Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie I/8/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

ZARZĄDZENIE Nr I/8/03

Zarządzenie I/8/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo  z dnia 2 kwietnia 2003r.

 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Czarnowo.


Na podstawie art.33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U.z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r., Nr 23,poz 220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984 i Nr 214, poz.1805) n a d a j ę Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Stare CzarnowoRozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Stare Czarnowo zwany dalej Regulaminem, określa :

 1. zakres działania i zadania Urzędu Gminy Stare Czarnowo zwanego dalej Urzędem;

 2. organizację Urzędu;

 3. zasady funkcjonowania Urzędu;

 4. zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Gminie należy przez to rozumieć Gminę Stare Czarnowo;

 2. Radzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Stare Czarnowo;

 3. Wójcie, Zastępcy Wójta , Sekretarzu, Skarbniku - należy przez to rozumieć odpowiednio : Wójta Gminy Stare Czarnowo, Zastępcę Wójta Gminy Stare Czarnowo, Sekretarza Gminy Stare Czarnowo, Skarbnika Gminy Stare Czarnowo.

§ 3.1 Urząd jest jednostką budżetową Gminy.

 1. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

 2. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach od 730 do 1730 -poniedziałek oraz od 730 do 1500 -wtorek, środa, czwartek, piątek.

Rozdział 2

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

§ 4. 1.Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.

 1. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:
  1. zadań własnych;

  2. zadań zleconych;

 2. zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych);
 3. zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia między gminnego;
 4. zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

§ 5.1 Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji. 

 1. W szczególności do zadań Urzędu należy:
  1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy;
  2. wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy;
  3. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;
  4. przygotowywanie uchwalanie i wykonywanie budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy;
  5. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów gminy;
  6. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy;
  7. prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu;
  8. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
   1. przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
   2. prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
   3. przechowywanie akt,
   4. przekazywanie akt do archiwów, 
  9. realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Rozdział 3

ORGANIZACJA URZĘDU


§ 6.1.W skład Urzędu wchodzą, jeden referat i samodzielne stanowiska pracy.

  1. Referat Księgowości / KS /;

  2. Sekretariat i Ewidencja Działalności Gospodarczej / EDG /;

  3. Stanowisko d/s Obsługi Organów Gminy / OOG /;

  4. Stanowisko d/s Ochrony Środowiska i Rolnictwa / ROŚ/ 
              Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych / OJ /; 

  5. Stanowisko d/s Gospodarczych i Archiwum / GA /;

  6. Stanowisko d/s Obywatelskich i Wojskowych / OW /;

  7. Stanowisko d/s Obywatelskich, Zamówień Publicznych i Wyborów Powszechnych / ZP, WP/;

  8. Stanowisko d/s Obrony Cywilnej , BHP, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Przeciwpożarowej,   Kancelaria Tajna /OC/, /GK/, /Poż./;

  9. Stanowisko d/s Oświaty, Kultury, Rekreacji i Zdrowia /OKZ/;

  10. Stanowisko d/s Gospodarki Przestrzennej i Drogownictwa /GPD/;

  11. Stanowisko d/s Gospodarki Gruntami /GG/;

  12. Stanowisko d/s Gospodarki Gruntami /GG/;

  13. Stanowisko d/s Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy /PG/;

  14. Pełnomocnik d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / PA /;

  15. Radca Prawny.

 1. Kierownikiem Referatu Księgowości jest Skarbnik Gminy. Referat dzieli się na stanowiska pracy, podziału na stanowiska dokonuje Wójt w drodze zarządzenia wewnętrznego.
 2. W Urzędzie Gminy Wójt Gminy zatrudnia pracowników obsługi w ilości i na Stanowiskach w zależności od potrzeb. 
 3. Strukturę Organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący  załącznik Nr 1  do Regulaminu.

Rozdział 4

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 7. Urząd działa według następujących zasad:

 1. praworządności;

 2. służebności wobec społeczności lokalnej;

 3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym;

 4. jednoosobowego kierownictwa;

 5. planowania pracy;

 6. kontroli wewnętrznej;

 7. podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, poszczególnych pracowników, oraz wzajemnego współdziałania. 

§ 8. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 9. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

§ 10. 

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
§ 11. 1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
 1. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.
 2. Skarbnik Gminy kieruje Referatem Księgowości w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatu i ponosi za to odpowiedzialność przed Wójtem. 
 3. Zasady podpisywania pism przez Wójta i kierownika referatu określa załącznik nr 2 do regulaminu.


§ 12. 1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez Referat Księgowości i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.

 1. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik nr 3 do Regulaminu.
§ 13. 1. Referat księgowości realizuje zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie jego właściwości rzeczowej.
 1. Referat księgowości jest zobowiązany do współdziałania z pozostałymi stanowiskami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji..

