Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXII/ 05 z XXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 31 stycznia 2005 r.

ggggg


Protokół Nr XXII/ 05 z XXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 31 stycznia 2005 r. w sali Urzędu Gminy w godz. od 1200 – 1600
 

Obrady XXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 12?? Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy; wójta, jego z-cę, skarbnika gminy, zaproszonych gości, przedstawiciela prasy, oraz pozostałe osoby.

Stwierdził / na podstawie listy obecności/, że jest quorum – obecnych było w tym czasie 13 radnych / w tym nowo-wybrany radny w wyborach uzupełniających Kowalczyk Piotr /. Ogółem w sesji brało udział 15 radnych - na stan rady 15
/ spóźnili się radni: Mielnicki i Róg/.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie przedstawił porządek obrad sesji w/g następujących punktów:

 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Gminy Stare Czarnowo.
  - ślubowanie nowo - wybranego radnego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 13.12.2004 r.
 5. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady;
  - sprawozdania z działalności stałych komisji za II półrocze 2004 r.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 7. Informacja o stanie finansowym gminy.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare  Czarnowo.
  1. powołanie komisji skrutacyjnej
  2. zgłaszanie kandydatów
  3. głosowanie tajne
  4.  podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej diety  ryczałtowej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r./dot. zwiększenia  dochodów i wydatków o kwotę 14.664 zł w dz. 801/.
  1. stanowiska komisji
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarmowo  na 2005 r.
  1. przedstawienie planu
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 r.
  1. przedstawienie planu
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2005 r.
  1. przedstawienie planu
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła  i Ochrony Środowiska na 2005 r.
  1. przedstawienie planu
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i  Spraw Społecznych na 2005 r.
  1. przedstawienie planu
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w  Żelisławcu / dot. dz. nr 86/2 o pow. 1200 m2 /.
  1. stanowiska komisji
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Binowie i Starym Czarnowie.
  1. stanowiska komisji
  2. dyskusja
  3. podjęcie uchwały
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Czarnowo / dot. osady  Mazurkowo/.
  1. stanowiska komisji
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kołowo/ dot. osady  Mazurkowo/.
  1. stanowiska komisji
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 21. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z  mieszkańcami gminy.
  1. stanowiska komisji
  2. dyskusja
  3. podjęcie uchwały
 22. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy osady  leśnej.
  1. stanowiska komisji
  2. dyskusja
  3. podjęcie uchwały
 23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji
  2. dyskusja
  3. podjęcie uchwały
 24. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo w Gminie Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji
  2. dyskusja
  3. podjęcie uchwały
 25. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Kołowo w Gminie StareCzarnowo.
  1. stanowiska komisji
  2. dyskusja
  3. podjęcie uchwały
 26. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Komorówko w Gminie Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji
  2. dyskusja
  3. podjęcie uchwały
 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w  Kołbaczu umową użyczenia.
  1. stanowiska komisji
  2. dyskusja
  3. podjęcie uchwały
 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sieci wodociągowej w Kołbaczu umową użyczenia.
  1. stanowiska komisji
  2. dyskusja
  3. podjęcie uchwały
 29. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy na 2005 r. Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
  1. stanowiska komisji
  2. dyskusja
  3. podjęcie uchwały
 30. Zapytania sołtysów.
 31. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 32. Wolne wnioski.
 33. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do przedstawionego porządku nie wniesiono żadnych zmian, w związku z czym przystąpiono do jego kontynuowania.

Ad. 3 Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Gminy  Stare Czarnowo.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie Elżbieta Adrabińska odczytała treść zaświadczenia, w którym stwierdza się, że w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stare Czarnowo odbytych w dniu 16 stycznia 05 r. - P.Kowalczyk Piotr, Paweł wybrany został radnym Rady Gminy Stare Czarnowo. Następnie wręczyła to zaświadczenie nowo – wybranemu radnemu.
Zaświadczenie o wyborze na radnego stanowi załącznik nr 3 do protokoły.

W dalszej kolejności nowo – wybrany radny Kowalczyk Piotr złożył ślubowanie. Przewodniczący rady Mendak K. pogratulował radnemu informując go jednocześnie, że od tej chwili może wykonywać mandat radnego / głosować nad podejmowanymi uchwałami itp./.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 13.12.2004 r.

Do protokołu z dnia 13.12.2004 r./ dostarczonego radnym do zapoznania przed dniem sesji / nie wniesiono żadnych uwag; - za jego przyjęciem głosowało 13 radnych / 2 radnych było nie obecnych w czasie głosowania/. Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu z dnia 31.01.2005 r.

Ad. 5 Informacja Przewodniczącego o pracy rady;

Informację z pracy rady w okresie międzysesyjnym przedstawił Przewodniczący rady K.Mendak stwierdzając m.in. że w tym czasie odbyły się posiedzenia poszczególnych komisji w dniach:

 • 18. 01.2005 r. komisja budżetu i rozwoju gospodarczego,
 • 19 i 20. 01.2005 r. komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska / w tym 1  posiedzenie wyjazdowe/,
 • 20. 01.2005 r. komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych,
 • 21. 01.2005 r. komisja rewizyjna,

Tematem tych posiedzeń było opracowanie sprawozdań z działalności komisji za  II półrocze 2004 r. oraz planów pracy na 2005 r. / dot. spraw XXII sesji/.

- 24. 01.2005 r. – wspólne posiedzenie wszystkich stałych komisji / dot. spraw XXII sesji ustalonej na dzień 31.01.2005 r./.
W dalszej części przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili swoje sprawozdania z działalności za okres II półrocza 04 r. i tak:
- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Bogumiła Cioch stwierdziła m.in. że zgodnie z planem pracy komisji na III i IV kwartał 04 r. odbyto 5 posiedzeń, na których analizowano:

 • wykonanie budżetu gminy za I i II kw.
 • opracowano sprawozdanie z działalności komisji za I pół. 04r.
 • opracowano propozycje stawek podatków na 2005 r.

Wszystkie protokoły z tych posiedzeń znajdują się w dokumentacji komisji.
Ponadto komisja odbyła 3 posiedzenia wspólnie z pozostałymi komisjami w dniach:
6.09.04 r. 18.10. 04 r. oraz 8.12.04 r. – tematem było opiniowanie proponowanych projektów uchwał, które były ujęte w porządku obrad kolejnych sesji rady gminy.

