Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr I/29/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2003 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr I/29/03

Zarządzenie Nr I/29/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2003 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej


Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 28a ust, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74 z późn, zm.) Wójt Gminy Stare Czarnowo postanawia, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną, zwaną dalej "komisją", jako organ doradczy w sprawach budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 2. Komisja składa się z 5 członków powołanych przez Wójta Gminy Stare Czarnowo w składzie:
  1. Kazimierz Mendak;
  2. Kazimierz Nowicki;
  3. Małgorzata Cymbik;
  4. Jerzy Tokarski;
  5. Leszek Jastrzębski.
 3. W skład komisji wchodzą m.in. specjaliści z dziedziny gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury i budownictwa, w tym, co najmniej w połowie składu rekomendowani przez stowarzyszenia i samorządy zawodowe.

§ 2.

 1. Organizację oraz tryb działania komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Wydatki związane z działalnością komisji pokrywane są z budżetu Gminy Stare Czarnowo w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu gospodarki przestrzennej i budownictwa.
 3. Zobowiązuje się Inspektora do spraw gospodarki przestrzennej i drogownictwa Urzędu Gminy Stare Czarnowo do zwołania inauguracyjnego posiedzenia komisji.

§ 3. Upoważnia się Inspektora do spraw gospodarki przestrzennej i drogownictwa Urzędu Gminy Stare Czarnowo do przedstawienia komisji decyzji w sprawach prowadzonej gospodarki przestrzennej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw gospodarki przestrzennej i drogownictwa Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Załącznik  do Zarządzenia Wójta
Nr I/29/03 z dnia 30 września 2003 r.

Regulamin pracy Gminnej
Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

§ 1.

 1. Gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna. zwana dalej "Komisją",  jest  organem doradczym Wójta Gminy Stare Czarnowo, w sprawach budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 2. Komisja powołana jest do opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - na etapie koncepcji, projektu planu oraz innych opracowań studialno - projektowych  (w tym również projektów budowlanych), a także w szczególnych przypadkach projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych w trybie  „bez planu miejscowego". Komisja ponadto opiniuje oceny zmian zagospodarowania przestrzennego gminy, a także  informacje o wpływających wnioskach i wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o decyzjach o pozwoleniu na budowę
 3. Udział w posiedzeniach komisji, członków desygnowanych przez stowarzyszenia zawodowe jest  odpłatny zgodnie ze stawkami za udział w posiedzeniach  komisji rady osób spoza rady gminy.

§ 2

 1. Na pierwszym zebraniu członkowie komisji wybierają przewodniczącego oraz sekretarza.
 2. Komisja rozpatruje problemy zgłaszane przez Wójta, Inspektora do spraw gospodarki przestrzennej i drogownictwa Urzędu Gminy Stare Czarnowo oraz członków  Komisji. Opinie Komisji  po zatwierdzeniu przez Wójta są ostateczne
 3. Przewodniczący i Sekretarz komisji odpowiadają za formułowanie ustaleń z posiedzeń komisji oraz reprezentują na zewnątrz.
 4. Sekretarz komisji odpowiada za merytoryczny nadzór nad całokształtem obsługi technicznej prac komisji; w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń.

§ 3.

 1. Na posiedzenia komisji mogą być zapraszani przedstawiciel właściwych samorządów terytorialnych, Urzędu Gminy oraz innych organów i instytucji, a także środków masowego przekazu.
 2. W posiedzeniach Komisji mogą w razie potrzeby brać udział  autorzy i koreferenci opracowań rozpatrywanych na tych posiedzeniach.

§ 4.

 1. Tematykę i terminy posiedzeń - uwzględniając zgłoszone problemy, w szczególności tematy wynikające z bieżącej pracy Urzędu - oraz listą osób zaproszonych do uczestnictwa w posiedzeniu komisji ustala Przewodniczący lub Sekretarz komisji, informując o tym pozostałych członków komisji. 
 2. Zawiadomienia członków komisji o terminie mającego się odbyć posiedzenia oraz zaproszenia osób  przewidzianych do udziału w posiedzeniach komisji należy wysłać, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 5

 1. Przewodniczący komisji proponuje specjalistów do wykonania stosownych opinii lub ekspertyz, jeśli zachodzi taka potrzeba.
 2. Przewodniczący komisji może wybrać do opracowania opinii  lub ekspertyzy specjalistów spośród członków komisji jak i spoza komisji.
 3. Umowę na opracowanie opinii bądź ekspertyzy, ze specjalistą proponowanym przez Przewodniczącego komisji, zawiera przedstawiciel Urzędu Gminy
 4. Opracowane na piśmie opinie lub ekspertyzy powinny być złożone w Urzędzie Gminy najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia komisji.

§ 6.

 1. Przewidziane do rozpatrzenia przez komisję opracowanie wraz z opiniami i ekspertyzami powinno byt udostępnione do wglądu członkom komisji, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Termin i miejsce udostępnienia powyższych materiałów powinny być podane w zawiadomieniu o posiedzeniu komisji.

§ 7.

 1. Obecni na posiedzeniu członkowie komisji podpisują listę obecności.
 2. Kworum komisji stanowi połowa jej składu osobowego plus jedna osoba.
 3. W przypadku  rozpatrywania tego samego tematu  na dwóch lub więcej posiedzeniach  do kworum, z zastrzeżeniem ust. 2, zaliczeni zostaną członkowie komisji, którzy brali  udział we wszystkich posiedzeniach dotyczących danego tematu.

§ 8.

 1. Komisja w toku dyskusji winna opracować istotne elementy opinii.
 2. Przewodniczący i Sekretarz komisji upoważnieni są do przyjęcia protokołu z posiedzenia komisji  oraz zredagowana opinii w oparciu o ustalenia wynikające z przeprowadzonej dyskusji. Opinia prezentowana jest członkom komisji na tym samym albo kolejnym posiedzeniu. Członkowie komisji mogą zgłaszać uwagi do przedstawionej opinii, które zostaną odzwierciedlone w protokole. 
 3. W przypadku, gdy członek komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego  opracowania, na czas dyskusji w tym zakresie podlega wyłączeniu z prac komisji i nie bierze udziału w głosowaniu.
 4. Protokół z posiedzenia komisji  podpisuje Przewodniczący, Sekretarz i członkowie.
 5. W przypadku, gdy komisja na posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno zagadnienie, protokół sporządza się dla każdego z nich oddzielnie.

§ 9.

 1. Inspektor do spraw gospodarki przestrzennej i drogownictwa informuje komisję o sposobie wykorzystania jej opinii.
 2. Publicznie dostępne roczne raporty komisji  poza opiniami sformułowanymi przez komisję powinny ponadto zawierać omówienie dyskutowanych opracowań i koreferaty oraz oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

§ 10.

 1. Posiedzenia komisji zwoływane są, co najmniej raz na kwartał.
 2. Komisja, co najmniej raz w roku przedstawia Wójtowi Gminy raport zawierający uwagi w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na  budowę, a w szczególności ich zgodności z obowiązującym planem miejscowym i spójności z przyjętą w studium polityką przestrzenną.

  Wójt Gminy Stare Czarnowo

  mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 19-04-2004 07:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2004 07:22