Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVII/270/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

O G Ł O S Z E N I E

UCHWAŁA NR XXXVII/270/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 4 września 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;z 2006 r. Nr 17, poz. 128)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 78.040 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 45.000 zł
Rozdział   70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45.000 zł
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 45.000 zł
  
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.040 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 3.040 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki 3.040 zł
  
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 30.000 zł
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 30.000 zł
§ 0340 Podatek od środków transportowych 30.000 zł

§ 2 .  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 78 .040 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20.000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 zł
 
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10.000 zł
Rozdział 71035 Cmentarze 10.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł
 
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10.000 zł
Rozdział  75023 Urzędy gmin 10.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 zł
 
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 20.000 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 20.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 6.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14.000 zł
 
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15.000 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 15.000 zł
 
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3.040 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność 3.040 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.040 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

UZASADNIENIE do uchwały
 nr XXXVII/270/06
Rady Gminy Stare Czarnowo 
z dnia 4 września 2006 r.

Gmina uzyskała większe od planowanych wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 45.000 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (windykacja zaległości) w wysokości 30.000 zł. Uzyskana dodatkową kwotę dochodów budżetowych w wysokości 75.000 zł przeznacza się na:

  • zakup nieruchomości zabudowanej – działka nr położona w Kołbaczu (budynek przedszkola) – kwota 20.000 zł
  • budowa ścieżki na cmentarzu komunalnym w Starym Czarnowie – kwota 10.000 zł
  • modernizacja budynku GOK na siedzibę urzędu gminy - kwota 10.000 zł
  • zakup bram do budynku remizy strażackiej w Starym Czarnowie – kwota 14.000 zł
  • wydatki na działalność Gminnych OSP – kwota 6.000 zł
  •  wycinka i przycinanie drzew stwarzających niebezpieczeństwo dla ludności na terenie Gminy – kwota 15.000 zł

Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Starym Czarnowie naliczył Gminie odsetki od lokaty na rachunku bankowym w wysokości 3.040 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na rozbudowę placów zabaw w gminnych miejscowościach.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-09-2006 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-09-2006 09:31