Radna Cioch poinformowała, że w II półroczu 04 r. podjęto 31 uchwał rady gminy m.in. dot. stawek podatków na 2005 r. zmian w budżecie i budżetu na 2005 r.
uchwalenia planu rozwoju lokalnego gminy, w sprawie pomników przyrody drzew i głazów, regulaminów wynagradzania i dodatków dla nauczycieli, zbycia sieci gazowej, podpisania umowy z GE. ENEA w Szczecinie dot. oświetlenia ulicznego itp.
Szczegółowe sprawozdanie komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Grażyna Małecka stwierdziła m.in. że w okresie II półrocza 2004 r. komisja odbyła 8 posiedzeń ; w tym
* 3 posiedzenia wspólnie z innymi stałymi komisjami tzw. posiedzenia przed sesyjne, podczas których wypracowywano stanowiska do projektów uchwał dot. XIX,XX i XXI sesji/,
* 5 posiedzeń zgodnie z planem pracy komisji tj.
- w dniach:14 i 15 lipca oraz 21października 2004 r. gdzie analizowano sprawy związane z kosztami zakupu materiałów i wyposażenia w I półroczu 2004 r. dot. klubu Fagus, straży pożarnej, Zespołu Szkół w Kołbaczu. Również analizowano koszty utrzymania budynków komunalnych, koszty telefonów komórkowych i stacjonarnych, delegacji i ryczałtów samochodowych oraz dokonano przeglądu umów zawartych z lokatorami bloków w Glinnej i całej dokumentacji dot. drogi - ulicy Słonecznej w St.Czarnowie.
- w dniach 9 września i 22 listopada 2004 r. analizowano projekt budżetu gminy oraz proponowane stawki podatków na 2005r. opracowano sprawozdanie komisji za I półrocze 2004 r. itp.
Wszelkie uwagi i wnioski zawarto w protokołach z poszczególnych posiedzeń.
Szczegółowe sprawozdanie komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych Bartosz Kotylak stwierdził m.in. że w tym okresie komisja odbyła 7 posiedzeń w tym:
* 3 posiedzenia wspólne z pozostałymi stałych komisjami tzw. posiedzenia przed sesyjne, na których wypracowywano stanowiska odnośnie proponowanych projektów uchwał na sesje rady,
* 4 posiedzenia samej komisji tj.
- w dniach: 12 lipca, 27 sierpnia, 9 września i 24 listopada 2004 r. na których dokonano wizytacji budynku Gminnej Biblioteki w St.Czarnowie i przeglądu obiektów Zespołu Szkół w Kołbaczu. Komisja ponadto analizowała projekt budżetu gminy oraz proponowane stawki podatków na 2005 r. itp.
Wszelkie uwagi i spostrzeżenia zawarło w protokołach z poszczególnych posiedzeń.
Szczegółowe sprawozdanie komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska Jan Zacharski stwierdził m.in. że komisja ogółem odbyła 5 posiedzeń w tym:
* 3 posiedzenia wspólnie z pozostałymi stałymi komisjami, na których wypracowywano stanowiska odnośnie proponowanych uchwał na sesje;  m.in. pozytywnie zaopiniowano plan rozwoju lokalnego dla gminy na lata 2004 – 2013, przystąpienie gminy do samorządowego stowarzyszenia współpracy regionalnej, analizowano informacje dot. przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia roku szkolnego, działalności Klubu Fagus, przeciwpożarowej itp.
* 2 posiedzenia samej komisji , gdzie m.in. dokonano analizy projektu budżetu gminy oraz stawek podatków proponowanych na 2005r.
Komisja wykonywała swoje zadania zgodnie z uchwalonym planem pracy na 2004 r.
Wszelkie uwagi, wnioski zawarto w protokołach z posiedzeń komisji.
Szczegółowe sprawozdanie komisji stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

W tym czasie przybyli na sesję spóźnieni radni tj. Mielnicki Cz. I Róg Z.
/ stan radnych na sesji wynosił w tej chwili 15 radnych /.

Ad. 6 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt P.M.Woś, który stwierdził m.in.

