Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVII/278/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie współpracy w ramach polsko - niemieckiego  projektu Geopark ,,Kraina epoki lodowca na brzegach Odry"

UCHWAŁA NR XXXVII/278/06

UCHWAŁA NR XXXVII/278/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 4 września 2006 r.


w sprawie współpracy w ramach polsko - niemieckiego  projektu Geopark ,,Kraina epoki lodowca na brzegach Odry"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, pkt 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje się projekt porozumienia o współpracy w ramach polsko - niemieckiego projektu: Geopark " Kraina epoki lodowca na brzegach Odry ".

§ 2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wyraża się zgodę na przystąpienie do współpracy w ramach polsko -  niemieckiego projektu: Geopark "Kraina epoki lodowca na brzegach Odry", jako strona porozumienia wraz z innymi gminami powiatu gryfińskiego oraz powiatami: Gryfińskim, Barnim, Uckermark, oraz Związkiem Komunalnym Pomerania w Schwedt.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały do nr XXXVII/278/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 4 września 2006 r.

Idea utworzenia "Polsko-Niemieckiego Geoparku "Kraina epoki lodowca na brzegach Odry" na terenach powiatów Uckermark i Barnim oraz Powiatu Gryfińskiego" zrodziła się na spotkaniach organizowanych zarówno przez stronę polską jak i niemiecką.
Geopark to przestrzeń skupiająca teren o podobnej budowie geologicznej oraz unikalnej roślinności i niezwykłych walorach przyrodniczych, z którą mogą obcować zwiedzający dzięki odpowiedniej infrastrukturze. Tego typu park, którego szlak łączy również zabytki architektury oraz inne atrakcje turystyczne, jest już w trakcie realizacji po stronie niemieckiej, a więc ideą tego projektu jest rozszerzenie tego obszaru na teren gmin powiatu gryfińskiego.
Celem takiej formy ochrony ma być promocja obszarów o szczególnych walorach geologicznych (utwory geomorfologiczne, osady, głazy narzutowe, sandry, itp.), uwrażliwienie ludzi na walory krajobrazowe oraz różnorodne formy rzeźby polodowcowej na naszym terenie i wykorzystanie roli Geoparku w rozwoju gospodarczym regionu. Z tego względu w powstawaniu tych form istotną rolę na rzecz idei zrównoważonego rozwoju, odgrywają zintegrowane działania władz i społeczności lokalnych.
Powstanie Geoparku może uatrakcyjnić pobyt turystów na terenie Gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego i być atrakcyjną wizytówką regionu. Stwarza także nowe szanse rozwojowe dla gmin i ich mieszkańców, np.: w zakresie powstawania nowych usług około turystycznych. Umożliwi również na terenie całego powiatu i za rzeką Odrą połączenie ścieżek turystycznych i tras rowerowych, kolejowych (szlaki drezynowe), rozwój bazy noclegowej, wzrost usług gastronomicznych a poprzez to zwiększenie zatrudnienia.
W oparciu o współpracę przygraniczną sąsiadujących ze sobą obszarów oraz w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A - można zrealizować ten projekt i doprowadzić do utworzenia polsko - niemieckiego Geoparku pod wspólną nazwą "Kraj epoki lodowca nad brzegiem Odry".
Realizacja tego projektu planowana jest w latach 2007-2013 a rozpocznie się od podpisania porozumienia w tej sprawie pomiędzy Powiatami Uckermark, Barnim, Gryfińskim oraz zainteresowanymi gminami.
Projekt porozumienia o współpracy został przygotowany przez stronę niemiecką i przedstawiony stronie polskiej do akceptacji.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

Załącznik do uchwały
nr XXXVII/278/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 4 września 2006 r.

- P r o j e k t
Porozumienie
o współpracy w ramach polsko - niemieckiego projektu: Geopark "Kraina epoki
lodowca na brzegach Odry" zawarte w dniu.........................

 

Powiat Gryfiński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie w imieniu którego występują:

  1. Przewodnicząca Zarządu - mgr Ewa De La Torre
  2. Członek Zarządu - mgr inż. Józef Ruciński

oraz

Gmina Banie, reprezentowana przez Wójta Ryszarda Jusia,
Miasto Cedynia, reprezentowana przez Burmistrza Adama Andrzeja Zarzyckiego, Miasto Chojna, reprezentowana przez Burmistrza Wojciecha Andrzeja Konarskiego, Miasto i Gmina Gryfino, reprezentowana przez Burmistrza Henryka Andrzeja Piłata, Miasto i Gmina Mieszkowice, reprezentowana przez Burmistrza Piotra Szymkiewicza, Miasto i Gmina Moryń, reprezentowana przez Burmistrza Jana Marandę,
Gmina Stare Czarnowo, reprezentowana przez Wójta Marka Wosia,
Gmina Widuchowa, reprezentowana przez Wójta Michała Lidwina,
Miasto i Gmina Trzcińsko Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza Zbigniewa Łodziewskiego,
w dalszej części porozumienia zwani polskimi partnerami

zawierają z:

