Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr I/4/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez W

Zarządzenie Nr 1/4/03

Zarządzenie Nr I/4/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo  z dnia 26 lutego 2003r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Wójta Gminy Stare Czarnowo.


Na podstawie art. 70 a ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (Dz. U. z 1998r. Nr 106 poz. 668 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, województw, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U, Nr 46 poz. 430) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się Regulamin dofinansowania zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Wójta Gminy Stare Czarnowo, stanowiący załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Ustala się na rok 2003 maksymalna kwotę 400 złotych dofinansowania do czesnego.

§ 3.
Przyjmuje się priorytetowe dziedziny dokształcania w roku 2003. Wykaz priorytetowych dziedzin dokształcania nauczycieli stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Powołuje się Komisję ds. dofinansowania dokształcania nauczycieli, w składzie:

 1. Marzena Grzywińska         - przewodniczący,
 2. Grażyna Łogin                   - zastępca przewodniczącego,
 3. Elżbieta Matejczuk        - członek ,
 4. Renata Wolna               - członek,
 5. Małgorzata Dąbrowska - członek.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia.

§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 1/4/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 lutego 2003r.

Regulamin dofinansowania zawodowego nauczycieli
w placówkach oświatowych prowadzonych
przez gminę Stare Czarnowo

Rozdział l 

Postanowienia ogólne

§1

 1. 1. Środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowią. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1998r. Nr 106, póz. 668 z późn. zm.)
 2. Formy doskonalenia zawodowego dofinansowywane ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły oraz szczegółowe kryteria i tryb przyznawania tych środków określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowywania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, póz. 430).

Rozdział 2

Dofinansowywanie form doskonalenia zawodowego

§ 2.

 1. Ze środków na doskonalenia zawodowe nauczycieli, o których mowa w § l ust. l regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Stare Czarnowo, zwany dalej „regulaminem" dofinansowuje się:
  1. organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych,
  2. organizacje szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
  3. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
  4. organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
  5. organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
  6. szkolenie rad pedagogicznych.
 2. Ze środków, o których mowa w ust. l regulaminu dofinansowuje się również w części lub całości:
  1. opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
  2. opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
  3. koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

§ 3.
Przy dofinansowywaniu form doskonalenia zawodowego nauczycieli należy mieć w szczególności na uwadze:

 1. program rozwoju szkoły i związane z tym potrzeby kadrowe,
 2. plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,
 3. ocenę przydatności doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli,
 4. zadania związane z realizacją polityki oświatowej państwa.

§ 4.

 1. Prawo do dopłaty do czesnego nie przysługuje nauczycielom, którzy korzystali z dofinansowania przy podwyższaniu kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych w okresie 2 lat oraz nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole.
 2. Nauczycielom kształcącym się w cyklu studiów cztero lub pięcioletnich dopłata do
  czesnego przyznawana jest po pierwszym roku studiów. 
 3. Częściowa lub całkowita refundacja czesnego może być przyznana:
  1. absolwentom szkól wyższych pragnących pozyskać kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów w cyklu studiów podyplomowych i licencjackich.
  2. absolwentom studiów nauczycielskich wszystkich kierunków uczących zgodnie z kwalifikacjami, studiujących na kierunkach odpowiadających potrzebom szkoły.
  3. absolwentom studiów nauczycielskich wszystkich kierunków, kolegiów nauczycielskich uczących zgodnie z kwalifikacjami i podwyższających swoje kwalifikacje do tytułu magistra lub licencjata,
  4. nauczycielom pragnącym uzyskać dodatkowe kwalifikacje (nauczania drugiego przedmiotu) na studiach podyplomowych zgodnie z potrzebami szkoły.
  5. w wyniku braku chętnych do doskonalenia zawodowego § 4 pkt l nie obowiązuje.
 4. Prawo do dopłaty przysługuje innym nauczycielom kształcącym się zgodnie z potrzebami szkoły.

Rozdział 3

 Dysponowanie środkami oraz tryb składania wniosków

§ 5.