 • odbyła się w urzędzie uroczystość z okazji 5o - lecia pożycia małżeńskiego Państwa Polaków z Kołbacza, w której uczestniczyła rodzina oraz przedstawiciele gminy.
 • przeprowadzono wizję lokalną przez firmę, która opracowuje studium wykonalności dla przyszłej inwestycji kanalizacji Gminy Stare Czarnowo w ramach Związku Gmin Jeziora Miedwie. Do dnia 28 lutego 2005 r. muszą być złożone dokumenty w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który jest koordynatorem tych prac. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia odnośnie studium mają być przedstawione do 15.03.05 r. Wójt wyjaśnił, ze majątek, który stanowi kanalizację gminną będzie musiał być przekazany do związku gmin, celem złożenia jednolitego wniosku do ministerstwa o dofinansowanie / Wójt uważał, że rada się na to zgodzi /. Jeśli wszystko dobrze się ułoży, to jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone przetargi na prace projektowe. Natomiast Komorówko, Kołowo i Binowo możliwe, że będą miały opracowane projekty. Te miejscowości będą dofinansowane z funduszy strukturalnych, nie wchodzą w mechanizm studium wykonalności. Takie jest zapewnienie.
 • uczestniczył w uroczystościach przedświątecznych, gdzie dzielono się tradycyjne opłatkiem w urzędzie marszałkowskim, u wojewody z udziałem arcybiskupa itp. Również uczestniczył w spotkaniu noworocznym w Gm. Lötnitz.
 • negocjowano umowy z ZWiK Szczecin dot. przekazania sieci wodociągowej i hydroforni w Kołbaczu/ były te umowy radzie już przedstawiane/
 • podpisał umowę przeniesienia wstępnie z Państwem Drop w dniu 25.12.04 r. natomiast w dniu 27.12.04 r. została podpisana umowa ostateczna już z ich pełnomocnikiem na działkę nr 16 w Kołowie, którą w drodze przetargu sprzedano w m-cu październiku.
 • w tym okresie również były prowadzone remonty; w świetlicy w St.Czarnowie / instalacja co /, w przedszkolu dokończono remont 7 sal lekcyjnych, łazienki, kabiny itp. Wyremontowano toalety w urzędzie gminy, gdyż była potrzeba wykonania tego remontu,
 • brał udział w rozmowach z zarządem województwa, z udziałem marszałka Majera  na temat zorganizowania funduszy na forum szlaków cystersów, które odbędą się od 2-4 czerwca br. Wcześniej w tej sprawie uczestniczył w 2-ch posiedzeniach; w tym na jednym w Marianowie / brali tam udział szefowie 6 gmin jako współorganizatorzy. W Kołbaczu odbędzie się takie forum w dniu 3.06.05 r. Wójt ma nadzieję, ze całość kosztów zostanie sfinansowana z funduszy poza gminnych, natomiast gmina zabezpiecza ok. 2.000 z budżetu w ramach promocji. Gmina Lötnitz chce wydać wspólną monografię o naszej gminie . Ma być tam ok. 100 osób / władze wojewódzkie, samorządowe, władze cysterskie, zakonnicy cystersi itp./.
 • w dniu 13 stycznia odbyło się spotkanie zarządu gminnego OSP, na którym ustalono harmonogram zebrań sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach / Wójt zapoznał z terminami zebrań/. Odbyła się również kontrola przeprowadzona przez Państwową Straż Pożarna w Gryfinie w zakresie działalności jednostek straży pożarnej na terenie gminy. Kontrola przebiegła z udziałem z-cy Wójta i wypadła dobrze. Pozytywnie oceniono działalność OSP w gminie.
  W dniu 9.02.br. odbędzie się w Śmierdnicy uroczyste przekazanie samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Starym Czarnowie / obecnie użytkowany w tej jednostce samochód powinien być wyłączony z eksploatacji/.  W remizie w Kołbaczu jest wykonywany drugi boks, w dużej większości wysiłkiem strażaków, natomiast całość jest finansowana z budżetu gminy / szukają sponsorów/.
 • Wójt przeprowadził dwie rozmowy z Prezesem Wielkopolskich Zakładów Gazowniczych w sprawie sprzedaży sieci gazowej. W dniu 15.02.br. otrzyma ostateczną od nich odpowiedz,
 • w dniu 26.01.05 r. uczestniczył w posiedzeniu rady społeczno - naukowej leśnego kompleksu promocyjnego puszczy bukowej, które odbyło się w Zalesiu w siedzibie Nadleśnictwa Trzebież ,
 • były również wyjazdy do Binowa m.in. w sprawie przeniesienia rodziny zamieszkałej w budynku byłej szkoły w Binowie do budynku po byłej szkole w Starym Czarnowie / rodzina ta nie wyraziła zgody na przeniesienie/. Wójt uważał, ze należy podjąć działania odnośnie budynku w Binowie, należy ho zagospodarować, gdyż niszczeje. Proponuje go sprzedać.
 • również w dniu 27.01.05 r. zapadł wyrok w Sądzie Grodzkim w Gryfinie w sprawie spornej drogi w Żelewie /wkopano kamienie na drodze gminnej przez jednego z mieszkańców Żelewa/. Został on ukarany kosztami sądowymi oraz nakazem usunięcia kamieni / wyrok nie prawomocny /.
 • Wójt wyjaśnił, że w internecie / w BIP/ nie ma od 2 tygodni pozycji „księga gości” która miało stanowić forum dyskusyjne dla mieszkańców gminy. Faktycznie tak było, mieszkańcy się wypowiadali również były i uwagi krytyczne. Jednak znalazł się „ktoś” który wchodził cały czas w tę księgę i zaczął obrażać ludzi w dość wulgarny sposób  / ma to wszystko zapisane w swoim komputerze. Próbował mu odpisywać, lecz nie widział sensu prowadzenia z nim korespondencji/. Dlatego podjął decyzję o wycięciu tej pozycji na pewien czas /również po to, żeby ta osoba nie miała do czynienia z dochodzeniem prokuratorskim/.
 • Wójt prosił o kontakt z osobą, która bardzo ładnie zareklamowała w ogólnopolskim programie telewizyjnym flagę z napisem Kołbacz. Uważał, że jest to promocja dla naszej gminy / radny Chudak poinformował, że w te sprawie były już telefony/.

Ad. 7 Informacja o stanie finansowym gminy.

Skarbnik Gminy P.A.Baran przedstawiła informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 28 stycznia 2005 r. m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą Nr XXI/156/ 05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia .2005 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

 • po stronie dochodów - 6.490.620 zł
 • po stronie wydatków - 6.350.620 zł

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 140.000 zł. Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Dochody budżetowe w okresie 1 stycznia do 28 stycznia br. zostały zrealizowane w 7,75 %. Oznacza to, że z 6.490.620 zł zaplanowanych na ten rok do kasy gminy wpłynęła kwota 502.785 zł.
Wydatki w ciągu tego okresu zamknęły się w kwocie 503.162 zł co stanowi 7,93 zł planu ogółem.
Różnica między otrzymanymi do końca 28 stycznia 2005 r. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 377 zł i stanowi ona niedobór budżetu finansowany z planowanej nadwyżki budżetowej.
Zobowiązania kredytowe wynosiły na 01.01.2005 r. na kwotę 940.000 zł:
- 940.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z umową 15/00,
Wskaźnik zadłużenia gminy ogółem do planowanych rocznych dochodów wyniósł w dniu 28 stycznia 2005 r. 14,49%.
Stan na rachunku bankowego dochodów na dzień 28. 01.2005 r. wynosił 157.493,80 zł. Są założone dwie lokaty bankowe tj. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Oddział Stare Czarnowo na ogólną kwotę 900.000 zł.
Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo  na dzień 28.01.2005 r. stanowi zał. nr 9 do protokołu.

Ad. 8 Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie radni zgłaszali następujące interpelacje i zapytania:

Radny Zacharski poruszył sprawę:

 • naliczania zimnej wody w budynkach w Glinnej.
  Stwierdził, że od dnia 01.01.05 r. spisywane są stany liczników głównych z poszczególnych bloków przez PUWIS Nowogard. Wyborcy pytają się jak długo to wszystko potrwa, gdyż te bloki nie są jeszcze przejęte przez gminę / do dnia 31.12.04 r. obciążał Kołbacz i nadal bloki należą do Instytutu/.

Radny Ruszczycki poruszył sprawę:

 • oświetlenia ulicznego w Żelisławcu i Kartnie.
  W Kartnie nie na wszystkich słupach jest założone oświetlenie przy drodze głównej, natomiast w Żelisławcu jest na każdym słupie. Zauważył, ze została dołożona jedna lampa w Żelisławcu /obok posesji P. Bogdanowicza /. Co będzie z pozostałymi lampami o które wnioskowano?

Radna Cioch poruszyła sprawę:

 • sali gimnastycznej w Kołbaczu.
  Zapytała, na jakim etapie jest budowa tej sali, czy już został przesłany projekt z powiatu , jakie poniesiono już wydatki z tym związane, czy został złożony wniosek o fundusze strukturalne w tej sprawie / również i do totalizatora/. Jaki jest stan faktyczny tej budowy. Uważała, że należałoby przyśpieszyć rozpoczęcie tej budowy, gdyż minęło już pół kadencji rady i dużo czasu nie zostało do rozpoczęcia tej inwestycji.

