Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVIII/282/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom.

UCHWAŁA NR XXXVIII/282/06

UCHWAŁA NR XXXVIII/282/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 października 2006 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym:

 1. lokali mieszkalnych na nieruchomości – działce nr 289/3, o powierzchni 927 m2  w budynku nr 19, w miejscowości Glinna najemcom;
  • lokal mieszkalny nr 1 o pow. 59,21 m2,
  • lokal mieszkalny nr 2 o pow. 63,28 m2.
 2. lokali mieszkalnych na nieruchomości – działce nr 289/4, o powierzchni 1917 m2  w budynku nr 20 oraz pomieszczeń przynależnych do lokali w budynkach  gospodarczych w miejscowości Glinna najemcom;
  • lokal mieszkalny nr 1 o pow. 73,16 m2,
  • lokal mieszkalny nr 2 o pow. 87,96 m2.
 3. pomieszczeń przynależnych do lokali w budynkach gospodarczych położonych  na działce nr 289/4 w miejscowości Glinna.

§ 2. Przy sprzedaży lokali o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 stosuje się zapisy  uchwały Rady Gminy Stare Czarnowo nr IV /17/ 98 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom.

§ 3. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. wycena  nieruchomości, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w gazecie, opłatę notarialną i sądową ponosi nabywca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXVIII/282/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 października 2006 r.

Gmina Stare Czarnowo jest użytkownikiem wieczystym działek nr 289/3, 289/4 o obszarach 927 m2 i 1917 m2 położonych w obrębie ewidencyjnym Glinna, oraz właścicielem budynków mieszkalnych i gospodarczych posadowionych na w/w działkach, oznaczonych numerami porządkowymi 19 i 20. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego, działki te oznaczone są symbolem  A 1 MR – teren istniejącej zabudowy zagrodowej do adaptacji z możliwością uzupełnienia tym samym typem zabudowy.  W rejestrze gruntów posiadają symbol użytku B-RIVa.  W lokalu mieszkalnym nr 19/2, o pow. 59,21 m2  mieszkają Jolanta i Krzysztof Górscy, na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego, zawartej z Wójtem Gminy Stare Czarnowo, od dnia 20 października 2004 r.
Dnia 16.01.2006 r. w/w złożyli wniosek o kupno części zamieszkałej nieruchomości.  W lokalu mieszkalnym nr 20/2 o pow. 73,16 m2  mieszkają Teresa i Adam Świerkosz , na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego z Wójtem Gminy Stare Czarnowo , od dnia 20 października 2004 r.
Dnia 23.02.2006 r. Państwo Świerkosz złożyli wniosek o kupno części zamieszkałej nieruchomości.
Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt . 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 , w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym, pierwszeństwo w ich nabywaniu przysługuje najemcy lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 w/ w ustawy, uzasadnione jest udzielenie bonifikaty zgodnie z uchwałą , przy jednorazowej wpłacie ceny sprzedaży, w wysokości 80%.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-10-2006 18:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2006 18:34