórnego głosowania następujący kandydaci uzysk po 50 % głosów:
  ...............................................................
  ...............................................................
 7. Przewodniczący Komisji przedstawił kandydatom wyniki konkursu.
 8. Uwagi do protokołu.
  ......................................................................................................
  ......................................................................................................

Podpisy Komisji:

 1. .......................................
 2. .......................................
 3. .......................................
 4. .......................................
 5. .......................................
 6. .......................................
 7. .......................................
 8. .......................................
 9. .......................................
 10. .......................................
 11. .......................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 16-04-2004 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2004 14:43