Radny Kałucki poruszył następujące sprawy:

 • sieć kanalizacyjna w Kołbaczu;
  Zapytał, jaka jest sytuacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w Kołbaczu.
  Z tego co się orientuje nie jest to majątek gminny.
 • dodatkowe punkty świetlne;
  Kiedy ustalona zostanie sprawa realizacji zgłoszonych punktów oświetleniowych, W niektórych miejscach jest bardzo ciemno jak np. na wysokości biblioteki. Ponowił wniosek o uzupełnienie tam tego oświetlenia.

Radny Kotylak poruszył sprawy dot:

 • oznakowania drogi w kierunku Kołbacza Była ta sprawa już wcześniej zgłaszana, czy jest taka możliwość.
 • podjąć działania w zakresie ścięcie wyboju na byłych torach kolejowych.Miejsce to zagraża bezpieczeństwu przejeżdżających pojazdów.

Radny Mielnicki wnioskował o następujące sprawy:

 • podjąć działania w zarządzie dróg w zakresie jak najszybszego wyremontowania drogi w kierunku Dobropola,
 • wycięcie drzewa / dąb /, które zagraża bezpieczeństwu przechodzącym tam osobom.
 • pomóc w wyremontowaniu dachu świetlicy, który zacieka,
 • zbadać poziom wody w hydroforni w Dobropolu, gdyż może zabraknąć wody dla mieszkańców.

Radny Róg uważał, ze w Kołbaczu jest za jasno, powinna świecić co druga lampa w celach oszczędnościowych.

Radny Smykla ponowił swoje wnioski dot:

 • podcięcia drzew / na wysokości parku / przy wjeździe do Kołbacza.
  Drzewa te są tak bardzo pochylone, że nie widać z przeciwka nadjeżdżających pojazdów i zagraża to bezpieczeństwu ludzi. Podobna sytuacja jest za Kołbaczem w kierunku działek / tam jest kilka domów / . Należałoby te drzewa podciąć
 • zgłosił, że wjazd od strony byłego torowiska do Kołbacza jest bardzo niebezpieczny. Wyjeżdżając z Dębiny w tym miejscu jest bardzo wąsko i może dojść do tragedii /a były już takie w tym miejscu wypadki /.
 • wnioskował o załatanie dziur na drodze do Dębiny, szczególnie na zakręcie dróg; do Dębiny i do fermy. Jest ten odcinek najbardziej nieprzejezdny.

Radny Grzywiński wnioskował o załatanie dziur na drodze asfaltowej w miejscowości Stare Czarnowo / znajduje się na niej dużo dziur i trudno się tą drogą jedzie.

Radny Kowalczyk zapytał:

 • jak wygląda sprawa świetlicy w Kołbaczu. Mieszkańcy nie mają takiej świetlicy dla siebie. Są w tej chwili dwie grupy AA i AL. - ANON, które dzięki pomocy Wójta mają gdzie się spotykać. Jednak chodzi o częstsze udostępnianie tego pomieszczenia. Dlatego tez prosił Wójta o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

W celu przeprowadzenia głosowania tajnego dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo została powołana komisji skrutacyjnej w następującym składzie:

 1. Chudak Jacek
 2. Zacharski Jan
 3. Małecka Grażyna.

W/w osoby wyraziły zgodę do składu w komisji.

Następnie zgłaszano kandydatów na wiceprzewodniczącego rady.

Radna Cioch zgłosiła kandydaturę radnego Kałuckiego Władysława.
W uzasadnieniu podała, że po dwóch latach pracy w radzie może powiedzieć, że radny Kałucki jest faworytem do pełnienia tej funkcji z uwagi na to, że jest bardzo opanowany / co w tej pracy jest bardzo ważne/, jest spokojny, koleżeński, uczynny, zawsze w swoich wypowiedziach ma swoje uzasadnienie itp.
/ Radny Kałucki wyraził zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącego rady/.

Z uwagi na brak dalszych kandydatur /i po przegłosowaniu zamknięcia listy zgłoszeń / - komisja skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania tajnego dot. wyboru wiceprzewodniczącego rady / po wcześniejszym ukonstytuowaniu się oraz przygotowaniu kart do głosowania/.

Przewodniczący komisji Chudak wyjaśnił sposób głosowania / należy postawić znak x przy nazwisku w miejscu „za” lub „przeciw”, natomiast postawienie dwóch znaków x bądź nie postawienie żadnego znaku x uważa się głos za nieważny/.
Po przeprowadzonym głosowaniu komisja skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania kandydat Kałucki Władysław na stan obecnych radnych - 15 otrzymał głosów „za” -14, głosów „przeciw” – 1.
W związku z powyższym radny Kałucki Władysław został wybrany bezwzględną większością głosów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący rady Mendak odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.
Jest to uchwała nr XXII /165/ 05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 31stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi wraz protokołem komisji skrutacyjnej załącznik nr 10 do protokołu.

Nowo - wybrany Wiceprzewodniczący rady Kałucki Wł .zajął miejsce obok Przewodniczącego rady Mendaka K.

Ad. 10 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej  diety ryczałtowej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo

Przewodniczący rady Mendak K. wyjaśnił, ze zmiana uchwały nr II/9/2002 z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety ryczałtowej dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady dotyczy § 2, w którym dokonuje się zmiany nazwiska wiceprzewodniczącego rady, gdyż dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu wygasł mandat radnego / tj. w miejsce Piechowskiego Edwarda wpisuje się Kałuckiego Władysława wybranego do pełnienia tej funkcji na dzisiejszej sesji /. Wysokość diety nie zmienia się / 5 diet radnego/.
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej diety ryczałtowej dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo / projekt uchwały stanowi zał. nr 11 do protokołu/ i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1lutego 2005 r./.
Jest to uchwała nr XXII/166/05 Rady Gminy St.Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r./dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 14.664 zł w dz. 801

Skarbnik Gminy A.Baran omówiła proponowane zmiany w budżecie 2005 r.
m.in. wyjaśniła, że dot. to zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 14.664 zł, którą otrzymała gmina w ramach programu aktywizacji obszarów wiejskich na zadanie pn. „dofinansowanie 7 sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Kołbaczu”. Został przeprowadzony remont, gdzie wydatkowano kwotę ok.35.000 zł.
Otrzymane środki należy wprowadzić do budżetu, stąd ta zmiana w budżecie.

