Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Urząd Gminy Stare Czarnowo przedstawia projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

O G Ł O S Z E N I E

Projekt
z dnia 23.08.2006r.

UCHWAŁA Nr……………..
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia …………..2006r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami  Gminy Stare Czarnowo


Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 3003 r. Nr 34, poz. 283, Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568,) z 2004 r. Nr 116 poz m. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 z 2006r. Nr 17 poz. 128) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb prowadzenia z mieszkańcami konsultacji w przypadkach przewidzianych ustawą lub innych istotnych dla Gminy sprawach.

§ 2. Konsultacje społeczne przeprowadza się dla poznania opinii mieszkańców w sprawie poddanej konsultacjom, w celu zwiększenia partycypacji społecznej w administrowaniu sprawami publicznymi oraz przejrzystości działania organów gminy.

§ 3. Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się zawsze w sprawach, gdy wymagają tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy, a w szczególności:

 1. w sprawach zmian granic Gminy naruszającej granice powiatów lub województw;
 2. w sprawach zmian granic Gminy polegającej na wyłączeniu obszaru lub części obszaru jednostki pomocniczej Gminy i jego włączeniu do sąsiedniej jednostki pomocniczej tej Gminy;
 3. w sprawach tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz ustalania jej granicy;
 4. w sprawach ustalenia i zmiany nazwy miejscowości zamieszkiwanej, nazwy Gminy lub siedziby jej władz;
 5. w sprawach organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej Gminy określonych odrębnym statutem.

§ 4. Konsultacje mogą być przeprowadzone także w innych sprawach ważnych dla Gminy na wniosek:

 1. organów Gminy
 2. co najmniej 100 mieszkańców Gminy, jeżeli konsultacja dotyczy mieszkańców całej Gminy;
 3. co najmniej 5% mieszkańców obszaru objętego konsultacją, jeżeli dotyczy ona części mieszkańców Gminy;
 4. organizacji pozarządowych ( np. stowarzyszenia, fundacji, koła gospodyń wiejskich, rady parafialnej, ochotniczej straży pożarnej) jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy ich statutowej działalności.

§ 5. Za uprawnionego do głosowania uważa się osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, nie jest pozbawiona praw obywatelskich i jest zameldowana na terenie Gminy Stare Czarnowo.

§ 6. Konsultacje uzna się za ważne, jeśli w głosowaniu weźmie udział co najmniej 10 % uprawnionych.

§ 7. Konsultacje mogą polegać na:

 1. wyrażaniu opinii i uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji;
 2. udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania;
 3. wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 8.

 1. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się w minimum jednej formie podstawowej:
  1. spotkania z mieszkańcami;
  2. badania opinii mieszkańców ( ankiety);
 2. Oraz w dwóch podanych poniżej formach uzupełniających:
  1. forum internetowego mieszkańców, poczty elektronicznej;
  2. wniosków, opinii lub uwag składanych do skrzynki skarg i wniosków;
 3. Spotkanie z mieszkańcami zwołuje wójt przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.
 4. Gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest rada Gminy, zebranie zwołuje  Wójt z upoważnienia Rady w terminie 7 dni do dnia wejścia w życie uchwały w  sprawie konsultacji.

§ 9.

 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami podejmuje Rada Gminy w  formie uchwały.
 2. Odrębne przepisy mogą stanowić inaczej.

§ 10.

Wykonując uchwałę lub zarządzenie , o której mowa w § 9 ust. 1 Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej z 14 – dniowym wyprzedzeniem w szczególności:

 1. przedmiot konsultacji ( treść pytania konsultacyjnego albo warianty rozwiązania sprawy) i tryb;
 2. osoby uprawnione do udziału w konsultacjach;
 3. terytorialny zasięg konsultacji;
 4. datę, godzinę oraz miejsce konsultacji.

§ 11.

 1. Komisję do spraw konsultacji powołuje Wójt Gminy. Wójt określi liczbę członków komisji, jej skład osobowy, siedzibę i czas pracy oraz zasięg terytorialny. Skład osobowy powinien uwzględniać możliwość wzięcia udziału stron zainteresowanych.
 2. Do zadań komisji należy:
  1. przygotowanie i wydawanie kart konsultacyjnych;
  2. przyjmowanie wypełnionych kart konsultacyjnych;
  3. ustalenie zbiorczych wyników konsultacji
  4. ustalenie liczby osób uprawnionych do udziału w konsultacjach, oraz liczby osób które wzięły udziału w konsultacjach;
  5. sporządzenie protokołu.
 3. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia wyników konsultacji przez Wójta Gminy

§ 12. Konsultacja oznacza zebranie opinii, uwag lub propozycji, co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.

§ 13. Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi Gmina Stare Czarnowo.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-09-2006 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2006 14:05