Powiatem Barnim, reprezentowanym przez Starostę Bodo Ihrke,
Powiatem Uckermark, reprezentowanym przez Starostę Klemensa Schmitz'a,
i Związkiem Komunalnym Pomerania, stowarzyszenie zarejestrowane, reprezentowanym przez Pana Dyrektora Petera Heise,
w dalszej części Porozumienia zwani niemieckimi partnerami

porozumienie celem wdrożenia projektu "Kraina epoki lodowca na brzegach Odry" a następnie powołania do życia wspólnego geoparku.

§ 1

Celem wspólnego polsko - niemieckiego projektu "Kraina epoki lodowca na brzegach Odry" jest wykorzystanie powstałego w okresie epoki lodowcowej potencjału geologicznego (utwory geomorfologiczne, osady, głazy narzutowe, sandry itp.) w rozwoju krajobrazu kulturowego jako cechy wyróżniającej pod katem wykorzystania turystycznego i poprzez to wspieranie rozwoju regionalnego.

§ 2

Strony porozumienia opracują plan działań dla wyżej wymienionego regionu, zawierający przedsięwzięcia jednostkowe, mogące uzyskać wsparcie finansowe w okresie 2007 do 2013 m.in. z programu "Współpraca Terytorialna Cel 3" w ramach INTERREG III A.

§ 3

Ustala się stworzenie trzech portali wejściowych do "Krainy epoki lodowca na brzegach Odry" po jednym w Województwie Zachodniopomorskim, Meklemburgii - Pomorzu Przednim i Brandenburgii.

§ 4

We wspólnym studium wykonalności wypracowane zostaną uzasadnione naukow,.  ekonomicznie i turystycznie pozycje wyjściowe do realizacji tego wspólnego projektu.

§ 5

Środki finansowe na wykonanie tego studium wykonalności zostaną pozyskane w ramach wspólnego wniosku o wsparcie z Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A w wysokości 80.000 euro.

§ 6

Wkład własny partnerzy zapewnią wspólnie w następujący sposób: 15.000 euro - niemiecki  partner, 5.000 euro - polski partner, po podjęciu stosownych uchwał przez Rady Miast,

§ 7

Partner niemiecki ( powiat Barnim) złoży wniosek o dofinansowanie w imieniu obu

§ 8

Partnerem koordynującym po stronie polskiej jest Powiat Gryfiński

§ 9

Wdrażanie projektu "Kraina epoki lodowca na brzegach Odry" będzie koordynowane przez  polsko - niemiecką Grupę Roboczą, składająca się z naukowców I specjalistów geologii oraz  ze specjalistów regionalnych I branża turystyczna.

§ 10

Ustala się powołanie Kuratorium projektu "Kraina epoki lodowca na brzegach Odry,. w którym reprezentowani są partnerzy samorządowi ze strony polskiej i niemieckiej.

§ 11

Grupa Robocza wypracuje propozycje indywidualnych przedsięwzięć odpowiadających celom wspólnego projektu "Kraina epoki lodowca na brzegach Odry" i przewidzianych do wsparcia.

§ 12

Kuratorium na podstawie zaproponowanych przez grupę roboczą projektów będzie zalecać i opiniować działania, sugerowane jako priorytetowe w danym okresie czasu do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz będzie się wypowiadać o sposobie zapewnienia koniecznego w tym celu finansowania.

§ 13

Grupa Robocza opracuje plan pracy i przedłoży go Kuratorium do zatwierdzenia.

§ 14

Podczas obrad zastosowanie znajdzie zasada terytorialności (odnośnie każdorazowego przewodniczenia).

§ 15

Po stronie polskiej projekty pn: "Kraina epoki lodowca na brzegach Odry" i "Geopark" będą  opracowywane równolegle.

§ 16

Porozumienie sporządza się w 26 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron porozumienia (6 w języku niemieckim i 20 w języku polskim),

§ 17

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania

polskie samorządy

Ewa De La T orre
Przewodnicząca
Zarządu Powiatu

Józef Ruciński
Członek Zarządu

Ryszard Juś
Wójt

Adam Zarzycki
Burmistrz

Wojciech Konarskii
Burmistrz

Henryk Piłat
Burmistrz

Piotr Szymkiewicz
Burmistrz

Jan Maranda
Burmistrz

Marek
Woś Wójt

Michał Ludwin
Wójt

Zbigniew Łodziewski
Burmistrz                   

za niemieckie  samorządy

Bodo Ihrke
Starosta

Klemens Schmits
Starosta

Peter Heise
Dyrektor

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-09-2006 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-09-2006 09:40