Rozdział 5

ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA GMINY

§ 14. Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności :

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;

 2. prowadzenie bieżących spraw Gminy;

 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie 
  innych osób do podejmowania tych czynności;

 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;

 5. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;

 6. okresowe zwoływanie nie - rzadziej jednak , niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierownictwa Urzędu w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;

 7. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;

 8. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań; 

 9. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;

 10. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;

 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;

 12. upoważnienie swego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

 13. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;

 14. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;

 15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

§ 15. 1. Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta

 1. Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta. 

§ 16. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu;
 2. opracowywanie projektów podziału na stanowiska pracy;
 3. opracowywanie projektów podziału referatu na stanowiska pracy;
 4. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy;
 5. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 6. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 7. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał dla Rady Gminy;
 8. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych;
 9. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych;
 10. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;
 11. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy;
 12. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta;
 13. pełnienie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji;
 14. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy a w szczególności:
  1. prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
  2. organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników,
  3. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych i przestrzeganie ich wykorzystania,
  4. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
  5. ewidencja czasu pracy pracowników,
  6. kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,
  7. sporządzanie obowiązkowej sprawozdawczości dotyczącej zatrudniania pracowników,
 15. organizowanie współdziałania z sołectwami i gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
 16. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej;
 17. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy;
 18. zapewnienie dyscypliny pracy w Urzędzie oraz przestrzegania przez pracowników obowiązków pracowniczych;
 19. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy. 
§ 17. Do zadań Skarbnika należy:
 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
 2. kierowanie pracą Referatu Księgowości;
 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy;
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
 5. współdziałanie w opracowywaniu budżetu;
 6. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
 7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

 

Rozdział 6

ZAKRESY I DZIAŁANIA REFERATU I STANOWISK PRACY


§ 18. Do wspólnych zadań Referatu i Stanowisk Pracy należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:

 1. prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 2. pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań;

 3. współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy;

 4. przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;

 5. współdziałanie z Sekretarzem Gminy w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników;

 6. przechowywanie akt;

 7. stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt;

 8. stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt;

 9. wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta.

§ 19. Do zadań Referatu Księgowości należy:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta;
 2. udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy;
 3. zapewnienie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu;
 4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy;
 5. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;
 6. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
 7. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;
 8. prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 9. rozliczanie inwentaryzacji;
 10. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego;
 11. przygotowywanie sprawozdań finansowych;
 12. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 13. prowadzenie spraw związanych z pomiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów
  2. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnymi rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
  3. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
  4. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
  5. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
  6. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
  7. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.
 14. Obsługa kasy Urzędu, a w szczególności:
  1. przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat pieniężnych,
  2. transport gotówki,
  3. sporządzanie raportów kasowych i przelewów na konta wierzycieli,
  4. ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania.
§ 20. Do zadań Sekretariatu i stanowiska d/s Ewidencji Działalności Gospodarczej należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno - techniczne a w szczególności:
 1. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu;
 2. prowadzenie ewidencji korespondencji;
 3. prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu;
 4. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza;
 5. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta, lub Sekretarzem bądź kierowanie ich na właściwe stanowiska;
 6. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;
 7. maszynopisanie zlecone przez Wójta i Sekretarza;
 8. prowadzenie ewidencji przedsiębiorców;
 9. prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z ich ewidencją;
 10. prowadzenie spraw związanych z targami i targowiskami;
 11. ustalanie czasu pracy placówek handlowych usługowych i gastronomicznych.

§ 21. Do zadań stanowiska ds. Obsługi Organów Gminy należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno - techniczne a w szczególności:

 1. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady Gminy i jej komisji, oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
 2. przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje;
 3. przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych;
 4. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji;
 5. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta;
 6. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań;
 7. prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji;
 8. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
 9. organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi.

§ 22 .Do zadań stanowiska ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy dotyczące:

 1. prowadzenia spraw łowiectwa;
 2. zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych;
 3. ochrona i kształtowanie środowiska w tym:
  1. zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów,
  2. ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,
  3. ochrony środowiska przed odpadami,
  4. utrzymanie porządku i czystości
 4. pracowniczych ogrodów działkowych;
 5. ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym:
  1. przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub leśne,
  2. wyłączania gruntów z produkcji,
  3. rolniczego wykorzystania gruntów,
  4. rekultywacji nieużytków, oraz zdewastowanych i zdegradowanych, użyźniania innych gruntów,
 6. przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią;
 7. nasiennictwa;
 8. gospodarki wodnej;
 9. ochrony powietrza atmosferycznego.
 10. W zakresie informacji niejawnych:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
  2. ochrona systemów i sieci informatycznych;
  3. zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu;
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych, oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  5. opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji;
  6. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
§ 23. Do zadań stanowiska ds. Gospodarczych i Archiwum należy administracyjno - gospodarcza obsługa Urzędu i prowadzenie Archiwum Zakładowego a w szczególności:
 1. utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu;
 2. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym w materiały biurowe i kancelaryjne;

 3. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami;

 4. prowadzenie księgi inwentarzowej;

 5. prenumerata czasopism i dzienników urzędowych;

 6. prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną;

 7. przyjmowanie podań o wynajem świetlic wiejskich.

