Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVIII/280/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/280/06

UCHWAŁA NR XXXVIII/280/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 października 2006 r.


w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 )

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 101.000 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13.000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 13.000 zł
  § 0920 Pozostałe odsetki 13.000 zł
 
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 88.000 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 88.000 zł
  § 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 88.000 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 146.000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 23.000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 8.000 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność 15.000 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych  5.000 zł
 
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20.000 zł
Rozdział 71035 Cmentarze 20.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 20.000 zł
 
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.000 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne  5.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych  5.000 zł
 
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 88.000 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 88.000 zł
  § 4271 Zakup usług remontowych 88.000 zł
 
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 10.000 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność 10.000 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 zł

§ 3.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 45.000 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 35.000 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 35.000 zł
  § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów 35.000 zł
 
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10.000 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność 10.000 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały NR XXXVIII/280/06
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 13 października 2006 r.

Wójt Gminy Stare Czarnowo podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim, w ramach Programu INTERREG III Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska,  na dofinansowanie Projektu „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie na cele społeczno - kulturowo-oświatowe w kontekście stworzenia zaplecza dla spotkań integracyjnych mieszkańców gmin partnerskich : Löcknitz i Stare Czarnowo” na mocy której Gmina otrzyma  pomoc finansowa w wysokości nie większej niż 88.192,21 zł.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – do wydatków Gminy wprowadza się dodatkową kwotę 8.000 zł na pokrycie kosztów wyceny mieszkań gminnych w Glinnej przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom. W rozdziale 70095 – Pozostała działalność – zwiększono wydatki o łączną kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału i opłaty za energie elektryczną i wodę dotyczące kotłowni w Glinnej.
Dodatkowe wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa , rozdział 71035 – Cmentarze – związane są z rozszerzeniem zakresu prac dotyczących budowy chodnika na cmentarzu komunalnym w Starym Czarnowie.
W związku z dużą ilością zdarzeń (szczególnie wypadki drogowe na obwodnicy Starego Czarnowa oraz akcje usuwania gniazd niebezpiecznych owadów) w których uczestniczyły jednostki OSP z terenu naszej Gminy,  zaszła konieczność dofinansowania działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, kwotą 5.000 zł.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność , zwiększono wydatki o 10.000 zł m. in. w związku z koniecznością zastosowania się do zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w sprawie remontu stadionu sportowego w Kołbaczu.
Środki na pokrycie dodatkowych wydatków uzyskano z działu 757 – Obsługa długu publicznego – 35.000 zł (niezrealizowane wydatki w związku z brakiem długu publicznego Gminy), oraz z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł (niezrealizowane wydatki na sporządzenie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-10-2006 18:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2006 18:33