Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w roku 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stare Czarnowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Floriana 10

1.5.2.) Miejscowość: Stare Czarnowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-106

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jjendrzejczak@stareczarnowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stareczarnowo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w roku 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1ed04c0-8260-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017133/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-12 14:32

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016262/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w roku 2021

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznychdla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.1.2021.JJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest transport czworga uczniów z gminy Stare Czarnowo posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z miejsca ich zamieszkania do szkół lub ośrodków i z powrotem, wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-01 do 2021-12-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość pojazdu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2. uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże posiadanie aktualnej licencjido wykonywania krajowego transportu drogowego osób, wydanych na podstawie ustawy z dnia6 września 2001 o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.).3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże się, że:1) wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę (w ramach jednej umowy) trwającą minimum 3 m-ce,w zakresie transportu osób na liniach regularnych.Przez linię regularną zamawiający rozumie przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu na określonej trasie (linii komunikacyjnej). W przypadku zamówień wykonywanych (niezakończonych) zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że świadczone usługi w ramach umowy (nadal obowiązującej) były wykonywane przez minimum 3 m-ce.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.2) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym.Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny, który pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jednym pojazdem umożliwiającym przewozów z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz opiekuna.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.3) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstawdo wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobamitych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotachw oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegającychsię o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.5) Oświadczenia, że osoby odpowiedzialne za przewóz dzieci (tj. kierowca i opiekun oraz kierowca rezerwowy i opiekun rezerwowy), nie widnieją w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Oświadczenie składane będzie za każdą zmianą opiekuna bądź kierowcy. Niezależenie od złożonego oświadczenia, zamawiający samodzielne uzyska informację czy dane tych osób są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisjado spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualneji obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.W przypadku, gdy osoba taka będzie widniała w przedmiotowym Rejestrze, zamawiającynie dopuści jej do wykonywania przedmiotowej umowy.6) Wykaz pozostałych dokumentów składanych wraz z ofertą i informacje dodatkowe:a. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.b. Dowód wniesienia wadium w przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany – przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany w niniejszej umowie, w przypadku:a) zmiany stawki podatku VAT na realizowane usługi. Strony w drodze aneksu do umowy ustalą wysokość wynagrodzenia brutto na pozostały do wykonania zakres usług, zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką podatku VAT,b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności tj. rozszerzenie lub zawężenie trasy:• w przypadku zmiany szkoły/ośrodków, do których uczęszczają dzieci w trakcie roku szkolnego,• w przypadku rezygnacji z dowozu, zastąpienia jednego dziecka innym dzieckiem, którego podanie wpłynęło w trakcie realizacji zamówienia, bez względu na adres zamieszkania i adres placówki, do której dziecko będzie dowożone,• w przypadku zmiany adresu zamieszkania dzieci w trakcie roku szkolnego, zmiany częstotliwości kursów, liczby przewozów, terminów wykonywania usługi,• w przypadku gdy jest to podyktowane obiektywnymi czynnikami niemożliwymi do przewidzenia (np. rezygnacja dziecka z dowozu).• wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci, ze względu na okoliczności których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom dowozu do szkół/placówek.3. Zamawiający zastrzega, iż jeśli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w § 8 umowy dojdzie do ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego, minimalna wartość świadczenia stron wynosi 50% wartości umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-19 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 12.03.2021.14.53.53_Og_Ooszenie.pdf 2021-03-12 14:53:53 89,2KB
Specyfikacja warunków zamówienia
1 12.03.2021.14.53.53_SWZ_-_Transport_dzieci_niepe_Onosprawnych_2021.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-03-12 14:53:53 1,5MB 16 razy
Wyjaśnienia i zmiany SWZ
1 16.03.2021.13.20.18_Modyfikacja_SIWZ_z_dnia_16.03.2021.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-03-16 13:20:18 157,8KB
2 16.03.2021.13.20.36_SIWZ_-_Transport_dzieci_niepe_Onosprawnych_2021_-_16032021.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-03-16 13:20:36 480,2KB
Wynik postępowania
1 25.03.2021.13.11.52_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2021-03-25 13:11:52 53,2KB
Informacja z otwarcia ofert
1 19.03.2021.11.35.05_Informacja_z_otwarcia_ofert_-_Transport_uczniaiw.pdf 2021-03-19 11:35:05 44,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kuźniar 12-03-2021 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kuźniar 21-04-2021 09:10