Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVII/277/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”

UCHWAŁA NR XXXVII/277/06

UCHWAŁA NR XXXVII/277/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 4 września 2006 r.


w sprawie przystąpienia do realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do realizacji na terenie Gminy Stare Czarnowo programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” na zasadach stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Na realizację programu zaangażowane będą środki własne w wysokości 5000 zł zaplanowane w budżecie gminy na 2006 r. oraz dotacja celowa równa wysokości środków własnych zaangażowanych w realizację programu w wysokości 5000 zł z budżetu państwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

Załącznik do Uchwały
Nr XXXVII/277/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 4 września 2006 r.

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Czarnowo w 2006 r.

 1. Termin realizacji:
  Rozpoczęcie programu – 01 czerwca 2006 r.
  Zakończenie programu – 31 października 2006 r.
 2. Przewidywana liczba uczestników programu
  100 uczniów
  Uczeń – należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zamieszkujące teren Gminy Stare Czarnowo.
 3. Zasięg zadania
  Lokalny – teren Gminy Stare Czarnowo
 4. Forma realizacji pomocy
  Jednorazowa pomoc stypendialna dla ucznia w wysokości 100.00 zł jako całkowita lub częściowa refundacja kosztów zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO POMOCY STYPENDIALNEJ

1. PODRĘCZNIKI,
2. ZESZYTY,
3. SŁOWNIKI,
4. ENCYKLOPEDIE,
5. ATLASY,
6. TABLICE MATEMATYCZNE,
7. LEKTURY SZKOLNE,
8. TORNISTER (PLECAK SZKOLNY),
9. PIÓRNIK,
10. ARTYKUŁY SZKOLNE (BLOKI, FLAMASTRY, KREDKI, PĘDZLE, FARBY, KLEJ, PAPIER KOLOROWY, OŁÓWKI, DŁUGOPISY, PIÓRO, GUMKI, TEMPERÓWKI, KALKULATORY, BIBUŁA, BRYSTOLE, PAPIER KANCELARYJNY, NOŻYCZKI, TAŚMA KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, KOREKTORY, PRZYBORY GEOMETRYCZNE, PLASTELINA, MODELINA).

 1. Opis i cel programu
  Ubóstwo rodzin skłania rodziców do koncentrowania się w pierwszej kolejności na zaspokajaniu potrzeb o charakterze socjalnym a nie edukacyjnym dziecka. Dlatego też konieczne jest wsparcie finansowe rodzin w kierunku potrzeb edukacyjnych uczniów tj. zakupu podręczników i pomocy naukowych niezbędnych w procesie nauczania i wychowania młodego pokolenia , które ze względu na wysokie koszty, często nie są realizowane.
  Beneficjentami końcowymi programu będą uczniowie wszystkich typów szkół pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.). Uczeń posiadający odpowiednie wyposażenie „tornistra’ będzie miał większe szanse edukacyjne. Chętniej podejmie działania w kierunku zdobywania wiedzy.
 2. Warunki i zasady ubiegania się o pomoc stypendialną 
  Złożenie wniosku o pomoc stypendialną oraz dołączenie zaświadczeń dotyczących sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia w sekretariacie Urzędu Gminy w Starym Czarnowie lub sekretariacie Zespołu Szkół w Kołbaczu.
 3. Tryb i sposób przyznawania pomocy
  Pomoc stypendialną przyznaje Wójt Gminy Stare Czarnowo, wydając decyzję administracyjną, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-09-2006 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-09-2006 09:39