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje rady tj. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska oraz Komisja Zdrowie, Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały wprowadzenie proponowanej zmiany w budżecie 2005 r.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący rady Mendak K. odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 2005 r. / projekt uchwały stanowi zał. nr 13 do protokołu/ i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.
- wstrzymał się od głosowania 1 radny.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXII/167/05 Rady Gminy St.Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarmowo na 2005 r.

Przewodniczący rady Mendak K. zapoznał z proponowanym planem pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2005 r. Wyjaśnił, że proponuje się 8 sesji i tematyka jest podobna do planu pracy na 2004 r.
Dyskusja. W wyniku dyskusji wykreślono pozycję dot. uchwalenia budżetu gminy na 2005 r. proponowaną w miesiącu styczniu 2005r. / budżet był już uchwalony na sesji grudniowej 2004r./
Z uwagi na brak dalszych uwag do przedstawionego planu Przewodniczący rady Mendak K. odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2005 r. / projekt uchwały wraz z proponowanym planem/ stanowi zał. nr 15 do protokołu/ i poddał uchwałę do przegłosowania;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych..
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXII/168/05 Rady Gminy St.Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi wraz załączonym planem pracy do uchwały zał. nr 16 do protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małecka G. przedstawiła proponowany plan pracy swojej komisji na 2005 r.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący rady Mendak K. odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2005 r./ projekt uchwały wraz z proponowanym planem komisji stanowi zał. nr 17 do protokołu / i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych..
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXII/169/05 Rady Gminy St.Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi wraz załączonym planem pracy do uchwały zał. nr 18 do protokołu.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2005 r.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Cioch B. przedstawiła proponowany plan pracy swojej komisji na 2005 r.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący rady Mendak K. odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji budżetu i rozwoju gospodarczego na 2005 r./ projekt uchwały wraz z proponowanym planem komisji stanowi zał. nr 19 do protokołu / i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych..
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXII/170/05 Rady Gminy St.Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi wraz załączonym planem pracy do uchwały zał. nr 20 do protokołu.

Ad.15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2005 r.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska Zacharski J. przedstawił proponowany plan pracy swojej komisji na 2005r.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący rady Mendak K. odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska na 2005 r./ projekt uchwały wraz z proponowanym planem komisji stanowi zał. nr 21do protokołu / i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych/ 1 radny był nieobecny w czasie glosowania/.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXII/171/05 Rady Gminy St.Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi wraz załączonym planem pracy do uchwały zał. nr 22 do protokołu.

Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2005 r.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych Kotylak B. przedstawił proponowany plan pracy swojej komisji na 2005 r.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący rady Mendak K. odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych na 2005 r./ projekt uchwały wraz z proponowanym planem komisji stanowi zał. nr 23 do protokołu / i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXII/172/05 Rady Gminy St.Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi wraz załączonym planem pracy do uchwały zał. nr 24 do protokołu.

Ad. 17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Żelisławcu / dot. dz. nr 86/2 o pow. 1200 m2 /.

Wójt Gminy Woś M. omówił sprawę przeznaczenia do sprzedaży działki nr 86/2 położonej w Żelisławcu; m.in. wyjaśnił, że jest to działka rolna, która przylega do szlaku kolejowego. Dotychczasowy dzierżawca wystąpił z wnioskiem o jej kupno.
Wójt wnioskuje o przeznaczenie jej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu działki nr 86/2 położonej w Żelisławcu.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący rady Mendak K. odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Żelisławcu wraz z uzasadnieniem / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 25 do protokołu / i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych,
- wstrzymał się od glosowania 1 radny.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXII/173/05 Rady Gminy St.Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem zał. nr 26 do protokołu.

Ad. 18 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Binowie i StarymCzarnowie.

Wójt Gminy Woś M. wyjaśnił, że zmiana uchwały nr XX/141/04 Rady Gminy St.Czarnowo z dnia 25.10.2004 r. w sprawie j/w dotyczy zmiany brzmienia w tytule uchwały oraz zmiany brzmienia § 2, który dotyczy sprzedaży działki nr 516/8 położonej w Starym Czarnowie / działka przyległa do budynku byłej szkoły od strony budynku mieszkalnego nauczycieli. Poprzednia jego propozycja dot. sprzedaży tej działki na zasadzie poszerzenia siedliska, jednak ze względów proceduralnych musi być ta działka sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego. Działka w Binowie pozostaje bez zmian.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany w uchwale nr XX/141/04 z dnia 25.10.2004 r.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący rady Mendak K. odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Binowie i St. Czarnowie wraz
z uzasadnieniem / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 27 do protokołu / i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych,
- wstrzymał się od glosowania 1 radny.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXII/174/05 Rady Gminy St.Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem zał. nr 28 do protokołu.

Ad. 19 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Czarnowo / dot. osady Mazurkowo/.

Przewodniczący rady Mendak K. wyjaśnił w szczególności sołtysom / radni zapoznali się z tą sprawą na posiedzeniach przedsesyjnych /, że w obrębie geodezyjnym Śmierdnica Las znajduje się nieruchomość, która dotychczas funkcjonowała pod nazwą ul. Leśniczówka Płonia 1- Szczecin, zamieszkała przez rodzinę Mazurkiewiczów. Obecnie budynek ten wraz z jego mieszkańcami przynależy do Gminy Stare Czarnowo. W wyniku czynności administracyjnych /przeprowadzonych za zgodą rady /nadano tej osadzie nazwę urzędową „Mazurkowo”./ na mocy rozporządzeniem MSW. i Ad /.
Dlatego też należy dokonać zmiany w statucie gminy a także w statucie sołectwa, do którego ta osada ma przynależeć. Z uwagi na położenie tej osady oraz połączenie drogowe osadę tę należy przypisać do Sołectwa Kołowo.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowaną zmianę w Statucie Gminy St.Czarnowo / zmiana dot. § 104 ust.1 pkt 6 statutu gminy/.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący rady Mendak K. odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Czarnowo / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 29 do protokołu / i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie / uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego/. Jest to uchwała nr XXII/175/05 Rady Gminy St.Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem zał. nr 30 do protokołu.

Ad. 20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kołowo/ dot. osady Mazurkowo/.

Przewodniczący rady Mendak K. wyjaśnił, że ta uchwała dot. tej samej osady „ Mazurkowo”. Należy wprowadzić zmianę w Statucie Sołectwa Kołowo, do którego ma przynależeć ta osada.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowaną zmianę w Statucie Sołectwa Kołowo / zmiana dot. § 3 statutu sołectwa/.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący rady Mendak K. odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kołowo / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 31 do protokołu / i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie / uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego/.
Jest to uchwała nr XXII/176/05 Rady Gminy St.Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi wraz uzasadnieniem zał. nr 32 do protokołu.