§ 24. Do zadań stanowiska d/s Obywatelskich i Wojskowych należą sprawy dotyczące w szczególności: 

 1. ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość;
 2. postępowań cywilnych i karnych w tym:
  1. ustanawiania pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne, oraz w sprawach przysposobienia,
  2. wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych,
  3. przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
  4. udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację,
  5. przyjmowania obwieszczeń,
 3. zgromadzeń;
 4. zbiórek publicznych;
 5. obywatelstwa osób zamieszkałych w Polsce;
 6. zmiany imion i nazwisk;
 7. sporządzania wniosków o nadanie medali "za długoletnie pożycie";
 8. współpracy z organami policji, WKU;
 9. rejestracji przedpoborowych;
 10. współudział w organizowaniu poboru wojskowego;
 11. orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jednego żywiciela rodziny;
 12. przysługującym żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny, oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych;
 13. udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym.
§ 25. Do zadań stanowiska d/s Obywatelskich, Zamówień Publicznych i Wyborów Powszechnych należy:
 1. pomoc stała w prowadzeniu wszystkich spraw wymienionych w § 24 pkt 1-13 oraz stałe zastępstwo na czas nieobecności pracownika zatrudnionego na stanowisku określonym w § 24;
 2. obsługa administracyjno-techniczna komisji przetargowych w zakresie zamówień publicznych, realizowanych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
 3. wykonywanie zadań związanych z wyborami powszechnymi-urzędnik wyborczy.

§ 26. Do zadań stanowiska d/s Obrony Cywilnej, BHP, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Przeciwpożarowej, Kancelaria Tajna należą sprawy:

W zakresie obrony cywilnej: 

 1. przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
 2. współdziałanie z organami wojskowymi
 3. administracja rezerw osobowych,
 4. tworzenie formacji obrony cywilnej,
 5. nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
 6. dotyczące świadczeń na rzecz obrony,
 7. zakwaterowanie sił zbrojnych ,

W zakresie BHP:

 1. okresowa analiza stanu bhp,
 2. stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
 3. przeprowadzanie kontroli warunków pracy i zgłaszanie wniosków Wójtowi,
 4. przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp,
 5. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
 6. udział w dochodzeniach powypadkowych.

W zakresie Gospodarki komunalnej: 

 1. administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,
 2. dotyczące przyznawania lokali socjalnych i zastępczych,
 3. zarządu nieruchomościami wspólnymi,
 4. przyjmowania zakładowych budynków mieszkalnych,
 5. egzekucji w sprawach lokalowych , usuwania skutków samowoli lokalowej,
 6. stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
 7. cmentarzy w tym cmentarzy wojennych,
 8. tworzenia i utrzymywania terenów zielonych.

W zakresie Ochrony Przeciwpożarowej:

 1. wnioskowania potrzeb finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej,
 2. współdziałania z komendantem gminnym straży pożarnych,
 3. nadzór nad działalnością jednostek ochotniczych straży pożarnych,
 4. wydawania miesięcznych kart drogowych i kart pracy motopomp i rozliczania konserwatorów ze zużycia paliwa.

Kancelaria Tajna.

 1. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie,
 2. kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii,
 3. wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony.

§ 27. Do zadań stanowiska ds. Oświaty, Kultury Rekreacji i Zdrowia należą sprawy związane z zadaniem Gminy jako prowadzącego gminne placówki oświatowe, z kulturą i sztuką oraz kulturą fizyczną, wypoczynkiem rekreacją oraz z ochroną zdrowia, a w szczególności dotyczące:

W zakresie Oświaty:

 1. zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
 2. utrzymywania tych jednostek,
 3. kształtowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów,
 4. zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjum,
 5. zapewniania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
 6. zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
 7. organizacji obsługi ekonomiczno - finansowej gminnych jednostek oświatowych,
 8. powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
 9. oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
 10. zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników - nauczycieli.

