Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Urzędu Gminy

UCHWAŁA NR XII/83/07
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 29 października 2007 r.


w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 , poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587), art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)   uchwala się Statut Urzędu Gminy Stare Czarnowo  w następującym brzmieniu:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Urząd Gminy Stare Czarnowo, zwany dalej „Urzędem”, działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami);
  2. Statutu Gminy Stare Czarnowo;
  3. Niniejszego Statutu.

§ 2. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Siedzibą Urzędu jest budynek przy ul. Świętego Floriana 10 w Starym Czarnowie.

§ 4. Terenem działania Urzędu jest Gmina Stare Czarnowo.

Rozdział II
Cele i zadania

§ 5. Urząd realizuje zadania i kompetencje Wójta określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz uchwałami Rady Gminy Stare Czarnowo.

§ 6. Urząd może podejmować inne działania, nie naruszające prawa, wynikające w szczególności z potrzeb mieszkańców Gminy Stare Czarnowo.

Rozdział III
Organizacja

§ 7. Urzędem kieruje Wójt, który reprezentuje go na zewnątrz.

§ 8. Urząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu  przepisów prawa pracy. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt Gminy Stare Czarnowo.

§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną Urzędu ustala Wójt w  Regulaminie Organizacyjnym.

Rozdział IV
Finanse

§ 10. Urząd jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o  finansach publicznych.

§ 11. Gospodarka finansowa Urzędu prowadzona jest według zasad  określonych w ustawie o finansach publicznych oraz innych aktach prawnych obowiązujących samorządowe jednostki budżetowe.

§ 12. Źródło finansowania wydatków Urzędu stanowi bezpośrednio  budżet Gminy Stare Czarnowo a pobrane dochody odprowadzane są na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 13. Zmian w Statucie Urzędu dokonuje Rada Gminy Stare Czarnowo  w trybie określonym dla jego nadania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XII /83 /07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) w art. 20 wprowadziła zasadę iż jednostki budżetowe działają na podstawie statutu. Zgodnie z art. 238 ust. 3 cyt. wyżej ustawy właściwe organy nadają statuty urzędom.
W związku z rozbieżnościami związanymi z interpretacją w/w przepisów ustawy o finansach publicznych, w zakresie dotyczącym urzędów zapewniających obsługę organów samorządu terytorialnego tj. urzędów gmin zwracano się o interpretację art. 20 do Ministerstwa Finansów.
Ministerstwo Finansów wyjaśniło te wątpliwości, informując iż przepis ten dotyczy, zarówno państwowych jak i samorządowych jednostek budżetowych, niezależnie od tryby w jakim zastały utworzone. 
W związku z tym w oparciu o art. 20 ustawy o finansach publicznych przygotowano projekt statutu Urzędu Gminy Stare Czarnowo, w którym określono podstawowe dane organizacyjne urzędu i zasady funkcjonowania, a więc: nazwę, siedzibę, przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-11-2007 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kuźniar 16-09-2015 22:08