Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVI/263/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/263/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 3 lipca 2006 r.


w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 90.400 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 68.000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68.000 zł
  § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 68.000 zł
 
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 5.000 zł
  § 0920 Pozostałe odsetki 5.000 zł
 
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 17.400 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność 17.400 zł
  § 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 11.000 zł
  § 2702 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6.400 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 96.400 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 40.000 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 40.000 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000 zł
 
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 44.400 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 16.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 16.000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność 28.400 zł
  § 4301 Zakup usług pozostałych 11.000 zł
  § 4302 Zakup usług pozostałych 17.400 zł
 
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 12.000 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność 12.000 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000 zł

§ 3.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 6.000 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 6.000 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.000 zł
  § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6.000 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E

Do budżetu Gminy wprowadza się kwotę 68.000 zł wynikającą ze zwiększonego wpływu ze sprzedaży działek w Dębinie (w planie budżetu sprzedaż działek w Dębinie stanowiła kwotę 134.400 zł). Działki sprzedano za kwotę 202.500 zł netto. Dochody powyższe przeznaczone zostają na dalsze remonty świetlic wiejskich (kwota 16.000 zł), doposażenie placów zabaw dla dzieci (kwota 12.000 zł) oraz dofinansowanie inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej w Kołbaczu (kwota 40.000 zł).

Do dochodów wprowadzono kwotę 11.000 zł, jako dofinansowanie programu polsko-niemieckiego w dniach 13.07 – 26.07.2006 przyznane przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Pieniądze te przeznaczone są na organizację obozu dla młodzieży z terenu naszej Gminy oraz z terenu partnerskiej Gminy Löcknitz. Kwota 6.400 zł stanowi wpłaty uczestników obozu. Łączne wpływy stanowią kwotę 17.400 zł, która przeznaczona zostanie na wydatki związane z organizacją obozu.

Dodatkowe 6.000 zł na organizację obozu zostało przekazane ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w  Starym Czarnowie naliczył Gminie odsetki od lokaty na rachunku bankowym w wysokości 5.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona również na organizację obozu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-07-2006 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2006 14:44