W zakresie Kultury:

 1. prowadzenia bibliotek,
 2. realizacji zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,
 3. inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury,

W zakresie Rekreacji:

 1. rekreacja młodzieży szkolnej i dorosłych,
 2. wspierania działalności klubów sportowych w ramach LZS,
 3. koordynowania działalności w zakresie turystyki.

W zakresie Zdrowia:

 1. tworzenia i utrzymywania oraz przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,
 2. zwalczania chorób zakaźnych.

§ 28. Do zadań stanowiska ds. Gospodarki Przestrzennej i Drogownictwa należą sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz zarządzania drogami gminnymi i ulicami wiejskimi, a w szczególności:

W zakresie Gospodarki Przestrzennej: 

 1. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
 2. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowanie i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
 3. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
 5. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
 7. dokonywanie analiz wniosków sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 8. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 9. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 10. prowadzenie rejestru decyzji o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
 11. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.

W zakresie Drogownictwa:

 1. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
 2. projektowanie przebiegu dróg,
 3. budowa, modernizacja i ochrona dróg,
 4. zarządzanie drogami,
 5. określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
 6. koordynacja i obsługa we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.

§ 29. Do zadań stanowiska ds. Gospodarki Gruntami należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami wywłaszczania nieruchomości - za wyjątkiem spraw należących do stanowiska ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalnej - a w szczególności związanych z:

 1. gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne;
 2. ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich;
 3. organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy;
 4. nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy;
 5. komunalizacją gruntów;
 6. prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych;
 7. tworzeniem zasobów gruntów i gospodarowaniem nim - zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
 8. wyposażaniem gruntów w urządzenie komunalne - wspólnie z stanowiskiem ds. Zamówień Publicznych;
 9. zagospodarowaniem wspólnot gruntowych;
 10. ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.

§ 30. Do zadań stanowiska d/s Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy należą sprawy związane z kreowaniem rozwoju Gminy i jej promocja na zewnątrz, a w szczególności dotyczące:

 1. opracowywania programów, gospodarczych tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych;
 2. analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich;
 3. gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz;
 4. utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu;
 5. organizowanie współpracy Gminy z zagranicą.

§ 31. Do zadań Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych powołanego na podstawie art.41 ust.3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należą w szczególności:

 1. opracowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
  alkoholowych na dany rok i przedstawienie projektu Radzie Gminy;
 2. nadzór i koordynacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 3. współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

§ 32. Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu. 

Rozdział 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33. Załączniki nr 1-3 do Regulaminu stanowią jego integralną część.

§ 34. 1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

 1. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Stare Czarnowo uchwalony przez Radę Gminy w dniu 25 lutego 1998r. Uchwała Nr XXVII/162/98 z późniejszymi zmianami.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

ZAŁĄCZNIK NR 2
ZASADY PODPISYWANIA PISM

§ 1. Wójt podpisuje:

 1. zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne;
 2. pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz;
 3. pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy;
 4. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kierownika Referatu Księgowości;
 5. decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu;
 6. pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu , w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu
  prawa pracy wobec pracowników Urzędu;
 7. pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy;
 8. pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej;
 9. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
 10. pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych;
 11. inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.

§ 2 Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Wójta.

§ 3 Zastępca Wójta, Sekretarz i Kierownik Referatu Księgowości podpisują

 1. decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do załatwienia których zostali upoważnieni przez Wójta;
 2. pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej zakresu zadań dla referatu lub stanowisk

§ 4. Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują podpisem umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3
KONTROLA WEWNĘTRZNA

§ 1. Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem:

 1. legalności;
 2. gospodarności;
 3. rzetelności;
 4. celowości;
 5. terminowości;
 6. skuteczności.

§ 2. Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określanie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

§ 3. W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

 1. kompleksowe obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk;
 2. problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment i ego działalności;
 3. wstępne - obejmujące kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania;
 4. bieżące - obejmujące czynności w toku;
 5. sprawdzające /następne/ - mające miejsce po dokonaniu określonych czynności, w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.

§ 4.

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 3.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 5 . Kontroli dokonują:

 1. Wójt lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta - w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników .

§ 6. 

 1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się protokół pokontrolny.
 2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:
  1. określenie kontrolowanej komórki lub stanowiska,
  2. imię i nazwisko kontrolującego /kontrolujących/,
  3. daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, 
  4. określenie przedmiotowego  zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
  5. imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,
  6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, kontrolnych szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
  7. datę i miejsce podpisania protokołu,
  8. podpisy kontrolującego /kontrolujących/ oraz kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,
  9. wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.

§ 7. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej komórki lub osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolującego terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

§ 8. Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, które otrzymują kontrolowany i kontrolujący.

§ 9.

 1. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokołu pokontrolnego.
 2. Wójt może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 16-04-2004 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2004 14:33