 1. O przyznaniu opłaty lub dopłaty do czesnego decyduje Komisja w składzie: 
  • dyrektor szkoły,
  •  dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej,
  • jeden przedstawiciel organizacji związkowej działającej w szkole,
  • jeden przedstawiciel organu prowadzącego.
 2. W stosunku do dyrektora szkoły decyzję, o której mowa w ust. l podejmuje Wójt Gminy Stare Czarnowo.
 3. W pozostałych sprawach związanych z wykorzystaniem środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli decyzję podejmuje dyrektor szkoły, a w przypadku korzystania z dofinansowania przez dyrektora szkoły ma zastosowanie ust. 2,

§ 6.

 1. Podstawę przyznania opłaty lub dopłaty do czesnego stanowi:
  1. wniosek nauczyciela,
  2. opinia dyrektora szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kadrowych.
 2. Wnioski o przyznanie czesnego lub dopłaty do czesnego należy składać do dyrektora szkoły w terminach:
  1. na semestr zimowy do 10 września danego roku,
  2. na semestr letni do 10 stycznia danego roku. 
 3. Dofinansowanie obejmuje tylko semestr, którego dotyczy wniosek - na każdy semestr
  obowiązuje odrębny wniosek, 
 4. Nie można ubiegać się dwukrotnie o dofinansowanie tego samego semestru.

§ 7

 1. Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu czesnego lub dopłaty do czesnego obowiązana jest brać pod uwagę w pierwszej kolejności wnioski nauczycieli według następujących kryteriów:
  1. możliwość zmiany kwalifikacji nauczyciela w przypadku zagrożenia utraty miejsca pracy,
  2. sytuacji na rynku pracy w danej specjalności - uwzględnienie specjalności nauczycielskich priorytetowych, zgodnie z potrzebami szkoły,
  3. możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji np: do nauczania drugiego przedmiotu.
 2. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę w terminie l dni od dnia ogłoszenia decyzji o dofinansowaniu.

§ 8
Organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

§ 9.
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli odbywa się w ramach posiadanych na ten cel środków- nie można ich przekroczyć.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą Szkoły Podstawowej im. WOPK i Gimnazjum
  w Kołbaczu. 
 2. Z treścią niniejszego regulaminu dyrektorzy szkół zapoznają wszystkich nauczycieli swoich placówek,

§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES
Oddziału Z. N. P.
mgr Elżbieta Tomaszczyk

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1/4/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 lutego 20Q3r,

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
na rok 2003 w Szkole Podstawowej im. WOPK i Gimnazjum
w Kolbaczii

Uwzględniając:

 1. Program Rozwoju SP i Gimnazjum w Kołbaczu
 2. Program Naprawczy SP i Gimnazjum w Kołbaczu
 3. Plan WDN
 4. Rozwój zawodowy nauczycieli

ustalono  priorytety szkół: 

 • uzupełnić kwalifikacje nauczycieli języka angielskiego i informatyki w celu podniesienia jakości pracy szkoły
 • poprawić sytuacje wychowawczą w szkole, zwłaszcza w zakresie pojawiających się trudności wychowawczych i patologii wśród młodzieży
 • wspomóc rozwój ucznia z trudnościami poprzez zajęcia korekcyjne -kompensacyjne,  teraputyczne
 • doskonalić u nauczycieli i kadry kierowniczej umiejętności w zakresie mierzenia jakości pracy szkoły
 • pozyskać umiejętność budowania planu pracy z uczniem z trudnościami w nauce i uczniem zdolnym oraz planu wynikowego
 • poszerzyć wiedzę o Unii Europejskiej

Formy kształcenia:

 • studia uzupełniające kwalifikacje zawodowe i podyplomowe
 • szkolenia Rady Pedagogicznej - warsztaty i wykłady
 • krótsze formy doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły
  (szkolenia, kursy, konferencje metodyczne, warsztaty itp.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 16-04-2004 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2004 14:24