Ad. 21 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

Wójt Gminy Woś poinformował, że są jeszcze do uporządkowania sprawy związane z umiejscawianiem danej osady w odpowiedniej gminie, jak to miało miejsce w przypadku osady „Mazurkowo”. Są przepisy obligatoryjne, gdzie należy przejść całą procedurę związaną z nadaniem nazwy urzędowej osadzie.
W pierwszej kolejności należy ustalić zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami danej osady celem nadania nazwy urzędowej osadzie – stąd proponowany projekt uchwały.
Wójt wyjaśnił, ze procedura związana z nadaniem nazwy urzędowej trwa około pół roku i takie sytuacje będą nas spotykały jeszcze nie raz.. Obecnie jest podobna sprawa, gdzie przy ulicy Dobropole nr 8 i 9, obręb Śmierdnica Las zamieszkują mieszkańcy. Zwyczajowo tę osadę leśną nazywają Osetne Pole / znajdują się tam 2 budynki zamieszkałe/. Nieruchomości te posiadają numery porządkowe miasta Szczecina pomimo tego, że znajdują się na terenie Gminy Stare Czarnowo.
Należy takie sprawy porządkować.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowane zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w/w nieruchomości.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący rady Mendak K. odczytał projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami gminy / projekt uchwały stanowi zał. nr 33 do protokołu / i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXII/177/05 Rady Gminy St.Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 34 do protokołu.

Ad. 22 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy osady leśnej.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały wystąpienie do MSW i Ad. o ustalenie urzędowej nazwy osady leśnej obręb Śmierdnica Las-ul. Dobropole 8 i 9.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący rady Mendak K. odczytał projekt uchwały w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy  osady leśnej / projekt uchwały stanowi zał. nr 35 do protokołu / i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXII/178/05 Rady Gminy St.Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 36 do protokołu.

Ad. 23 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo.

Wójt Woś M. przypomniał, że gmina będzie przystępować do projektowania kanalizacji w trzech miejscowościach tj. Kołowo, Komorówko i Binowo poza systemem z pieniędzy strukturalnych. Do wniosku musi być dołączony aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Na miejscowość Binowo była już podjęta uchwała w ubiegłym roku i miejscowy plan jest już opracowany i obecnie znajduje się w zaopiniowaniu. Natomiast na pozostałe dwie miejscowości oraz miejscowość Stare Czarnowo należy podjąć uchwały.
Stare Czarnowo jest ujęte z innego powodu - chodzi tutaj w szczególności o zagospodarowanie wysypiska śmieci. By przystąpić do zmiany miejscowego planu w tym zakresie należy zaktualizować studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalonego 30 grudnia 2002 r. Studium to nie obejmuje m.in. wysypiska śmieci w St.Czarnowie. Także kolejne trzy uchwały dotyczą przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów w miejscowościach:
Stare Czarnowo, Kołowo i Komorówko.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący rady Mendak K. odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo / projekt uchwały stanowi zał. nr 37 do protokołu / i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych / 1 radny nieobecny w czasie głosowania/.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXII/179/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 38 do protokołu.

Ad. 24 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare
Czarnowo w Gminie Stare Czarnowo.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo.

Dyskusja.
Radny Grzywiński zapytał, czy w St.Czarnowie sporządzenie miejscowego planu dotyczyć będzie tylko części wysypiska śmieci, czy coś zyskamy np. tereny po zabudowę itp.
W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że miejscowość Stare Czarnowo nie ma miejscowego planu i należy go sporządzić. Ten plan będzie obejmował całą miejscowość, jak  jest to zrobione w Binowie. Nie można w jednym roku opracować takie plany dla wszystkich miejscowości, gdyż jest to niewykonalne. W pierwszej kolejności są robione plany miejscowe tam, gdzie jest to w tej chwili najważniejsze.
Z uwagi na brak dalszych dyskusji w tej sprawie Przewodniczący rady Mendak K. odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem do uchwały stanowi zał. nr 39 do protokołu / i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych / 1 radny nieobecny w czasie głosowania/.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXII/180/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem i załącznikiem do uchwały - zał. nr 40 do protokołu.

Ad. 25 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Kołowo w Gminie Stare Czarnowo.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Kołowo.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący rady Mendak K. odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Kołowo / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem do uchwały stanowi zał. nr 41 do protokołu / i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych / 1 radny nieobecny w czasie głosowania/.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXII/181/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem i załącznikiem do uchwały - zał. nr 42 do protokołu.

Ad. 26 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Komorówko w Gminie Stare Czarnowo.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Kolorówko.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący rady Mendak K. odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Komorówko / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem do uchwały stanowi zał. nr 43 do protokołu / i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych / 1 radny nieobecny w czasie głosowania/.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXII/182/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem i załącznikiem do uchwały jako zał. nr 44 do protokołu.

Ad. 27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w Kołbaczu umową użyczenia.

Wójt Woś M. stwierdził, ze w ramach porządkowania spraw proponuje się zawrzeć umowę na eksploatację hydroforni oraz sieci wodociągowej. Hydrofornia została kupiona od Instytutu Zootechniki w Krakowie, natomiast sieć wodociągowa od Spółdzielni Mieszkaniowej Płonia . Było to w ramach realizacji postulatów, uwag w zakresie dostarczania wody przez Instytutu Zootechniki Spółka z o.o w Kołbaczu. Instytut nie posiadał koncesji na to, natomiast w ramach współpracy i wywiązywania się z zobowiązań podjętych podczas wykupu od gminy obiektów uzdatniania wody i przesyłu doszliśmy do porozumienia o eksploatacji tych obiektów przez ZWiK Szczecin. W dniu dzisiejszym radni mogli obejrzeć tę hydrofornię, wybudowanej w latach 80,która jest bardzo zaniedbana .Wójt uważał, że jest to duży krok w kierunku tego, by mieć w całej gminie jeden system wodociągowy. By nie było takich obawaw jak mówił radny Mielnicki że może zabraknąć wody / nie dot. to tylko Dobropola, bo w każdej miejscowości są określone kłopoty/. Myśli, ze współpraca z ZWiK w przyszłości zaowocuje tym , ze będziemy mieć wodę lepszą, tańszą i bezawaryjną.
Następnie przewodniczący rady prosił radnych, by dokonali autopoprawki w swoich projektach uchwał w § 2 uchwały poprzez dopisanie słów „w zaakceptowanym przez strony projekcie umowy użyczenia…”.
Wyjaśnił, że ta zmiana została wprowadzona przez radcę prawnego już po posiedzeniach komisji. Ta zmiana również dotyczy projektu uchwały w sprawie przekazanie sieci wodociągowej / jest ona kolejna w porządku sesji/.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady wyraziły zgodę na przekazanie nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni – działki nr 28/5 dla ZWiK Spółki z o.o. w Szczecinie umową użyczenia.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący rady Mendak K. odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie  nieruchomości w Kołbaczu umową użyczenia / projekt uchwały wraz z projektem umowy stanowi zał. nr 45 do protokołu / i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Jest to uchwała nr XXII/183/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z projektem umowy użyczenia zał. nr 46 do protokołu.

