Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVIII/284/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

UCHWAŁA NR XXXVIII/284/06

UCHWAŁA NR XXXVIII/284/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 października 2006 r.


w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, Nr 180 poz. 1495; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczone przez przedsiębiorstwa posiadające zezwolenie na wykonywanie tych usług, w wysokości:
    1. 60 zł/m3 za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości lub lokali  wykorzystywanych na cele mieszkalne,
    2. 65 zł/m3 za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości lub lokali  wykorzystywanych na cele inne niż mieszkalne,
    3. 20 zł/m3 za odbiór i transport nieczystości ciekłych.
  2. Częstotliwość wykonywania usług, o których mowa w ust. 1, winna odpowiadać postanowieniom „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo”.

§ 2. Stawki, o których mowa w § 1 nie uwzględniają obowiązującego podatku VAT i stosuje się je do usług wykonywanych na terenie gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXVIII/284/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 października 2006 r.

Ustalenie górnych stawek obliguje Radę Gminy ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6 ust. 2. 

„Rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi….”

Górne stawki niezbędne są do wydawania zezwoleń zgodnie z uchwałą Nr XXXV/261/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo.
Zgodnie z § 30 ust 1 - firmy wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych mają obowiązek posiadania zezwolenia wymaganego art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. , Nr 236, poz. 2008) wydanego przez Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-10-2006 18:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2006 18:36