Ad. 28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sieci wodociągowej w Kołbaczu umową użyczenia.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady wyraziły zgodę na przekazanie do bieżącej eksploatacji sieć wodociągową i przyłącza zlokalizowanego w Kołbaczu dla  dla ZWiK Spółki z o.o. w Szczecinie umową użyczenia.

Dyskusja.
Radny Zacharski stwierdził, ze oglądał tę hydrofornię i sieć wodociągowej i myśli, że nie będzie tyle tych awarii po przejęciu przez ZWiK Szczecin – jak to ma miejsce obecnie w Dębinie.
Z uwagi na brak dalszych dyskusji w tej sprawie Przewodniczący rady Mendak K. odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie  sieci wodociągowej w Kołbaczu umowa użyczenia / projekt uchwały wraz z projektem umowy stanowi zał. nr 47 do protokołu / i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Jest to uchwała nr XXII/184/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z projektem umowy użyczenia zał. nr 48 do protokołu.

Ad. 29 Projekt uchwały w sprawie programu współpracy na 2005 r. Gminy  Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Wójt Woś M. wyjaśnił, ze taki program należy uchwalać corocznie. Proponowany program na 2005 r. jest podobny do programu uchwalonego na 2004 r. Jest on dostosowany do potrzeb gminy.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowany program współpracy na 2005 r.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący rady Mendak K. odczytał projekt uchwały w sprawie programu współpracy na 2005 r. Gminy  Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego projekt uchwały wraz z załącznikiem do uchwały stanowi zał. nr 49 do protokołu / i poddał uchwałę do przegłosowania:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Jest to uchwała nr XXII/185/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z projektem umowy użyczenia zał. nr 50 do protokołu.

Ad. 30 Zapytania sołtysów.

Sołtys Sołectwa Stare Czarnowo - Baryła M.
- wnosiła o poprawę chodnika przy przystanku PKS w Starym Czarnowie.
Są kałuże i pasażerowie wysiadają prosto w wodę.

Sołtys Sołectwa Żelewo - Hoduń H.
- zgłosiła, ze mieszkańcy w Żelewie mają pretensje, ze za przystankiem PKS dalsza droga nie jest odśnieżane, nic nie jest sypane.

Sołtys Sołectwa Glinna – Zaremba B.
- zapytała, czy w tym roku mogą mieć nadzieje na świetlicę,
- wnioskowała o obniżenie opłaty za ścieki, która jest obecnie bardzo wysoka.
By Wójt podjął rozmowy w tej sprawie z PUWIS Nowogard.

Sołtys Sołectwa Żelisławiec – Karbowska D.
- zapytała, czy w budżecie gminy na 2005 r. jest uwzględniony remont drogi, ulicy Okrężnej w Żelislawcu,
- czy zakończona jest już wycinka drzew, gałęzi na przystanku PKS.

Sołtys Sołectwa Komorówko – Żegadło N.
- zgłosił, że droga od „Czarnego Bawoła” do Komorówki niszczeje, gdyż użytkownicy tej drogi jeżdżą bokiem, z uwagi na rozrastające się tam drzewa i częściowe zapadniecie drogi / droga ta jest przy samym lesie/. Należałoby tam wyciąć gałęzie, które utrudniają przejazd .
-zgłosił sprawę krzyża.

Ad. 31 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów odpowiedzi udzielał Wójt Gminy - Wójt Woś M. i tak:

 • bloki w Glinnej; woda i ścieki / zgłaszali; radny Zacharski i sołtys Zaremba /.
  Wójt stwierdził, ze jedynym rozwiązaniem dla mieszkańców w Glinnej jest utworzenie wspólnoty mieszkaniowej / powtarza to już od co najmniej pół roku/, której nadal nie utworzono. Natomiast obowiązkiem własnym gminy jest m.in. doprowadzenie wody
  i odprowadzenie ścieków, ale nie dla każdego mieszkańca. Mieszkańcy mają możliwość podpisania umowy z PUWIS w przypadku zimnej wody „wie, że takie propozycje były składane i tutaj prawo własności nie ma znaczenia..” Większość mieszkańców ma wykupione swoje mieszkania, lecz jest 18 mieszkań nie wykupionych , na które lokatorzy mają umowy najmu i mogą podpisać umowy a nawet mają taki obowiązek. Gmina nie będzie płaciła za dostarczanie wody.
  Wójt uważał, że mieszkańcy Glinnej nie będą wyróżniani pod tym względem, gdyż takie są stawki. PUWIS takie stawki zaproponowane w 2004r. i takie są w tym roku. Nie znaleziono tutaj żadnego niezgodnego, ewentualnego błędu w wyliczeniu tej taryfy. W Nowogardzie stawki za ścieki są tańsze, bo jest jedna oczyszczalnia ścieków. Na terenie tutejszej gminy jest więcej tych oczyszczalni, dochodzą oczyszczalnie własności Instytutu w Kołbaczu. Także nigdy nie będą tańsze ścieki od wody. W Instytucie Kołbacz stawki za ścieki były dlatego tańsze / kosztowały 0,85zł /, gdyż nie płacili podatku. Jest to stan sprzed transformacją. Dlatego jest on o tyle konkurencyjny na rynku. To nie jest wina gminy, ani Wójta ani mieszkańców, że mniej płacili, a teraz muszą płacić wyższe stawki. Wyjaśnił, że w Dębinie był kilkakrotnie na spotkaniu z mieszkańcami, również w tej sprawie. Im mieszkańcy wcześniej sobie nie uświadomią, ze należy pozakładać liczniki, ze należy się zebrać i stworzyć wspólnotę, to zawsze będzie źle. Dopóki nie zostanie uporządkowana gospodarka wodno- ściekowej na terenie całej gminy , to niestety ceny takie będą. Tutaj nikt nikogo nie oszukuje, to jest wyliczone po minimalnych kosztach. Gmina stara się udzielać rożnych ulg przedsiębiorstwu, by nie obciążać wyższymi stawkami mieszkańców. Nie może być takich sytuacji na terenie gminy, że niektórzy mieszkańcy odprowadzają swoją kanalizację czy to do rowu, czy do nieszczelnego szamba. Przy okazji wody Wójt wspomniał, ze gmina chce tę kanalizację rozprowadzić na terenie całej gminy. Muszą być jednak całkowicie przejęte od PKP szlaki kolejowe, po których zostanie puszczana kanalizacja i woda.
  Na koniec swojej wypowiedzi w powyższej sprawie Wójt poinformował, ze Prezes Malinowski zabiega o to, żeby mieszkania w Glinnej były jak najszybciej przekazane gminie, gdyż z całego pakietu pozostała tylko ta sprawa do przekazania gminie.
 • sprawa oświetlenia ulicznego, wnioski / zgłaszali; radny Ruszczycki i Kałucki/.
  Wójt wyjaśnił, ze do 31.01.05 r. zostanie podjęta decyzja, jakie najważniejsze punkty będą możliwe do zrealizowania. Jest to jednak niezależne od gminy, lecz przede wszystkim od wykonawców. Takie spotkanie odbędzie się wspólnie z nimi w celu uzgodnienia, jak również jaki to będzie dla gminy koszt. Wójt będzie chciał w terminie do 31.03.05r .już zrealizować uzgodnione punkty oświetleniowe na terenie gminy. Radna Cioch zapytała, czy będzie można jeszcze złożyć korekty do złożonych wniosków w sprawie dodatkowego oświetlenia. Potrzeba jest założenie 2 -ch dodatkowych lamp oświetleniowych w Kołbaczu tj. koło biblioteki od strony wejścia oraz za domem parafialnym w kierunku szkoły. Jest tam bardzo ciemno, często tam się spotyka młodzież.
  Wójt wyraził zgodę na wprowadzenie wnioskowanej przez radną korekty do wniosku.
 • sala sportowa w Kołbaczu / zgłaszała radna Cioch/
  Projekt dot. budowy sali sportowej w Kołbaczu znajduje się już w Starostwie w Gryfinie i do dnia 9.02.05r. mogą być zgłaszane jeszcze zastrzeżenia do tego projektu / taka jest procedura/. Myśli, że do końca miesiącu lutego br. będzie już pozwolenie na budowę. Studium wykonalności jest również wykonane, także wnioski na dofinansowanie będzie można składać wszędzie, gdzie jest to możliwe m.in. i do totalizatora. Nie widzi takiej możliwości, żeby gmina mogła wziąć z budżetu więcej niż 25 % wartości tej inwestycji. Koszt budowy tej sali wynosi ok.5.000.000 zł. Cała procedura przygotowawcza trwała dość długo, gdyż nie było własności gruntu.
  W dniu 15.09.04r. kupiono ten grunt od Instytutu w Kołbaczu/. Długo trwała również procedura uzgadniania z służbami konserwacji zabytków. Także w międzyczasie zmieniły się przepisy. Każda dodatkowa czynności przedłużała tę procedurę przygotowawczą. Wójt nie spodziewał się, że tak długo będzie to trwało. Projekt jest ostateczny, nie ma już tańszej wersji / dokonał rozeznania w tym zakresie. Wójt ma nadzieje, ze w tym roku rozpocznie się ta budowa.
  Poinformował również, że nawiązał kontakt z redaktorem w sprawie zredagowania biuletynu gminnego w związku z połową kadencji rady. Były takie postulaty radnych, inicjatywy. Wiele spraw zostało w tej kadencji już zrobione na rzecz gminy, mieszkańców i należałoby to jakoś uwidocznić. Wójt stwierdził, ze jednak niektórym osobom się nie podoba co jest robione/słyszał osobiści przy okazji remontu w przedszkolu, że kurzy się i trzeba sprzątać, bądź nie w tym czasie był robiony ten remont itp.
 • siec kanalizacyjna / zgłaszał rady Kałucki /.
  Wójt wyjaśnił, że sieć kanalizacyjna jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Płonia w Kołbaczu. Posiada pismo od spółdzielni / z m-ca stycznia 2003 r. / z wolą przekazania tej sieci oraz oczyszczalni dla gminy. Jest cały czas dobra wola w tej sprawie ze strony prezesa spółdzielni. Także będziemy w którymś momencie przejmować tę sieć i przekazywać związkowi gmin. Na temat punktów świetlnych już informował.
 • oznakowanie drogi do Kołbacza, ścięcie terenu na byłym torowisku / zgłaszał radny Kotylak/.
  Na pisma gminy w sprawie oznakowania drogi w kierunku Kołbacza zarząd dróg krajowych i autostrad odpowiedział, że oznakowanie na tej drodze jest odpowiednie - zgodne z normami. Jest oznakowanie drogi na Kobylankę.
  W dyskusji radny Kałucki stwierdził, że jest takie oznakowanie ustawione m.in. w kierunku Starego Czarnowa /na biały tle / i o taką rzecz chodzi, gdyż jazda w nocy do Kołbacza jest problemem. Proponował ewentualne ustawienie tablicy informacyjnej na wprost drogi do Kołbacza lub znak powiększyć znak informujący o zabytkach Kołbacza.
  Inni radni uważali, ze takie znaki są ustawiane na terenie całego kraju i powinien być taki sam znak informujący o Kołbaczu ustawiony. Wójt obiecał, że wejdzie w kontakt z zarządem dróg wojewódzkich zapytaniem , czy jest możliwość takiego oznakowania. Przypomniał natomiast, że obiecano wykonanie tam lewoskrętu i być może przy tej okazji ustawiony zostanie znak informacyjny o miejscowości Kołbacz.
  Wniosek dot. ścięcia terenu na wysokości byłego torowisku przyjmuje do realizacji.
 • droga do Dobropola, wycięcie drzewa, świetlica / zgłaszał radny Mielnicki/,
  Będą łatane drogi na terenie gminy i również do Dobropola. Muszą być do tego odpowiednie warunki. W ubiegłym roku drogowcy wykonali to wszystko o co wnioskowano.
  W sprawie wycięcie dęba został wysłany wniosek do odpowiednich zarządów.
  Również w sprawie świetlicy / dachu/ podejmie działania, tylko jak będą sprzyjające warunki atmosferyczne.
 • droga do Dębiny, wystające gałęzi przy parku, wąski wyjazd / zgłaszał radny Smykla/,
  Również i drogę do Dębiny chciałby Wójt zrobić. Wspólnie dokonano przeglądu drogi do Dębiny pod kątem wycin

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 19-04-2005 12:16
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2005
  Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2005 12:16